Biên bản kiểm dịch và lấy mẫu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 16/12/2022

Biên bản kiểm dịch và lấy mẫu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật? Biên bản giám sát vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật? Biểu mẫu thông báo về kiểm dịch thực vật như thế nào? Biểu mẫu kết quả giám định sinh vật gây hại khi kiểm dịch thực vật?

Nhờ tư vấn giúp tôi.

  • Biên bản kiểm dịch và lấy mẫu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật?

   Tại Mẫu giấy 3 ban hành kèm theo Thông tư 20/2021/TT-BNNPTNT quy định biên bản kiểm dịch và lấy mẫu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật như sau:

   (TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN)
   (TÊN CƠ QUAN KDTV)
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   ………., ngày ... tháng ... năm ..…...

   BIÊN BẢN

   Kiểm dịch và lấy mẫu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

   Nơi kiểm tra/lấy mẫu: ............................................................................................................

   Người lấy mẫu .......................................................................................................................

   Là cán bộ của: ........................................................................................................................

   Với sự có mặt của Ông, Bà: ..................................................................................................

   Đại diện cho: ..........................................................................................................................

   Theo quy định về kiểm dịch thực vật (KDTV) của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã tiến hành kiểm tra và lấy mẫu những vật thể thuộc diện KDTV (vật thể) sau đây:

   STT

   Tên vật thể

   Số lượng (bao kiện)

   Khối lượng lô vật thể

   Tên địa phương sản xuất

   Mẫu trung bình đã lấy

   Tấn

   m3

   Số lượng

   Khối lượng

   Kết quả kiểm tra:

   □ Chưa phát hiện sinh vật gây hại (không lấy mẫu);

   □ Đã phát hiện thấy ............................................................................................................ là đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ.

   □ Qua kiểm tra thực tế, lô hàng chưa phù hợp với yêu cầu KDTV hiện hành của nước nhập khẩu;

   □ Chưa phát hiện/Đã phát hiện sinh vật gây hại. Lấy mẫu và thu thập sinh vật gây hại để giám định, kết quả được trả lời trong phạm vi 24 giờ; (chữ nào không cần thì gạch đi)

   □ Đã kiểm tra bên ngoài lô hàng, chưa phát hiện thấy đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ; Hàng đảm bảo độ kín

   □ Kết quả khác: ............................................................................................................ Ông, Bà ........................................................................ đã nhận số lượng mẫu ghi trong biên bản này.

   Biên bản này được lập thành hai bản: ...............

   - Một do chủ vật thể giữ.

   - Một do cơ quan KDTV giữ.

   Chủ vật thể/ Đại diện chủ vật thể
   (Ký và ghi rõ họ tên)

   Người lấy mẫu
   (Ký và ghi rõ họ tên)

   _______________________________________________________________

   Kết quả giám định sinh vật gây hại (sinh vật gây hại đã phát hiện) :

   ................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................

   Kết luận:

   □ Lô hàng phù hợp với yêu cầu KDTV hiện hành của nước nhập khẩu;

   □ Chủ vật thể phải thực hiện ngay các biện pháp xử lý theo chỉ định và dưới sự giám sát của cơ quan KDTV Việt Nam;

   □ Lô hàng phù hợp với yêu cầu nhập khẩu của Việt Nam và được phép nhập khẩu;

   □ Lô hàng chưa phù hợp với yêu cầu nhập khẩu của Việt Nam;

   □ Lô hàng chưa phù hợp với yêu cầu KDTV của nước nhập khẩu;

   □ Được phép vận chuyển đến .................................... Trước khi bốc dỡ phải thông báo cho Chi cục KDTV vùng ....................................lấy mẫu và kiểm tra;

   □ Kết luận khác ............................................................................................................

   Phí KDTV: ............................................................................................................

   Số mẫu lưu ............................................................................................................

   ………., ngày ... tháng ... năm ..…...
   Công chức KDTV
   (Ký và ghi rõ họ tên)

   Kiểm dịch thực vật là gì? Tóm gọn mọi điều về kiểm dịch thực vật(hình ảnh minh họa)

   Biên bản giám sát vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

   Tại Mẫu giấy 4 ban hành kèm theo Thông tư 20/2021/TT-BNNPTNT quy định biên bản giám sát vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật như sau:

   TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN - Tiếng Việt
   (TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN - Tiếng Anh)
   (TÊN CƠ QUAN KDTV - Tiếng Việt)
   (TÊN CƠ QUAN KDTV - Tiếng Anh)
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Socialist Republic of Vietnam
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Independence - Freedom - Happiness
   ---------------

   ………., ngày ... tháng ... năm ..…...

   Date: ..............

   BIÊN BẢN

   giám sát vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
   Minute of supervis
   ion on regulated article treatment

   Tôi là : ...................................., Công chức Kiểm dịch thực vật

   I am: .................................... Plant Quanrantine Officer

   Với sự có mặt của Ông, Bà: .................................... Đại diện: ....................................

   With the presence of Mr/Mrs: .................................... Representative ....................................

   và sự có mặt của Ông, Bà: .................................... Đại diện: ....................................

   and the presence of Mr/Mrs: .................................... Representative ....................................

   Đã tiến hành giám sát việc xử lý : .............................................................................................

   Has supervised the following treatment:

   1/ Lô vật thể (tên vật thể): ...........................................................................................................

   Name of regulated article:

   - Số lượng, khối lượng (hoặc dung lượng) và ký mã hiệu: ............................................................

   Quantity, weight, (or capacity) and distinguishing marks:

   - Xuất xứ: ....................................................................................................................................

   Place of origin:

   - Địa chỉ người gửi: .....................................................................................................................

   Declared address of exporter:

   - Địa chỉ người nhận: ...................................................................................................................

   Declared address of consignee:

   - Hợp đồng, LC số: ..................................................... Ngày: .....................................................

   Contract, LC number: Date

   - Phương tiện chuyên chở: .................................... Số vận đơn: ....................................................

   Means of conveyance Bill of lading number

   2/ Tổ chức thực hiện xử lý: ............................................................................................................

   Name of treatment Service provider:

   3/ Mục đích, yêu cầu xử lý: ............................................................................................................

   Aim, requirements of treatment:

   4/ Địa điểm xử lý: ...........................................................................................................................

   Place of treatment:

   5/ Biện pháp xử lý: .........................................................................................................................

   Treatment method

   6/ Thời gian xử lý: .........................................................................................................................

   Duration of treatment:

   7/ Những sai sót đã phát hiện trong quá trình xử lý: .....................................................................

   Mistakes have been found during treatment:

   8/ Kết quả giám sát xử lý: ............................................................................................................

   Result of treatment supervision:

   Chủ vật thể thuộc diện
   kiểm dịch thực vật

   Owner of regulated article
   (Ký tên, đóng dấu)
   (Signature, stamp)

   Đại diện đơn vị xử lý
   Representative of treatment Service provider
   (Ký tên, đóng dấu)
   (Signature, stamp)

   Người giám sát
   Supervisor
   (Ký và ghi rõ họ tên)
   (Signature)

   Biểu mẫu thông báo về kiểm dịch thực vật như thế nào?

   Tại Mẫu giấy 5 ban hành kèm theo Thông tư 20/2021/TT-BNNPTNT quy định biểu mẫu thông báo về kiểm dịch thực vật như sau:

   (TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN)
   (TÊN C
   Ơ QUAN KDTV)

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   ………., ngày ... tháng ... năm ..…...

   THÔNG BÁO
   về kiểm dịch thực vật

   số: /KDTV

   Kính gửi: ....................................

   Ngày ... tháng ... năm ........, (tên cơ quan kiểm dịch thực vật (KDTV) tại cửa khẩu ................................................................................................................................................ đã tiến hành làm thủ tục KDTV cho lô vật thể thuộc diện KDTV (vật thể) có chi tiết dưới đây :

   - Tên và địa chỉ của chủ vật thể : ............................................................................................

   Điện thoại: .................................... Fax: .................................... Email: ....................................

   - Tên vật thể : ............................................................................................................................

   - Số lượng : ...............................................................................................................................

   - Khối lượng : ............................................................................................................................

   - Phương tiện vận chuyển : .......................................................................................................

   - Nhập khẩu từ nước : ................................................................................................................

   - Mục đích sử dụng vật thể sau khi nhập khẩu (nêu cụ thể gieo trồng, sản xuất hay chế biến v.v...) ................................................................................................................................................

   - Địa điểm sử dụng vật thể nhập khẩu (nêu cụ thể địa chỉ): ................................................................................................................................................

   - Kết quả KDTV tại cửa khẩu như sau (nêu rõ tình trạng nhiễm dịch hoặc xử lý v. v...)

   ................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................

   Vậy thông báo để quý cơ quan biết và đề nghị quý cơ quan tiến hành theo dõi tiếp diễn biến tình hình sinh vật gây hại hoặc làm tiếp thủ tục KDTV đối với lô vật thể nêu trên. (chữ nào không cần thì gạch đi).

   Sau khi có kết quả theo dõi sinh vật gây hại hoặc làm thủ tục KDTV, đề nghị quý cơ quan thông báo lại cho chúng tôi được biết.

   Nơi nhận:
   - Như trên;
   - Cục BVTV (để báo cáo);
   - Lưu ...............

   THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
   (Ký tên, đóng dấu)

   Biểu mẫu kết quả giám định sinh vật gây hại khi kiểm dịch thực vật?

   Tại Mẫu giấy 6 ban hành kèm theo Thông tư 20/2021/TT-BNNPTNT quy định biểu mẫu kết quả giám định sinh vật gây hại khi kiểm dịch thực vật như sau:

   (TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN)
   (TÊN T CHỨC GIÁM ĐỊNH SINH VẬT GÂY HẠI)
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: ........./KQGĐ

   ………., ngày ... tháng ... năm ..…...

   KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH SINH VẬT GÂY HẠI

   Kính gửi: (ghi rõ tên đơn vị gửi mẫu .......................)

   1. Tên mẫu: ......................................................................................................................

   2. Mã số mẫu ...................................................................................................................

   3. Ngày nhận mẫu ............................................................................................................

   4. Nội dung giám định:

   TT

   Chỉ tiêu giám định(1)

   Phương pháp giám định

   Kết quả giám định

   Nơi nhận:
   - Như trên;
   - .........;
   - Lưu ....

   TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH SINH VẬT
   GÂY HẠI

   (Ký tên, đóng dấu)

   __________________

   Ghi chú : (1). Chỉ tiêu giám định: ghi rõ tên chỉ tiêu giám định sinh vật gây hại

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn