Mẫu bản thuyết minh điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật năm 2022 được quy định như thế nào?

Cho tôi hỏi để được công nhận đủ điều kiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật trong hồ sơ mới đã được sửa đổi, bổ sung thế nào? Bản thuyết minh điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật ra sao? - Câu hỏi của anh Duy từ Đồng Nai

Hồ sơ công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật theo quy định hiện hành?

Theo Điều 21 Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT (được sửa đổi bởi điểm b khoản 3 Điều 2 Thông tư 18/2021/TT-BNNPTNT) quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật như sau:

Hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật
1. Nộp hồ sơ
a) Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến đến Cục Bảo vệ thực vật;
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ;
c) Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ ngay khi nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trong thời hạn 02 ngày làm việc đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ, trường hợp không hợp lệ thì yêu cầu tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
2. Hồ sơ
a) Đơn đề nghị công nhận Tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp (mang theo bản chính để đối chiếu) quyết định thành lập hoặc quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật;
c) Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp (mang theo bản chính để đối chiếu) bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật, trồng trọt, nông học, sinh học, hóa học và Giấy chứng nhận tập huấn khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật của người đứng đầu tổ chức thực hiện khảo nghiệm và người tham gia thực hiện;
d) Bản thuyết minh bảo đảm điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật của tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm và đơn vị phối hợp thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này;
3. Thẩm định, đánh giá hồ sơ đề nghị công nhận và công bố các tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật
a) Cục Bảo vệ thực vật tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật. Ngay sau khi có kết quả thẩm định, Cục Bảo vệ thực vật hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật. Thời gian thực hiện trong thời hạn 15 ngày làm việc;
c) Trong vòng 03 ngày làm việc, Cục Bảo vệ thực vật ban hành Quyết định công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật;
d) Trường hợp tổ chức không đủ điều kiện công nhận là tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật, Cục Bảo vệ thực vật thông báo cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, đây là hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật theo quy định hiện hành

Mẫu bản thuyết minh điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật năm 2022 được quy định như thế nào?

Mẫu bản thuyết minh điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật năm 2022 được quy định như thế nào? (Hình từ Internet)

Sửa đổi, bổ sung hồ sơ công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật có hiệu lực từ ngày 20/9/2022?

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT quy định như sau:

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật (sau đây viết tắt là Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT)
1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 21 như sau:
"b) Bản sao chứng thực hoặc bản sao (mang theo bản chính để đối chiếu) quyết định thành lập hoặc quyết định chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực khảo nghiệm thuốc bảo về thực vật;".

Như vậy, hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật tại Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT được sửa đổi, bổ sung như trên

Mẫu bản thuyết minh điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật năm 2022 được quy định như thế nào?

Tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT quy định:

BẢN THUYẾT MINH

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2022/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN THUYẾT MINH

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC

1. Tên tổ chức: ............................................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................

Điện thoại: .........................Fax:........................E-mail: ...............................

2. Tên người đại diện: .................................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:...............ngày.....................

Nơi cấp………………………………………..................................................

4. Loại hình hoạt động:................................................................................

II. TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM

1. Nhân lực

Danh sách nhân viên (bao gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến khảo nghiệm):

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nam/

nữ

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Chức vụ, chức danh

Chứng nhận tập huấn (số, ngày tháng năm)

Ghi chú

1
...

2. Phương tiện, thiết bị phục vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3. Diện tích, cơ cấu, mùa vụ các loại cây trồng phổ biến trên địa bàn do tổ chức quản lý hoặc ký hợp đồng được sử dụng

STT

Cơ cấu các loại cây trồng chính

Diện tích (ha)

Mùa vụ

Sự xuất hiện các loài dịch hại

1

Cây lúa
2

Cây ăn quả (vải, cam, xoài,..)
3

Cây rau (cải bắp, dưa chuột, bầu bí ...)
4

Cây trồng màu (đậu, lạc...)
5

Cây công nghiệp (chè, cà phê, điều, cao su…)
6

Cây trồng đặc thù

...

4. Phòng thử nghiệm phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

4.1. Phòng thử nghiệm đăng ký, chỉ định theo quy định của pháp luật: Đơn vị chỉ định:........................, Quyết định chỉ định số ............................. ngày......tháng.....năm................................

4.2. Danh sách phòng thử nghiệm ký hợp đồng nguyên tắc (áp dụng đối với đơn vị không có phòng thử nghiệm được chỉ định)

STT

Tên phòng thí nghiệm

Đơn vị chỉ định

Số quyết định chỉ định

Thời gian hiệu lực chỉ định

1

...


ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC KHẢO NGHIỆM

(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)

Tải Mẫu bản thuyết minh điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật năm 2022: Tại đây

LawNet

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}