Mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH và công ty cổ phần

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần muốn mua lại phần vốn góp của các thành viên cổ đông thì phải tuân thủ các quy định tại điều 52, 129, 130, 131 Luật Doanh nghiệp 2014. Các quy định cụ thể như sau:

 

Mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về các vấn đề sau đây:

 • Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên; Tổ chức lại công ty;
 • Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp công ty chấp thuận yêu cầu mua lại phần vốn góp: hai bên tiến hành thỏa thuận về giá, nếu không thỏa thuận được thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Trường hợp công ty không chấp nhận yêu cầu mua lại phần vốn góp: thành viên đưa ra yêu cầu có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho các thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

Mua lại phần vốn góp trong công ty cổ phần

Phần vốn góp của các cổ đông trong công ty cổ phần có thể được mua lại thông qua 2 hình thức: mua lại theo yêu cầu của cổ đông và mua lại theo quyết định của công ty.

Mua lại theo yêu cầu của cổ đông

Tương tự như trường hợp mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên, cổ đông trong công ty cổ phần có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình nếu cổ đông đó biểu quyết phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty phải mua lại phần vốn góp của cổ đông theo giá trị của thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ của công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp thẩm định giá.

Mua lại theo quyết định của công ty

Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định mua lại các loại cổ phần sau đây:

 • Mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán.
 • Một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán.

Đối với Hội đồng quản trị được quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng.

Ngoài ra, công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định đó được đại hội đồng cổ đông thông qua; cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được công ty trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo.

Giá mua lại cổ phần do Hội đồng quản trị quyết định, tuy nhiên:

 • Giá mua lại đối với cổ phần phổ thông không được cao hơn giá trị trường tại thời điểm mua lại.
 • Giá mua lại đối với các loại cổ phần khác không được thấp hơn giá trị trường, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác hoặc công ty và cổ đông có liên quan thỏa thuận được với nhau về giá mua lại.
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn
3548 lượt xem
 • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (028) 7302 2286
  E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;