Mẫu biên bản xác nhận thất lạc thiết bị lưu khóa bí mật

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 22/02/2020

Cho tôi hỏi mẫu biên bản xác nhận thất lạc thiết bị lưu khóa bí mật thuộc Bộ quốc phòng gồm những nội dung nào? Tôi đang cần mẫu này để thực hiện một số công việc, nhờ hỗ trợ!

 • Căn cứ Mẫu 15 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 185/2019/TT-BQP quy định mẫu biên bản xác nhân thất lạc thiết bị lưu khóa bí mật như sau:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  BIÊN BẢN XÁC NHẬN THẤT LẠC THIẾT BỊ LƯU KHÓA BÍ MẬT

  Kính gửi: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ.

  Hôm nay, ngày……..tháng……năm 20...

  Tại: …………………………………………………………………………………………………

  Chúng tôi gồm:

  I. Đại diện cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp:

  1. Họ và tên: ………………………………………………………………………………………

  2. Chức vụ: ………………………………………………………………………………………..

  3. Cơ quan, tổ chức công tác: …………………………………………………………………..

  4. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………..

  II. Người quản lý Thiết bị lưu khóa bí mật:

  1. Họ và tên: ……………………………………………………………………………………….

  2. Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………….

  3. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:…………….Ngày cấp:……………Nơi cấp: …………………..

  4. Cơ quan, tổ chức công tác: ……………………………………………………………………

  5. Số điện thoại di động: …………………………………………………………………………..

  Chúng tôi xác nhận việc Ông (bà): ……………………………………………………………….

  Đã làm thất lạc Thiết bị lưu khóa bí mật có thông tin như sau:

  - Tên chứng thư số (1): …………………………………………………………………………….

  - Số hiệu chứng thư số: …………………………………………………………………………….

  - Số hiệu Thiết bị lưu khóa bí mật: …………………………………………………………………

  - Địa chỉ thư điện tử công vụ (2): …………………………………………………………………..

  - Lý do thất lạc: ……………………………………………………………………………………….

  Chúng tôi cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thất lạc Thiết bị lưu khóa bí mật nêu trên.

  Người quản lý Thiết bị lưu khóa bí mật
  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp
  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  Ghi chú:

  (1) Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức hoặc thiết bị, dịch vụ, phần mềm đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thu s.

  (2) Địa chỉ thư điện tử của thuê bao đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn