Danh mục văn bản mới (từ ngày 16/11 - 18/11/2022)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 16/11 - 18/11/2022.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (18/11/2022) Quyết định 23/2022/QĐ-TTg quy định thí điểm về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Nghị quyết 55/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/11/2022) Quyết định 1435/QĐ-TTg năm 2022 thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (15/11/2022) Kế hoạch 235/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động 116-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" do tỉnh Yên Bái ban hành
4. (10/11/2022) Quyết định 3868/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
5. (09/11/2022) Quyết định 3856/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
6. (08/11/2022) Quyết định 4321/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Long Biên, thành phố Hà Nội
7. (08/11/2022) Quyết định 1237/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
8. (08/11/2022) Quyết định 1239/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
9. (08/11/2022) Quyết định 1240/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
10. (08/11/2022) Quyết định 1241/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
11. (07/11/2022) Quyết định 1231/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
12. (07/11/2022) Quyết định 1232/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
13. (07/11/2022) Quyết định 1233/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
14. (03/11/2022) Quyết định 3789/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
15. (01/11/2022) Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2022 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
16. (01/11/2022) Nghị quyết 52/NQ-HĐND năm 2022 thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo Điểm b Khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
17. (31/10/2022) Quyết định 37/2022/QĐ-UBND quy định việc thu hồi đất trong trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng đối với trường hợp thuê đất, thuê lại đất của chủ đầu tư được nhà nước cho thuê đất để kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Phú Yên
18. (27/10/2022) Quyết định 36/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 15/2022/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên
19. (20/10/2022) Quyết định 29/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 42/2021/QĐ-UBND
20. (18/10/2022) Quyết định 30/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất kèm theo Quyết định 14/2020/QĐ-UBND do tỉnh Cao Bằng ban hành
21. (14/10/2022) Quyết định 3485/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
22. (22/09/2022) Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND bổ sung danh mục trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
23. (22/09/2022) Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 tỉnh Đồng Nai
24. (22/09/2022) Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 tỉnh Đồng Nai
25. (13/09/2022) Quyết định 3080/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
26. (31/08/2022) Quyết định 2951/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
27. (31/08/2022) Quyết định 2950/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
Tài nguyên
1. (16/11/2022) Quyết định 2138/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
2. (11/11/2022) Quyết định 2738/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (07/11/2022) Kế hoạch 241/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP và Kế hoạch 181-KH/TU triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Đồng Nai ban hành
4. (07/11/2022) Quyết định 3025/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
5. (17/10/2022) Quyết định 31/2022/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La kèm theo Quyết định 32/2019/QĐ-UBND
6. (04/10/2022) Quyết định 21/2022/QĐ-UBND quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác; khu đô thị; khu du lịch; khu di tích lịch sử; khu công nghiệp; cụm công nghiệp; điểm du lịch, điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và công trình hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Môi trường
1. (16/11/2022) Quyết định 2138/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
2. (08/11/2022) Kế hoạch 215/KH-UBND năm 2022 về sản xuất nông nghiệp an toàn, chất lượng và bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2022-2030
3. (07/11/2022) Quyết định 3025/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (07/11/2022) Quyết định 3020/QĐ-BTNMT năm 2022 thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học môi trường trực thuộc Tổng cục Môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
5. (07/11/2022) Quyết định 3028/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. (07/11/2022) Quyết định 3026/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
7. (03/11/2022) Quyết định 2979/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
8. (03/11/2022) Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình bố trí dân cư vùng thiên tai trung hạn và hằng năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
9. (03/11/2022) Kế hoạch 2065/KH-UBND năm 2022 về hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10. (02/11/2022) Quyết định 3709/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường” giai đoạn năm 2022-2025
11. (31/10/2022) Quyết định 38/2022/QĐ-UBND Quy định việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
12. (17/10/2022) Quyết định 31/2022/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La kèm theo Quyết định 32/2019/QĐ-UBND
13. (04/10/2022) Quyết định 21/2022/QĐ-UBND quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác; khu đô thị; khu du lịch; khu di tích lịch sử; khu công nghiệp; cụm công nghiệp; điểm du lịch, điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và công trình hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Nông nghiệp, nông thôn
1. (14/11/2022) Quyết định 2207/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Trà Vinh đến năm 2025
2. (14/11/2022) Quyết định 1822/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
3. (11/11/2022) Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
4. (11/11/2022) Quyết định 33/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định định mức kinh tế - kỹ thuật mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
5. (11/11/2022) Quyết định 3088/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
6. (10/11/2022) Kế hoạch 3802/KH-UBND năm 2022 về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023
7. (08/11/2022) Chỉ thị 7473/CT-BNN-TY về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
8. (08/11/2022) Kế hoạch 215/KH-UBND năm 2022 về sản xuất nông nghiệp an toàn, chất lượng và bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2022-2030
9. (07/11/2022) Quyết định 2332/QĐ-BCT năm 2022 hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
10. (03/11/2022) Quyết định 1959/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
11. (02/11/2022) Kế hoạch 2052/KH-UBND năm 2022 về Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025 do tỉnh Quảng Bình ban hành
12. (02/11/2022) Kế hoạch 2042/KH-UBND năm 2022 về phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2023 do tỉnh Quảng Bình ban hành
13. (02/11/2022) Kế hoạch 170/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2022-2030, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
14. (28/10/2022) Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
15. (26/10/2022) Quyết định 4081/QĐ-BNN-TT năm 2022 phê duyệt Đề án phát triển ngành hoa, cây cảnh đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
16. (26/10/2022) Kế hoạch 183/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 34/2022/NQ-HĐND quy định khu vực nội thành của thành phố, khu dân cư không được phép chăn nuôi; quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
17. (24/10/2022) Quyết định 3606/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án Xây dựng Thương hiệu Vàng nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2030
18. (24/10/2022) Công văn 5995/BYT-DP năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm do Bộ Y tế ban hành
19. (20/10/2022) Quyết định 2596/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
20. (18/10/2022) Nghị quyết 69/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
21. (05/10/2022) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
22. (27/09/2022) Công văn 3456/UBND-KT năm 2022 thực hiện Quyết định 327/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021-2030 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Trật tự an toàn xã hội
1. (11/11/2022) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2022 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự thời điểm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
2. (01/11/2022) Công văn 4596/TCHQ-PC năm 2022 thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (01/11/2022) Nghị quyết 34/2022/NQ-HĐND quy định điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Phú Yên
4. (20/10/2022) Nghị quyết 196/2022/NQ-HĐND về Quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
An ninh quốc gia
1. (18/10/2022) Nghị quyết 74/2022/NQ-HĐND về xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị
2. (14/10/2022) Quyết định 25/2022/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Quốc phòng
1. (15/11/2022) Nghị quyết 152/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành
2. (18/10/2022) Nghị quyết 73/2022/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Tài chính
1. (14/11/2022) Quyết định 61/2022/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2022-2030
2. (14/11/2022) Công văn 4826/TCHQ-GSQL năm 2022 về hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan nhập khẩu trở lại nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (14/11/2022) Công văn 4823/TCHQ-GSQL năm 2022 về tăng cường kiểm tra, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (11/11/2022) Thông báo 4796/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với PAPILOCARE do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (11/11/2022) Quyết định 39/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi
6. (11/11/2022) Quyết định 2301/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
7. (11/11/2022) Thông báo 4780/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Calgo® (Calcium Bone Powder) do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (09/11/2022) Quyết định 2476/QĐ-CHK năm 2022 về Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Cục Hàng không Việt Nam
9. (09/11/2022) Quyết định 104/QĐ-VKSTC năm 2022 công bố công khai quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
10. (04/11/2022) Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2027
11. (04/11/2022) Quyết định 2024/QĐ-UBND năm 2022 thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
12. (04/11/2022) Công văn 53392/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (03/11/2022) Công văn 3673/UBND-KTTH về quyết liệt thực hiện giải pháp điều hành tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2022 do thành phố Hà Nội ban hành
14. (02/11/2022) Nghị quyết 69/2022/NQ-HĐND quy định bổ sung nội dung, mức chi và mức hỗ trợ cụ thể từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
15. (02/11/2022) Kế hoạch 169/KH-UBND về tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước được giao thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
16. (01/11/2022) Công văn 4596/TCHQ-PC năm 2022 thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (01/11/2022) Quyết định 36/2022/QĐ-UBND quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai
18. (01/11/2022) Quyết định 3571/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế quản lý tài chính của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xổ số kiến thiết Bình Định
19. (28/10/2022) Quyết định 2644/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
20. (28/10/2022) Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
21. (27/10/2022) Quyết định 36/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 15/2022/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên
22. (20/10/2022) Quyết định 29/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 42/2021/QĐ-UBND
23. (18/10/2022) Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24. (18/10/2022) Nghị quyết 72/2022/NQ-HĐND sửa đổi quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
25. (18/10/2022) Nghị quyết 69/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
26. (18/10/2022) Văn bản hợp nhất 61/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
27. (14/10/2022) Nghị quyết 28/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi và mức ngân sách tỉnh hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức lễ đón nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng và lễ kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập, ngày giải phóng, ngày chiến thắng có ý nghĩa lịch sử trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
28. (14/10/2022) Nghị quyết 67/NQ-HĐND năm 2022 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương quản lý do tỉnh Sóc Trăng ban hành
29. (22/09/2022) Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Bảo hiểm
1. (11/11/2022) Quyết định 2892/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
2. (04/11/2022) Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2027
Công nghiệp
1. (11/11/2022) Kế hoạch 2131/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
2. (07/11/2022) Kế hoạch 241/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP và Kế hoạch 181-KH/TU triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Đồng Nai ban hành
Y tế - dược
1. (16/11/2022) Công văn 2608/VSDTTU-TCQG về tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 hạn tháng 11/2022 do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
2. (16/11/2022) Công văn 6615/BYT-KCB hưởng ứng Tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc 2022 do Bộ Y tế ban hành
3. (15/11/2022) Công văn 4404/SGDĐT-CTTT năm 2022 về tăng cường phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (14/11/2022) Quyết định 740/QĐ-QLD năm 2022 công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 30 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
5. (14/11/2022) Thông báo 1275/TB-DP năm 2022 về kết luận của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng, chống dịch và công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 do Cục Y tế dự phòng ban hành
6. (11/11/2022) Quyết định 2892/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
7. (11/11/2022) Kế hoạch 292/KH-UBND năm 2022 về Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
8. (08/11/2022) Kế hoạch 225/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
9. (04/11/2022) Công văn 1864/UBDT-TT triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 do Ủy ban Dân tộc ban hành
10. (02/11/2022) Kế hoạch 367/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
11. (02/11/2022) Kế hoạch 170/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2022-2030, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
12. (24/10/2022) Công văn 5995/BYT-DP năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm do Bộ Y tế ban hành
Thuế, phí, lệ phí
1. (15/11/2022) Công văn 55346/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh vận tải quốc tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (15/11/2022) Công văn 55347/CTHN-TTHT năm 2022 hướng dẫn kê khai thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (14/11/2022) Công văn 7204/BCT-TC năm 2022 về đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung các Thông tư thu phí, lệ phí do Bộ Công thương ban hành
4. (11/11/2022) Công văn 54713/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (10/11/2022) Công văn 54501/CTHN-TTHT năm 2022 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động xuất bản lịch và xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với quảng cáo báo chí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (04/11/2022) Công văn 53405/CTHN-TTHT năm 2022 về chi trả hộ và thực hiện kê khai, khấu trừ, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người lao động ký hợp đồng lao động với công ty mẹ ở nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (04/11/2022) Công văn 53392/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (04/11/2022) Công văn 53394/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế khi chi trả các khoản hỗ trợ đạt doanh số cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (04/11/2022) Công văn 53412/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (04/11/2022) Công văn 53408/CTHN-TTHT năm 2022 về áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (27/10/2022) Công văn 3979/UBND-VX năm 2022 triển khai Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngân hàng, tiền tệ
1. (01/11/2022) Công văn 91/KBNN-KTNN năm 2022 về cung cấp danh sách các Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản do Kho bạc Nhà nước ban hành
Kế toán, kiểm toán
1. (09/11/2022) Quyết định 1416/QĐ-KTNN năm 2022 Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức của Kiểm toán nhà nước
2. (04/11/2022) Quyết định 1395/QĐ-KTNN năm 2022 về phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước
3. (21/10/2022) Nghị quyết 66/2022/QH15 về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 do Quốc hội ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (18/11/2022) Quyết định 1606/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
2. (14/11/2022) Quyết định 61/2022/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2022-2030
3. (10/11/2022) Quyết định 3877/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2022-2030" do tỉnh Thanh Hóa ban hành
4. (10/11/2022) Công văn 54501/CTHN-TTHT năm 2022 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động xuất bản lịch và xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với quảng cáo báo chí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (10/11/2022) Quyết định 39/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn thành phố Hà Nội
6. (08/11/2022) Quyết định 1624/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
7. (04/11/2022) Công văn 53394/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế khi chi trả các khoản hỗ trợ đạt doanh số cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (01/11/2022) Quyết định 3571/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế quản lý tài chính của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xổ số kiến thiết Bình Định
9. (18/10/2022) Nghị quyết 68/2022/NQ-HĐND về quy định mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 và mức vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Quảng Trị
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (17/11/2022) Kế hoạch 2700/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1129/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai
2. (16/11/2022) Công văn 7696/VPCP-CN năm 2022 về báo cáo tình hình đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Côn Đảo do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (15/11/2022) Nghị quyết 152/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành
4. (15/11/2022) Quyết định 1420/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (14/11/2022) Quyết định 2207/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Trà Vinh đến năm 2025
6. (14/11/2022) Quyết định 28/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng
7. (14/11/2022) Công văn 8201/BKHĐT-TH về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8. (12/11/2022) Công điện 7196/CĐ-BCT năm 2022 về giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm và ký biên bản cam kết với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương điện
9. (12/11/2022) Công văn 7198/BCT-TTTN năm 2022 rà soát, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
10. (11/11/2022) Kế hoạch 2131/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
11. (11/11/2022) Quyết định 41/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định giờ bán hàng, các trường hợp tạm dừng bán hàng và quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định 18/2016/QĐ-UBND
12. (11/11/2022) Kế hoạch 293/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội
13. (10/11/2022) Công văn 3771/UBND-KTN năm 2022 thực hiện Chỉ thị về tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu do thành phố Hà Nội ban hành
14. (10/11/2022) Quyết định 44/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu
15. (10/11/2022) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2022 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền về đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ các tháng cuối năm 2022 và thời gian tới
16. (10/11/2022) Quyết định 4380/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo về kinh tế - xã hội phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
17. (10/11/2022) Công điện 12/CĐ-BKHĐT năm 2022 về khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
18. (09/11/2022) Quyết định 3880/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ
19. (07/11/2022) Kế hoạch 4823/KH-UBND năm 2022 triển khai thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận
20. (07/11/2022) Chỉ thị 18/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 do tỉnh Quảng Bình ban hành
21. (05/11/2022) Công văn 999/CQTT-KT-PHLN năm 2022 về tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu do Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội ban hành
22. (04/11/2022) Quyết định 3813/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục ngành, nghề ưu tiên đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ
23. (04/11/2022) Kế hoạch 207/KH-UBND năm 2022 thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
24. (02/11/2022) Quyết định 31/2022/QĐ-UBND Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
25. (02/11/2022) Nghị quyết 69/2022/NQ-HĐND quy định bổ sung nội dung, mức chi và mức hỗ trợ cụ thể từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
26. (01/11/2022) Quyết định 36/2022/QĐ-UBND quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai
27. (31/10/2022) Kế hoạch 255/KH-UBND năm 2022 triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025
28. (31/10/2022) Quyết định 1299/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế quản lý sản phẩm đã được chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Phú Yên
29. (31/10/2022) Quyết định 33/2022/QĐ-UBND quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
30. (19/10/2022) Quyết định 57/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân công trách nhiệm trong hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 18/2014/QĐ-UBND
31. (14/10/2022) Nghị quyết 67/NQ-HĐND năm 2022 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương quản lý do tỉnh Sóc Trăng ban hành
32. (14/10/2022) Nghị quyết 68/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2022 vốn ngân sách địa phương, tỉnh Sóc Trăng
33. (11/10/2022) Quyết định 3434/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế hoạt động của Tổ Công tác về đầu tư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
34. (06/10/2022) Báo cáo 191/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội thành phố 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Lao động
1. (14/11/2022) Kế hoạch 347/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
2. (14/11/2022) Thông báo 355/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về dạy văn hóa trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (14/11/2022) Quyết định 3088/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
4. (11/11/2022) Quyết định 40/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội
5. (10/11/2022) Công văn 5369/TLĐ-QHLĐ năm 2022 về phối hợp chỉ đạo Chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
6. (10/11/2022) Công văn 4561/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2022 về rà soát, báo cáo đáp ứng điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
7. (07/11/2022) Kế hoạch 4831/KH-UBND năm 2022 về xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do tỉnh Ninh Thuận ban hành
8. (02/11/2022) Kế hoạch 2052/KH-UBND năm 2022 về Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025 do tỉnh Quảng Bình ban hành
9. (20/10/2022) Công văn 5218/TLĐ-QHLĐ năm 2022 về phối hợp thực hiện chương trình "Hỗ trợ vé máy bay trả góp về Tết cho Người lao động" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
10. (20/10/2022) Nghị quyết 196/2022/NQ-HĐND về Quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
11. (18/10/2022) Nghị quyết 73/2022/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
12. (18/10/2022) Nghị quyết 77/2022/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành
Chính sách xã hội
1. (14/11/2022) Quyết định 2921/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo tỉnh Quảng Trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
2. (10/11/2022) Quyết định 3097/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3. (04/11/2022) Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND Quy định chính sách trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số tại các xã, thôn, bản thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025
4. (02/11/2022) Kế hoạch 7250/KH-UBND năm 2022 truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5. (20/10/2022) Công văn 5218/TLĐ-QHLĐ năm 2022 về phối hợp thực hiện chương trình "Hỗ trợ vé máy bay trả góp về Tết cho Người lao động" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
6. (18/10/2022) Nghị quyết 72/2022/NQ-HĐND sửa đổi quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Giáo dục, đào tạo
1. (17/11/2022) Quyết định 3731/QĐ-BGDĐT năm 2022 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill giữa Công ty Cổ phần nghiên cứu, ứng dụng và thực nghiệm công nghệ REAP và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (17/11/2022) Quyết định 3730/QĐ-BGDĐT năm 2022 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo dục IDP (Việt Nam) và IELTS Australia Pty Ltđ (Australia) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (15/11/2022) Công văn 4407/SGDĐT-CTTT năm 2022 hướng dẫn báo cáo công tác giáo dục chính trị, học sinh sinh viên; hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (15/11/2022) Công văn 4404/SGDĐT-CTTT năm 2022 về tăng cường phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (14/11/2022) Thông báo 355/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về dạy văn hóa trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (08/11/2022) Kế hoạch 225/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
7. (08/11/2022) Kế hoạch 197/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Phú Yên
8. (07/11/2022) Kế hoạch 4831/KH-UBND năm 2022 về xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do tỉnh Ninh Thuận ban hành
9. (01/11/2022) Quyết định 3703/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2030”
10. (01/11/2022) Quyết định 42/2022/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
11. (27/10/2022) Kế hoạch 184/KH-UBND triển khai ứng dụng Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở đại trà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022
12. (27/10/2022) Công văn 3979/UBND-VX năm 2022 triển khai Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13. (27/10/2022) Công văn 5647/BGDĐT-QLCL năm 2022 hướng dẫn thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Giao thông, vận tải
1. (16/11/2022) Công văn 7696/VPCP-CN năm 2022 về báo cáo tình hình đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Côn Đảo do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (16/11/2022) Quyết định 1525/QĐ-BGTVT năm 2022 công bố chuyển đổi luồng đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thành luồng đường thủy nội địa địa phương do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (11/11/2022) Quyết định 4410/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
4. (09/11/2022) Quyết định 2476/QĐ-CHK năm 2022 về Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Cục Hàng không Việt Nam
5. (09/11/2022) Quyết định 2611/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
6. (08/11/2022) Quyết định 39/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên
7. (04/11/2022) Quyết định 37/2022/QĐ-UBND về phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Gia Lai
8. (01/11/2022) Quyết định 1496/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi
9. (18/10/2022) Quyết định 59/2022/QĐ-UBND Quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10. (18/10/2022) Văn bản hợp nhất 61/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
11. (03/10/2022) Quyết định 101/QĐ-TCT1121 năm 2022 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác nghiên cứu, đánh giá tổng thể khả năng khai thác hàng không dân dụng tại sân bay quân sự Thành Sơn (tỉnh Ninh Thuận) và sân bay quân sự Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai); nghiên cứu Đề án xã hội hóa, đầu tư theo phương thức đối tác công tư khai thác các cảng hàng không Nà Sản (tỉnh Sơn La), Vinh (tỉnh Nghệ An), Chu Lai (tỉnh Quảng Nam), Cần Thơ (thành phố Cần Thơ) và một số cảng hàng không khác khi có nhu cầu do Tổ công tác 1121 ban hành
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (17/11/2022) Quyết định 1442/QĐ-TTg năm 2022 bãi bỏ Quyết định 512/QĐ-TTg về thành lập Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (14/11/2022) Quyết định 24/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 06/2016/QĐ-UBND
3. (14/11/2022) Quyết định 2921/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo tỉnh Quảng Trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
4. (14/11/2022) Công văn 8184/BKHĐT-QLQH năm 2022 về tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (11/11/2022) Quyết định 42/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2014/QĐ-UBND Quy định Tiêu chuẩn xét và công nhận Danh hiệu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6. (10/11/2022) Quyết định 29/2022/QĐ-UBND Quy định phân công, phân cấp công tác lập, thẩm định, và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
7. (10/11/2022) Quyết định 30/2022/QĐ-UBND quy định nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
8. (08/11/2022) Quyết định 2840/QĐ-UBND năm 2022 Quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án khu đô thị, khu nhà ở do nhà đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
9. (07/11/2022) Quyết định 2332/QĐ-BCT năm 2022 hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
10. (07/11/2022) Quyết định 2697/QĐ-UBND năm 2022 Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (01/11/2022) Nghị quyết 34/2022/NQ-HĐND quy định điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Phú Yên
12. (17/10/2022) Quyết định 30/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 6 Quy định về quản lý nghĩa trang và cơ sở hoả táng trên địa bàn tỉnh Sơn La kèm theo Quyết định 17/2018/QĐ-UBND
13. (10/10/2022) Quyết định 1197/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng Phú Yên
Khoa học, công nghệ
1. (14/11/2022) Công văn 4823/TCHQ-GSQL năm 2022 về tăng cường kiểm tra, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (07/11/2022) Quyết định 3020/QĐ-BTNMT năm 2022 thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học môi trường trực thuộc Tổng cục Môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (28/10/2022) Quyết định 1276/QĐ-UBND năm 2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên
4. (11/10/2022) Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BKHCN năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định kiểm tra nhà nước về đo lường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
5. (22/09/2022) Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Bưu chính, viễn thông
1. (14/11/2022) Kế hoạch 347/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
2. (11/11/2022) Quyết định 2216/QĐ-BTP năm 2022 về Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Bộ Tư pháp
3. (11/11/2022) Quyết định 2534/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
4. (10/11/2022) Quyết định 43/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đắk Nông
5. (04/11/2022) Quyết định 3813/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục ngành, nghề ưu tiên đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ
6. (03/11/2022) Quyết định 2484/QĐ-UBND năm 2022 sửa đổi Kế hoạch 10357/KH-UBND về triển khai hệ thống quản lý tài liệu điện tử tỉnh và số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Quyết định 321/QĐ-UBND sửa đổi Kế hoạch 10357/KH-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành
7. (28/10/2022) Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
8. (27/10/2022) Kế hoạch 184/KH-UBND triển khai ứng dụng Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở đại trà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022
9. (27/10/2022) Quyết định 2773/QĐ-UBND năm 2022 về Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử và kho lưu trữ số của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030
10. (17/10/2022) Quyết định 31/2022/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La kèm theo Quyết định 32/2019/QĐ-UBND
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (08/11/2022) Công văn 7519/VPCP-KGVX năm 2022 về thông tin, báo chí và dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành do Văn phòng Chính phủ ban hành
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (16/11/2022) Quyết định 2974/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về đính chính Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (16/11/2022) Công văn 6615/BYT-KCB hưởng ứng Tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc 2022 do Bộ Y tế ban hành
3. (16/11/2022) Quyết định 2647/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
4. (15/11/2022) Nghị quyết 152/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành
5. (14/11/2022) Công văn 8201/BKHĐT-TH về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6. (11/11/2022) Quyết định 42/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2014/QĐ-UBND Quy định Tiêu chuẩn xét và công nhận Danh hiệu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7. (10/11/2022) Quyết định 4380/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo về kinh tế - xã hội phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
8. (10/11/2022) Công văn 5369/TLĐ-QHLĐ năm 2022 về phối hợp chỉ đạo Chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
9. (09/11/2022) Quyết định 3880/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ
10. (09/11/2022) Quyết định 44/2022/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong lĩnh vực văn hóa và thể thao
11. (09/11/2022) Quyết định 1556/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định pháp luật trong lĩnh vực lưu trú; lĩnh vực dịch vụ du lịch khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi
12. (08/11/2022) Kế hoạch 197/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Phú Yên
13. (04/11/2022) Quyết định 2024/QĐ-UBND năm 2022 thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
14. (04/11/2022) Quyết định 2685/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
15. (04/11/2022) Quyết định 2684/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế
16. (04/11/2022) Quyết định 2683/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Mỹ thuật Huế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
17. (04/11/2022) Kế hoạch 207/KH-UBND năm 2022 thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
18. (04/11/2022) Quyết định 2679/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
19. (04/11/2022) Quyết định 2682/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đoàn Bóng đá Huế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
20. (02/11/2022) Quyết định 31/2022/QĐ-UBND Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
21. (02/11/2022) Nghị quyết 69/2022/NQ-HĐND quy định bổ sung nội dung, mức chi và mức hỗ trợ cụ thể từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
22. (01/11/2022) Quyết định 2636/QĐ-UBND năm 2022 về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2030
23. (31/10/2022) Kế hoạch 255/KH-UBND năm 2022 triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025
24. (28/10/2022) Kế hoạch 187/KH-UBND triển khai Đề án định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong Quý IV năm 2022 và năm 2023
25. (28/10/2022) Quyết định 1735/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông
26. (17/10/2022) Quyết định 30/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 6 Quy định về quản lý nghĩa trang và cơ sở hoả táng trên địa bàn tỉnh Sơn La kèm theo Quyết định 17/2018/QĐ-UBND
27. (14/10/2022) Nghị quyết 28/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi và mức ngân sách tỉnh hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức lễ đón nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng và lễ kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập, ngày giải phóng, ngày chiến thắng có ý nghĩa lịch sử trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
28. (06/10/2022) Báo cáo 191/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội thành phố 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Bổ trợ tư pháp
1. (14/11/2022) Quyết định 2228/QĐ-BTP năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
2. (04/11/2022) Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND Quy định chính sách trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số tại các xã, thôn, bản thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025
3. (25/10/2022) Quyết định 3618/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Hành chính tư pháp
1. (10/11/2022) Quyết định 2515/QĐ-UBND năm 2022 Quy định tái cấu trúc quy trình đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn; cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
2. (09/11/2022) Quyết định 1416/QĐ-KTNN năm 2022 Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức của Kiểm toán nhà nước
3. (31/10/2022) Quyết định 2655/QĐ-UBND năm 2022 công bố cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp và Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
4. (18/10/2022) Quyết định 1179/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
5. (18/10/2022) Quyết định 1180/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 07 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
6. (18/10/2022) Quyết định 1181/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 22 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
7. (18/10/2022) Quyết định 1182/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Huỳnh Phương Uyên do Chủ tịch nước ban hành
8. (18/10/2022) Quyết định 1183/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Ju Li A do Chủ tịch nước ban hành
9. (18/10/2022) Quyết định 1184/QĐ-CTN năm 2022 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Juan, Shih-Hsiang do Chủ tịch nước ban hành
Khiếu nại, tố cáo
1. (15/11/2022) Quyết định 2306/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thư, tiếp công dân, giải quyết tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh
2. (04/11/2022) Quyết định 2989/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (18/11/2022) Quyết định 1606/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
2. (18/11/2022) Quyết định 23/2022/QĐ-TTg quy định thí điểm về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Nghị quyết 55/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (17/11/2022) Quyết định 905/QĐ-BNV năm 2022 phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022-2030" do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
4. (16/11/2022) Công văn 7705/VPCP-PL năm 2022 về rà soát, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (16/11/2022) Quyết định 2138/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
6. (16/11/2022) Quyết định 2647/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
7. (15/11/2022) Quyết định 36/2022/QĐ-UBND quy định về xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp do tỉnh Nam Định ban hành
8. (15/11/2022) Quyết định 2306/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thư, tiếp công dân, giải quyết tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh
9. (15/11/2022) Kế hoạch 235/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động 116-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" do tỉnh Yên Bái ban hành
10. (14/11/2022) Quyết định 1822/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
11. (14/11/2022) Thông báo 354/TB-VPCP về kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (14/11/2022) Quyết định 2228/QĐ-BTP năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
13. (14/11/2022) Quyết định 3088/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
14. (11/11/2022) Kế hoạch 4478/KH-BTP về tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và triển khai công tác năm 2023 do Bộ Tư pháp ban hành
15. (11/11/2022) Quyết định 2220/QĐ-BTP năm 2022 về Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022-2025 của Bộ Tư pháp
16. (11/11/2022) Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
17. (11/11/2022) Quyết định 44/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kèm theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND
18. (11/11/2022) Công văn 4500/BVHTTDL-PC về báo cáo tổng kết năm 2022 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
19. (11/11/2022) Quyết định 2738/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
20. (11/11/2022) Quyết định 3088/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
21. (11/11/2022) Quyết định 2534/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
22. (11/11/2022) Quyết định 1486/QĐ-BGTVT năm 2022 về Kế hoạch triển khai Quyết định 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" của Bộ Giao thông vận tải
23. (10/11/2022) Quyết định 4379/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án mô hình Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội
24. (10/11/2022) Quyết định 3097/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
25. (10/11/2022) Quyết định 2515/QĐ-UBND năm 2022 Quy định tái cấu trúc quy trình đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn; cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
26. (09/11/2022) Quyết định 2611/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
27. (09/11/2022) Quyết định 44/2022/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong lĩnh vực văn hóa và thể thao
28. (09/11/2022) Quyết định 1556/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định pháp luật trong lĩnh vực lưu trú; lĩnh vực dịch vụ du lịch khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi
29. (08/11/2022) Công văn 7519/VPCP-KGVX năm 2022 về thông tin, báo chí và dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành do Văn phòng Chính phủ ban hành
30. (08/11/2022) Kế hoạch 3780/KH-UBND năm 2022 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
31. (08/11/2022) Quyết định 1624/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
32. (07/11/2022) Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp do tỉnh Cà Mau ban hành
33. (03/11/2022) Quyết định 1959/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
34. (03/11/2022) Quyết định 2484/QĐ-UBND năm 2022 sửa đổi Kế hoạch 10357/KH-UBND về triển khai hệ thống quản lý tài liệu điện tử tỉnh và số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Quyết định 321/QĐ-UBND sửa đổi Kế hoạch 10357/KH-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành
35. (03/11/2022) Quyết định 43/2022/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành
36. (02/11/2022) Quyết định 1211/QĐ-UBND năm 2022 về Quy định tiêu chí, thang điểm và phương pháp đánh giá, phân loại công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
37. (01/11/2022) Quyết định 1496/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi
38. (31/10/2022) Kế hoạch 364/KH-UBND năm 2022 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
39. (31/10/2022) Quyết định 2655/QĐ-UBND năm 2022 công bố cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp và Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
40. (28/10/2022) Quyết định 2635/QĐ-UBND năm 2022 công bố cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau
41. (28/10/2022) Quyết định 2644/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
42. (20/10/2022) Quyết định 2596/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
43. (18/10/2022) Quyết định 1704/QĐ-UBND năm 2022 về Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Thống kê
1. (10/11/2022) Kế hoạch 290/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Văn thư, lưu trữ
1. (07/11/2022) Quyết định 2444/QĐ-CHK năm 2022 về Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Cục Hàng không Việt Nam
2. (04/11/2022) Quyết định 2039/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
3. (27/10/2022) Quyết định 2773/QĐ-UBND năm 2022 về Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử và kho lưu trữ số của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (07/11/2022) Kế hoạch 224/KH-UBND về tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 do Thành phố Cần Thơ ban hành
2. (03/11/2022) Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình bố trí dân cư vùng thiên tai trung hạn và hằng năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3. (31/10/2022) Kế hoạch 255/KH-UBND năm 2022 triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (17/11/2022) Quyết định 905/QĐ-BNV năm 2022 phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022-2030" do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
2. (16/11/2022) Quyết định 2974/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về đính chính Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (11/11/2022) Quyết định 23/2022/QĐ-UBND Quy định về tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý
4. (11/11/2022) Quyết định 22/2022/QĐ-UBND Quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý
5. (09/11/2022) Quyết định 1416/QĐ-KTNN năm 2022 Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức của Kiểm toán nhà nước
6. (03/11/2022) Quyết định 2979/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
7. (01/11/2022) Quyết định 3703/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2030”
8. (18/10/2022) Nghị quyết 77/2022/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành
9. (17/10/2022) Quyết định 37/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ninh kèm theo Quyết định 57/2021/QĐ-UBND
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (17/11/2022) Quyết định 1442/QĐ-TTg năm 2022 bãi bỏ Quyết định 512/QĐ-TTg về thành lập Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/11/2022) Quyết định 1435/QĐ-TTg năm 2022 thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (14/11/2022) Quyết định 28/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng
4. (11/11/2022) Quyết định 4410/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
5. (11/11/2022) Quyết định 39/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi
6. (11/11/2022) Quyết định 40/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội
7. (11/11/2022) Quyết định 41/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
8. (10/11/2022) Quyết định 44/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu
9. (09/11/2022) Kế hoạch 37/KH-HĐND năm 2022 về tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười và sau kỳ họp thứ Tám, thứ Chín (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVIII
10. (09/11/2022) Quyết định 3880/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ
11. (08/11/2022) Quyết định 39/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên
12. (08/11/2022) Quyết định 22/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
13. (07/11/2022) Quyết định 3025/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
14. (07/11/2022) Quyết định 3020/QĐ-BTNMT năm 2022 thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học môi trường trực thuộc Tổng cục Môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
15. (07/11/2022) Quyết định 3028/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
16. (07/11/2022) Quyết định 3026/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
17. (04/11/2022) Quyết định 2041/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
18. (04/11/2022) Quyết định 2039/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
19. (04/11/2022) Quyết định 1395/QĐ-KTNN năm 2022 về phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước
20. (04/11/2022) Quyết định 2685/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
21. (04/11/2022) Quyết định 2684/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế
22. (04/11/2022) Quyết định 2683/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Mỹ thuật Huế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
23. (04/11/2022) Quyết định 2679/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
24. (04/11/2022) Quyết định 2682/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đoàn Bóng đá Huế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
25. (04/11/2022) Quyết định 2989/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường
26. (03/11/2022) Quyết định 2979/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
27. (31/10/2022) Quyết định 41/2022/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình
28. (28/10/2022) Quyết định 1276/QĐ-UBND năm 2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên
29. (28/10/2022) Quyết định 1735/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông
30. (27/10/2022) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
31. (21/10/2022) Nghị quyết 64/2022/QH15 về miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 do Quốc hội ban hành
32. (21/10/2022) Nghị quyết 65/2022/QH15 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 do Quốc hội ban hành
33. (21/10/2022) Nghị quyết 66/2022/QH15 về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 do Quốc hội ban hành
34. (21/10/2022) Nghị quyết 67/2022/QH15 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 do Quốc hội ban hành
35. (14/10/2022) Quyết định 28/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 kèm theo Quyết định 20/2021/QĐ-UBND
36. (11/10/2022) Quyết định 3434/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế hoạt động của Tổ Công tác về đầu tư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
37. (10/10/2022) Quyết định 1197/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng Phú Yên
38. (06/10/2022) Thông báo 321/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
39. (03/10/2022) Quyết định 101/QĐ-TCT1121 năm 2022 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác nghiên cứu, đánh giá tổng thể khả năng khai thác hàng không dân dụng tại sân bay quân sự Thành Sơn (tỉnh Ninh Thuận) và sân bay quân sự Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai); nghiên cứu Đề án xã hội hóa, đầu tư theo phương thức đối tác công tư khai thác các cảng hàng không Nà Sản (tỉnh Sơn La), Vinh (tỉnh Nghệ An), Chu Lai (tỉnh Quảng Nam), Cần Thơ (thành phố Cần Thơ) và một số cảng hàng không khác khi có nhu cầu do Tổ công tác 1121 ban hành
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (15/11/2022) Quyết định 426/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2022 về phân công đơn vị làm Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm tại các Cụm thi đua Tòa án nhân dân năm 2023 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (15/11/2022) Quyết định 427/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2022 về Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 trong Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
3. (07/11/2022) Quyết định 1399/QĐ-KTNN năm 2022 sửa đổi Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Kiểm toán nhà nước
4. (04/11/2022) Quyết định 2041/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
5. (02/10/2022) Văn bản hợp nhất 7/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (11/11/2022) Thông tư 68/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 58/2016/TT-BTC hướng dẫn sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (01/11/2022) Quyết định 42/2022/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3. (28/10/2022) Quyết định 2635/QĐ-UBND năm 2022 công bố cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau
Tổ chức chính trị - xã hội
1. (04/11/2022) Hướng dẫn 75-HD/BTGTW năm 2022 về tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
106 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;