TPP - Chương 25 - Đồng nhất trong sự quản lý

Chương 25 Hiệp định TPP sự đồng nhất trong quản lý quy định về biện pháp áp dụng chung liên quan đến các vấn đề quy định tại Hiệp định TPP.

CHƯƠNG 25

SỰ ĐỒNG NHẤT TRONG QUẢN LÝ

 

Điều 25.1: Các định nghĩa

Trong Chương này:

biện pháp quản lý được điều chỉnh là các biện pháp quản lý được xác định bởi mỗi Bên trong phạm vi Chương này theo quy định tại Điều 25.3 (Phạm vi áp dụng); và

biện pháp quản lý là biện pháp áp dụng chung liên quan đến các vấn đề  được quy định tại Hiệp định này được thông qua bởi các cơ quan quản lý mà pháp luật yêu cầu tuân thủ.

 

Điều 25.2: Những quy định chung

1.         Trong chương này, sự đồng nhất trong quản lý đề cập đến việc sử dụng các quy chế thực hành quản lý tốt trong quá trình lập kế hoạch, thiết kế, phát hành, thực hiện và đánh giá các biện pháp quản lý để tạo điều kiện thực hiện các mục tiêu chính sách trong nước và để nỗ lực thông qua chính phủ để tăng cường hợp tác chế tài nhằm xúc tiến các mục tiêu và thúc đẩy thương mại và đầu tư quốc tế, tăng trưởng kinh tế và việc làm.

2.         Các Bên khẳng định tầm quan trọng của các việc sau:

(a) duy trì và tăng cường các lợi ích của Hiệp định này thông qua sự đồng nhất trong quản lý về tạo thuận lợi cho gia tăng về kinh doanh hàng hóa và dịch vụ và đầu tư giữa các Bên;

(b) chủ quyền của mỗi Bên trong việc xác định các ưu tiên quản lý của mình và thiết lập và thực hiện các biện pháp quản lý để giải quyết các ưu tiên, ở các cấp độ mà Bên đó cho là thích hợp;

(c) vai trò của quy định trong việc thực hiện các mục tiêu chính sách công;

(d) việc xem xét các nguồn từ những người quan tâm vào việc xây dựng các biện pháp quản lý; và

(e) phát triển hợp tác quản lý và xây dựng năng lực giữa các Bên.

 

Điều 25.3: Phạm vi áp dụng

Mỗi Bên phải kịp thời, và không muộn hơn một năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực tại nước đó, xác định và công bố công khai phạm vi áp dụng của mình.  Khi xác định phạm vi áp dụng của các biện pháp quản lý, mỗi Bên sẽ nhắm tới việc đạt được sự bảo hộ đáng kể.

 

Điều 25.4: Quá trình và cơ chế điều phối và đánh giá

1.         Các Bên thừa nhận rằng sự gắn kết quản lý có thể được hỗ trợ thông qua các cơ chế giúp tăng cường tham vấn liên cơ quan và phối hợp liên kết với quá trình phát triển các biện pháp điều tiết.  Theo đó, mỗi Bên sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng mình có các quy trình hoặc các cơ chế để tạo điều kiện phối hợp liên ngành có hiệu quả và xem xét lại các biện pháp quản  lý được đề xuất.  Mỗi Bên sẽ xem xét việc thiết lập và duy trì một cơ quan điều phối quốc gia hoặc trung tâm cho mục đích này.

2.         Các Bên thừa nhận rằng trong khi các quá trình hoặc các cơ chế nêu tại khoản 1 giữa các Bên có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện của mỗi bên (bao gồm cả sự khác biệt về trình độ phát triển và cấu trúc chính trị và thể chế), các bên cần có những đặc điểm như bao quát toàn bộ các khả năng:

(a) xem xét các biện pháp quản lý được đề xuất để xác định mức độ mà sự phát triển của các biện pháp này tuân thủ các quy chế thực hành quản lý tốt, có thể bao gồm nhưng không giới hạn trong những quy định tại Điều 25.5 (Thực hiện các quy chế thực hành quản lý tốt), và đưa ra các khuyến nghị dựa trên sự xem xét đó;

(b) tăng cường sự tham vấn và phối hợp giữa các cơ quan trong nước để xác định chồng chéo và trùng lặp có thể xảy ra để ngăn chặn việc tạo ra các yêu cầu không phù hợp giữa các cơ quan;

(c) đưa ra khuyến nghị cho những cải tiến quy định hệ thống; và

(d) báo cáo công khai về biện pháp quản lý đã được xem xét, các đề xuất cải tiến quy định hệ thống, và các thông tin cập nhật về những thay đổi trong quy trình và cơ chế nêu tại khoản 1.

Mỗi Bên phải cung cấp các văn bản chứa đựng các mô tả về những quy trình hoặc các cơ chế có thể công khai.

 

Điều 25.5: Thực hiện quy chế thực hành quản lý tốt

1.         Để hỗ trợ việc thiết kế một biện pháp để thực hiện mục tiêu của mình một cách tốt nhất, mỗi bên cần khuyến khích các cơ quan quản lý có liên quan, phù hợp với luật pháp và các quy định của mình, tiến hành đánh giá tác động quản lý khi phát triển các biện pháp quản lý được đề xuất vượt quá một ngưỡng tác động kinh tế, hoặc tác động quản lý khác, nếu phù hợp, xây dựng bởi bên đó.  Các đánh giá tác động quản lý có thể bao gồm một loạt các thủ tục để xác định các tác động có thể xảy ra.

2.       Nhận thức được rằng sự khác biệt về thể chế, xã hội, hoàn cảnh văn hóa, pháp luật và điều kiện phát triển của các Bên có thể dẫn đến các phương pháp quản lý cụ thể, đánh giá tác động pháp lý được thực hiện bởi một Bên cần bao gồm cả các nội dung sau:

(a) đánh giá sự cần thiết của một đề xuất về quản lý, bao gồm mô tả về bản chất và tầm quan trọng của vấn đề;

(b) xem xét các lựa chọn thay thế khả thi, trong đó, ở mức độ khả thi và phù hợp với pháp luật và các quy định, chi phí và lợi ích của mình, chẳng hạn như rủi ro liên quan cũng như các tác động phân bổ, thừa nhận rằng có một số chi phí và lợi ích rất khó để định lượng và kiếm tiền;

(c) giải thích các căn cứ để kết luận rằng những thay thế được chọn đạt được các mục tiêu chính sách một cách hiệu quả, trong đó, nếu thích hợp, tài liệu tham khảo cho các chi phí và lợi ích và tiềm năng để quản lý rủi ro; và

(d) dựa trên các thông tin hiện có một cách hợp lý tốt nhất có thể đạt được bao gồm thông tin khoa học, kỹ thuật, kinh tế hoặc các thông tin khác, trong phạm vi ranh giới của các nhà chức trách, nhiệm vụ và nguồn lực của các cơ quan quản lý cụ thể.

3.         Khi tiến hành đánh giá tác động quản lý, một Bên có thể xem xét các tác động tiềm năng của quy định được đề xuất về DNVVN.

4.         Mỗi Bên phải đảm bảo rằng các biện pháp quản lý mới được viết rõ ràng, súc tích, có tổ chức và dễ hiểu, công nhận rằng một số biện pháp giải quyết các vấn đề kỹ thuật và kiến thức chuyên môn có liên quan có thể cần thiết cho việc hiểu và áp dụng các biện pháp đó.

5.         Trong phạm vi luật pháp và quy định của mình, mỗi Bên phải đảm bảo rằng các cơ quan có liên quan cung cấp các tiếp cận công chúng tới các thông tin về các biện pháp quản lý mới, và nếu thực hiện được, cung cấp thông tin này dưới dạng thông tin trực tuyến.

6.         Mỗi Bên sẽ xem xét, trong khoảng thời gian nếu thấy thích hợp, các biện pháp quản lý được điều chỉnh của mình để xác định xem liệu các biện pháp quản lý cụ thể mình đã thực hiện cần được sửa đổi, sắp xếp hợp lý, mở rộng hoặc bãi bỏ giúp cho các chế độ quản lý của Bên đó có hiệu quả hơn trong việc đạt được mục tiêu chính sách của bên đó.

7.       Theo một cách thích hợp và phù hợp với các điều luật và các quy định, mỗi bên cần cung cấp các thông báo công khai hàng năm về các biện pháp quản lý mà các cơ quan quản lý của mình dự kiến ban hành trong thời gian 12 tháng tiếp theo.

8.       Trong phạm vi thích hợp và phù hợp với pháp luật của mình, mỗi Bên sẽ khuyến khích các cơ quan luật pháp liên quan của mình xem xét các biện pháp quy định tại các Bên khác, cũng như các phát triển có liên quan trong quốc tế, khu vực và các diễn đàn khác khi lập các biện pháp quản lý mới.

 

Điều 25.6: Ủy ban về sự đồng nhất trong quản lý

1.       Các bên đồng thành lập một Ủy ban về Đồng nhất trong quản lý (sau đây gọi tắt là Uỷ ban), bao gồm các đại diện chính phủ của các Bên.

2.         Uỷ ban sẽ xem xét các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Chương này.  Ủy ban cũng sẽ xem xét xác định các ưu tiên trong tương lai, trong đó có sáng kiến ​​ngành tiềm năng và các hoạt động hợp tác liên quan đến các vấn đề trong chương này và các vấn đề liên quan đến sự đồng nhất trong quản lý được quy định tại các Chương khác của Hiệp định này.

3.         Khi xác định các ưu tiên tương lai, Uỷ ban sẽ xem xét các hoạt động của các ủy ban khác, các nhóm làm việc và các cơ quan phụ trợ khác được thành lập theo Hiệp định này và phối hợp với các cơ quan để tránh sự trùng lặp của các hoạt động.

4.         Uỷ ban sẽ đảm bảo rằng công việc của mình về hợp tác quản lý cung cấp giá trị ngoài các sáng kiến ​​được tiến hành tại các diễn đàn có liên quan khác và phòng ngừa sự phá hoại hoặc trùng lặp các nỗ lực đó.

5.         Mỗi Bên sẽ chỉ định và thông báo cho một đầu mối để cung cấp thông tin, theo yêu cầu của một Bên khác, liên quan đến việc thực hiện Chương này theo Điều 27.5 (Cơ quan đầu mối).

6.         Uỷ ban sẽ họp trong vòng một năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực và sẽ tổ chức các cuộc họp sau đó khi cần thiết.

7.          Ít nhất 5 năm một lần, kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, Uỷ ban sẽ xem xét sự phát triển trong lĩnh vực thực hành quản lý tốt và trong các thông lệ tốt nhất trong việc duy trì các quá trình hoặc các cơ chế nêu tại Điều 25.4.1 (Quy trình và cơ chế điều phối và đánh giá) cũng như kinh nghiệm của các Bên trong việc thực hiện chương này với một cái nhìn hướng tới việc xem xét việc kiến ​​nghị với Ủy ban để cải thiện các quy định của Chương này để nâng cao hơn nữa lợi ích của Hiệp định này.

 

Điều 25.7: Hợp tác

1.         Các bên sẽ hợp tác nhằm tạo điều kiện cho việc thực hiện Chương này và để tối đa hóa các lợi ích phát sinh từ việc thực hiện Chương này. Các hoạt động hợp tác sẽ xem xét nhu cầu của mỗi Bên, có thể bao gồm:

(a) trao đổi thông tin, các cuộc đối thoại hay các cuộc họp với các bên khác;

(b) trao đổi thông tin, các cuộc đối thoại hay các cuộc họp với những người quan tâm, kể các các DNVVN, của các Bên khác;

(c) các chương trình đào tạo, các buổi hội thảo và hỗ trợ khác có liên quan;

(d) tăng cường hợp tác và các hoạt động khác có liên quan giữa các cơ quan quản lý; và

(e) các hoạt động khác mà các Bên nhất trí.

2.       Các bên tiếp tục công nhận sự hợp tác giữa các bên về các vấn đề quản lý có thể được tăng cường thông qua đảm bảo rằng các biện pháp quản lý của mỗi bên có sẵn tại trung ương.

 

Điều 25.8: Gắn kết với người quan tâm

Uỷ ban sẽ thành lập cơ chế thích hợp để cung cấp các cơ hội liên tục cho những người quan tâm của các bên tham gia đóng góp ​​về các vấn đề có liên quan để tăng cường sự đồng nhất trong quản lý.

 

Điều 25.9: Thông báo về việc thi  hành

1.         Đề đảm bảo sự minh bạch và để làm cơ sở cho các hoạt động hợp tác và xây dựng năng lực theo Chương này, mỗi Bên sẽ gửi một thông báo thực hiện cho ban, thông qua các điểm liên lạc được chỉ định theo quy định tại Điều 27.5 (Cơ quan đầu mối) trong vòng 2 năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực tại nước đó và sau đó thông báo ít nhất 4 năm một lần.

2.         Trong thông báo lần đầu của mình, mỗi Bên sẽ mô tả các bước mà nó đã thực hiện kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực tại nước đó, và các bước mà nó có dự kiến thực hiện để thực hiện các quy định tại Chương này, bao gồm các bước nhằm:

(a) thiết lập các quy trình hoặc các cơ chế để tạo điều kiện phối hợp liên ngành có hiệu quả và xem xét lại các biện pháp quản lý được đề xuất theo quy định tại Điều 25.4 (Quá trình và cơ chế điều phối và đánh giá);

(b) khuyến khích các cơ quan có liên quan thực hiện đánh giá tác động quản lý theo quy định tại Điều 25.5.1 và Điều 25.5.2;

(c) đảm bảo rằng các biện pháp quản lý được viết và phổ biến theo Điều 25.5.4 và Điều 25.5.5;

(d) xem xét biện pháp quản lý của mình theo quy định tại Điều 25.6

(e) cung cấp thông tin cho công chúng trong thông báo hàng năm của biện pháp quản lý được điều chỉnh sắp tới theo quy định tại Điều 25.7.

3.         Trong các thông báo tiếp theo, mỗi Bên sẽ mô tả các bước, bao gồm những quy định tại khoản 2, mà Bên đó đã áp dụng kể từ thông báo trước đó, và các bước mà bên này có kế hoạch thực hiện để thực hiện chương này, và để nâng cao sự tham gia của mình vào đó.

4.         Trong việc xem xét các vấn đề liên quan đến việc thực hiện và hoạt động của Chương này, Ủy ban có thể xem xét các thông báo được thực hiện bởi một Bên căn cứ vào khoản 1.  Trong thời gian xem xét lại đó, các bên có thể đặt câu hỏi hoặc thảo luận về các khía cạnh cụ thể về thông báo của bên đó.   Ủy ban có thể sử dụng đánh giá và thảo luận của mình về một thông báo như một cơ sở cho việc xác định các cơ hội để được hỗ trợ và các hoạt động hợp tác để hỗ trợ theo quy định tại Điều 25.7.

 

Điều 25.10: Mối liên hệ với các chương khác

Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Chương 25 (Sự đồng nhất trong quản lý) với một Chương khác trong Hiệp định thì Chương đó, thay vì Chương 25, sẽ được áp dụng.

 

Điều 25.11: Miễn áp dụng quy định về giải quyết tranh chấp

Không bên nào phải áp dụng các quy định về giải quyết tranh chấp theo Điều 28 (Giải quyết tranh chấp) cho các vấn đề phát sinh trong Chương này.

 

MỤC LỤC 

TPP - Chương 00 - Lời mở đầu

TPP - Chương 01 - Quy định và định nghĩa chung

TPP - Chương 02 - Nguyên tắc đối xử quốc gia và việc tiếp cận thị trường hàng hóa

TPP - Chương 03 - Quy tắc xuất xứ và thủ tục về xuất xứ

TPP - Chương 04 - Hàng dệt may

TPP - Chương 05 - Quản lý hải quan và tạo thuận lợi trong thương mại

TPP - Chương 06 - Biện pháp phòng vệ Thương mại

TPP - Chương 07 - Biện pháp vệ sinh và kiểm dịch

TPP - Chương 08 - Rào cản kỹ thuật đối với thương mại

TPP - Chương 09 - Đầu tư

TPP - Chương 10 - Thương mại dịch vụ xuyên biên giới

TPP - Chương 11 - Dịch vụ tài chính

TPP - Chương 12 - Nhập cảnh tạm thời đối với doanh nhân

TPP - Chương 13 - Viễn thông

TPP - Chương 14 - Thương mại điện tử

TPP - Chương 15 - Mua sắm Chính phủ

TPP - Chương 16 - Chính sách cạnh tranh

TPP - Chương 17 - Các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị độc quyền

TPP - Chương 18 - Sở hữu trí tuệ

TPP - Chương 19 - Lao động

TPP - Chương 20 - Môi trường

TPP - Chương 21 - Hợp tác và nâng cao năng lực

TPP - Chương 22 - Năng lực cạnh tranh và tạo thuận lợi trong kinh doanh

TPP - Chương 23 - Phát triển

TPP - Chương 24 - Doanh nghiệp vừa và nhỏ

TPP - Chương 25 - Đồng nhất trong sự quản lý

TPP - Chương 26 - Sự minh bạch và chống tham nhũng

TPP - Chương 27 - Quy định hành chính và thể chế

TPP - Chương 28 - Giải quyết tranh chấp

TPP - Chương 29 - Trường hợp ngoại lệ và quy định chung

TPP - Chương 30 - Điều khoản thi hành

 


Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn
976 lượt xem
Tiêu điểm
Hồ sơ đăng ký dự thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức NN&PTNT

Hồ sơ đăng ký dự thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức NN&PTNT là nội dung tại Thông tư

Xin cho hỏi những đối tượng bảo trợ xã hội nào được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội? - Đức Nam (Đồng Nai)

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài mới nhất

Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì các trường hợp nào thì sẽ được miễn lệ phí môn bài? - Ngọc Hà (Tiền Giang)

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;