Danh mục văn bản mới (từ ngày 09/3 - 10/3/2023)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 09/3 - 10/3/2023.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (08/03/2023) Quyết định 5/2023/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
2. (07/03/2023) Quyết định 02/2023/QĐ-UBND Quy định bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
3. (17/02/2023) Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch 156-KH/TU về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
4. (15/02/2023) Quyết định 241/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
5. (15/02/2023) Quyết định 242/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
6. (15/02/2023) Quyết định 243/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
7. (15/02/2023) Quyết định 232/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
8. (15/02/2023) Quyết định 233/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
9. (15/02/2023) Quyết định 234/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
10. (15/02/2023) Quyết định 235/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
11. (15/02/2023) Quyết định 240/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
12. (15/02/2023) Quyết định 236/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
13. (15/02/2023) Quyết định 237/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
14. (15/02/2023) Quyết định 238/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
15. (18/01/2023) Quyết định 195/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
16. (14/12/2022) Nghị quyết 89/NQ-HĐND năm 2022 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
17. (14/12/2022) Nghị quyết 90/NQ-HĐND năm 2022 thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long để thực hiện công trình, dự án
Tài nguyên
1. (08/03/2023) Kế hoạch 52/KH-UBND về phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi năm 2023
2. (07/03/2023) Kế hoạch 39/KH-UBND về quản lý rừng bền vững tỉnh Ninh Bình năm 2023
3. (07/03/2023) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2023 về tiếp tục đẩy mạnh công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4. (06/03/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
5. (03/03/2023) Quyết định 455/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (03/03/2023) Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch 85-KH/TU triển khai thực hiện Kết luận 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Ninh Bình ban hành
7. (02/03/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La
8. (20/02/2023) Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch 145-KH/TU về thực hiện Kết luận 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Sơn La ban hành
9. (21/12/2022) Quyết định 3456/QĐ-UBND năm 2022 về thay thế danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ kèm theo Quyết định 3145/QĐ-UBND về bãi bỏ thủ tục hành chính, lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
Môi trường
1. (08/03/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND sửa đổi Điều 8 Quy định tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn nguy hại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Phụ lục III kèm theo Quyết định 51/2022/QĐ-UBND
2. (07/03/2023) Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025
3. (07/03/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (06/03/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
5. (28/02/2023) Quyết định 364/QĐ-UBND năm 2023 công bố hiện trạng rừng tỉnh Tây Ninh năm 2022
6. (23/02/2023) Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7. (19/01/2023) Quyết định 175/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án "Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"
Nông nghiệp, nông thôn
1. (09/03/2023) Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023
2. (08/03/2023) Quyết định 389/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoáp; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Y tế tỉnh Cà Mau
3. (08/03/2023) Quyết định 422/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
4. (08/03/2023) Kế hoạch 52/KH-UBND về phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi năm 2023
5. (08/03/2023) Quyết định 92/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6. (07/03/2023) Kế hoạch 38/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2023
7. (07/03/2023) Quyết định 1388/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật; Thú y; Lâm nghiệp; Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
8. (07/03/2023) Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025
9. (07/03/2023) Quyết định 507/QĐ-CT năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc
10. (07/03/2023) Quyết định 450/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, lâm nghiệp, thú y, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang
11. (07/03/2023) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2023 về tiếp tục đẩy mạnh công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Cà Mau
12. (06/03/2023) Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
13. (06/03/2023) Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
14. (06/03/2023) Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
15. (03/03/2023) Quyết định 463/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
16. (03/03/2023) Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch 85-KH/TU triển khai thực hiện Kết luận 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Ninh Bình ban hành
17. (01/03/2023) Kế hoạch 34/KH-UBND về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
18. (28/02/2023) Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND quy định nội dung, mức hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
19. (27/02/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025
20. (23/02/2023) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPNT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
21. (20/02/2023) Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2023 về triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
22. (20/02/2023) Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch 145-KH/TU về thực hiện Kết luận 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Sơn La ban hành
23. (17/02/2023) Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2023 về triển khai Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
24. (10/02/2023) Kế hoạch 19/KH-UBND về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nông nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2023
25. (06/01/2023) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2023 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
26. (14/12/2022) Nghị quyết 88/NQ-HĐND thông qua mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022
Trật tự an toàn xã hội
1. (09/03/2023) Công văn 1472/VPCP-KSTT năm 2023 về công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (09/03/2023) Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023
3. (07/03/2023) Kế hoạch 492/KH-UBND năm 2023 về tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do tỉnh Gia Lai ban hành
4. (02/03/2023) Kế hoạch 41/KH-UBND về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023
5. (01/03/2023) Quyết định 299/QĐ-BHXH về Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2023
6. (27/02/2023) Kế hoạch 58/KH-UBND triển khai công tác phòng, chống mại dâm năm 2023 do tỉnh Sơn La ban hành
7. (27/02/2023) Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; quản lý sau cai nghiện và mức trợ cấp đặc thù đối với người làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh
8. (17/02/2023) Kế hoạch 416/KH-UBND về phòng, chống mại dâm năm 2023 do tỉnh Hải Dương ban hành
9. (30/12/2022) Quyết định 3936/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế vận hành, quản lý, khai thác và cập nhật hệ thống thông tin phát hiện sớm cháy rừng tỉnh Quảng Ninh
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (09/03/2023) Kế hoạch 516/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
2. (07/03/2023) Kế hoạch 501/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 169/NQ-CP về Chương trình hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021–2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
3. (07/03/2023) Kế hoạch 666/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
4. (06/03/2023) Quyết định 425/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực ngoại giao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
5. (14/02/2023) Thông tư 03/2023/TT-BCT sửa đổi Thông tư 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Tài chính
1. (08/03/2023) Chỉ thị 04/CT-UBND về tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
2. (08/03/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND về định mức dự toán cho các công tác dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
3. (08/03/2023) Kế hoạch 1209/KH-UBND năm 2023 về triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4. (07/03/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2016/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai
5. (07/03/2023) Quyết định 02/2023/QĐ-UBND Quy định bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
6. (06/03/2023) Quyết định 406/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bình Thuận năm 2023
7. (03/03/2023) Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2023 về triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 do thành phố Đà Nẵng ban hành
8. (03/03/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) đối với dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; quyết toán phần vốn đầu tư công hỗ trợ đối với các dự án thực hiện theo hình thức sử dụng vốn đầu tư công hỗ trợ bằng vật liệu xây dựng, hình thức hỗ trợ hiện vật khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai
9. (03/03/2023) Kế hoạch 35/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
10. (28/02/2023) Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND quy định nội dung, mức hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
11. (28/02/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025 kèm theo Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND
12. (27/02/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025
13. (27/02/2023) Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; quản lý sau cai nghiện và mức trợ cấp đặc thù đối với người làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh
14. (27/02/2023) Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND về quy định mức chi hỗ trợ xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
15. (10/02/2023) Kế hoạch 17/KH-UBND năm 2023 thực hiện "Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
16. (31/12/2022) Quyết định 730/QĐ-UBND năm 2022 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2023 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
17. (23/12/2022) Quyết định 46/2022/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc
18. (14/12/2022) Nghị quyết 86/NQ-HĐND năm 2022 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; Vay ngân sách địa phương; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
19. (14/12/2022) Nghị quyết 88/NQ-HĐND thông qua mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022
20. (14/12/2022) Nghị quyết 87/NQ-HĐND năm 2022 phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2023 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
Công nghiệp
1. (09/03/2023) Quyết định 1323/QĐ-BYT năm 2023 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (08/03/2023) Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới, 06 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất, 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với 03 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai
3. (07/03/2023) Công văn 1171/BCT-KHCN năm 2023 về hướng dẫn Điều 278 QCVN QTĐ-6:2009/BCT về vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện do Bộ Công Thương ban hành
4. (24/02/2023) Quyết định 285/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án thành lập Khu Công nghệ số tỉnh Hậu Giang
Y tế - dược
1. (09/03/2023) Công văn 219/QLD-KD năm 2023 về công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (09/03/2023) Quyết định 1300/QĐ-BYT năm 2023 Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (09/03/2023) Công văn 450/ATTP-PCTTR triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023 do Cục An toàn thực phẩm ban hành
4. (09/03/2023) Quyết định 1323/QĐ-BYT năm 2023 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (09/03/2023) Công văn 1217/BYT-QLD năm 2023 về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất do Bộ Y tế ban hành
6. (08/03/2023) Công văn 231/DP-DT năm 2023 về tăng cường công tác kiểm dịch y tế biên giới do Cục Y tế dự phòng ban hành
7. (08/03/2023) Quyết định 151/QĐ-QLD năm 2023 về sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
8. (07/03/2023) Quyết định 38/QĐ-YDCT năm 2023 công bố Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 80/2023/QH15 (Đợt 1) do Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành
9. (03/03/2023) Kế hoạch 46/KH-UBND về bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023
10. (02/03/2023) Quyết định 146/QĐ-QLD năm 2023 về danh mục 170 thuốc nước ngoài được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 112 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
11. (01/03/2023) Quyết định 137/QĐ-QLD năm 2023 về danh mục 13 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 110.3 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
12. (01/03/2023) Quyết định 138/QĐ-QLD năm 2023 về danh mục 116 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 111 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
13. (01/03/2023) Kế hoạch 34/KH-UBND về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
14. (28/02/2023) Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TW về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
15. (23/02/2023) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPNT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16. (06/02/2023) Kế hoạch 36/KH-UBND về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm ở người năm 2023 do tỉnh Sơn La ban hành
17. (30/12/2022) Kế hoạch 222/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 2955/QĐ-BYT về thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
18. (30/12/2022) Quyết định 3590/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ một số thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
19. (28/12/2022) Quyết định 3517/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
20. (15/12/2022) Nghị quyết 95/2022/NQ-HĐND quy định về chính sách thu hút bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025
Thuế, phí, lệ phí
1. (08/03/2023) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2023 triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn thành phố Cần Thơ
2. (28/02/2023) Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND bãi bỏ một phần nội dung Nghị quyết 42/2021/NQ-HĐND quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu (được sửa đổi tại Nghị quyết 31/2022/NQ-HĐND)
3. (27/02/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND về áp dụng mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2022-2023
Kế toán, kiểm toán
1. (08/03/2023) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2023 triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (08/03/2023) Kế hoạch 53/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023
2. (02/03/2023) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2023 triển khai hỗ trợ hoàn thiện hợp tác xã thí điểm tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La
3. (10/02/2023) Kế hoạch 19/KH-UBND về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nông nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2023
4. (13/01/2023) Kế hoạch 08/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
5. (23/12/2022) Quyết định 3471/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (08/03/2023) Quyết định 70/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2023
2. (08/03/2023) Quyết định 276/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam
3. (08/03/2023) Quyết định 5/2023/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
4. (07/03/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2016/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai
5. (07/03/2023) Quyết định 331/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
6. (06/03/2023) Quyết định 20/2023/QĐ-UBND về quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025
7. (06/03/2023) Chỉ thị 01/CT-BXD năm 2023 về phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021-2025) hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958-29/4/2023) do Bộ Xây dựng ban hành
8. (06/03/2023) Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
9. (06/03/2023) Quyết định 178/QĐ-BGTVT năm 2023 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch hạng mục công trình trong phạm vi xây dựng giai đoạn 1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
10. (03/03/2023) Quyết định 463/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (03/03/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) đối với dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; quyết toán phần vốn đầu tư công hỗ trợ đối với các dự án thực hiện theo hình thức sử dụng vốn đầu tư công hỗ trợ bằng vật liệu xây dựng, hình thức hỗ trợ hiện vật khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai
12. (02/03/2023) Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2023 thực hiện quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020-2024
13. (27/02/2023) Hướng dẫn 491/HD-UBND năm 2023 về Quy trình thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
14. (14/02/2023) Thông tư 03/2023/TT-BCT sửa đổi Thông tư 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
15. (27/12/2022) Kế hoạch 297/KH-UBND năm 2022 về Hợp tác toàn diện giữa tỉnh Sơn La với thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025
16. (23/12/2022) Quyết định 47/2022/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc
17. (14/12/2022) Nghị quyết 79/NQ-HĐND năm 2022 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
Lao động
1. (28/02/2023) Kế hoạch 37/KH-UBND thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023
2. (27/01/2023) Quyết định 182/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên
3. (05/01/2023) Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2023 về việc làm tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
4. (15/12/2022) Nghị quyết 95/2022/NQ-HĐND quy định về chính sách thu hút bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025
Chính sách xã hội
1. (02/03/2023) Kế hoạch 64/KH-UBND thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023
2. (27/02/2023) Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND về quy định mức chi hỗ trợ xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Giáo dục, đào tạo
1. (06/03/2023) Kế hoạch 41/KH-UBND về triển khai hoạt động giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2023
2. (02/03/2023) Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2023 về tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023-2024 do tỉnh Sơn La ban hành
3. (28/02/2023) Quyết định 605/QĐ-BGDĐT năm 2023 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK giữa Công ty Cổ phần IIG Việt Nam, Công ty Cổ phần Bình Minh - Education, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Đại Nam, Trường Đại học Thủy lợi, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Trường Đại học Đông Á, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế - Luật (thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Đà Lạt và Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn Quốc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (28/02/2023) Quyết định 599/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (27/02/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND về áp dụng mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2022-2023
6. (24/02/2023) Quyết định 576/QĐ-BGDĐT năm 2023 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK giữa Trường Đại học Đông Á và Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Giáo dục quốc tế khảo thí Hán ngữ (Bắc Kinh) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (23/02/2023) Công văn 689/BGDĐT-KHCNMT về tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (17/02/2023) Kế hoạch 212/KH-BGDĐT năm 2023 về khảo sát, nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm cho cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học và kiểm tra cam kết về phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên trong đề án thành lập trường tại các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (17/02/2023) Kế hoạch 175/KH-BGDĐT năm 2023 về tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10. (14/02/2023) Kế hoạch 21/KH-UBND năm 2023 về tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 tỉnh Hưng Yên
11. (30/12/2022) Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
Giao thông, vận tải
1. (08/03/2023) Quyết định 02/2023/QĐ-UBND quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2. (06/03/2023) Quyết định 21/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc vùng sâu, vùng xa, khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 46/2017/QĐ-UBND
3. (06/03/2023) Quyết định 178/QĐ-BGTVT năm 2023 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch hạng mục công trình trong phạm vi xây dựng giai đoạn 1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (03/03/2023) Kế hoạch 53/KH-UBND về triển khai Năm An toàn giao thông 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
5. (28/02/2023) Quyết định 144/QĐ-BGTVT về điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải
6. (15/12/2022) Quyết định 3425/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
7. (15/12/2022) Quyết định 3426/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (08/03/2023) Quyết định 143/QĐ-BXD năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 148/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
2. (08/03/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND về định mức dự toán cho các công tác dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
3. (07/03/2023) Công văn 1590/BKHĐT-QLQH năm 2023 về tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (07/03/2023) Kế hoạch 38/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2023
5. (07/03/2023) Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025
6. (06/03/2023) Quyết định 20/2023/QĐ-UBND về quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025
7. (04/03/2023) Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
8. (28/02/2023) Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND quy định nội dung, mức hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
9. (28/02/2023) Quyết định 07/2023/QÐ-UBND Quy định về quản lý trật tư xây dựng và phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10. (27/02/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025
11. (27/02/2023) Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2023 thông qua Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Khoa học, công nghệ
1. (02/03/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La
2. (23/02/2023) Công văn 689/BGDĐT-KHCNMT về tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (17/02/2023) Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2023 về triển khai Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
4. (09/01/2023) Quyết định 32/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh
Bưu chính, viễn thông
1. (09/03/2023) Công văn 219/QLD-KD năm 2023 về công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (09/03/2023) Kế hoạch 516/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
3. (08/03/2023) Công văn 955/BNV-VP năm 2023 về kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành
4. (07/03/2023) Kế hoạch 666/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
5. (06/03/2023) Kế hoạch 1148/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6. (01/03/2023) Quyết định 299/QĐ-BHXH về Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2023
7. (23/02/2023) Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La
8. (21/02/2023) Kế hoạch 28/KH-UBND về phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên năm 2023
9. (30/12/2022) Quyết định 3936/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế vận hành, quản lý, khai thác và cập nhật hệ thống thông tin phát hiện sớm cháy rừng tỉnh Quảng Ninh
10. (30/12/2022) Kế hoạch 222/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 2955/QĐ-BYT về thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
11. (27/12/2022) Quyết định 2184/QĐ-UBND năm 2022 về Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hậu Giang
12. (13/12/2022) Kế hoạch 292/KH-UBND năm 2022 về chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (12/01/2023) Quyết định 78/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận
2. (30/12/2022) Quyết định 3589/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ một số thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
3. (30/12/2022) Quyết định 3583/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ một số thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (09/03/2023) Quyết định 142/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
2. (08/03/2023) Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
3. (08/03/2023) Quyết định 70/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2023
4. (07/03/2023) Quyết định 1378/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
5. (07/03/2023) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
6. (06/03/2023) Quyết định 411/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
7. (06/03/2023) Chỉ thị 01/CT-BXD năm 2023 về phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021-2025) hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958-29/4/2023) do Bộ Xây dựng ban hành
8. (03/03/2023) Kế hoạch 49/KH-UBND thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Đề án "Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2023
9. (02/03/2023) Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2023 thực hiện quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020-2024
10. (28/02/2023) Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La
11. (23/02/2023) Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La
12. (23/02/2023) Kế hoạch 50/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Sơn La năm 2023
13. (20/02/2023) Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2023 về triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
14. (20/02/2023) Kế hoạch 437/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển thanh niên và nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 do tỉnh Hải Dương ban hành
15. (13/02/2023) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2023 triển khai Chương trình “Đẩy mạnh hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La
16. (06/02/2023) Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án phát triển ngành hoa, cây cảnh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La
17. (06/02/2023) Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2023 thực hiện các điều kiện còn thiếu, nâng cao chất lượng điều kiện đạt mức độ yếu và trung bình theo Đề án Phát triển Khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu, giai đoạn 2023-2025 do tỉnh Sơn La ban hành
18. (06/02/2023) Kế hoạch 35/KH-UBND thực hiện hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 do tỉnh Sơn La ban hành
19. (27/12/2022) Kế hoạch 297/KH-UBND năm 2022 về Hợp tác toàn diện giữa tỉnh Sơn La với thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025
20. (14/12/2022) Nghị quyết 79/NQ-HĐND năm 2022 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
Dân sự
1. (07/03/2023) Quyết định 303/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Bổ trợ tư pháp
1. (08/03/2023) Kế hoạch 53/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023
Hành chính tư pháp
1. (08/03/2023) Công văn 779/BTP-HTQTCT năm 2023 thực hiện cấp bản sao điện tử từ sổ gốc theo quy định tại Điều 10 Nghị định 45/2020/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành
2. (14/02/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 51/2019/QĐ-UBND về “Quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương”
Khiếu nại, tố cáo
1. (30/12/2022) Quyết định 1992/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới, bị bãi bỏ lĩnh vực tiếp công dân, lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Cao Bằng
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (09/03/2023) Công văn 1472/VPCP-KSTT năm 2023 về công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (09/03/2023) Quyết định 142/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
3. (09/03/2023) Quyết định 457/QĐ-UBND về kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4. (08/03/2023) Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
5. (08/03/2023) Quyết định 442/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6. (08/03/2023) Quyết định 389/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoáp; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Y tế tỉnh Cà Mau
7. (08/03/2023) Kế hoạch 48/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2023
8. (08/03/2023) Quyết định 422/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
9. (08/03/2023) Quyết định 618/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
10. (08/03/2023) Quyết định 92/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
11. (08/03/2023) Quyết định 276/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam
12. (08/03/2023) Kế hoạch 1223/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
13. (08/03/2023) Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới, 06 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất, 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với 03 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai
14. (08/03/2023) Kế hoạch 79/KH-UBND về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
15. (08/03/2023) Quyết định 13/QĐ-BCĐCCHC về Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
16. (07/03/2023) Quyết định 135/QĐ-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
17. (07/03/2023) Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, tỉnh Đắk Lắk
18. (07/03/2023) Quyết định 1388/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật; Thú y; Lâm nghiệp; Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
19. (07/03/2023) Quyết định 507/QĐ-CT năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc
20. (07/03/2023) Quyết định 450/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, lâm nghiệp, thú y, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang
21. (07/03/2023) Quyết định 1378/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
22. (07/03/2023) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
23. (07/03/2023) Quyết định 322/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn hóa quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
24. (07/03/2023) Quyết định 303/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
25. (06/03/2023) Quyết định 411/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
26. (06/03/2023) Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2023 về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
27. (06/03/2023) Quyết định 425/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực ngoại giao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
28. (06/03/2023) Quyết định 366/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương, tỉnh Hải Dương
29. (06/03/2023) Kế hoạch 1158/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
30. (06/03/2023) Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
31. (06/03/2023) Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
32. (06/03/2023) Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
33. (04/03/2023) Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
34. (03/03/2023) Quyết định 463/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
35. (03/03/2023) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2023 về tăng cường thực hiện công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
36. (03/03/2023) Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2023 về khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025
37. (01/03/2023) Quyết định 52/QĐ-HĐND năm 2023 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành
38. (28/02/2023) Quyết định 144/QĐ-BGTVT về điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải
39. (28/02/2023) Quyết định 599/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
40. (27/02/2023) Hướng dẫn 491/HD-UBND năm 2023 về Quy trình thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
41. (23/02/2023) Hướng dẫn 16-HD/VPTW năm 2023 về ghi biên bản các hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cuộc họp đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành
42. (20/02/2023) Quyết định 263/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
43. (17/02/2023) Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch 156-KH/TU về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
44. (14/02/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 51/2019/QĐ-UBND về “Quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương”
45. (27/01/2023) Quyết định 224/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2022 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
46. (27/01/2023) Quyết định 182/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên
47. (16/01/2023) Quyết định 116/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên
48. (13/01/2023) Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên
49. (13/01/2023) Quyết định 87/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên
50. (13/01/2023) Quyết định 86/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên
51. (12/01/2023) Quyết định 78/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận
52. (09/01/2023) Quyết định 32/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh
53. (05/01/2023) Quyết định 23/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh
54. (30/12/2022) Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
55. (30/12/2022) Quyết định 1992/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới, bị bãi bỏ lĩnh vực tiếp công dân, lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Cao Bằng
56. (30/12/2022) Quyết định 3589/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ một số thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
57. (30/12/2022) Quyết định 3590/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ một số thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
58. (30/12/2022) Quyết định 3583/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ một số thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
59. (28/12/2022) Quyết định 3517/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
60. (23/12/2022) Quyết định 3471/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng
61. (22/12/2022) Quyết định 60/2022/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong lĩnh vực Nội vụ
62. (21/12/2022) Quyết định 3456/QĐ-UBND năm 2022 về thay thế danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ kèm theo Quyết định 3145/QĐ-UBND về bãi bỏ thủ tục hành chính, lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
63. (15/12/2022) Quyết định 3425/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
64. (15/12/2022) Quyết định 3426/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (06/03/2023) Kế hoạch 42/KH-UBND thực hiện công tác trẻ em tỉnh Hưng Yên năm 2023
2. (03/03/2023) Kế hoạch 50/KH-UBND thực hiện công tác trẻ em năm 2023 do thành phố Đà Nẵng ban hành
3. (27/02/2023) Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
4. (31/01/2023) Kế hoạch 26/KH-UBND thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (09/03/2023) Quyết định 206/QĐ-TTg năm 2023 sửa đổi Quyết định 1292/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (08/03/2023) Dự thảo Nghị định về tinh giản biên chế
3. (08/03/2023) Công văn 955/BNV-VP năm 2023 về kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành
4. (17/02/2023) Kế hoạch 212/KH-BGDĐT năm 2023 về khảo sát, nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm cho cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học và kiểm tra cam kết về phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên trong đề án thành lập trường tại các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (13/02/2023) Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 31-CT/TU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Hưng Yên
6. (17/01/2023) Quyết định 156/QĐ-UBND về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2023 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
7. (28/12/2022) Quyết định 3517/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (08/03/2023) Kế hoạch 45/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 do tỉnh Hậu Giang ban hành
2. (08/03/2023) Quyết định 03/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng
3. (07/03/2023) Nghị quyết 31/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2023
4. (06/03/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
5. (27/02/2023) Quy định 99-QĐ/TW năm 2023 về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
6. (21/02/2023) Kế hoạch 28/KH-UBND về phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên năm 2023
7. (10/02/2023) Quyết định 03/2023/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Sơn La
8. (09/01/2023) Quyết định 01/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng
9. (23/12/2022) Quyết định 46/2022/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc
10. (23/12/2022) Quyết định 47/2022/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc
11. (14/12/2022) Nghị quyết 91/NQ-HĐND năm 2022 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa X
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (06/03/2023) Chỉ thị 01/CT-BXD năm 2023 về phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021-2025) hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958-29/4/2023) do Bộ Xây dựng ban hành
2. (06/03/2023) Công văn 06/TANDTC-TĐKT năm 2023 về xây dựng báo cáo thành tích khen cấp Nhà nước do Vụ Thi đua - Khen thưởng ban hành
3. (23/02/2023) Công văn 689/BGDĐT-KHCNMT về tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (09/01/2023) Quyết định 01/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (12/12/2022) Quyết định 3644/QĐ-UBND năm 2022 bổ sung danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Tổ chức chính trị - xã hội
1. (23/02/2023) Hướng dẫn 16-HD/VPTW năm 2023 về ghi biên bản các hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cuộc họp đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
84 lượt xem
Tiêu điểm
Cảng vụ hàng không là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của cảng vụ hàng không

Cảng vụ hàng không là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của cảng vụ hàng không được quy định thế nào? - Kim Long (Long An)

Cơ quan thẩm quyền quản lý và cơ quan khoa học CITES Việt Nam

CITES là gì? Cơ quan thẩm quyền quản lý và cơ quan khoa học CITES Việt Nam gồm những cơ quan nào? - Trung Kiên (Tiền Giang)

Đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng

Đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng gồm những ai? Chế độ với đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng thế nào? - Kim Du ...

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;