Thỏa thuận bảo vệ dữ liệu cá nhân

CHẤP THUẬN XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

(Để LawNet thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân do thành viên cung cấp nhằm hỗ trợ, chăm sóc thành viên sử dụng sản phẩm dịch vụ của LawNet)

Thành viên tự nguyện đồng ý và xác nhận chấp thuận để LawNet thu thập, lưu trữ và sử dụng (đúng theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP) thông tin cá nhân do thành viên cung cấp nhằm hỗ trợ, chăm sóc thành viên sử dụng sản phẩm dịch vụ của LawNet với các nội dung như sau:

1. Thông tin cá nhân do thành viên cung cấp được thu thập, lưu trữ, khai thác, sử dụng

Thành viên hiểu, xác nhận và đồng ý rằng LawNet được phép thu thập, lưu trữ, sử dụng những thông tin mà thành viên đã, đang và sẽ khai báo, cung cấp cho chúng tôi trong quá trình đăng ký thành viên và trao đổi với nhân viên của LawNet, trong đó:

Các thông tin cá nhân cơ bản của thành viên bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, email, giới tính, địa chỉ liên hệ, nơi làm việc, mã số thuế, lịch sử hoạt động tại website LAWNET.VN,… Đây là những thông tin cần thiết để chúng tôi xuất hóa đơn, chứng từ khi thành viên sử dụng sản phẩm dịch vụ có trả phí; gọi điện, gửi email chăm sóc, hỗ trợ thành viên trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ của LawNet.

Ngoài ra, nếu thành viên cung cấp các thông tin, tình huống, vướng mắc pháp lý thì chúng tôi được quyền thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin này để hỗ trợ pháp lý cho thành viên.

2. Mục đích thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân do thành viên cung cấp

Thành viên đồng ý và xác nhận rằng các thông tin cá nhân của thành viên nêu tại Mục 1 Bản chấp thuận này được thu thập, lưu trữ, sử dụng cho các mục đích sau:

- Xác thực thành viên (loại bỏ thành viên ảo).

- Liên hệ cung cấp sản phẩm dịch vụ, chăm sóc hỗ trợ hỗ trợ thành viên trong quá trình sử dụng (như là gọi điện thoại, gửi email...).

- Tiếp nhận, giải đáp các vướng mắc về sản phẩm dịch vụ, về pháp lý cho thành viên.

- Để xuất hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

- Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức, cá nhân được thu thập, quản lý, sử dụng thông tin cá nhân do thành viên cung cấp

Thành viên chấp thuận rằng việc thu thập, quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của thành viên cung cấp được thực hiện bởi (i) LawNet; (ii) tổ chức cá nhân khác hợp tác/liên kết với LawNet để sử dụng thông tin này nhằm hỗ trợ thành viên trong quá trình mua, thanh toán, sử dụng sản phẩm dịch vụ của LawNet (như là bưu điện, ngân hàng, luật sư (khi thành viên yêu cầu),…).

4. Phương thức thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân do thành viên cung cấp

Thành viên đồng ý rằng thông tin cá nhân của thành viên được thu thập, lưu trữ, sử dụng bằng bất kỳ phương thức nào theo chính sách và/hoặc áp dụng của LawNet trong từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn, thu thập, ghi, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, sử dụng không gian mạng, thiết bị, phương tiện điện tử hoặc các hình thức khác để chuyển thông tin cá nhân trong nước và/hoặc ra nước ngoài, xóa, hủy và các hành động khác có liên quan.

5. Thời gian bắt đầu và kết thúc việc thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân do thành viên cung cấp

LawNet bắt đầu thực hiện thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân của thành viên từ khi thành viên đăng ký, cung cấp, chia sẻ cho LawNet đến khi:

- Nhận được yêu cầu kết thúc bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hoặc

- Thành viên có văn bản đề nghị rút lại sự đồng ý của mình theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong trường hợp này, LawNet được lưu trữ các thông tin cần thiết của thành viên để thực hiện hợp đồng mà các bên đã ký kết; cung cấp thông tin khi cơ quan Nhà nước có yêu cầu (như là Cơ quan Thuế kiểm tra về chứng từ, hóa đơn…).

Việc rút lại sự đồng ý của thành viên trong trường hợp này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của các hoạt động thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân do thành viên cung cấp cho LawNet trước đó.

6. Quyền và nghĩa vụ của thành viên

- Thành viên có quyền cung cấp; truy cập; chỉnh sửa; xóa thông tin cá nhân; rút lại sự đồng ý về việc để LawNet thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân; hạn chế hoặc phản đối việc thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Thành viên có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân của mình theo yêu cầu của LawNet để thuận tiện trong việc chăm sóc, hỗ trợ thành viên.

- Thành viên có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

7. Cam kết khác về thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân do thành viên cung cấp

LawNet sẽ bảo vệ thông tin cá nhân do thành viên cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam; tuân thủ đầy đủ theo Quy chế bảo vệ dữ liệu cá nhân này và các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản khác xác lập với thành viên.

LawNet thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân do thành viên cung cấp với mục đích cụ thể, rõ ràng, hợp pháp, trong phạm vi các mục đích được nêu tại Quy chế bảo vệ xử lý dữ liệu cá nhân này và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Trong quá trình thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân của thành viên, LawNet và các bên liên quan sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, an ninh, bảo mật cần thiết và trong khả năng phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của thành viên..

Tuy nhiên, thành viên hiểu và công nhận rằng không có hệ thống kỹ thuật hay biện pháp an ninh, bảo mật nào là an toàn tuyệt đối và giao dịch trực tuyến, không gian mạng cùng các hình thức thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân của thành viên luôn tiềm ẩn các nguy cơ phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn, việc thông tin bị rò rỉ, phát tán do hệ thống kỹ thuật, hệ thống an ninh bị tấn công. Nếu LawNet và các bên liên quan đã áp dụng hết mọi biện pháp trong khả năng thì LawNet và các bên liên quan không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với thành viên và bên liên quan của thành viên (nếu có).

8. Hiệu lực

Bản chấp thuận này là một phần không tách rời của các tài liệu, hợp đồng đã giao kết và/hoặc xác nhận bởi thành viên với LawNet.