Trường hợp từ chối cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Bảo hiểm xã hội

Trường hợp từ chối cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Bảo hiểm xã hội
Nguyễn Thị Diễm My

Trường hợp nào từ chối cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Bảo hiểm xã hội? – Phương Uyên (Trà Vinh)

Trường hợp từ chối cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Bảo hiểm xã hội

Trường hợp từ chối cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Bảo hiểm xã hội (Hình từ internet)

1. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Bảo hiểm xã hội

Trường hợp từ chối cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Bảo hiểm xã hội bao gồm:

- Các trường hợp từ chối cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Báo chí:

+ Thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước, bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật.

+ Thông tin về vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

+ Thông tin về vụ việc đang trong quá trình thanh tra chưa có kết luận thanh tra; vụ việc đang trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cơ quan Nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định của pháp luật chưa được phép công bố.

+ Những văn bản, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép công bố.

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

(Điều 6 Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1700/QĐ-BHXH)

2. Cung cấp thông tin báo chí định kỳ của ngành Bảo hiểm xã hội

* Tại BHXH Việt Nam:

- Nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin:

+ Kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

+ Nội dung các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ BHXH, BHYT, BHTN của BHXH Việt Nam.

+ Tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ngành.

+ Quan điểm và ý kiến chỉ đạo, giải quyết của lãnh đạo BHXH Việt Nam đối với những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền được dư luận quan tâm.

+ Các nội dung khác liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BHXH Việt Nam.

- Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin:

+ Định kỳ hằng tháng cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản dưới hình thức thông tin báo chí hoặc qua thư điện tử; cập nhật thông tin trên Cổng Thông tin điện tử, Fanpage, Zalo OA của BHXH Việt Nam theo quy định của pháp luật.

+ Ít nhất ba tháng một lần tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí.

+ Trong trường hợp cần thiết, BHXH Việt Nam thực hiện cung cấp thông tin trực tiếp cho báo chí tại các cuộc họp giao ban do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; tại các buổi họp báo Chính phủ thường kỳ do Văn phòng Chính phủ tổ chức.

* Tại BHXH tỉnh:

- Nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin:

+ Kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh) về BHXH, BHYT, BHTN.

+ Nội dung các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ BHXH, BHYT, BHTN của BHXH tỉnh.

+ Tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của BHXH tỉnh.

+ Các nội dung khác liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BHXH tỉnh.

- Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin:

+ Cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng Thông tin điện tử, Fanpage, Zalo OA của BHXH tỉnh.

+ Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam và UBND cấp tỉnh.

+ Cử người phát ngôn cung cấp thông tin tại Hội nghị cung cấp thông tin của BHXH Việt Nam và họp báo của UBND cấp tỉnh khi có yêu cầu.

+ Trường hợp cần thiết, thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh, thành phố tổ chức.

(Điều 4 Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1700/QĐ-BHXH)

3. Cung cấp thông tin báo chí đột xuất của ngành Bảo hiểm xã hội

* Tại BHXH Việt Nam:

Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn của BHXH Việt Nam có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất sau:

- Trường hợp cần thông tin rộng rãi về tình hình, kết quả triển khai của BHXH Việt Nam đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về BHXH, BHYT, BHTN trong những bối cảnh đặc biệt, cấp bách có ý nghĩa quan trọng đối với công tác đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo sức khỏe cho Nhân dân.

- Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi tổ chức, thực hiện của BHXH Việt Nam nhằm cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận; thông tin quan điểm và cách xử lý của BHXH Việt Nam đối với các sự kiện, vấn đề đó.

Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu của BHXH Việt Nam thì Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất 24 giờ, kể từ khi vụ việc xảy ra.

- Cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý Nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề, lĩnh vực thuộc phạm vi tổ chức, thực hiện của BHXH Việt Nam đã được nêu trên báo chí hoặc về các sự kiện, vấn đề nêu tại điểm b khoản 1 Điều này.

- Trường hợp có căn cứ xác định rõ báo chí đăng tải, phát sóng thông tin chưa đúng sự thật về những hoạt động thuộc phạm vi quản lý của BHXH Việt Nam, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn yêu cầu cơ quan báo chí đó đăng tải, phát sóng ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

* Tại BHXH tỉnh:

- Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn của BHXH tỉnh có trách nhiệm phát ngôn hoặc phối hợp với Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn của BHXH Việt Nam cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng, cấp bách có tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý của BHXH tỉnh.

Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu của BHXH tỉnh thì Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn của BHXH tỉnh có trách nhiệm chủ động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 24 giờ, kể từ khi vụ việc xảy ra; đồng thời, thực hiện báo cáo thông tin với Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn của BHXH Việt Nam.

- Trường hợp có căn cứ xác định rõ báo chí địa phương đăng tải, phát sóng thông tin chưa đúng sự thật về những hoạt động thuộc phạm vi quản lý của BHXH tỉnh, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn của BHXH tỉnh yêu cầu cơ quan báo chí đó đăng tải, phát sóng ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

* Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin:

- Thông tin bằng văn bản dưới hình thức thông tin báo chí hoặc qua thư điện tử.

- Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của báo chí.

- Thông tin trên Cổng Thông tin điện tử, Fanpage, Zalo OA của BHXH Việt Nam (đối với các thông tin được BHXH Việt Nam cung cấp); Cổng Thông tin điện tử, Fanpage, Zalo OA của BHXH tỉnh (đối với các thông tin được BHXH tỉnh cung cấp).

- Tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí.

(Điều 5 Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1700/QĐ-BHXH)

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

312 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;