TPP - Chương 26 - Sự minh bạch và chống tham nhũng

Chương 26 Hiệp định TPP quy định các biện pháp, thủ tục hành chính, xem xét, khiếu nại về sự minh bạch và chống tham nhũng.

CHƯƠNG 26

SỰ MINH BẠCH VÀ CHỐNG THAM NHŨNG

 

Mục A: Định nghĩa

Điều 26.1: Định nghĩa

Trong chương này:

hành động hoặc sự hạn chế các hành động liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ  công chức bao gồm việc sử dụng các vị trí của công chức, có hoặc không thuộc phạm vi thẩm quyền của cơ quan;

phán quyết hành chính áp dụng chung có nghĩa là một quyết định hành chính hoặc một giải thích áp dụng cho tất cả mọi người và tất cả tình huống thực tế, thường nằm trong phạm vi quyết định hành chính hoặc giải thích đó và thiết lập một chuẩn mực ứng xử, nhưng không bao gồm:

(a) một quyết định hoặc một phán quyết được thực hiện trong một thủ tục hành chính hoặc bán tư pháp áp dụng cho một người, một sản phẩm hay một dịch vụ cụ thể của một Bên khác trong một trường hợp cụ thể; hoặc

(b) một phán quyết để phân xử một hành động hoặc thực hành cụ thể;

công chức nước ngoài có nghĩa là bất kỳ người nào nắm giữ một văn phòng lập pháp, hành pháp, hành chính hoặc tư pháp của một quốc gia nước ngoài ở mọi cấp chính quyền, được bổ nhiệm hoặc bầu cử, vĩnh viễn hay tạm thời, đã thanh toán hoặc chưa thanh toán, không phân biệt thâm niên của người đó; và bất kỳ người nào thực hiện một chức năng nào cho một quốc gia nước ngoài, ở mọi cấp độ của chính phủ, bao gồm cho một cơ quan hoặc một xí nghiệp công lập;

công chức của một tổ chức quốc tế công cộng có nghĩa là một công chức quốc tế hoặc bất kỳ người nào được ủy quyền bởi một tổ chức quốc tế công cộng để thay mặt tổ chức đó trong một hoạt động nào đó; và

công chức có nghĩa là:

(a) người nắm giữ một văn phòng lập pháp, hành pháp, hành chính hoặc tư pháp của một quốc gia nước ngoài ở mọi cấp chính quyền, được bổ nhiệm hoặc bầu cử, vĩnh viễn hay tạm thời, đã thanh toán hoặc chưa thanh toán, không phân biệt thâm niên của người đó;

(b) người thực hiện một chức năng công cộng cho một Bên, bao gồm một cơ quan hoặc doanh nghiệp, hay cung cấp một dịch vụ công cộng, được xác định theo pháp luật của Bên đó và được áp dụng trong một phạm vi thích hợp của pháp luật Bên đó; hoặc

(c) người được định nghĩa như một công chức theo pháp luật của một Bên1.

 

Mục B: Tính minh bạch

Điều 26.2: Công khai

1.         Mỗi Bên bảo đảm rằng các đạo luật, quy định, thủ tục và quy định hành chính áp dụng chung đối với bất kỳ vấn đề nào quy định tại Hiệp định này được công bố kịp thời hoặc có sẵn, cho phép những người quan tâm và các Bên làm quen với chúng.

2.         Trong phạm vi có thể, mỗi Bên có trách nhiệm:

(a) công bố trước các biện pháp được nêu tại khoản 1 mà mình đề xuất để áp dụng; và

(b) tạo cho những người quan tâm và các Bên khác một cơ hội hợp lý để đóng góp ý kiến về những biện pháp được đề xuất.

3.         Trong phạm vi có thể, khi giới thiệu hoặc thay đổi các luật, quy định và thủ tục nêu tại khoản 1, mỗi Bên cần cung cấp một thời gian hợp lý giữa ngày mà các luật, quy định hoặc thủ tục, đề xuất hoặc quyết định đó, được đề xuất và quyết định phù hợp với hệ thống pháp luật của mình, được công bố công khai và ngày các luật, quy định và thủ tục đó có hiệu lực.

4.         Đối với một quy định2 được đề xuất áp dụng chung của cấp trung ương của chính phủ một Bên liên quan tới các vấn đề thuộc phạm vi Hiệp định này có khả năng ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư giữa các Bên và được công bố theo quy định tại khoản 2 (a), mỗi Bên cần:

(a) công khai các quy định được đề xuất trên một tạp chí chính thức, hoặc trên một trang web chính thức, tốt nhất là trực tuyến và hợp nhất thành một cổng duy nhất;

(b) cố gắng công khai các quy định được đề xuất:

(i) không ít hơn 60 ngày trước ngày các ý kiến được xác định; hoặc

(ii) trong một khoảng thời gian trước ngày có ý kiến ​​cung cấp đủ thời gian cho một người quan tâm để đánh giá các quy định được đề xuất, để xây dựng và trình ý kiến;

(c) đến một mức có thể, đính kèm trong các bản công khai quy định tại điểm (a) các giải thích về mục đích và lý do cho các quy định được đề xuất; và

(d) xem xét ý kiến ​​nhận được trong khoảng thời gian bình luận, và được khuyến khích để giải thích các thay đổi đáng kể để thực hiện các quy định được đề xuất, tốt nhất là trên một trang web chính thức hoặc trên một tạp chí trực tuyến.

5.      Đối với một quy định áp dụng chung thông qua cấp trung ương của chính phủ liên quan tới vấn đề thuộc phạm vi của Hiệp định này được công khai theo quy định tại khoản 1, mỗi Bên cần:

(a) công bố kịp thời các quy định trên một trang thông tin điện tử chính thức hoặc một tạp chí chính thức lưu hành quốc gia; và

(b) nếu thích hợp, đính kèm theo bản công khai quy định giải thích về mục đích và lý do của các quy định.

 

Điều 26.3: Thủ tục hành chính

Nhằm quản lý một cách phù hợp, công bằng và hợp lý tất cả các biện pháp áp dụng chung đối với bất kỳ vấn đề nào trong Hiệp định này, mỗi Bên bảo đảm trong thủ tục hành chính áp dụng biện pháp quy định tại Điều 26.2.1 (Công khai) của mình đối với một người, mặt hàng hay dịch vụ cụ thể của một Bên khác trong những trường hợp cụ thể sau:

(a) bất cứ khi nào có thể, một người của một Bên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi một thủ tục được nhận thông báo hợp lý theo các thủ tục trong nước khi một quy trình được bắt đầu, bao gồm mô tả về bản chất của quy trình, xác nhận quyền hợp pháp mà theo đó các tiến trình được khởi xướng và mô tả chung về các vấn đề trong câu hỏi;

(b) một người của một Bên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi một quy  trình được tạo cơ hội hợp lý để trình bày sự việc và lập luận để hỗ trợ vị trí của người đó trước các hành động hành chính cuối cùng, khi đến lúc, bản chất của quy trình và lợi ích công cộng cho phép; và

(c) các thủ tục theo quy định của pháp luật của Bên đó.

 

Điều 26.4: Xem xét và khiếu nại3

1.         Mỗi Bên thiết lập hoặc duy trì các tòa án, thủ tục tư pháp, bán tư pháp hoặc hành chính cho các mục đích của việc xem xét nhanh chóng và, nếu cần thiết, việc điều chỉnh một phán quyết hành chính đối với bất kỳ vấn đề nào quy định tại Hiệp định này.   Những tòa án này phải công bằng và độc lập với các văn phòng hoặc cơ quan được ủy thác thực hiện cưỡng chế hành chính và sẽ không có bất kỳ mối quan tâm đáng kể trong kết quả của vấn đề này.

2.         Mỗi Bên bảo đảm rằng, đối với các tòa án hoặc thủ tục nêu tại khoản 1, các Bên tham gia một vụ kiện có quyền:

(a) có cơ hội hợp lý để hỗ trợ hay bảo vệ quan điểm của mình; và

(b) ra quyết định dựa trên các bằng chứng và việc nộp hồ sơ hoặc, nếu pháp luật của Bên đó yêu cầu, hồ sơ được biên soạn bởi các cơ quan có liên quan.

3.         Mỗi Bên bảo đảm, trong phạm vi khiếu nại hoặc xem xét thêm theo quy định của pháp luật nước mình, rằng quyết định nêu tại khoản 2 (b) được thực hiện bởi, và sẽ điều chỉnh việc thực hành của, các văn phòng hoặc cơ quan có liên quan đến hành vi hành chính của vấn đề.

 

Điều 26.5: Cung cấp thông tin

1.      Nếu một Bên (Bên thứ nhất) cho rằng các biện pháp được đề xuất hoặc biện pháp thực tế có thể ảnh hưởng về vật chất đến các hoạt động của Hiệp định này hoặc ảnh hưởng đáng kể đến lợi ích của một Bên khác (Bên thứ hai) theo Hiệp định này, thì Bên thứ nhất, nếu có thể, cần thông báo cho Bên thứ hai các biện pháp đề xuất hoặc biện pháp thực tế.

2.         Theo yêu cầu của một Bên khác, một Bên phải kịp thời cung cấp thông tin và trả lời các câu hỏi liên quan đến bất kỳ biện pháp được đề xuất hoặc thực tế mà Bên yêu cầu xem xét có thể ảnh hưởng đến các hoạt động của Hiệp định này, bất kể Bên yêu cầu đã được thông báo trước đó về các biện pháp hay chưa.

3.         Một Bên có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu hoặc cung cấp thông tin theo Điều này đến các Bên khác thông qua các cơ quan đầu mối của các Bên.

4.         Bất kỳ thông tin được cung cấp theo Điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc liệu các biện pháp trong câu hỏi là phù hợp với Hiệp định này.

 

Mục C: Chống tham nhũng

Điều 26.6: Phạm vi

1.         Các Bên khẳng định quyết tâm của mình trong việc loại trừ hối lộ và tham nhũng trong thương mại và đầu tư quốc tế.   Thừa nhận sự cần thiết phải xây dựng tính liêm chính trong cả khu vực công và khu vực tư và mỗi ngành có trách nhiệm kết hợp với nhau trong vấn đề này, các Bên khẳng định sự tuân thủ các nguyên tắc ứng xử APEC cho cán bộ (7/2007), và khuyến khích thực hiện bộ luật của APEC về ứng xử trong kinh doanh: Kinh doanh liêm chính và nguyên tắc minh bạch cho khu vực tư nhân, tháng 9 năm 2007.

2.      Phạm vi của Mục này được giới hạn trong các biện pháp để loại trừ hối lộ và tham nhũng liên quan đến bất kỳ vấn đề nào quy định trong Hiệp định này.

3.         Các Bên thừa nhận rằng sự mô tả các hành vi phạm tội được thông qua hoặc duy trì theo mục này, và sự mô tả của những biện pháp được áp dụng hoặc các nguyên tắc pháp lý kiểm soát tính hợp pháp của hành vi, được dành riêng cho pháp luật của mỗi Bên, và rằng hành vi phạm tội sẽ bị truy tố và trừng phạt phù hợp với pháp luật của mỗi Bên.

4.         Mỗi Bên sẽ thông qua hoặc gia nhập Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng, ký kết tại New York, ngày 31 tháng 10 năm 2003 (UNCAC).

 

Điều 26.7: Các biện pháp chống tham nhũng

1.         Mỗi Bên sẽ thông qua hoặc duy trì luật pháp và các biện pháp khác có thể cần thiết để thiết lập các hành vi phạm tội theo pháp luật của mình, trong các vấn đề có ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư quốc tế, khi phạm tội do cố ý, bởi bất kỳ người nào trong phạm vi tài phán của mình:4

(a) việc hứa hẹn, đề nghị hay giao cho một công chức, trực tiếp hay gián tiếp, một lợi thế không chính đáng, đối với công chức đó hoặc một cá nhân hoặc một tổ chức khác, để công chức đó hành động hoặc hạn chế hoạt động liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ công chức của mình;

(b) việc một nhân viên công chức xúi giục hay chấp nhận, trực tiếp hay gián tiếp, một lợi thế không chính đáng, đối với công chức đó hoặc một cá nhân hoặc một tổ chức khác, để công chức đó hành động hoặc hạn chế hoạt động liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ công chức của mình;

(c) việc hứa hẹn, đề nghị hay giao cho một công chức nước ngoài hay một công chức của một tổ chức quốc tế, trực tiếp hay gián tiếp, một lợi thế không chính đáng,5 đối với công chức đó hoặc một cá nhân hoặc một tổ chức khác, để công chức đó hành động hoặc hạn chế hoạt động liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ công chức của mình, nhằm đạt được hoặc duy trì việc kinh doanh hoặc lợi ích không chính đáng khác liên quan đến việc tiến hành kinh doanh quốc tế; và

(d) các viện trợ, tiếp tay, hoặc thông đồng6 với bất kỳ hành vi phạm tội được mô tả trong các điểm (a) đến (c).

2.         Mỗi Bên cần quy định các hình thức xử phạt cho các hành vi phạm tội quy định tại khoản 1 hoặc khoản 5 tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi đó.

3.         Mỗi Bên sẽ thông qua hoặc duy trì các biện pháp có thể cần thiết phù hợp với nguyên tắc pháp lý của nước mình để thiết lập trách nhiệm của các pháp nhân đối với vi phạm qui định tại khoản 1 hoặc 5.  Đặc biệt, mỗi Bên bảo đảm rằng các pháp nhân chịu trách nhiệm cho hành vi phạm tội mô tả trong khoản 1 hoặc 5 phải chịu các hình thức xử phạt hình sự hoặc phi hình sự có hiệu quả, thích đáng và có tính răn đe, trong đó bao gồm phạt tiền.

4.      Không Bên nào cho phép một người trong phạm vi thẩm quyền xét xử của mình khấu trừ thuế các chi phí phát sinh liên quan đến việc phạm tội được mô tả trong khoản 1.

5.         Để ngăn chặn tham nhũng, mỗi Bên sẽ thông qua hoặc duy trì các biện pháp có thể cần thiết, phù hợp với luật pháp và quy định của mình, liên quan đến việc lưu trữ các hồ sơ và sổ sách, thuyết minh báo cáo tài chính và chuẩn mực kế toán và kiểm toán, để ngăn cấm các việc sau được thực hiện với mục đích thực hiện một trong các hành vi phạm tội được mô tả trong khoản 1:

(a) thành lập các tài khoản ngoài sổ sách;

(b) việc hình thành giao dịch ngoài sổ sách hoặc giao dịch chưa được nhận định đầy đủ;

(c) việc ghi khống các khoản chi tiêu;

(d) việc vào sổ các khoản nợ sai đối tượng;

(e) việc sử dụng các giấy tờ giả mạo; và

(f) việc tiêu hủy có chủ đích các tài liệu kế toán sớm hơn so với dự kiến ​​của pháp luật.7

6.         Mỗi Bên sẽ xem xét áp dụng hoặc duy trì các biện pháp bảo vệ, chống lại các quy định phi lý, các cá nhân, trong thiện ý và trên cơ sở hợp lý, báo cáo cấp có thẩm quyền liên quan đến các sự kiện liên quan tới hành vi vi phạm qui định tại khoản 1 hoặc 5

 

Điều 26.8: Tăng cường tính liêm chính trong công chức

1.         Để chống tham nhũng trong các vấn đề có ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư, mỗi Bên cần đẩy mạnh tính liêm chính, sự trung thực và trách nhiệm của cán bộ công chức của mình.    Để đạt được điều này, mỗi Bên cần nỗ lực thông qua hoặc duy trì theo các nguyên tắc cơ bản của hệ thống pháp luật của mình:

(a) các biện pháp cung cấp đầy đủ các thủ tục cho việc lựa chọn và đào tạo các cá nhân cho các vị trí công được coi là đặc biệt dễ bị tham nhũng, và luân chuyển (nếu được) các cá nhân vào các vị trí khác;

(b) các biện pháp để thúc đẩy tính minh bạch trong hành vi của cán bộ công chức trong việc thực hiện các chức năng công vụ;

(c) các chính sách và thủ tục thích hợp để xác định và quản lý các xung đột thực tế hoặc tiềm năng về mối quan tâm của công chức;

(d) các biện pháp yêu cầu các công chức cấp cao và các công chức thích hợp khác khai báo  cho cơ quan chức năng liên quan đến các hoạt động Bên ngoài, việc làm, đầu tư, tài sản của họ và quà tặng đáng kể hoặc lợi ích mà một cuộc xung đột có thể mang đến liên quan tới chức năng của công chức; và

(e) biện pháp tạo điều kiện cho việc báo cáo của cán bộ công chức về các hành vi tham nhũng cho cơ quan thích hợp, nếu những hành vi đó có liên quan đến thông báo của họ trong việc thực hiện chức năng của mình.

2.         Mỗi Bên sẽ nỗ lực để chấp thuận hoặc duy trì các mã hoặc các tiêu chuẩn để thực hiện đúng, danh dự và đúng chức năng công vụ, và các biện pháp quy định về kỷ luật hoặc các biện pháp khác, nếu cần thiết, đối với cán bộ công chức vi phạm các mã số hoặc các tiêu chuẩn quy định tại khoản này.

3.          Mỗi Bên, ở mức độ phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của hệ thống pháp luật của mình, có trách nhiệm xem xét thiết lập các thủ tục mà thông qua đó một quan chức bị cáo buộc là vi phạm quy định tại Điều 26.7.1 (Các biện pháp chống tham nhũng) có thể được gỡ bỏ, đình chỉ hoặc bố trí lại bởi các cơ quan thích hợp, theo hướng tôn trọng nguyên tắc giả định vô tội.

4.         Theo các nguyên tắc cơ bản của hệ thống pháp luật và không làm phương hại đến độc lập tư pháp mỗi Bên sẽ , chấp thuận hoặc duy trì các biện pháp tăng cường tính liêm chính, và để ngăn chặn các cơ hội cho tham nhũng, giữa các thành viên của ngành tư pháp trong các vấn đề có ảnh hưởng đến thương mại hoặc đầu tư quốc tế.   Những biện pháp này có thể bao gồm các quy định liên quan tới các hành vi của các thành viên của ngành tư pháp.

 

Điều 26.9: Áp dụng và thi hành Luật phòng chống tham nhũng

1.         Theo các nguyên tắc cơ bản của hệ thống pháp luật, Bên nào cũng phải thực thi có hiệu quả pháp luật của mình hoặc các biện pháp khác được thông qua hoặc duy trì để thực hiện theo Điều 26.7.1 (Các biện pháp chống tham nhũng) thông qua một khoảng thời gian lặp lại việc hành động hay không hành động, kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực đối với Bên đó, như một sự khích lệ cho thương mại và đầu tư.8

2.         Theo các nguyên tắc cơ bản của hệ thống pháp luật của mình, mỗi Bên giữ quyền thực thi pháp luật và các cơ quan truy tố và tư pháp của mình được thực hiện theo quyết định của mình liên quan đến việc thi hành luật chống tham nhũng của Bên đó.     Mỗi Bên giữ quyền đưa ra quyết định ngay tình đối với việc phân bổ các nguồn tài nguyên của mình.

3.         Các Bên xác nhận các cam kết của mình theo các thỏa thuận quốc tế hiện hành hoặc các kế hoạch hợp tác với nhau, phù hợp với hệ thống pháp lý và hành chính của mình, để nâng cao hiệu quả của các hành động thực thi pháp luật nhằm chống lại các hành vi phạm tội được mô tả trong Điều 26.7.1 (Các biện pháp chống tham nhũng).

 

Điều 26.10: Sự tham gia của khu vực tư nhân và xã hội

1.         Mỗi Bên phải có biện pháp thích hợp trong khả năng của mình và phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của hệ thống pháp luật của mình để thúc đẩy sự tham gia tích cực của các cá nhân và các nhóm Bên ngoài các khu vực công cộng, chẳng hạn như các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ và tổ chức cộng đồng, trong công tác phòng chống và đấu tranh chống tham nhũng trong các vấn đề ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư quốc tế, và để nâng cao nhận thức của công chúng về sự tồn tại, nguyên nhân và tính nghiêm trọng và các mối đe dọa của tham nhũng.   Để đạt được mục đích đó, mỗi Bên cần:

(a) thực hiện các hoạt động thông tin công khai và các chương trình giáo dục cộng đồng, góp phần vào việc ngăn chặn triệt để tham nhũng;

(b) thông qua hoặc duy trì các biện pháp khuyến khích các hội nghề nghiệp và các tổ chức phi chính phủ khác, nếu thích hợp, trong những nỗ lực của họ để khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các DNVVN, trong việc phát triển quản lý nội bộ, đạo đức và các chương trình tuân thủ hoặc các biện pháp ngăn ngừa và phát hiện hối lộ và tham nhũng trong thương mại và đầu tư quốc tế;

(c) chấp thuận hoặc duy trì các biện pháp khuyến khích các công ty quản lý lập báo cáo trong báo cáo hàng năm của họ hoặc công bố công khai công tác quản lý nội bộ, đạo đức và các chương trình tuân thủ hoặc các biện pháp, bao gồm các biện pháp góp phần phòng ngừa và phát hiện hối lộ và tham nhũng trong thương mại và đầu tư quốc tế; và

(d) chấp thuận hoặc duy trì các biện pháp đánh giá, thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, công khai và phổ biến các thông tin liên quan đến tham nhũng.

2.         Mỗi Bên sẽ nỗ lực để khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân, có xem xét đến cấu trúc và quy mô của các doanh nghiệp, để:

(a) phát triển và áp dụng đầy đủ việc quản lý kiểm toán nội bộ để hỗ trợ việc ngăn ngừa và phát hiện hành vi tham nhũng trong các vấn đề ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư quốc tế; và

(b) đảm bảo rằng tài khoản của họ và báo cáo tài chính được yêu cầu tuân theo các thủ tục kiểm toán và chứng nhận phù hợp.

3.         Mỗi Bên phải có biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng các cơ quan chống tham nhũng có liên quan của mình được công chúng biết đến và tạo con đường để tiếp cận vào các cơ quan này, nếu thích hợp, để báo cáo, bao gồm báo cáo nặc danh, về bất kỳ sự cố nào có thể được xem xét để cấu thành vi phạm quy định tại Điều 26.7.1 (Các biện pháp chống tham nhũng).

 

Điều 26.11: Mối liên hệ với các Hiệp định khác

Trong phạm vi điều 26.6.4 (Phạm vi), không có quy định nào trong Hiệp đình này ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của các Bên trong UNCAC, Công ước Liên Hiệp Quốc về chống lại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, ký kết tại New York vào 15/11/2000, Công ước về chống hối lộ công chức nước ngoài trong các giao dịch kinh doanh quốc tế và các phụ lục, được ký kết tại Paris vào 21/11/1997 hay Công ước liên Mỹ về chống tham nhũng, ký kết tại Caracas vào 29/3/1996

.

Điều 26.12: Giải quyết tranh chấp

1.         Chương 28 (Giải quyết tranh chấp), được điều chỉnh bởi Điều này, sẽ áp dụng cho mục này.

2.         Một Bên chỉ có thể dựa vào các quy định nêu tại Điều này và Chương 28 (Giải quyết tranh chấp) nếu thấy một biện pháp của một Bên khác không phù hợp với các nghĩa vụ theo mục này, hoặc nếu thấy một Bên nào khác không thực hiện hiện nghĩa vụ theo mục này theo hướng ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư giữa hai Bên.

3.         Không Bên nào phải dùng đến giải quyết tranh chấp theo quy định tại Điều này hoặc Chương 28 (Giải quyết tranh chấp) cho bất kỳ vấn đề phát sinh theo Điều 26.9 (Áp dụng và thi hành Luật phòng chống tham nhũng).

4.         Điều 28.5 (Tham vấn) sẽ được áp dụng cho việc tham vấn theo mục này, với những sửa đổi như sau:

(a) một Bên ngoài Bên tham vấn có thể gửi yêu cầu bằng văn bản đến các Bên tham vấn để tham gia vào các cuộc tham vấn, không quá 7 ngày kể từ ngày các yêu cầu tham vấn được gửi đi, nếu thấy rằng thương mại và đầu tư của mình bị ảnh hưởng bởi các vấn đề cần giải.     Bên đó cần đính kèm trong yêu cầu của mình giải trình về việc thương mại hoặc đầu tư của mình bị ảnh hưởng bởi các vấn đề cần giải quyết.  Bên đó có thể tham gia tham vấn nếu các Bên tư vấn đồng ý; và

(b) các Bên tư vấn cần đảm bảo các công chức của các cơ quan chống tham nhũng có liên quan của nước mình tham gia vào các cuộc tham vấn.

5.         Các Bên tư vấn cần cố gắng hết sức để tìm một giải pháp thỏa đáng cho các vấn đề, trong đó có thể bao gồm các hoạt động hợp tác hoặc một kế hoạch làm việc thích hợp.

 

1. Đối với Hoa Kỳ, các nghĩa vụ tại Mục C không áp dụng cho việc tiến hành Bên ngoài thẩm quyền của pháp luật hình sự liên bang và, đến mức độ liên quan đến các biện pháp phòng ngừa, chỉ áp dụng đối với các biện pháp quy định bởi luật quan chức liên bang, tiểu bang và địa phương.

2. Một Bên có thể, theo hệ thống pháp luật của mình, tuân thủ các nghĩa vụ của mình liên quan tới một quy định được đề xuất trong Điều này bằng cách công khai một đề xuất chính sách, tài liệu thảo luận, tóm tắt các quy định hoặc tài liệu khác có đầy đủ chi tiết để thông báo đầy đủ những người quan tâm và các Bên khác về liệu lợi ích thương mại và đầu tư của các Bên có thể bị ảnh hưởng hay không và bị ảnh hưởng như thế nào.

3. Để chắc chắn hơn, việc xem xét nhu cầu không cần phải bao gồm việc xem xét về khen thưởng, và có thể mang hình thức xét xử pháp luật phổ biến. Sự điều chỉnh của các hành động hành chính cuối cùng có thể bao gồm việc giới thiệu trở lại cơ quan đã có hành động đó.

4. Một Bên không phải là thành viên của Công ước về chống hối lộ công chức nước ngoài trong các giao dịch kinh doanh quốc tế, bao gồm cả phụ lục, được ký kết tại Paris, ngày 21 tháng 11 năm 1997, có thể đáp ứng các nghĩa vụ trong các điểm (a), (b) và (c) bằng cách thiết lập các hành vi phạm tội hình sự được mô tả trong những điểm liên quan tới 'trong việc thực hiện nhiệm vụ công chức của mình' thay vì 'liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ công chức của mình'.

5. Để chắc chắn hơn, một Bên có thể quy định trong luật của mình rằng một hành vi không phải là phạm tội nếu lợi ích là được cho phép hoặc theo yêu cầu của các pháp luật hoặc quy định bằng văn bản của quốc gia của một công chức nước ngoài bao gồm cả án lệ. Các Bên xác nhận rằng các Bên sẽ không tán thành những pháp luật và quy định bằng văn bản đó.  

6. Các Bên có thể đáp ứng các cam kết liên quan đến việc thông đồng thông qua khái niệm hiện hành trong hệ thống pháp luật của họ, bao gồm cả Asociación ilícita.

7. Đối với Hoa Kỳ, các cam kết này chỉ áp dụng đối với các tổ chức phát hành có một lớp an ninh được đăng ký theo 15 U.S.C 78 l hoặc nếu không yêu cầu phải nộp báo cáo theo 15 U.S.C 78o (d)

8. Để chắc chắn hơn, các Bên công nhận rằng các trường hợp cá nhân hoặc các quyết định tùy ý cụ thể liên quan đến việc thi hành luật chống tham nhũng là phản ánh pháp luật của mỗi Bên và các thủ tục pháp lý.

PHỤ LỤC CHƯƠNG 26

 

MỤC LỤC 

TPP - Chương 00 - Lời mở đầu

TPP - Chương 01 - Quy định và định nghĩa chung

TPP - Chương 02 - Nguyên tắc đối xử quốc gia và việc tiếp cận thị trường hàng hóa

TPP - Chương 03 - Quy tắc xuất xứ và thủ tục về xuất xứ

TPP - Chương 04 - Hàng dệt may

TPP - Chương 05 - Quản lý hải quan và tạo thuận lợi trong thương mại

TPP - Chương 06 - Biện pháp phòng vệ Thương mại

TPP - Chương 07 - Biện pháp vệ sinh và kiểm dịch

TPP - Chương 08 - Rào cản kỹ thuật đối với thương mại

TPP - Chương 09 - Đầu tư

TPP - Chương 10 - Thương mại dịch vụ xuyên biên giới

TPP - Chương 11 - Dịch vụ tài chính

TPP - Chương 12 - Nhập cảnh tạm thời đối với doanh nhân

TPP - Chương 13 - Viễn thông

TPP - Chương 14 - Thương mại điện tử

TPP - Chương 15 - Mua sắm Chính phủ

TPP - Chương 16 - Chính sách cạnh tranh

TPP - Chương 17 - Các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị độc quyền

TPP - Chương 18 - Sở hữu trí tuệ

TPP - Chương 19 - Lao động

TPP - Chương 20 - Môi trường

TPP - Chương 21 - Hợp tác và nâng cao năng lực

TPP - Chương 22 - Năng lực cạnh tranh và tạo thuận lợi trong kinh doanh

TPP - Chương 23 - Phát triển

TPP - Chương 24 - Doanh nghiệp vừa và nhỏ

TPP - Chương 25 - Đồng nhất trong sự quản lý

TPP - Chương 26 - Sự minh bạch và chống tham nhũng

TPP - Chương 27 - Quy định hành chính và thể chế

TPP - Chương 28 - Giải quyết tranh chấp

TPP - Chương 29 - Trường hợp ngoại lệ và quy định chung

TPP - Chương 30 - Điều khoản thi hành


Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn
1111 lượt xem
Tiêu điểm
Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu

Tôi muốn biết cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có những nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào? – Thanh Tuyền (Bình Định)

Các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Các cơ sở nào không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm? - Tiến Thành (Đồng Nai)

Tranh chấp lao động là gì? 05 nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động

Cho tôi hỏi tranh chấp lao động là gì? Việc giải quyết các tranh chấp lao động phải đảm bảo các nguyên tắc nào? – Như Quỳnh (Quảng Nam)

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;