Danh mục văn bản mới (từ ngày 19/11 - 22/11/2022)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 19/11 - 22/11/2022.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (11/11/2022) Quyết định 21/2022/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3 Điều 20 Quyết định 08/2018/QĐ-UBND Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2. (11/11/2022) Quyết định 22/2022/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a Khoản 4 Điều 4 Quyết định 33/2021/QĐ-UBND quy định về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thuỷ sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3. (31/10/2022) Quyết định 2263/QĐ-UBND năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39/2021/QH15 về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 do tỉnh Sơn La ban hành
4. (19/10/2022) Quyết định 22/2022/QĐ-UBND quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm trong lĩnh vực đất đai quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
5. (11/10/2022) Quyết định 29/2022/QĐ-UBND quy định giá lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
6. (30/09/2022) Quyết định 3283/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
7. (29/09/2022) Quyết định 32/2022/QĐ-UBND Quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
8. (08/09/2022) Quyết định 25/2022/QĐ-UBND về quy định Đơn giá lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
9. (26/08/2022) Quyết định 24/2022/QĐ-UBND về ủy quyền quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Tài nguyên
1. (16/11/2022) Quyết định 3531/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước; thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2. (02/11/2022) Quyết định 2488/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường do tỉnh Thái Bình ban hành
3. (01/11/2022) Kế hoạch 237/KH-UBND năm 2022 về cấp nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025
4. (01/11/2022) Quyết định 2474/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình
5. (25/10/2022) Quyết định 38/2022/QĐ-UBND bổ sung giá tính thuế tài nguyên năm 2022 đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Môi trường
1. (17/11/2022) Quyết định 625/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
2. (17/11/2022) Quyết định 626/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
3. (16/11/2022) Quyết định 3531/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước; thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. (12/11/2022) Quyết định 1656/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang
5. (10/11/2022) Kế hoạch 3809/KH-UBND năm 2022 truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 do tỉnh Bình Thuận ban hành
6. (09/11/2022) Kế hoạch 262/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 450/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
7. (08/11/2022) Quyết định 39/2022/QĐ-UBND Quy định nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
8. (08/11/2022) Công văn 4707/TCHQ-TXNK năm 2022 về hoàn thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (07/11/2022) Quyết định 3037/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ Quyết định 3984/QĐ-UBND về thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Bình
10. (07/11/2022) Quyết định 3040/QĐ-UBND năm 2022 về thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Bình
11. (03/11/2022) Kế hoạch 239/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
12. (02/11/2022) Quyết định 2488/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường do tỉnh Thái Bình ban hành
13. (02/11/2022) Quyết định 34/2022/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
14. (31/10/2022) Quyết định 20/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình
15. (31/10/2022) Kế hoạch 259/KH-UBND năm 2022 triển khai Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sơn La
16. (17/10/2022) Quyết định 24/2022/QĐ-UBND hướng dẫn nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Sóc Trăng
17. (30/09/2022) Thông báo 313/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp đánh giá thiệt hại ban đầu, rút kinh nghiệm, khắc phục hậu quả cơn bão số 4 (tên quốc tế là Noru) do Văn phòng Chính phủ ban hành
Nông nghiệp, nông thôn
1. (19/11/2022) Công văn 7785/VPCP-NN năm 2022 về liên quan đến vấn đề xuất khẩu thịt lợn do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (18/11/2022) Quyết định 3977/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025
3. (17/11/2022) Quyết định 3537/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. (16/11/2022) Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
5. (16/11/2022) Hướng dẫn 12030/HD-BGTVT năm 2022 về khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua "Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (15/11/2022) Quyết định 2370/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
7. (14/11/2022) Quyết định 3893/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt danh mục Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
8. (10/11/2022) Quyết định 2888/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản tỉnh Quảng Trị năm 2023
9. (09/11/2022) Quyết định 4324/QĐ-BNN-BVTV năm 2022 phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện tăng cường sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả giai đoạn 2022-2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
10. (08/11/2022) Kế hoạch 174/KH-UBND năm 2022 thực hiện nội dung Kế hoạch 133-KH/TU thực hiện Kết luận 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
11. (07/11/2022) Quyết định 1627/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
12. (07/11/2022) Kế hoạch 166/KH-UBND năm 2022 về thúc đẩy ứng dụng Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên cây trồng chính, chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2030
13. (07/11/2022) Kế hoạch 260/KH-UBND năm 2022 về phát triển chế biến sản phẩm nông lâm thủy sản gắn với thúc đẩy phát triển thị trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
14. (04/11/2022) Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2022 về chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
15. (03/11/2022) Quyết định 35/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2017/QĐ-UBND hướng dẫn thực hiện Quyết định 50/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
16. (03/11/2022) Kế hoạch 262/KH-UBND năm 2022 về thiết lập, quản lý, giám sát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu và cấp, quản lý mã số vùng trồng lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023
17. (01/11/2022) Kế hoạch 237/KH-UBND năm 2022 về cấp nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025
18. (28/10/2022) Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
19. (20/10/2022) Nghị quyết 182/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện công trình, dự án xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025
20. (30/09/2022) Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
21. (30/09/2022) Quyết định 27/2022/QĐ-UBND về quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030
Tôn giáo, tín ngưỡng
1. (15/11/2022) Quyết định 53/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
2. (14/11/2022) Quyết định 2414/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ và lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Trật tự an toàn xã hội
1. (14/11/2022) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn năm 2023 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
2. (08/11/2022) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2022 về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 do tỉnh Sơn La ban hành
3. (08/11/2022) Kế hoạch 380/KH-UBND kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về điều kiện an ninh, trật tự; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đầu tư xây dựng tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, karaoke, vũ trường trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp năm 2022
4. (08/11/2022) Kế hoạch 173/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
5. (07/10/2022) Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND về quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bến Tre
An ninh quốc gia
1. (14/11/2022) Quyết định 40/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 23/2019/QĐ-UBND
2. (31/10/2022) Kế hoạch 235/KH-UBND về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo năm 2022 do tỉnh Đồng Nai ban hành
3. (27/10/2022) Quyết định 33/2022/QĐ-UBND về Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Quốc phòng
1. (21/11/2022) Kế hoạch 3959/KH-UBND năm 2022 triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động do tỉnh Bình Thuận ban hành
2. (09/11/2022) Kế hoạch 265/KH-UBND năm 2022 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 do tỉnh Sơn La ban hành
3. (03/11/2022) Nghị quyết 26-NQ/TW năm 2022 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
4. (31/10/2022) Kế hoạch 235/KH-UBND về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo năm 2022 do tỉnh Đồng Nai ban hành
5. (06/10/2022) Nghị quyết 23-NQ/TW năm 2022 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (18/11/2022) Thông tư 32/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 05/2022/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
2. (04/11/2022) Quyết định 33/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng
Tài chính
1. (19/11/2022) Công văn 7785/VPCP-NN năm 2022 về liên quan đến vấn đề xuất khẩu thịt lợn do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (18/11/2022) Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
3. (17/11/2022) Công văn 12066/BTC-ĐT năm 2022 về đính chính Thông tư 108/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
4. (17/11/2022) Công văn 4891/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện Thông tư 31/2022/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (14/11/2022) Công văn 4817/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (14/11/2022) Công văn 4832/TCHQ-GSQL năm 2022 về vướng mắc C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (14/11/2022) Công văn 11827/BTC-TCHQ năm 2022 triển khai quy định miễn kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh tại Nghị định 13/2022/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
8. (14/11/2022) Công văn 9793/TXNK-TGHQ năm 2022 về kê khai điều kiện giao hàng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
9. (12/11/2022) Quyết định 1656/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang
10. (11/11/2022) Công văn 3427/BHXH-KHĐT về báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 3 năm 2022 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
11. (11/11/2022) Quyết định 21/2022/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3 Điều 20 Quyết định 08/2018/QĐ-UBND Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12. (11/11/2022) Quyết định 22/2022/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a Khoản 4 Điều 4 Quyết định 33/2021/QĐ-UBND quy định về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thuỷ sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13. (11/11/2022) Công văn 4801/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (08/11/2022) Kế hoạch 173/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
15. (07/11/2022) Quyết định 3037/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ Quyết định 3984/QĐ-UBND về thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Bình
16. (07/11/2022) Quyết định 3040/QĐ-UBND năm 2022 về thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Bình
17. (04/11/2022) Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2022 thực hiện cải cách tài chính công tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025
18. (04/11/2022) Quyết định 63/2022/QĐ-UBND về Bảng giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại các chung cư mới sau khi cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
19. (01/11/2022) Quyết định 38/2022/QĐ-UBND quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
20. (31/10/2022) Kế hoạch 162/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án "Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
21. (28/10/2022) Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
22. (27/10/2022) Nghị quyết 61/2022/NQ-HĐND quy định hỗ trợ kinh phí đóng Bảo hiểm y tế đối với một số nhóm đối tượng có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
23. (27/10/2022) Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND quy định mức chi cho hoạt động tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An
24. (20/10/2022) Nghị quyết 184/2022/NQ-HĐND Quy định cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
25. (20/10/2022) Nghị quyết 183/2022/NQ-HĐND Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025
26. (20/10/2022) Nghị quyết 182/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện công trình, dự án xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025
27. (20/10/2022) Công văn 4714/BXD-VLXD năm 2022 về xuất khẩu khoáng sản sau ngày hết hiệu lực của giấy phép khai thác do Bộ Xây dựng ban hành
28. (18/10/2022) Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND quy định mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
29. (18/10/2022) Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND quy định nội dung và mức hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để đáp ứng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
30. (18/10/2022) Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
31. (17/10/2022) Quyết định 24/2022/QĐ-UBND hướng dẫn nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Sóc Trăng
32. (13/10/2022) Quyết định 26/2022/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng mới nhà, công trình và vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
33. (13/10/2022) Nghị quyết 119/2022/NQ-HĐND về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
34. (07/10/2022) Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
35. (07/10/2022) Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND về quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bến Tre
36. (30/09/2022) Quyết định 33/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
37. (30/09/2022) Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
38. (30/09/2022) Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
39. (12/09/2022) Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
40. (26/08/2022) Quyết định 24/2022/QĐ-UBND về ủy quyền quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Bảo hiểm
1. (18/11/2022) Công văn 3511/BHXH-TST về tăng cường giải pháp thực hiện giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp những tháng cuối năm 2022 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (15/11/2022) Thông báo 7405/TB-BHXH năm 2022 về ban hành mới Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (27/10/2022) Nghị quyết 61/2022/NQ-HĐND quy định hỗ trợ kinh phí đóng Bảo hiểm y tế đối với một số nhóm đối tượng có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
4. (07/10/2022) Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Công nghiệp
1. (17/11/2022) Quyết định 2766/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
2. (14/11/2022) Quyết định 3893/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt danh mục Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
3. (31/10/2022) Quyết định 37/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn
4. (06/10/2022) Quyết định 31/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 64/2009/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
5. (30/09/2022) Quyết định 33/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
6. (12/09/2022) Quyết định 1831/QĐ-BCT năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
Y tế - dược
1. (21/11/2022) Thông tư 12/2022/TT-BYT sửa đổi Thông tư 35/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (21/11/2022) Công văn 6141/BGDĐT-GDTC năm 2022 về tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (18/11/2022) Kế hoạch 1557/KH-BYT-BGDĐT năm 2022 về phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục do Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (14/11/2022) Quyết định 2894/QĐ-UBND năm 2022 quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị
5. (10/11/2022) Quyết định 2878/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thiết bị thực hiện đề án “Mô hình cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí” năm 2022 do tỉnh Quảng Trị ban hành
6. (10/11/2022) Quyết định 2521/QĐ-UBND năm 2022 về quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
7. (01/11/2022) Quyết định 2268/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, tỉnh Sơn La
8. (27/10/2022) Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND quy định chính sách thu hút nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2022-2025
9. (20/10/2022) Kế hoạch 200/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10. (18/10/2022) Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND quy định mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Thuế, phí, lệ phí
1. (17/11/2022) Công văn 55897/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ kiểm tra, phân loại linh kiện điện tử cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (11/11/2022) Công văn 4801/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (08/11/2022) Công văn 4699/TCHQ-TXNK năm 2022 về xử lý tiền thuế quá hạn 10 năm do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (08/11/2022) Công văn 4707/TCHQ-TXNK năm 2022 về hoàn thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (31/10/2022) Công văn 4573/TCHQ-TXNK năm 2022 về dừng sử dụng Danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (25/10/2022) Quyết định 38/2022/QĐ-UBND bổ sung giá tính thuế tài nguyên năm 2022 đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
7. (11/10/2022) Quyết định 29/2022/QĐ-UBND quy định giá lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngân hàng, tiền tệ
1. (17/11/2022) Kế hoạch 2695/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” do tỉnh Gia Lai ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (15/11/2022) Quyết định 897/QĐ-BNV năm 2022 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
2. (14/11/2022) Quyết định 2344/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
3. (14/11/2022) Kế hoạch 294/KH-UBND năm 2022 về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (21/11/2022) Công văn 7376/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (18/11/2022) Thông tư 32/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 05/2022/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
3. (17/11/2022) Công văn 12066/BTC-ĐT năm 2022 về đính chính Thông tư 108/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
4. (16/11/2022) Quyết định 1527/QĐ-BGTVT năm 2022 phê duyệt điều chỉnh Dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (14/11/2022) Quyết định 2400/QĐ-BCT năm 2022 về rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Trung Hoa (mã vụ việc: NR01.AD07) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
6. (14/11/2022) Quyết định 2347/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2022 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
7. (14/11/2022) Công văn 4205/TCT-DNNCN năm 2022 về tổ chức triển khai việc hướng dẫn tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
8. (11/11/2022) Quyết định 40/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
9. (10/11/2022) Quyết định 2521/QĐ-UBND năm 2022 về quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
10. (09/11/2022) Quyết định 1478/QĐ-BGTVT năm 2022 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thực hiện nâng cấp, cải tạo, sửa chữa công trình đường ngang theo Quyết định 994/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
11. (08/11/2022) Nghị quyết 127/NQ-HĐND năm 2022 quy định tỷ lệ phần trăm số lượng dự án, công trình đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025
12. (08/11/2022) Kế hoạch 380/KH-UBND kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về điều kiện an ninh, trật tự; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đầu tư xây dựng tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, karaoke, vũ trường trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp năm 2022
13. (08/11/2022) Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2022 về kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
14. (07/11/2022) Kế hoạch 377/KH-UBND năm 2022 về cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15. (07/11/2022) Kế hoạch 260/KH-UBND năm 2022 về phát triển chế biến sản phẩm nông lâm thủy sản gắn với thúc đẩy phát triển thị trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
16. (07/11/2022) Quyết định 2829/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị
17. (04/11/2022) Quyết định 2038/QĐ-UBND năm 2022 về Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên
18. (04/11/2022) Quyết định 2035/QĐ-UBND năm 2022 về danh mục dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên
19. (03/11/2022) Nghị quyết 26-NQ/TW năm 2022 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
20. (03/11/2022) Kế hoạch 2541/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 687/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai
21. (02/11/2022) Thông tư 65/2022/TT-BTC hướng dẫn Khoản 2, Điều 91 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
22. (31/10/2022) Quyết định 2439/QĐ-UBND năm 2022 về danh mục các dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025
23. (29/10/2022) Quyết định 30/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
24. (28/10/2022) Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2022 về đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
25. (27/10/2022) Nghị quyết 60/2022/NQ-HĐND quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
26. (20/10/2022) Nghị quyết 184/2022/NQ-HĐND Quy định cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
27. (20/10/2022) Nghị quyết 183/2022/NQ-HĐND Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025
28. (18/10/2022) Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
29. (14/10/2022) Thông báo 444/TB-BGTVT năm 2022 về kết luận của Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Duy Lâm tại cuộc họp triển khai nghiên cứu, đánh giá thí điểm việc sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền đường cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Giao thông vận tải ban hành
30. (14/10/2022) Công văn 7361/BKHĐT-KTCN năm 2022 về vướng mắc thực hiện Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
31. (10/10/2022) Quyết định 1328/QĐ-BGTVT năm 2022 phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu thành phố Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
32. (07/10/2022) Quyết định 38/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
33. (06/10/2022) Quyết định 31/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 64/2009/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
34. (06/10/2022) Nghị quyết 23-NQ/TW năm 2022 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
35. (26/09/2022) Quyết định 1134/QĐ-TTg năm 2022 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
36. (12/09/2022) Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND quy định phân cấp quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội
37. (09/09/2022) Quyết định 2591/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh
Lao động
1. (14/11/2022) Công văn 33629/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2022 thực hiện Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP về báo cáo sử dụng lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (09/11/2022) Công văn 1213/LĐLĐ-CSPL năm 2022 về nắm tình hình quan hệ lao động doanh nghiệp giảm đơn hàng, cắt giảm lao động do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (02/11/2022) Kế hoạch 261/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1907/QĐ-TTg và 21/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025
4. (02/11/2022) Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2022 thực hiện Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục do tỉnh Thái Nguyên ban hành
5. (27/10/2022) Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND quy định chính sách thu hút nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2022-2025
Chính sách xã hội
1. (14/11/2022) Quyết định 23/2022/QĐ-UBND về chuẩn hộ gia đình thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022-2025
2. (10/11/2022) Quyết định 2878/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thiết bị thực hiện đề án “Mô hình cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí” năm 2022 do tỉnh Quảng Trị ban hành
3. (07/10/2022) Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre
4. (07/10/2022) Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND về quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bến Tre
5. (30/09/2022) Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Giáo dục, đào tạo
1. (21/11/2022) Công văn 6141/BGDĐT-GDTC năm 2022 về tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (18/11/2022) Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
3. (18/11/2022) Kế hoạch 1557/KH-BYT-BGDĐT năm 2022 về phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục do Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (17/11/2022) Công văn 4460/SGDĐT-GDTXCNĐH năm 2022 hướng dẫn thực hiện báo cáo công tác Giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (16/11/2022) Công văn 4413/SGDĐT-KHTC năm 2022 về đề nghị báo cáo số liệu đề xuất phương án mua sách giáo khoa cho học sinh mượn sử dụng do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (10/11/2022) Kế hoạch 384/KH-UBND năm 2022 về tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7. (02/11/2022) Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2022 thực hiện Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục do tỉnh Thái Nguyên ban hành
8. (28/10/2022) Công văn 5687/BGDĐT-KHTC năm 2022 về báo cáo số liệu để đề xuất phương án mua sách giáo khoa trang bị cho thư viện để học sinh mượn sử dụng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (28/10/2022) Quyết định 46/2022/QĐ-UBND quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bến Tre
10. (27/10/2022) Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND quy định mức chi cho hoạt động tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An
11. (18/10/2022) Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND quy định nội dung và mức hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để đáp ứng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Giao thông, vận tải
1. (18/11/2022) Quyết định 3918/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
2. (18/11/2022) Công văn 12089/BGTVT-VT năm 2022 về kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến” trên địa bàn địa phương do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (18/11/2022) Quyết định 34/2022/QĐ-UBND về định mức Kinh tế - Kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
4. (16/11/2022) Quyết định 1524/QĐ-BGTVT năm 2022 về điều chỉnh một số đoạn tuyến Quốc lộ 3 thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng thành đường địa phương do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (16/11/2022) Quyết định 1528/QĐ-BGTVT năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
6. (16/11/2022) Quyết định 1527/QĐ-BGTVT năm 2022 phê duyệt điều chỉnh Dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (15/11/2022) Quyết định 1238/QĐ-UBND năm 2022 Quy chế phối hợp về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
8. (11/11/2022) Kế hoạch 175/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 877/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
9. (09/11/2022) Quyết định 1478/QĐ-BGTVT năm 2022 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thực hiện nâng cấp, cải tạo, sửa chữa công trình đường ngang theo Quyết định 994/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
10. (04/11/2022) Quyết định 31/2022/QĐ-UBND quy định phân cấp, phân công quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
11. (02/11/2022) Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
12. (20/10/2022) Quyết định 29/2022/QĐ-UBND Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thuộc hệ thống đường địa phương, tỉnh Lạng Sơn
13. (14/10/2022) Quyết định 56/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
14. (14/10/2022) Thông báo 444/TB-BGTVT năm 2022 về kết luận của Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Duy Lâm tại cuộc họp triển khai nghiên cứu, đánh giá thí điểm việc sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền đường cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Giao thông vận tải ban hành
15. (14/10/2022) Thông báo 442/TB-BGTVT năm 2022 về kết luận của Thứ trưởng Lê Đình Thọ tại cuộc họp về tình hình triển khai Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Bộ Giao thông vận tải ban hành
16. (10/10/2022) Quyết định 1328/QĐ-BGTVT năm 2022 phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu thành phố Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
17. (29/09/2022) Quyết định 27/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 62/2005/QĐ-UB về quy định phạm vi và thời gian hoạt động của xe công nông tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La
18. (26/09/2022) Quyết định 1134/QĐ-TTg năm 2022 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (18/11/2022) Quyết định 3977/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025
2. (16/11/2022) Công văn 5220/BXD-QLN năm 2022 về xác định chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư do Bộ Xây dựng ban hành
3. (16/11/2022) Công văn 5221/BXD-QLN năm 2022 về hướng dẫn việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
4. (16/11/2022) Quyết định 41/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 22/2020/QĐ-UBND
5. (16/11/2022) Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6. (16/11/2022) Hướng dẫn 12030/HD-BGTVT năm 2022 về khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua "Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (15/11/2022) Quyết định 2935/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045
8. (15/11/2022) Quyết định 2370/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
9. (14/11/2022) Công văn 5144/BXD-KTXD năm 2022 hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
10. (09/11/2022) Công văn 5042/BXD-QHKT năm 2022 hướng dẫn gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc do Bộ Xây dựng ban hành
11. (09/11/2022) Công văn 5043/BXD-QHKT năm 2022 hướng dẫn cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc do Bộ Xây dựng ban hành
12. (08/11/2022) Nghị quyết 132/NQ-HĐND năm 2022 thông qua đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện vùng cao, biên giới tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
13. (08/11/2022) Quyết định 39/2022/QĐ-UBND Quy định nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
14. (04/11/2022) Quyết định 63/2022/QĐ-UBND về Bảng giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại các chung cư mới sau khi cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15. (04/11/2022) Công văn 4984/BXD-QLN năm 2022 thực hiện Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
16. (02/11/2022) Quyết định 36/2022/QĐ-UBND Quy định bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
17. (28/10/2022) Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
18. (25/10/2022) Công văn 4783/BXD-HĐXD năm 2022 hướng dẫn thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh) đối với công trình xây dựng đã được thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở do Bộ Xây dựng ban hành
19. (25/10/2022) Công văn 4780/BXD-TTr năm 2022 hướng dẫn chế tài và quy định về quản lý vận hành nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
20. (25/10/2022) Công văn 4760/BXD-QLN năm 2022 về chuyển nhượng một phần dự án bất động sản của Chi nhánh Công ty cổ phần Tài chính và Phát triển Doanh nghiệp (FBS) tại Gia Lai do Bộ Xây dựng ban hành
21. (24/10/2022) Công văn 4739/BXD-KTXD năm 2022 về chi phí thẩm định thiết kế, dự toán theo Thông tư 12/2021/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
22. (20/10/2022) Nghị quyết 182/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện công trình, dự án xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025
23. (20/10/2022) Công văn 4714/BXD-VLXD năm 2022 về xuất khẩu khoáng sản sau ngày hết hiệu lực của giấy phép khai thác do Bộ Xây dựng ban hành
24. (13/10/2022) Quyết định 26/2022/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng mới nhà, công trình và vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
25. (30/09/2022) Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
26. (27/09/2022) Công văn 4325/BXD-HĐXD năm 2022 về đề xuất lắp dựng bảng LED theo hình thức xã hội hóa tuyên truyền chính trị kết hợp quảng cáo thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành
Khoa học, công nghệ
1. (18/11/2022) Quyết định 2444/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thực hiện trong kế hoạch năm 2023 do tỉnh Bình Thuận ban hành
2. (16/11/2022) Quyết định 497/QĐ-UBND năm 2022 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh
3. (07/11/2022) Quyết định 1630/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
4. (31/10/2022) Quyết định 2959/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
Bưu chính, viễn thông
1. (21/11/2022) Quyết định 2172/QĐ-UBND năm 2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định
2. (17/11/2022) Quyết định 62/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận
3. (16/11/2022) Công văn 4567/BVHTTDL-KHTC năm 2022 về đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (14/11/2022) Công văn 4205/TCT-DNNCN năm 2022 về tổ chức triển khai việc hướng dẫn tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
5. (11/11/2022) Kế hoạch 265/KH-UBND bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2022
6. (08/11/2022) Quyết định 48/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre
7. (08/11/2022) Quyết định 41/2022/QĐ-UBND Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
8. (08/11/2022) Quyết định 40/2022/QĐ-UBND Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
9. (04/11/2022) Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2022 về chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
10. (02/11/2022) Kế hoạch 261/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1907/QĐ-TTg và 21/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025
11. (31/10/2022) Quyết định 21/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Bình
12. (31/10/2022) Quyết định 35/2022/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Tây Ninh
13. (31/10/2022) Kế hoạch 258/KH-UBND triển khai giải pháp nâng cao Chỉ số “Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số” thuộc Bộ Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh, thành phố của tỉnh Quảng Ninh năm 2022
14. (31/10/2022) Kế hoạch 163/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
15. (24/10/2022) Công văn 3909/UBND-KSTT năm 2022 về tăng cường ứng dụng chữ ký số trong việc phát hành văn bản điện tử do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (06/11/2022) Kế hoạch 2569/KH-UBND năm 2022 thực hiện Kế hoạch 113-KH/TU về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay do tỉnh Gia Lai ban hành
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (21/11/2022) Quyết định 1447/QĐ-TTg năm 2022 về Ngày truyền thống tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (18/11/2022) Quyết định 4541/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Chèo Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
3. (18/11/2022) Chỉ thị 19-CT/TW năm 2022 về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
4. (18/11/2022) Quyết định 4537/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Kịch Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
5. (15/11/2022) Quyết định 897/QĐ-BNV năm 2022 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
6. (14/11/2022) Quyết định 2347/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2022 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
7. (14/11/2022) Quyết định 40/2022/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền thực hiện việc đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước và quản lý phương tiện được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh Gia Lai
8. (14/11/2022) Kế hoạch 2635/KH-UBND năm 2022 thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030
9. (08/11/2022) Quyết định 49/2022/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm tỉnh Đồng Nai
10. (08/11/2022) Quyết định 50/2022/QĐ-UBND Quy định xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Trịnh Hoài Đức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
11. (08/11/2022) Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2022 về kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
12. (07/11/2022) Kế hoạch 376/KH-UBND năm 2022 thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
13. (07/11/2022) Kế hoạch 261/KH-UBND thực hiện giải pháp thu hút khách du lịch đến Quảng Ninh trong quý IV năm 2022
14. (04/11/2022) Quyết định 2038/QĐ-UBND năm 2022 về Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên
15. (03/11/2022) Nghị quyết 26-NQ/TW năm 2022 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
16. (28/10/2022) Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2022 về đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
17. (27/10/2022) Nghị quyết 60/2022/NQ-HĐND quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
18. (20/10/2022) Nghị quyết 184/2022/NQ-HĐND Quy định cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
19. (20/10/2022) Nghị quyết 183/2022/NQ-HĐND Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025
20. (19/10/2022) Quyết định 21/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về hoạt động táng trong khuôn viên các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định 03/2022/QĐ-UBND
21. (18/10/2022) Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
22. (13/10/2022) Quyết định 2558/QĐ-BVHTTDL về tổ chức xây dựng Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư, năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
23. (06/10/2022) Nghị quyết 23-NQ/TW năm 2022 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
24. (12/09/2022) Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND quy định phân cấp quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội
25. (12/09/2022) Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Bổ trợ tư pháp
1. (04/11/2022) Quyết định 1967/QĐ-UBND năm 2022 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Giang
Hành chính tư pháp
1. (16/11/2022) Quyết định 3530/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2. (14/11/2022) Công văn 4502/BTP-HTQTCT năm 2022 về việc bỏ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi làm thủ tục kết hôn tại Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tư pháp ban hành
3. (07/10/2022) Quyết định 39/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Khiếu nại, tố cáo
1. (18/11/2022) Quyết định 909/QĐ-BNV năm 2022 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (21/11/2022) Kế hoạch 3959/KH-UBND năm 2022 triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động do tỉnh Bình Thuận ban hành
2. (18/11/2022) Quyết định 3918/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
3. (18/11/2022) Quyết định 909/QĐ-BNV năm 2022 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ
4. (17/11/2022) Quyết định 3537/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
5. (17/11/2022) Quyết định 625/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6. (17/11/2022) Quyết định 626/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
7. (17/11/2022) Quyết định 2766/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
8. (16/11/2022) Quyết định 1528/QĐ-BGTVT năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
9. (16/11/2022) Quyết định 3531/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước; thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
10. (16/11/2022) Quyết định 3530/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
11. (15/11/2022) Quyết định 3920/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện (DDCI) tỉnh Thanh Hóa năm 2022
12. (15/11/2022) Thông báo 7405/TB-BHXH năm 2022 về ban hành mới Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13. (14/11/2022) Quyết định 2344/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
14. (14/11/2022) Quyết định 3900/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp và liên thông giữa các cấp chính quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
15. (14/11/2022) Quyết định 2414/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ và lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
16. (11/11/2022) Quyết định 3793/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, thành phố Hải Phòng
17. (10/11/2022) Quyết định 2521/QĐ-UBND năm 2022 về quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
18. (08/11/2022) Quyết định 40/2022/QĐ-UBND Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
19. (07/11/2022) Quyết định 1627/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
20. (07/11/2022) Quyết định 1630/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
21. (04/11/2022) Quyết định 2031/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên"
22. (04/11/2022) Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2022 thực hiện cải cách tài chính công tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025
23. (02/11/2022) Quyết định 2488/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường do tỉnh Thái Bình ban hành
24. (02/11/2022) Thông tư 65/2022/TT-BTC hướng dẫn Khoản 2, Điều 91 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
25. (01/11/2022) Kế hoạch 260/KH-UBND năm 2022 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2022-2025
26. (01/11/2022) Quyết định 2474/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình
27. (31/10/2022) Quyết định 21/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Bình
28. (31/10/2022) Quyết định 35/2022/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Tây Ninh
29. (31/10/2022) Quyết định 2959/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
30. (31/10/2022) Kế hoạch 258/KH-UBND triển khai giải pháp nâng cao Chỉ số “Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số” thuộc Bộ Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh, thành phố của tỉnh Quảng Ninh năm 2022
31. (31/10/2022) Kế hoạch 163/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
32. (28/10/2022) Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2022 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025
33. (19/10/2022) Quyết định 22/2022/QĐ-UBND quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm trong lĩnh vực đất đai quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
34. (29/09/2022) Quyết định 33/2022/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2025
35. (12/09/2022) Quyết định 1831/QĐ-BCT năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
36. (09/09/2022) Quyết định 2591/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh
Dân tộc
1. (13/10/2022) Quyết định 2558/QĐ-BVHTTDL về tổ chức xây dựng Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư, năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (15/11/2022) Kế hoạch 196/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (11/11/2022) Kế hoạch 265/KH-UBND bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2022
2. (11/11/2022) Kế hoạch 264/KH-UBND năm 2022 bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định 263/QĐ-TTg do tỉnh Quảng Ninh ban hành
3. (08/11/2022) Quyết định 1551/QĐ-UBND năm 2022 về Chương trình và tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã tỉnh Quảng Ngãi
4. (03/11/2022) Quyết định 33/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế kèm theo Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La
5. (28/10/2022) Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2022 về đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
6. (18/10/2022) Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (21/11/2022) Quyết định 2172/QĐ-UBND năm 2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định
2. (17/11/2022) Quyết định 2222/QĐ-UBND năm 2022 Quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn
3. (17/11/2022) Quyết định 62/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận
4. (16/11/2022) Quyết định 36/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
5. (15/11/2022) Quyết định 53/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (11/11/2022) Quyết định 3839/QĐ-UBND năm 2022 về phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026
7. (11/11/2022) Quyết định 40/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
8. (08/11/2022) Quyết định 48/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre
9. (08/11/2022) Quyết định 41/2022/QĐ-UBND Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
10. (07/11/2022) Quyết định 2829/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị
11. (04/11/2022) Quyết định 33/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng
12. (04/11/2022) Quyết định 1967/QĐ-UBND năm 2022 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Giang
13. (01/11/2022) Quyết định 2268/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, tỉnh Sơn La
14. (31/10/2022) Quyết định 37/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn
15. (31/10/2022) Quyết định 20/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình
16. (31/10/2022) Kế hoạch 258/KH-UBND triển khai giải pháp nâng cao Chỉ số “Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số” thuộc Bộ Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh, thành phố của tỉnh Quảng Ninh năm 2022
17. (29/10/2022) Quyết định 30/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
18. (14/10/2022) Quyết định 56/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
19. (14/10/2022) Quyết định 27/2022/QĐ-UBND quy định đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
20. (13/10/2022) Quyết định 25/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
21. (07/10/2022) Quyết định 38/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
22. (07/10/2022) Quyết định 39/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
23. (26/09/2022) Quyết định 1134/QĐ-TTg năm 2022 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
24. (09/09/2022) Quyết định 2600/QĐ-UBND năm 2022 về quy định số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (18/11/2022) Công văn 1999/UBDT-TCCB về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Ủy ban Dân tộc
2. (16/11/2022) Hướng dẫn 12030/HD-BGTVT năm 2022 về khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua "Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (15/11/2022) Kế hoạch 196/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
4. (14/11/2022) Quyết định 2414/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ và lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
5. (08/11/2022) Quyết định 49/2022/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm tỉnh Đồng Nai
6. (08/11/2022) Quyết định 50/2022/QĐ-UBND Quy định xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Trịnh Hoài Đức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (18/11/2022) Quyết định 34/2022/QĐ-UBND về định mức Kinh tế - Kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2. (16/11/2022) Công văn 4567/BVHTTDL-KHTC năm 2022 về đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (16/11/2022) Quyết định 497/QĐ-UBND năm 2022 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh
4. (14/11/2022) Quyết định 2894/QĐ-UBND năm 2022 quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị
5. (18/10/2022) Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND sửa đổi Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn kèm theo Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
47 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;