Danh mục văn bản mới (từ ngày 05/11 - 09/11/2022)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 05/11 - 09/11/2022.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (03/11/2022) Quyết định 3783/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
2. (02/11/2022) Quyết định 3741/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
3. (02/11/2022) Quyết định 2968/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (02/11/2022) Quyết định 2966/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
5. (02/11/2022) Quyết định 3752/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
6. (02/11/2022) Quyết định 2958/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Địa chất Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
7. (01/11/2022) Quyết định 2953/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 và phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố: Đông Giang, Phước Sơn, Thăng Bình, Tiên Phước, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An, tỉnh Quảng Nam
8. (01/11/2022) Quyết định 2952/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 và phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện: Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
9. (31/10/2022) Quyết định 3669/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
10. (31/10/2022) Quyết định 4135/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội
11. (31/10/2022) Quyết định 2978/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
12. (31/10/2022) Công văn 3983/TCT-CS năm 2022 về miễn, giảm tiền sử dụng đất của dự án đầu tư xây dựng chợ theo hình thức BOT do Tổng cục Thuế ban hành
13. (27/10/2022) Quyết định 3638/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa
14. (27/10/2022) Quyết định 3631/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
15. (26/10/2022) Nghị quyết 97/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
16. (26/10/2022) Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
17. (20/10/2022) Quyết định 20/2022/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
18. (19/10/2022) Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2022 về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác và sửa đổi nội dung Điều 1 Nghị quyết 14/NQ-HĐND quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác do tỉnh Yên Bái ban hành
19. (19/10/2022) Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2022 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và sửa đổi Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa do tỉnh Yên Bái ban hành
20. (18/10/2022) Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND sửa đổi danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 (lần 3)
21. (18/10/2022) Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Lần 2)
22. (17/10/2022) Quyết định 3029/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
23. (06/10/2022) Quyết định 2477/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ toàn bộ Quyết định 691/QĐ-UBND phê duyệt danh mục quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Tài nguyên
1. (02/11/2022) Quyết định 1155/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh
Môi trường
1. (02/11/2022) Quyết định 2959/QĐ-BTNMT năm 2022 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khoáng sản Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
2. (02/11/2022) Quyết định 2961/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông là nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3. (02/11/2022) Quyết định 1155/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh
4. (28/10/2022) Quyết định 33/2022/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận
5. (26/10/2022) Quyết định 2836/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. (24/10/2022) Quyết định 31/2022/QĐ-UBND Quy định về công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7. (21/10/2022) Quyết định 2562/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (21/10/2022) Kế hoạch 379/KH-UBND năm 2022 truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (14/10/2022) Nghị quyết 32/2022/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 32/2021/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
10. (13/10/2022) Quyết định 28/2022/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
11. (29/09/2022) Quyết định 32/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 17/2010/QĐ-UBND về thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang
Nông nghiệp, nông thôn
1. (04/11/2022) Quyết định 683/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi; phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2. (04/11/2022) Quyết định 2978/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
3. (04/11/2022) Quyết định 2980/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nông nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
4. (04/11/2022) Quyết định 3811/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
5. (03/11/2022) Quyết định 583/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
6. (03/11/2022) Quyết định 2050/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam
7. (02/11/2022) Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
8. (02/11/2022) Quyết định 1604/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
9. (02/11/2022) Quyết định 1156/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
10. (01/11/2022) Quyết định 1415/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
11. (31/10/2022) Quyết định 2554/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
12. (31/10/2022) Quyết định 2512/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
13. (31/10/2022) Quyết định 2443/QĐ-UBND năm 2022 về ban hành quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025
14. (31/10/2022) Quyết định 2221/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
15. (31/10/2022) Quyết định 2444/QĐ-UBND năm 2022 về ban hành các tiêu chí, chỉ tiêu huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
16. (31/10/2022) Quyết định 2784/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch phát triển một số liên kết chuỗi sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030
17. (31/10/2022) Quyết định 2545/QĐ-UBND năm 2022 công bố 18 thủ tục hành chính áp dụng tại cấp tỉnh và cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
18. (31/10/2022) Quyết định 2445/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025
19. (29/10/2022) Quyết định 1999/QĐ-UBND năm 2022 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
20. (28/10/2022) Quyết định 2479/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
21. (28/10/2022) Quyết định 1286/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu rừng đặc dụng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Phú Yên
22. (28/10/2022) Nghị quyết 51/2022/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn thực hiện và điều chỉnh nội dung Nghị quyết 47/2012/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2020
23. (28/10/2022) Quyết định 39/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu
24. (27/10/2022) Quyết định 4073/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt danh sách làng nghề, đại diện làng nghề, nội dung và mức kinh phí hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể làng nghề do thành phố Hà Nội ban hành
25. (27/10/2022) Quyết định 38/2022/QĐ-UBND về Quy trình kỹ thuật, Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội
26. (25/10/2022) Quyết định 2866/QĐ-UBND năm 2022 quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ; công tác tuyển chọn và cơ chế quản lý đối với chức danh nhân viên Thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
27. (24/10/2022) Quyết định 2853/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
28. (20/10/2022) Quyết định 597/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2030
29. (19/10/2022) Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2022 về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác và sửa đổi nội dung Điều 1 Nghị quyết 14/NQ-HĐND quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác do tỉnh Yên Bái ban hành
30. (19/10/2022) Quyết định 1241/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, lâm nghiệp và thú y thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
31. (18/10/2022) Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
32. (17/10/2022) Quyết định 3030/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án “Thực hiện chương trình nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2022- 2030”
33. (14/10/2022) Nghị quyết 26/2022/NQ-HĐND quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
34. (10/10/2022) Quyết định 2793/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025
35. (10/10/2022) Quyết định 36/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang kèm theo Quyết định 21/2013/QĐ-UBND
36. (06/10/2022) Quyết định 2763/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
37. (05/10/2022) Quyết định 2473/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển hệ thống cấp nước sinh hoạt vùng tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Trật tự an toàn xã hội
1. (07/11/2022) Nghị định 93/2022/NĐ-CP về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không
2. (03/11/2022) Công văn 3662/UBND-NC năm 2022 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn Thành phố Hà Nội
3. (28/10/2022) Kế hoạch 3104/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA hướng dẫn thi hành Nghị định 83/2017/NĐ-CP do tỉnh Hải Dương ban hành
4. (14/10/2022) Nghị quyết 25/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng; trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
An ninh quốc gia
1. (04/11/2022) Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị định 53/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quốc phòng
1. (02/11/2022) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2022 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 do tỉnh Yên Bái ban hành
2. (27/10/2022) Kế hoạch 265/KH-UBND năm 2022 triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Tài chính
1. (08/11/2022) Thông tư 31/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư 57/2020/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2. (08/11/2022) Quyết định 1335/QĐ-TTg bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (07/11/2022) Thông tư 66/2022/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 142/2011/TT-BTC Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay Quỹ Kuwait và Quỹ Saudi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (04/11/2022) Quyết định 1319/QĐ-TTg năm 2022 về giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (03/11/2022) Quyết định 39/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 51/2019/QĐ-UBND
6. (02/11/2022) Công văn 4619/TCHQ-CNTT năm 2022 bổ sung thủ tục trên Hệ thống cung cấp Dịch vụ công trực tuyến do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (02/11/2022) Công văn 4613/TCHQ-TXNK năm 2022 xử lý thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (31/10/2022) Quyết định 60/2022/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND về quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2030
9. (31/10/2022) Công văn 4572/TCHQ-TXNK năm 2022 về vướng mắc khi làm thủ tục hải quan đối với lô hàng xuất khẩu phần mềm chứa trong đĩa CD do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (31/10/2022) Công văn 3983/TCT-CS năm 2022 về miễn, giảm tiền sử dụng đất của dự án đầu tư xây dựng chợ theo hình thức BOT do Tổng cục Thuế ban hành
11. (28/10/2022) Công văn 2949/HQTPHCM-GSQL năm 2022 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
12. (28/10/2022) Công văn 7262/VPCP-TTĐT năm 2022 về đính chính Công báo của Thông tư số 03/2022/TT-BTC do Văn phòng Chính phủ ban hành
13. (28/10/2022) Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025
14. (28/10/2022) Quyết định 39/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu
15. (28/10/2022) Thông báo 4561/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Bandpass Filter 3700MHz ~ 3800MHz do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (28/10/2022) Thông báo 4562/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Bandpass Filter 3410MHz ~ 3800MHz do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (28/10/2022) Công văn 3977/TCT-KK năm 2022 hướng dẫn tiểu mục nộp tiền vào ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành
18. (27/10/2022) Công văn 4508/TCHQ-TXNK năm 2022 về miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (27/10/2022) Quyết định 34/2022/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ tỉnh Nam Định
20. (26/10/2022) Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
21. (25/10/2022) Quyết định 2579/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ Quyết định 1111/QĐ-UBND về Quy chế xử lý rủi ro thuộc nguồn vốn ủy thác địa phương do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
22. (20/10/2022) Công văn 640/XNK-CN năm 2022 về tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu hàng hóa sau đó xuất khẩu không qua gia công, chế biến do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
23. (20/10/2022) Công văn 642/XNK-CN năm 2022 về tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu hàng hóa sau đó xuất khẩu không qua gia công, chế biến do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
24. (20/10/2022) Công văn 641/XNK-CN năm 2022 về tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu hàng hóa sau đó xuất khẩu không qua gia công, chế biến do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
25. (18/10/2022) Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
26. (18/10/2022) Quyết định 21/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2012/QĐ-UBND quy định chế độ khen thưởng giải tỉnh, đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh, các giải toàn quốc, các giải quốc tế; tiền công của huấn luyện viên, vận động viên học sinh năng khiếu thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
27. (18/10/2022) Công văn 4378/TCHQ-TXNK năm 2022 về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
28. (18/10/2022) Công văn 4370/TCHQ-GSQL năm 2022 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
29. (18/10/2022) Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
30. (18/10/2022) Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Lần 2)
31. (18/10/2022) Quyết định 3051/QĐ-UBND năm 2022 về quy định bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo do tỉnh Quảng Ninh ban hành
32. (18/10/2022) Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
33. (15/10/2022) Quyết định 37/2022/QĐ-UBND quy định về chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
34. (14/10/2022) Nghị quyết 32/2022/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 32/2021/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
35. (14/10/2022) Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
36. (14/10/2022) Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
37. (14/10/2022) Thông báo 14020/TB-SXD-VLXD công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Quý III/2022 do Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
38. (12/10/2022) Quyết định 35/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh An Giang
39. (10/10/2022) Quyết định 5440/QĐ-TLĐ năm 2022 Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
40. (10/10/2022) Hướng dẫn 65/HD-TLĐ năm 2022 về xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
41. (06/10/2022) Công văn 4204/TCHQ-GSQL năm 2022 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa viện trợ nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
42. (23/09/2022) Công văn 3044/SXD-QLCL năm 2022 công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
43. (20/09/2022) Công văn 548/XNK-CN năm 2022 về chính sách mặt hàng đối với tàu bay huấn luyện sử dụng trong hàng không dân dụng do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
44. (31/08/2022) Công văn 3640/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Bảo hiểm
1. (02/11/2022) Kế hoạch 286/KH-UBND về kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022
2. (28/10/2022) Quyết định 2767/QĐ-UBND năm 2022 về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện chi tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2025 do tỉnh Quảng Trị ban hành
3. (20/10/2022) Kế hoạch 185/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 546/QĐ-TTg về giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Công nghiệp
1. (08/11/2022) Thông tư 31/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư 57/2020/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2. (04/11/2022) Quyết định 1320/QĐ-TTg năm 2022 chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quang Châu mở rộng, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (27/10/2022) Quyết định 33/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2019/QĐ-UBND Quy định về kỹ thuật an toàn điện sau công tơ do tỉnh Bạc Liêu ban hành
Y tế - dược
1. (05/11/2022) Nghị quyết 144/NQ-CP năm 2022 về bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Chính phủ ban hành
2. (03/11/2022) Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2022 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. (03/11/2022) Quyết định 3776/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
4. (03/11/2022) Quyết định 2284/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
5. (03/11/2022) Quyết định 2981/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
6. (03/11/2022) Quyết định 2999/QĐ-BYT năm 2022 về Quy trình giám định pháp y tâm thần 30 bệnh/rối loạn tâm thần thường gặp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
7. (02/11/2022) Kế hoạch 286/KH-UBND về kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022
8. (24/10/2022) Kế hoạch 2435/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
9. (20/10/2022) Kế hoạch 185/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 546/QĐ-TTg về giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
10. (20/10/2022) Quyết định 597/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2030
11. (29/08/2022) Công văn 4858/TLĐ-TG năm 2022 về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
Thuế, phí, lệ phí
1. (07/11/2022) Thông tư 67/2022/TT-BTC hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (04/11/2022) Công văn 53407/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi sáp nhập do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (04/11/2022) Công văn 53393/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (02/11/2022) Công văn 4614/TCHQ-TXNK năm 2022 về ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (02/11/2022) Công văn 4613/TCHQ-TXNK năm 2022 xử lý thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (01/11/2022) Công văn 4003/TCT-QLN năm 2022 về xử lý nợ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
7. (01/11/2022) Công văn 4203/SGDĐT-KHTC năm 2022 hướng dẫn thu, sử dụng học phí năm học 2022-2023 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (28/10/2022) Công văn 11135/BTC-TCT năm 2022 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức do Bộ Tài chính ban hành
9. (27/10/2022) Công văn 4508/TCHQ-TXNK năm 2022 về miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (27/10/2022) Công văn 51874/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (18/10/2022) Công văn 4378/TCHQ-TXNK năm 2022 về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (14/10/2022) Nghị quyết 31/2022/NQ-HĐND quy định mức thu học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
13. (11/10/2022) Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 và các năm học tiếp theo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP
14. (06/09/2022) Công văn 3271/TCT-KK năm 2022 về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
15. (31/08/2022) Công văn 3640/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (24/08/2022) Công văn 3141/TCT-CS năm 2022 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
17. (17/08/2022) Công văn 3033/TCT-CS năm 2022 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
18. (17/08/2022) Công văn 3037/TCT-CS năm 2022 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
Ngân hàng, tiền tệ
1. (31/10/2022) Thông báo 5543/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2022 do Kho bạc Nhà nước ban hành
2. (27/10/2022) Kế hoạch 256/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 689/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” do tỉnh Sơn La ban hành
Kế toán, kiểm toán
1. (17/08/2022) Công văn 3037/TCT-CS năm 2022 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (07/11/2022) Thông tư 67/2022/TT-BTC hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (04/11/2022) Công văn 53407/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi sáp nhập do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (27/10/2022) Kế hoạch 262/KH-UBND năm 2022 về phát triển doanh nghiệp Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025
4. (14/10/2022) Kế hoạch 248/KH-UBND năm 2022 về phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh năm 2023
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (04/11/2022) Quyết định 1319/QĐ-TTg năm 2022 về giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (04/11/2022) Chỉ thị 09/CT-BCT năm 2022 về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
3. (04/11/2022) Quyết định 1320/QĐ-TTg năm 2022 chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quang Châu mở rộng, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (04/11/2022) Công văn 3694/UBND-KTN năm 2022 thực hiện Công điện 1039/CĐ-TTg về quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu do thành phố Hà Nội ban hành
5. (03/11/2022) Quyết định 1794/QĐ-BKHĐT năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
6. (03/11/2022) Quyết định 2979/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam năm 2022
7. (02/11/2022) Quyết định 34/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ
8. (28/10/2022) Quyết định 2227/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
9. (28/10/2022) Quyết định 46/2022/QĐ-UBND Quy định ban hành nội dung về quản lý, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
10. (28/10/2022) Kế hoạch 258/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La, năm 2022
11. (27/10/2022) Kế hoạch 264/KH-BCĐ389 về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 do Ban chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
12. (27/10/2022) Kế hoạch 257/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025
13. (27/10/2022) Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Phú Yên
14. (27/10/2022) Quyết định 4073/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt danh sách làng nghề, đại diện làng nghề, nội dung và mức kinh phí hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể làng nghề do thành phố Hà Nội ban hành
15. (26/10/2022) Kế hoạch 260/KH-UBND về tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch các tháng cuối năm 2022 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
16. (24/10/2022) Quyết định 2848/QĐ-UBND năm 2022 sửa đổi Quy định về trình tự, trách nhiệm lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo quy định tại Nghị định 73/2019/NĐ-CP, Thông tư 03, 04/2020/TT- BTTTT kèm theo Quyết định 2322/QĐ-UBND
17. (18/10/2022) Quyết định 2574/QĐ-UBND năm 2022 công bố cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam và Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
18. (18/10/2022) Quyết định 2573/QĐ-UBND năm 2022 công bố cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
19. (18/10/2022) Quyết định 2799/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
20. (18/10/2022) Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2022 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 (đợt 2)
21. (18/10/2022) Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2022
22. (17/10/2022) Quyết định 3023/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa chuyên ngành văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
23. (15/10/2022) Quyết định 37/2022/QĐ-UBND quy định về chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
24. (14/10/2022) Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
25. (12/09/2022) Quyết định 24/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh
Lao động
1. (08/11/2022) Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (03/11/2022) Công văn 1195/LĐLĐ-CSPL năm 2022 phối hợp thực hiện triển khai chương trình “Hỗ trợ vé máy bay trả góp về Tết cho Người lao động” do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (02/11/2022) Quyết định 62/2022/QĐ-UBND quy định nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng
4. (02/11/2022) Thông báo 4419/TB-LĐTBXH về thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022
5. (01/11/2022) Công văn 1184/LĐLĐ-CSPL năm 2022 báo cáo tình hình quan hệ lao động trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023 do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (01/11/2022) Quyết định 3769/QĐ-UBND năm 2022 về Chương trình An toàn, vệ sinh lao động thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025
7. (26/10/2022) Kế hoạch 266/KH-TLĐ năm 2022 về tổ chức hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
8. (25/10/2022) Quyết định 2866/QĐ-UBND năm 2022 quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ; công tác tuyển chọn và cơ chế quản lý đối với chức danh nhân viên Thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9. (20/10/2022) Quyết định 2795/QĐ-UBND năm 2022 công bố bổ sung đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
10. (19/10/2022) Nghị quyết 41/2022/NQ-HĐND sửa đổi Quy định chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 kèm theo Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND
11. (18/10/2022) Quyết định 2801/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
12. (18/10/2022) Quyết định 2802/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
13. (14/10/2022) Nghị quyết 25/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng; trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
14. (10/10/2022) Quyết định 5440/QĐ-TLĐ năm 2022 Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
15. (10/10/2022) Hướng dẫn 65/HD-TLĐ năm 2022 về xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
16. (05/10/2022) Quyết định 1842/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt "Đề án tăng cường giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030"
17. (04/10/2022) Quyết định 1812/QĐ-UBND năm 2022 Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
18. (15/09/2022) Quyết định 1340/QĐ-UBND thông qua Phương án đơn giản hóa 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp; Nội vụ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2022
19. (29/08/2022) Công văn 4858/TLĐ-TG năm 2022 về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
Chính sách xã hội
1. (03/11/2022) Quyết định 3765/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, thành phố Hồ Chí Minh
2. (02/11/2022) Kế hoạch 223/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022-2030
3. (28/10/2022) Công văn 7262/VPCP-TTĐT năm 2022 về đính chính Công báo của Thông tư số 03/2022/TT-BTC do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (28/10/2022) Quyết định 1987/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Điện Biên thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
5. (28/10/2022) Quyết định 46/2022/QĐ-UBND Quy định ban hành nội dung về quản lý, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
6. (26/10/2022) Kế hoạch 3071/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025
7. (26/10/2022) Kế hoạch 266/KH-TLĐ năm 2022 về tổ chức hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
8. (18/10/2022) Quyết định 2802/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9. (18/10/2022) Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
10. (14/10/2022) Kế hoạch 218/KH-UBND năm 2022 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
11. (14/10/2022) Kế hoạch 217/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025
Giáo dục, đào tạo
1. (08/11/2022) Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (04/11/2022) Công văn 4250/SGDĐT-KTKĐ năm 2022 hướng dẫn việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (02/11/2022) Công văn 5766/BGDĐT-TCCB năm 2022 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (01/11/2022) Công văn 4194/SGDĐT-KTKĐ năm 2022 báo cáo số liệu thí sinh dự thi và quy hoạch điểm thi cho kỳ thi tuyển sinh 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (01/11/2022) Công văn 4203/SGDĐT-KHTC năm 2022 hướng dẫn thu, sử dụng học phí năm học 2022-2023 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (01/11/2022) Quyết định 664/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” của tỉnh Gia Lai
7. (31/10/2022) Quyết định 3672/QĐ-UBND năm 2022 bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
8. (25/10/2022) Kế hoạch 254/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg về tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La
9. (20/10/2022) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2022 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
10. (18/10/2022) Quyết định 2800/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
11. (18/10/2022) Quyết định 3051/QĐ-UBND năm 2022 về quy định bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo do tỉnh Quảng Ninh ban hành
12. (14/10/2022) Nghị quyết 31/2022/NQ-HĐND quy định mức thu học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
13. (11/10/2022) Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 và các năm học tiếp theo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP
14. (06/10/2022) Kế hoạch 683/KH-UBND năm 2022 thực hiện công tác đảm bảo chất lượng trong các cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
15. (05/10/2022) Quyết định 1842/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt "Đề án tăng cường giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030"
Giao thông, vận tải
1. (07/11/2022) Nghị định 93/2022/NĐ-CP về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không
2. (04/11/2022) Quyết định 3812/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
3. (04/11/2022) Quyết định 41/2022/QĐ-UBND quy định định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu
4. (04/11/2022) Quyết định 35/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
5. (03/11/2022) Quyết định 3067/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
6. (02/11/2022) Quyết định 3775/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
7. (01/11/2022) Quyết định 2235/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hàng hải và lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
8. (31/10/2022) Quyết định 35/2022/QĐ-UBND Quy định nội dung về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9. (18/10/2022) Quyết định 2575/QĐ-UBND năm 2022 công bố cắt giảm thời gian giải quyết đối với thủ tục hành chính; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ và đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (08/11/2022) Quyết định 1363/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (02/11/2022) Quyết định 3771/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt, công bố Danh mục hồ, kênh/rạch không được san lấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ
3. (02/11/2022) Quyết định 616/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030, định hướng đến năm 2040
4. (01/11/2022) Công văn 1033/HĐXD-CCRC năm 2022 về thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Cục Quản lý hoạt động xây dựng ban hành
5. (31/10/2022) Quyết định 2221/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
6. (31/10/2022) Quyết định 52/2022/QĐ-UBND về kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa
7. (31/10/2022) Quyết định 34/2022/QĐ-UBND quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8. (31/10/2022) Quyết định 2445/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025
9. (26/10/2022) Quyết định 29/2022/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng và cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
10. (20/10/2022) Quyết định 2538/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (20/10/2022) Quyết định 2536/QĐ-UBND năm 2022 về danh mục loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (18/10/2022) Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
13. (18/10/2022) Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
14. (14/10/2022) Thông báo 14020/TB-SXD-VLXD công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Quý III/2022 do Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (10/10/2022) Quyết định 2793/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025
16. (06/10/2022) Quyết định 2763/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
17. (23/09/2022) Công văn 3044/SXD-QLCL năm 2022 công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
18. (15/09/2022) Quyết định 1340/QĐ-UBND thông qua Phương án đơn giản hóa 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp; Nội vụ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2022
Khoa học, công nghệ
1. (07/11/2022) Thông tư 67/2022/TT-BTC hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (03/11/2022) Quyết định 39/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 51/2019/QĐ-UBND
3. (03/11/2022) Quyết định 40/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định Quản lý nhà nước việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kèm theo Quyết định 37/2018/QĐ-UBND
4. (31/10/2022) Quyết định 2793/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị
5. (31/10/2022) Quyết định 60/2022/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND về quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2030
6. (28/10/2022) Quyết định 47/2022/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu của cơ sở dữ liệu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
7. (28/10/2022) Kế hoạch 2492/KH-UBND năm 2022 về phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030
8. (28/10/2022) Quyết định 2247/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án vị trí việc làm công chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
9. (27/10/2022) Quyết định 4073/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt danh sách làng nghề, đại diện làng nghề, nội dung và mức kinh phí hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể làng nghề do thành phố Hà Nội ban hành
10. (27/10/2022) Kế hoạch 262/KH-UBND năm 2022 về phát triển doanh nghiệp Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025
Bưu chính, viễn thông
1. (02/11/2022) Công văn 4619/TCHQ-CNTT năm 2022 bổ sung thủ tục trên Hệ thống cung cấp Dịch vụ công trực tuyến do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (01/11/2022) Quyết định 664/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” của tỉnh Gia Lai
3. (01/11/2022) Công văn 4195/SGDĐT-VP năm 2022 thực hiện đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (31/10/2022) Quyết định 2794/QĐ-UBND năm 2022 về Danh mục các nền tảng số quốc gia triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
5. (31/10/2022) Kế hoạch 75/KH-UBND năm 2022 truyền thông nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
6. (24/10/2022) Quyết định 2848/QĐ-UBND năm 2022 sửa đổi Quy định về trình tự, trách nhiệm lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo quy định tại Nghị định 73/2019/NĐ-CP, Thông tư 03, 04/2020/TT- BTTTT kèm theo Quyết định 2322/QĐ-UBND
7. (17/10/2022) Quyết định 1803/QĐ-UBND năm 2022 sửa đổi tiêu chí đánh giá chuyển đổi số kèm theo Quyết định 248/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
8. (14/10/2022) Quyết định 1783/QĐ-UBND năm 2022 về mã định danh của các cơ quan, đơn vị tỉnh Hà Giang
9. (04/10/2022) Quyết định 1812/QĐ-UBND năm 2022 Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (18/10/2022) Công văn 5169/BTTTT-CXBIPH năm 2022 triển khai quy định tại Nghị định 72/2022/NĐ-CP do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (14/10/2022) Quyết định 2552/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành; Bưu chính; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (08/11/2022) Quyết định 1335/QĐ-TTg bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (03/11/2022) Quyết định 3066/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
3. (03/11/2022) Quyết định 2979/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam năm 2022
4. (02/11/2022) Quyết định 2969/QĐ-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 30/2022/NQ-HĐND quy định cơ chế hỗ trợ hoạt động Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2026
5. (02/11/2022) Quyết định 2729/QĐ-UBND năm 2022 hướng dẫn thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” (Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
6. (31/10/2022) Quyết định 2443/QĐ-UBND năm 2022 về ban hành quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025
7. (31/10/2022) Quyết định 2444/QĐ-UBND năm 2022 về ban hành các tiêu chí, chỉ tiêu huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
8. (28/10/2022) Quyết định 46/2022/QĐ-UBND Quy định ban hành nội dung về quản lý, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
9. (28/10/2022) Kế hoạch 258/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La, năm 2022
10. (27/10/2022) Kế hoạch 257/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025
11. (26/10/2022) Quyết định 1166/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch hành động đến năm 2025 của tỉnh Đồng Tháp thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025
12. (26/10/2022) Kế hoạch 260/KH-UBND về tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch các tháng cuối năm 2022 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
13. (25/10/2022) Quyết định 2583/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
14. (18/10/2022) Quyết định 21/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2012/QĐ-UBND quy định chế độ khen thưởng giải tỉnh, đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh, các giải toàn quốc, các giải quốc tế; tiền công của huấn luyện viên, vận động viên học sinh năng khiếu thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
15. (18/10/2022) Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2022
16. (17/10/2022) Quyết định 3023/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa chuyên ngành văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
17. (17/10/2022) Quyết định 2572/QĐ-UBND năm 2022 công bố cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quảng cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
18. (14/10/2022) Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
19. (14/10/2022) Nghị quyết 30/2022/NQ-HĐND quy định cơ chế hỗ trợ hoạt động Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2026
20. (14/10/2022) Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025
21. (14/10/2022) Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
22. (13/10/2022) Quyết định 2803/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai
23. (05/10/2022) Kế hoạch 249/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 801/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Bổ trợ tư pháp
1. (12/10/2022) Quyết định 2535/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2030
2. (07/10/2022) Quyết định 2514/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương
Hành chính tư pháp
1. (18/10/2022) Quyết định 2693/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai tử, Đăng ký kết hôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
2. (17/10/2022) Quyết định 3024/QĐ-UBND năm 2022 về Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Khiếu nại, tố cáo
1. (17/10/2022) Quyết định 36/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, Ban Dân tộc; Chánh Thanh tra, Phó Chánh thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 02/2020/QĐ-UBND
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (04/11/2022) Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị định 53/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2. (04/11/2022) Chỉ thị 09/CT-BCT năm 2022 về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
3. (04/11/2022) Quyết định 683/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi; phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4. (04/11/2022) Quyết định 3812/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
5. (04/11/2022) Quyết định 2978/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
6. (04/11/2022) Quyết định 2980/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nông nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
7. (04/11/2022) Quyết định 3811/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
8. (03/11/2022) Quyết định 3765/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, thành phố Hồ Chí Minh
9. (03/11/2022) Quyết định 1794/QĐ-BKHĐT năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
10. (03/11/2022) Quyết định 3776/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
11. (03/11/2022) Quyết định 3067/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
12. (03/11/2022) Quyết định 3066/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
13. (03/11/2022) Quyết định 2284/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
14. (03/11/2022) Quyết định 1870/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật)
15. (03/11/2022) Kế hoạch 2547/KH-UBND năm 2022 triển khai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai
16. (03/11/2022) Quyết định 583/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
17. (03/11/2022) Quyết định 2050/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam
18. (02/11/2022) Quyết định 2016/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
19. (02/11/2022) Quyết định 3775/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
20. (02/11/2022) Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
21. (02/11/2022) Quyết định 1604/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
22. (02/11/2022) Quyết định 1155/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh
23. (02/11/2022) Quyết định 1156/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
24. (01/11/2022) Quyết định 2235/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hàng hải và lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
25. (01/11/2022) Quyết định 1415/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
26. (31/10/2022) Quyết định 2554/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
27. (31/10/2022) Quyết định 2512/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
28. (31/10/2022) Quyết định 4135/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội
29. (31/10/2022) Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên”
30. (31/10/2022) Quyết định 2446/QĐ-UBND năm 2022 về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 1085/QĐ-TTg về Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 do tỉnh Thái Bình ban hành
31. (31/10/2022) Quyết định 2545/QĐ-UBND năm 2022 công bố 18 thủ tục hành chính áp dụng tại cấp tỉnh và cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
32. (31/10/2022) Quyết định 2482/QĐ-UBND Danh mục đính chính sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thời điểm từ ngày 04 tháng 8 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022
33. (28/10/2022) Quyết định 2227/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
34. (28/10/2022) Kế hoạch 281/KH-UBND năm 2022 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025
35. (28/10/2022) Quyết định 1170/QĐ-UBND-HC năm 2022 bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
36. (28/10/2022) Quyết định 2479/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
37. (27/10/2022) Kế hoạch 265/KH-UBND năm 2022 triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
38. (27/10/2022) Quyết định 1967/QĐ-UBND năm 2022 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định
39. (26/10/2022) Quyết định 37/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
40. (26/10/2022) Chỉ thị 18-CT/TW năm 2022 về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
41. (26/10/2022) Quyết định 3611/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025
42. (25/10/2022) Quyết định 2939/QĐ-UBND năm 2022 về điều chỉnh tên thủ tục hành chính tại Quyết định 2074/QĐ-UBND công bố mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
43. (25/10/2022) Quyết định 2570/QĐ-UBND năm 2022 Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025 đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên
44. (24/10/2022) Quyết định 2853/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
45. (21/10/2022) Kế hoạch 217/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Kế hoạch số 108-KH/TU về quán triệt và triển khai Chỉ thị 12-CT/TW do thành phố Cần Thơ ban hành
46. (21/10/2022) Kế hoạch 224/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
47. (21/10/2022) Quyết định 2562/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
48. (20/10/2022) Quyết định 2794/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
49. (20/10/2022) Quyết định 2795/QĐ-UBND năm 2022 công bố bổ sung đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
50. (20/10/2022) Quyết định 2213/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022
51. (19/10/2022) Quyết định 1241/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, lâm nghiệp và thú y thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
52. (18/10/2022) Quyết định 2575/QĐ-UBND năm 2022 công bố cắt giảm thời gian giải quyết đối với thủ tục hành chính; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ và đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
53. (18/10/2022) Quyết định 2574/QĐ-UBND năm 2022 công bố cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam và Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
54. (18/10/2022) Quyết định 2573/QĐ-UBND năm 2022 công bố cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
55. (18/10/2022) Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
56. (18/10/2022) Quyết định 2801/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
57. (18/10/2022) Quyết định 2802/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
58. (18/10/2022) Quyết định 2800/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
59. (18/10/2022) Quyết định 2799/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
60. (18/10/2022) Quyết định 2693/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai tử, Đăng ký kết hôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
61. (18/10/2022) Quyết định 2690/QĐ-UBND năm 2022 Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Quảng Trị
62. (17/10/2022) Quyết định 3023/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa chuyên ngành văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
63. (17/10/2022) Quyết định 3024/QĐ-UBND năm 2022 về Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
64. (17/10/2022) Quyết định 2572/QĐ-UBND năm 2022 công bố cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quảng cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
65. (14/10/2022) Quyết định 2563/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
66. (14/10/2022) Quyết định 2552/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành; Bưu chính; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau
67. (13/10/2022) Quyết định 2803/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai
68. (07/10/2022) Quyết định 2514/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương
69. (03/10/2022) Kế hoạch 9368/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
70. (15/09/2022) Quyết định 1340/QĐ-UBND thông qua Phương án đơn giản hóa 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp; Nội vụ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2022
71. (08/09/2022) Thông báo 4146/TB-SNV năm 2022 thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày từ ngày 01/9/2022 đến ngày 31/12/2022 do Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
72. (05/09/2022) Kế hoạch 4073/KH-SNV năm 2022 thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày từ ngày 01/9/2022 đến ngày 31/12/2022 do Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Thống kê
1. (17/10/2022) Kế hoạch 3483/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Văn thư, lưu trữ
1. (20/10/2022) Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2022 về tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ và lưu trữ điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022-2025
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (03/11/2022) Quyết định 41/2022/QĐ-UBND về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông
2. (02/11/2022) Quyết định 62/2022/QĐ-UBND quy định nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng
3. (02/11/2022) Thông báo 4419/TB-LĐTBXH về thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022
4. (31/10/2022) Hướng dẫn 285/HD-UBND-LĐLĐ năm 2022 về tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2023 do Ủy ban nhân dân - Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội ban hành
5. (28/10/2022) Quyết định 2247/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án vị trí việc làm công chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
6. (17/10/2022) Quyết định 36/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, Ban Dân tộc; Chánh Thanh tra, Phó Chánh thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 02/2020/QĐ-UBND
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (04/11/2022) Quyết định 35/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
2. (02/11/2022) Quyết định 2968/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (02/11/2022) Quyết định 2966/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
4. (02/11/2022) Quyết định 2959/QĐ-BTNMT năm 2022 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khoáng sản Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
5. (02/11/2022) Quyết định 34/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ
6. (02/11/2022) Quyết định 2958/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Địa chất Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
7. (31/10/2022) Quyết định 2929/QĐ-BTNMT năm 2022 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Vụ Pháp chế do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
8. (31/10/2022) Quyết định 2446/QĐ-UBND năm 2022 về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 1085/QĐ-TTg về Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 do tỉnh Thái Bình ban hành
9. (31/10/2022) Quyết định 34/2022/QĐ-UBND quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10. (28/10/2022) Kế hoạch 282/KH-UBND xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội
11. (28/10/2022) Quyết định 33/2022/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận
12. (26/10/2022) Quyết định 2836/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
13. (25/10/2022) Quyết định 2171/QĐ-UBND năm 2022 về phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
14. (19/10/2022) Quyết định 1893/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025”
15. (14/10/2022) Quyết định 1783/QĐ-UBND năm 2022 về mã định danh của các cơ quan, đơn vị tỉnh Hà Giang
16. (12/10/2022) Quyết định 35/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh An Giang
17. (12/09/2022) Quyết định 24/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (02/11/2022) Công văn 5766/BGDĐT-TCCB năm 2022 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (04/11/2022) Quyết định 41/2022/QĐ-UBND quy định định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu
2. (26/10/2022) Quyết định 29/2022/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng và cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
3. (19/10/2022) Nghị quyết 38/2022/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái kèm theo Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND
4. (13/10/2022) Quyết định 28/2022/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Tổ chức chính trị - xã hội
1. (26/10/2022) Chỉ thị 18-CT/TW năm 2022 về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
51 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;