Công đoàn đã đề xuất nâng mức lương tối thiểu cho người lao động tăng bao nhiêu tại Đại hội XII nhiệm kỳ 2018-2023?

Công đoàn đã đề xuất nâng mức lương tối thiểu cho người lao động tăng bao nhiêu tại Đại hội XII nhiệm kỳ 2018-2023? Câu hỏi của bạn T.S ở Gia Lai

Mức lương tối thiểu vùng hiện nay? Mức cao nhất là bao nhiêu?

Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng 2023 vẫn sẽ được áp dụng theo Nghị định 38/2022/N-CP, cụ thể:

Vùng

Mức lương tối thiểu tháng

(Đơn vị: đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu giờ

(Đơn vị: đồng/giờ)

Vùng 1

4.680.000

22.500

Vùng 2

4.160.000

20.000

Vùng 3

3.640.000

17.500

Vùng 4

3.250.000

15.600

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng cao nhất được xác định đối với Vùng 1 (4,68 triệu đồng/tháng và 22,500 đồng/giờ)

Trong đó, lưu ý: Mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Công đoàn đã đề xuất nâng mức lương tối thiểu cho người lao động tăng bao nhiêu tại Đại hội XII nhiệm kỳ 2018-2023?

Công đoàn đã đề xuất nâng mức lương tối thiểu cho người lao động tăng bao nhiêu tại Đại hội XII nhiệm kỳ 2018-2023?

Công đoàn đã đề xuất nâng mức lương tối thiểu cho người lao động tăng bao nhiêu tại Đại hội XII nhiệm kỳ 2018-2023?

Căn cứ theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023.

Tại tiểu mục 1.1 Mục 1 Phần I Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, có nêu về nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động như sau:

Những kết quả đạt được
I.1. Nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động đạt kết quả nổi bật, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ
...
Tổ chức công đoàn ngày càng có tiếng nói mạnh mẽ và hiệu quả trong các hội đồng, ủy ban, ban chỉ đạo, các cơ chế dân cử để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Công đoàn đã thể hiện rõ, hiệu quả vai trò đại diện người lao động. Trong 5 năm qua, đề xuất nâng mức lương tối thiểu tăng 25,34%, góp phần cải thiện đời sống đoàn viên, người lao động, thu hẹp khoảng cách giữa tiền lương tối thiểu và mức sống tối thiểu. Việc phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, công chức là đoàn viên công đoàn tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có bước chuyển mới. Công tác nghiên cứu, điều tra, khảo sát, phát hiện vấn đề, lấy ý kiến để tổng hợp, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời chính sách, pháp luật được thực hiện nghiêm túc. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, tiếp xúc, đối thoại trong xây dựng chính sách, pháp luật được coi trọng. Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với công nhân hàng năm, Diễn đàn Người lao động năm 2023 do Chủ tịch Quốc hội chủ trì, đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân viên chức, lao động, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động đối thoại với đoàn viên, người lao động tạo hiệu ứng tốt, là kênh quan trọng thúc đẩy hoàn thiện chính sách, pháp luật và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và công đoàn.
...

Như vậy, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn đã đề xuất nâng mức lương tối thiểu cho người lao động tăng 25,34%.

Điều này góp phần cải thiện đời sống đoàn viên, người lao động, thu hẹp khoảng cách giữa tiền lương tối thiểu và mức sống tối thiểu.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 Tổ chức công đoàn đã kết nạp mới được bao nhiêu triệu đoàn viên công đoàn?

Căn cứ Hướng dẫn 117-HD/BTGTW năm 2023 về tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại tiểu mục 5 Mục II đề cương tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 2023 được ban hành kèm theo Hướng dẫn 117-HD/BTGTW năm 2023 có nêu về công tác phát triển đoàn viên công đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam như sau:

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị được tập trung triển khai
- Công tác phát triển đoàn viên công đoàn được chú trọng, triển khai với nhiều giải pháp mới, đạt một số kết quả quan trọng. Tích cực giới thiệu cho Đảng nhiều đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, xem xét kết nạp.
- Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các cấp được quan tâm. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách công đoàn các cấp tiếp tục được triển khai quyết liệt theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ Thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Quyết định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư khóa XII về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện”.
...

Cụ thể, kết quả công tác phát triển đoàn viên như sau:

5 năm qua, đã kết nạp mới 4.089.357 đoàn viên công đoàn; thành lập 25.614 công đoàn cơ sở. Tính đến hết năm 2022, cả nước có 11.071.635 đoàn viên công đoàn và 124.889 công đoàn cơ sở (tăng hơn 1,02 triệu đoàn viên so với đầu nhiệm kỳ)

Như vậy, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Tổ chức công đoàn đã kết nạp mới được hơn 4 triệu đoàn viên công đoàn (4.089.357).

Nguyễn Trần Hoàng Quyên

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Căn cứ pháp lý
Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}