Danh mục văn bản mới (từ ngày 17/02 - 20/02/2024)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 17/02 - 20/02/2024.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (05/02/2024) Quyết định 239/QĐ-UBND về Kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La
2. (05/02/2024) Quyết định 394/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, đơn vị liên quan trong hoạt động quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3. (02/02/2024) Quyết định 371/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh/Ủy ban nhân dân cấp huyện và thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (01/02/2024) Quyết định 251/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
5. (01/02/2024) Lệnh công bố Luật Đất đai 2024
6. (25/01/2024) Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2024 thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
7. (25/01/2024) Quyết định 90/QĐ-UBND năm 2024 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
8. (23/01/2024) Quyết định 247/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (22/01/2024) Quyết định 183/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
10. (15/01/2024) Quyết định 104/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
11. (11/01/2024) Quyết định 71/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
12. (08/12/2023) Nghị quyết 64/2023/NQ-HĐND quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Yên bái
13. (06/12/2023) Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2023 Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Tài nguyên
1. (16/02/2024) Thông báo 54/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp lần thứ 9 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (14/02/2024) Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2024 đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (06/02/2024) Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2024 tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (05/02/2024) Thông tư 11/2024/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (05/02/2024) Quyết định 224/QĐ-UBND năm 2024 công bố số liệu Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh Bình Phước năm 2023
6. (02/02/2024) Quyết định 370/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (30/01/2024) Quyết định 278/QĐ-BTNMT Chương trình công tác năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
8. (30/01/2024) Quyết định 275/QĐ-BTNMT năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2023
Môi trường
1. (16/02/2024) Quyết định 372/QĐ-BTNMT năm 2024 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1261/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hiện đại hóa Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026-2030” do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (01/02/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND về Quy định quản lý chất thải và việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
3. (30/01/2024) Quyết định 236/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt phân vùng và bản đồ phân vùng nguy cơ ngập lụt, lũ quét dưới tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
4. (30/01/2024) Quyết định 278/QĐ-BTNMT Chương trình công tác năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
5. (30/01/2024) Quyết định 275/QĐ-BTNMT năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2023
6. (26/01/2024) Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ, quy trình điện tử thủ tục hành chính về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An
Nông nghiệp, nông thôn
1. (16/02/2024) Thông báo 54/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp lần thứ 9 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (07/02/2024) Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2024 công bố mới và điều chỉnh mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
3. (06/02/2024) Chỉ thị 04/CT-UBND tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2024 do tỉnh Cao Bằng ban hành
4. (05/02/2024) Quyết định 224/QĐ-UBND năm 2024 công bố số liệu Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh Bình Phước năm 2023
5. (05/02/2024) Quyết định 229/QĐ-UBND năm 2024 công bố, bãi bỏ Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
6. (02/02/2024) Quyết định 352/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp huyện do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
7. (02/02/2024) ​Quyết định 84/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 08 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
8. (01/02/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
9. (01/02/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
10. (01/02/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
11. (01/02/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
12. (01/02/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
13. (31/01/2024) Kế hoạch 09/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 106/NQ-CP về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
14. (26/01/2024) Quyết định 102/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng
15. (25/01/2024) Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở An toàn thực phẩm, Thành phố Hồ Chí Minh
16. (25/01/2024) Kế hoạch 648/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024-2025
17. (25/01/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND về Quy định quản lý, phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
18. (24/01/2024) Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
19. (22/01/2024) Chỉ thị 06/CT-UBND triển khai các biện pháp phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024
20. (22/01/2024) Kế hoạch 237/KH-UBND đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
21. (11/01/2024) Quyết định 47/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
22. (22/12/2023) Quyết định 3184/QĐ-BKHCN năm 2023 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Công trình thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Trật tự an toàn xã hội
1. (14/02/2024) Quyết định 176/QĐ-TTg năm 2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (06/02/2024) ​Kế hoạch 320/KH-UBND bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2024 do tỉnh Gia Lai ban hành
3. (02/02/2024) Kế hoạch 36/KH-UBND thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" năm 2024
4. (29/12/2023) Quyết định 23/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
5. (24/11/2023) Công văn 4290/BCĐ138/CP năm 2023 phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 do Ban Chỉ đạo 138/CP ban hành
An ninh quốc gia
1. (07/02/2024) Kế hoạch 104/KH-UBND xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024
Quốc phòng
1. (06/02/2024) Chỉ thị 477/CT-UBND phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024 do tỉnh Lai Châu ban hành
2. (06/02/2024) Quyết định 244/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (16/02/2024) Văn bản hợp nhất 605/VBHN-BLĐTBXH năm 2024 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định 57/2013/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành
2. (06/02/2024) Quyết định 400/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (05/02/2024) Công văn 480/TCT-HTQT năm 2024 giải quyết hồ sơ đề nghị khấu trừ thuế nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành
Tài chính
1. (19/02/2024) Quyết định 262/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (06/02/2024) Quyết định 24/QĐ-TANDTC Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
3. (06/02/2024) Quyết định 192/QĐ-BHXH năm 2024 công bố công khai quyết toán tài chính năm 2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4. (06/02/2024) Chỉ thị 3/CT-UBND tăng cường chỉ đạo thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 do tỉnh Bắc Giang ban hành
5. (05/02/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 44/2018/QĐ-UBND về Bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới để tính giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
6. (31/01/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ và giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Long An kèm theo Quyết định 66/2019/QĐ-UBND
7. (31/01/2024) Công văn 509/TCHQ-TXNK năm 2024 phân loại "dàn nóng" của hệ thống điều hòa không khí trung tâm do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (30/01/2024) Quyết định 410/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bình Định năm 2024
9. (30/01/2024) Quyết định 22/QĐ-TANDTC kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
10. (29/01/2024) Quyết định 70/QĐ-BXD Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Bộ Xây dựng
11. (26/01/2024) Quyết định 93/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế do tỉnh Đắk Nông ban hành
12. (26/01/2024) Quyết định 157/QĐ-UBND giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024 do tỉnh Yên Bái ban hành
13. (26/01/2024) Quyết định 50/QĐ-UBND phê duyệt nội dung Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 do tỉnh Kon Tum ban hành
14. (25/01/2024) Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2024 thông qua phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên (nguồn vốn ngân sách tỉnh) hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới
15. (25/01/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2016/QĐ-UBND quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
16. (24/01/2024) Kế hoạch 61/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 do tỉnh Nghệ An ban hành
17. (21/01/2024) Kế hoạch 19/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 2024 do tỉnh Sơn La ban hành
18. (16/01/2024) Quyết định 186/QĐ-UBND năm 2024 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
19. (15/01/2024) Quyết định 01/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
20. (15/01/2024) Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND về Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Lào Cai quản lý
21. (12/01/2024) Kế hoạch 06/KH-UBND công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
22. (31/12/2023) Quyết định 551/QĐ-UBND năm 2023 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
23. (20/12/2023) Quyết định 495/QĐ-UBND sửa đổi phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 do tỉnh Bạc Liêu
24. (15/12/2023) Kế hoạch 406/KH-UBND năm 2023 tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
25. (08/12/2023) Nghị quyết 47/NQ-HĐND năm 2023 kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Bạc Liêu ban hành
26. (08/12/2023) Nghị quyết 45/NQ-HĐND năm 2023 thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 tỉnh Bạc Liêu
27. (08/12/2023) Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2023 phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh Bạc Liêu
28. (08/12/2023) Nghị quyết 40/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 30/NQ-HĐND "về phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 tỉnh Bạc Liêu"
29. (08/12/2023) Nghị quyết 65/2023/NQ-HĐND về Quy định chức danh, mức phụ cấp, hỗ trợ; khoán quỹ phụ cấp hàng tháng cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; việc kiêm nhiệm chức danh và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái
30. (08/12/2023) Nghị quyết 64/2023/NQ-HĐND quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Yên bái
31. (07/12/2023) Nghị quyết 83/NQ-HĐND năm 2023 dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
32. (06/12/2023) Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2023 Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
33. (05/12/2023) Kế hoạch 6132/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND về mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Bảo hiểm
1. (15/02/2024) Kế hoạch 397/KH-BHXH phát động Phong trào thi đua của cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Phong trào thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024
2. (06/02/2024) Quyết định 192/QĐ-BHXH năm 2024 công bố công khai quyết toán tài chính năm 2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
3. (02/02/2024) Kế hoạch 318/KH-BHXH phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024
4. (02/02/2024) Quyết định 173/QĐ-BHXH năm 2024 sửa đổi nội dung tại các Phụ lục kèm theo Quyết định 454/QĐ-BHXH về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
5. (15/01/2024) Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND về Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Lào Cai quản lý
6. (29/12/2023) Công văn 6085/BXD-KTXD năm 2023 thanh toán hạng mục bảo hiểm công trình gói thầu C1-HT-WB8-CW-03 thuộc dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Xây dựng ban hành
Công nghiệp
1. (14/02/2024) Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2024 đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Y tế - dược
1. (07/02/2024) Quyết định 262/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh và lĩnh vực Dược phẩm được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2. (07/02/2024) Quyết định 164/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
3. (07/02/2024) Quyết định 173/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Bình
4. (06/02/2024) Công văn 384/QLD-CL năm 2024 về thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (06/02/2024) Công văn 389/QLD-MP năm 2024 đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (06/02/2024) Công văn 390/QLD-MP năm 2024 đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
7. (05/02/2024) Công văn 174/KCB-QLHN năm 2024 về thông tin sử dụng chứng chỉ hành nghề giả trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
8. (02/02/2024) Quyết định 347/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
9. (02/02/2024) Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
10. (30/01/2024) Thông báo 66/TB-BHXH năm 2024 về cơ sở khám chữa bệnh ngưng hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
11. (30/01/2024) Thông báo 592/TB-BHXH điều chỉnh danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu của quý I/2024 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
12. (26/01/2024) Quyết định 93/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế do tỉnh Đắk Nông ban hành
13. (26/01/2024) Quyết định 114/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên
14. (26/01/2024) Quyết định 106/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Bình
15. (25/01/2024) Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2024 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa khoa tỉnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lai Châu
16. (24/01/2024) Công văn 257/UBND-KGVX về tăng cường phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội năm 2024 do Thành phố Hà Nội ban hành
17. (24/01/2024) Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
18. (15/01/2024) Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND về Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Lào Cai quản lý
19. (24/11/2023) Công văn 4290/BCĐ138/CP năm 2023 phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 do Ban Chỉ đạo 138/CP ban hành
Thuế, phí, lệ phí
1. (06/02/2024) Công văn 495/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
2. (06/02/2024) Công văn 484/TCT-QLN năm 2024 khoanh tiền thuế nợ do Tổng cục Thuế ban hành
3. (06/02/2024) Công văn 501/TCT-KK năm 2024 khai bổ sung tăng chỉ tiêu đề nghị hoàn trên hồ sơ khai thuế do Tổng cục Thuế ban hành
4. (05/02/2024) Công văn 480/TCT-HTQT năm 2024 giải quyết hồ sơ đề nghị khấu trừ thuế nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành
5. (05/02/2024) Công văn 459/TCT-QLN năm 2024 xử lý nợ thuế do Tổng cục Thuế ban hành
6. (05/02/2024) Công văn 7443/CTHN-TTHT năm 2024 chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng nhân viên do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
7. (05/02/2024) Thông tư 11/2024/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
8. (30/01/2024) Công văn 496/TCHQ-TXNK năm 2024 thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch đối với mặt hàng muối do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (18/01/2024) Công văn 3703/CTHN-TTHT năm 2024 về trích trước chi phí quản lý căn hộ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (18/01/2024) Công văn 3705/CTHN-TTHT năm 2024 chính sách thuế đối với dịch vụ dinh dưỡng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
11. (15/01/2024) Công văn 192/TCT-CS năm 2024 chính sách lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
12. (04/01/2024) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2024 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành
Ngân hàng, tiền tệ
1. (01/02/2024) Lệnh công bố Luật Các tổ chức tín dụng 2024
Kế toán, kiểm toán
1. (04/01/2024) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2024 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (16/02/2024) Thông báo 56/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về phương án hoàn thiện Quyết định sửa đổi Quyết định 26/2021/QĐ-TTg về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (31/01/2024) Kế hoạch 09/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 106/NQ-CP về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
3. (24/01/2024) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (16/02/2024) Nghị định 15/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung và Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng
2. (15/02/2024) Công văn 940/BCT-TTTN năm 2024 điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
3. (07/02/2024) Công văn 906/VPCP-CN năm 2024 xử lý tồn tại của Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 theo hình thức Hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (07/02/2024) Quyết định 49/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024
5. (06/02/2024) Quyết định 125/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương Bắc Ninh
6. (06/02/2024) Chỉ thị 477/CT-UBND phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024 do tỉnh Lai Châu ban hành
7. (06/02/2024) Chỉ thị 3/CT-UBND tăng cường chỉ đạo thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 do tỉnh Bắc Giang ban hành
8. (06/02/2024) Quyết định 784/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
9. (01/02/2024) Công văn 734/BCT-TTTN năm 2024 điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
10. (31/01/2024) Quyết định 132/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh
11. (31/01/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ và giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Long An kèm theo Quyết định 66/2019/QĐ-UBND
12. (26/01/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông
13. (25/01/2024) Quyết định 110/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
14. (25/01/2024) Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2024 thông qua phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên (nguồn vốn ngân sách tỉnh) hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới
15. (25/01/2024) Quyết định 224/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương
16. (24/01/2024) Chỉ thị 01/CT-UBND phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
17. (05/01/2024) Quyết định 01/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 37/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang
18. (15/12/2023) Quyết định 1766/QĐ-UBND năm 2023 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do tỉnh Cao Bằng ban hành
19. (08/12/2023) Nghị quyết 47/NQ-HĐND năm 2023 kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Bạc Liêu ban hành
Lao động
1. (07/02/2024) Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và thay thế các lĩnh vực: Người có công, Trẻ em, Quản lý lao động ngoài nước, Phòng chống tệ nạn xã hội, An toàn - vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam
2. (05/02/2024) Quyết định 266/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
3. (05/02/2024) Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi
4. (05/02/2024) Quyết định 283/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận
5. (29/01/2024) Quyết định 211/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
6. (29/01/2024) Quyết định 210/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
7. (29/01/2024) Quyết định 566/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội
8. (26/01/2024) Quyết định 117/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch triển khai Quyết định 1400/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023-2030" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
9. (13/12/2023) Nghị quyết 16/2023/NQ-HĐND về Quy định chức danh, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, một số đối tượng khác công tác ở cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Chính sách xã hội
1. (16/02/2024) Văn bản hợp nhất 605/VBHN-BLĐTBXH năm 2024 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định 57/2013/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành
2. (07/02/2024) Quyết định 317/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý năm 2024 do tỉnh Sơn La ban hành
3. (02/02/2024) Kế hoạch 36/KH-UBND thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" năm 2024
4. (31/01/2024) Quyết định 134/QĐ-LĐTBXH năm 2024 công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (25/01/2024) Kế hoạch 647/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024
6. (25/01/2024) Quyết định 59/QĐ-UBND năm 2024 công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trẻ em, Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
7. (12/01/2024) Quyết định 75/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi
Giáo dục, đào tạo
1. (07/02/2024) Quyết định 537/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn British Council (Việt Nam), Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Phát triển AM và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (07/02/2024) Quyết định 536/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Đào tạo Hanex và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (07/02/2024) Quyết định 534/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Pháp DELF, DALF giữa Viện Pháp tại Việt Nam, Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp và Tổ chức Giáo dục quốc tế Pháp (Cộng hòa Pháp) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (07/02/2024) Quyết định 487/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
5. (07/02/2024) Quyết định 486/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
6. (07/02/2024) Quyết định 535/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn British Council (Việt Nam), Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư giáo dục và thương mại Global và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (06/02/2024) Quyết định 163/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình
8. (05/02/2024) Kế hoạch 36/KH-UBND công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
9. (02/02/2024) Kế hoạch 318/KH-BHXH phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024
10. (01/02/2024) Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2024 giao bổ sung biên chế giáo viên năm học 2023-2024 và sửa đổi Điểm b, Khoản 5, Điều 1 Nghị quyết 82/NQ-HĐND do tỉnh Bắc Giang ban hành
11. (26/01/2024) Quyết định 49/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12. (25/01/2024) Quyết định 129/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
13. (25/01/2024) Quyết định 354/QĐ-UBND Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định
14. (25/01/2024) Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
15. (25/01/2024) Quyết định 167/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
16. (17/01/2024) Quyết định 90/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
17. (16/01/2024) Quyết định 192/QĐ-UBND phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
18. (08/12/2023) Nghị quyết 62/2023/NQ-HĐND về Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Giao thông, vận tải
1. (19/02/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quy định phân công, phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước và quản lý phương tiện được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, kèm theo Quyết định 22/2021/QĐ-UBND
2. (16/02/2024) Nghị định 15/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung và Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng
3. (16/02/2024) Quyết định 741/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm, đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa
4. (07/02/2024) Công văn 906/VPCP-CN năm 2024 xử lý tồn tại của Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 theo hình thức Hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (07/02/2024) Quyết định 477/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
6. (07/02/2024) Quyết định 211/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm và lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam
7. (06/02/2024) ​Kế hoạch 320/KH-UBND bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2024 do tỉnh Gia Lai ban hành
8. (02/02/2024) Quyết định 344/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
9. (29/01/2024) ​Quyết định 68/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải; 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới do tỉnh Gia Lai ban hành
10. (28/01/2024) Quyết định 56/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng kiểm áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
11. (26/01/2024) Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi
12. (25/01/2024) Quyết định 352/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
13. (25/01/2024) Quyết định 77/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
14. (25/01/2024) Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định
15. (25/01/2024) Quyết định 226/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định
16. (23/01/2024) Quyết định 256/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô buýt thoáng nóc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
17. (31/12/2023) Thông tư 57/2023/TT-BGTVT quy định về Chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
18. (29/12/2023) Quyết định 2512/QĐ-UBND năm 2023 thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực Đường bộ và Đường thủy nội địa)
19. (05/12/2023) Kế hoạch 6132/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND về mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (16/02/2024) Quyết định 179/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (15/02/2024) Quyết định 729/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Bồng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
3. (07/02/2024) Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2040
4. (06/02/2024) Quyết định 304/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An
5. (05/02/2024) Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
6. (05/02/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 44/2018/QĐ-UBND về Bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới để tính giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
7. (05/02/2024) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2024 tập trung tổ chức thực hiện Quy hoạch Thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
8. (31/01/2024) Kế hoạch 09/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 106/NQ-CP về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
9. (26/01/2024) Kế hoạch 20/KH-UBND thực hiện Chủ đề năm 2024 "Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố" do Thành phố Cần Thơ ban hành
10. (26/01/2024) Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Yên Thế, tỉnh Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2035
11. (25/01/2024) Kế hoạch 648/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024-2025
12. (23/01/2024) Quyết định 82/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hoạt động xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng
13. (22/01/2024) Công văn 326/BXD-KTXD năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội XV do Bộ Xây dựng ban hành
14. (19/01/2024) Công văn 287/BXD-KTXD năm 2024 kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội XV do Bộ Xây dựng ban hành
15. (18/01/2024) Công văn 3703/CTHN-TTHT năm 2024 về trích trước chi phí quản lý căn hộ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (29/12/2023) Công văn 6085/BXD-KTXD năm 2023 thanh toán hạng mục bảo hiểm công trình gói thầu C1-HT-WB8-CW-03 thuộc dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Xây dựng ban hành
17. (29/12/2023) Công văn 6088/BXD-KTXD năm 2023 bảo lãnh tạm ứng trong hợp đồng liên danh do Bộ Xây dựng ban hành
Khoa học, công nghệ
1. (25/01/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2016/QĐ-UBND quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
2. (24/01/2024) Quyết định 181/QĐ-UBND phê duyệt danh mục mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đưa vào kế hoạch thực hiện từ năm 2024 do tỉnh Nghệ An ban hành
3. (22/12/2023) Quyết định 3184/QĐ-BKHCN năm 2023 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Công trình thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4. (22/12/2023) Quyết định 3185/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Công trình đê biển và Công trình thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Bưu chính, viễn thông
1. (07/02/2024) Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2024 công bố mới và điều chỉnh mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
2. (07/02/2024) Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2024 triển khai "Chiến dịch tuyên truyền đấu tranh phòng, chống hoạt động tội phạm trên không gian mạng" do tỉnh Tuyên Quang ban hành
3. (06/02/2024) Quyết định 163/QĐ-BTTTT năm 2024 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (26/01/2024) Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ, quy trình điện tử thủ tục hành chính về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An
5. (24/01/2024) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
6. (06/12/2023) Công văn 6074/BTTTT-CĐSQG năm 2023 hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện Chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (11/01/2024) Quyết định 01/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2015/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lào Cai
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (19/02/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quy định phân công, phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước và quản lý phương tiện được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, kèm theo Quyết định 22/2021/QĐ-UBND
2. (15/02/2024) Chỉ thị 06/CT-TTg đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (12/02/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quyết định 03/2015/QĐ-UBND về Quy định quản lý các vùng hoạt động thể thao giải trí trên biển tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Quyết định 57/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý các vùng hoạt động thể thao giải trí trên biển tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 03/2015/QĐ-UBND
4. (07/02/2024) Quyết định 332/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
5. (07/02/2024) Quyết định 4/2024/QĐ-UBND quy định khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
6. (06/02/2024) Chỉ thị 477/CT-UBND phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024 do tỉnh Lai Châu ban hành
7. (06/02/2024) Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2024 tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (06/02/2024) Quyết định 400/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (06/02/2024) ​Quyết định 96/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
10. (06/02/2024) ​Quyết định 95/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
11. (02/02/2024) Quyết định 141/QĐ-UBND năm 2024 Kế hoạch kiểm tra tổng thể việc quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
12. (31/01/2024) Quyết định 320/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
13. (29/01/2024) Quyết định 160/QĐ-UBND năm 2024 danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh Yên Bái
14. (26/01/2024) Quyết định 337/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
15. (26/01/2024) Quyết định 154/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
16. (26/01/2024) Quyết định 187/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
17. (26/01/2024) Quyết định 112/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Gia đình, Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
18. (25/01/2024) Quyết định 58/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Du lịch, lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
19. (25/01/2024) Kế hoạch 659/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024
20. (25/01/2024) Quyết định 440/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Du lịch, Văn hoá cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Thanh Hóa
21. (24/01/2024) Chỉ thị 01/CT-UBND phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
22. (24/01/2024) Quyết định 306/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản Văn hóa, Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
23. (18/01/2024) Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
24. (15/01/2024) Quyết định 136/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhiếp ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa
25. (31/12/2023) Quyết định 2118/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
26. (29/12/2023) Quyết định 2514/QĐ-UBND năm 2023 thông qua phương án kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Văn hóa; Du lịch)
27. (15/12/2023) Quyết định 1766/QĐ-UBND năm 2023 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do tỉnh Cao Bằng ban hành
28. (08/12/2023) Nghị quyết 62/2023/NQ-HĐND về Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Yên Bái
29. (24/11/2023) Công văn 4290/BCĐ138/CP năm 2023 phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 do Ban Chỉ đạo 138/CP ban hành
Bổ trợ tư pháp
1. (07/02/2024) Quyết định 317/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý năm 2024 do tỉnh Sơn La ban hành
2. (24/01/2024) Kế hoạch 60/KH-UBND trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024
Hành chính tư pháp
1. (28/01/2024) Kế hoạch 342/KH-UBND triển khai công tác Tư pháp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2. (29/12/2023) Quyết định 23/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Hình sự
1. (07/02/2024) Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2024 triển khai "Chiến dịch tuyên truyền đấu tranh phòng, chống hoạt động tội phạm trên không gian mạng" do tỉnh Tuyên Quang ban hành
Khiếu nại, tố cáo
1. (07/02/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND quy định về tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp
1. (05/02/2024) Kế hoạch 36/KH-UBND công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
2. (25/01/2024) Quyết định 354/QĐ-UBND Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (16/02/2024) Quyết định 178/QĐ-TTg năm 2024 bãi bỏ một số văn bản hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (16/02/2024) Quyết định 358/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
3. (16/02/2024) Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
4. (16/02/2024) Thông báo 56/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về phương án hoàn thiện Quyết định sửa đổi Quyết định 26/2021/QĐ-TTg về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (16/02/2024) Quyết định 741/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm, đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa
6. (15/02/2024) Quyết định 151/QĐ-BGTVT về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 2024 và giai đoạn 2021-2025” do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
7. (15/02/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 51/2022/QĐ-UBND về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025
8. (14/02/2024) Quyết định 175/QĐ-TTg năm 2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (14/02/2024) Quyết định 176/QĐ-TTg năm 2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (08/02/2024) Quyết định 331/QĐ-UBND đính chính Quyết định 40/2023/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 do tỉnh Sơn La ban hành
11. (07/02/2024) Thông báo 48/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về các Dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Luật Phòng chống mua bán người (sửa đổi), Luật Công chứng (sửa đổi) và các Đề nghị xây dựng: Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi), Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (07/02/2024) Quyết định 331/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địa phương do tỉnh Quảng Nam ban hành
13. (07/02/2024) Quyết định 487/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
14. (07/02/2024) Quyết định 486/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
15. (07/02/2024) Quyết định 477/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
16. (07/02/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND quy định về tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
17. (07/02/2024) Quyết định 262/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh và lĩnh vực Dược phẩm được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước
18. (07/02/2024) Quyết định 164/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
19. (07/02/2024) Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và thay thế các lĩnh vực: Người có công, Trẻ em, Quản lý lao động ngoài nước, Phòng chống tệ nạn xã hội, An toàn - vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam
20. (07/02/2024) Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức áp dụng chung cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu
21. (07/02/2024) Quyết định 211/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm và lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam
22. (07/02/2024) Quyết định 332/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
23. (07/02/2024) Quyết định 173/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Bình
24. (06/02/2024) Quyết định 125/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương Bắc Ninh
25. (06/02/2024) Quyết định 244/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024
26. (06/02/2024) Quyết định 163/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình
27. (06/02/2024) Quyết định 400/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
28. (06/02/2024) Quyết định 304/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An
29. (06/02/2024) Quyết định 164/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
30. (06/02/2024) Quyết định 783/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội
31. (06/02/2024) Quyết định 389/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
32. (06/02/2024) ​Quyết định 96/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
33. (06/02/2024) ​Quyết định 95/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
34. (06/02/2024) Quyết định 136/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
35. (06/02/2024) Quyết định 784/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
36. (05/02/2024) Quyết định 266/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
37. (05/02/2024) Quyết định 230/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương; Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La
38. (05/02/2024) Kế hoạch 30/KH-UBND thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật" năm 2024 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
39. (05/02/2024) Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi
40. (05/02/2024) Quyết định 283/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận
41. (05/02/2024) Quyết định 159/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên
42. (05/02/2024) Quyết định 229/QĐ-UBND năm 2024 công bố, bãi bỏ Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
43. (02/02/2024) Quyết định 347/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
44. (02/02/2024) Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
45. (02/02/2024) Quyết định 344/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
46. (02/02/2024) Quyết định 371/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh/Ủy ban nhân dân cấp huyện và thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thừa Thiên Huế
47. (02/02/2024) Quyết định 370/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế
48. (02/02/2024) Quyết định 352/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp huyện do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
49. (02/02/2024) Quyết định 598/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
50. (02/02/2024) Quyết định 362/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định 98/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
51. (02/02/2024) ​Quyết định 84/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 08 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
52. (02/02/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
53. (02/02/2024) Quyết định 361/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
54. (01/02/2024) Quyết định 261/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
55. (01/02/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
56. (01/02/2024) Quyết định 121/QĐ-BTTTT năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 2019-2023
57. (01/02/2024) Lệnh công bố Luật Các tổ chức tín dụng 2024
58. (01/02/2024) Lệnh công bố Luật Đất đai 2024
59. (31/01/2024) Quyết định 320/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
60. (31/01/2024) Quyết định 132/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh
61. (31/01/2024) Quyết định 104/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023
62. (30/01/2024) Quyết định 232/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương do các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
63. (30/01/2024) Quyết định 275/QĐ-BTNMT năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2023
64. (29/01/2024) Quyết định 211/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
65. (29/01/2024) Quyết định 210/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
66. (29/01/2024) Quyết định 377/QĐ-UBND về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định
67. (29/01/2024) ​Quyết định 68/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải; 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới do tỉnh Gia Lai ban hành
68. (29/01/2024) Quyết định 566/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội
69. (28/01/2024) Kế hoạch 343/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
70. (28/01/2024) Quyết định 56/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng kiểm áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
71. (26/01/2024) Quyết định 337/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
72. (26/01/2024) Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi
73. (26/01/2024) Quyết định 93/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế do tỉnh Đắk Nông ban hành
74. (26/01/2024) Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 6E/2008/NQCĐ-HĐND về thông qua quy hoạch phát triển thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
75. (26/01/2024) Quyết định 154/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
76. (26/01/2024) Quyết định 102/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng
77. (26/01/2024) Quyết định 114/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên
78. (26/01/2024) Quyết định 187/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
79. (26/01/2024) Kế hoạch 57/KH-UBND rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024
80. (26/01/2024) Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ, quy trình điện tử thủ tục hành chính về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An
81. (26/01/2024) Quyết định 148/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn do Thành phố Cần Thơ ban hành
82. (26/01/2024) Quyết định 112/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Gia đình, Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
83. (26/01/2024) ​Quyết định 27/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 do tỉnh Gia Lai ban hành
84. (26/01/2024) Quyết định 106/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Bình
85. (26/01/2024) Quyết định 49/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
86. (26/01/2024) Quyết định 52/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum
87. (26/01/2024) Quyết định 117/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch triển khai Quyết định 1400/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023-2030" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
88. (25/01/2024) Quyết định 129/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
89. (25/01/2024) Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở An toàn thực phẩm, Thành phố Hồ Chí Minh
90. (25/01/2024) Quyết định 352/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
91. (25/01/2024) Quyết định 77/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
92. (25/01/2024) Quyết định 58/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Du lịch, lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
93. (25/01/2024) Quyết định 43/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2023
94. (25/01/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum
95. (25/01/2024) Quyết định 264/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2023 (Từ 01/01/2023 - 31/12/2023)
96. (25/01/2024) Quyết định 138/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2023
97. (25/01/2024) Quyết định 48/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum
98. (25/01/2024) Quyết định 59/QĐ-UBND năm 2024 công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trẻ em, Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
99. (25/01/2024) Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
100. (25/01/2024) Quyết định 440/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Du lịch, Văn hoá cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Thanh Hóa
101. (25/01/2024) Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định
102. (25/01/2024) Quyết định 167/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
103. (25/01/2024) Quyết định 226/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định
104. (25/01/2024) Quyết định 224/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương
105. (24/01/2024) Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
106. (24/01/2024) Quyết định 160/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2023
107. (24/01/2024) Quyết định 306/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản Văn hóa, Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
108. (24/01/2024) Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
109. (24/01/2024) Kế hoạch 340/KH-UBND tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2024
110. (23/01/2024) Quyết định 82/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hoạt động xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng
111. (23/01/2024) Quyết định 132/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức và Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau
112. (23/01/2024) Quyết định 84/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng năm 2023
113. (23/01/2024) Quyết định 139/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần trong năm 2023
114. (22/01/2024) Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023-2025 (DDCI)
115. (19/01/2024) Kế hoạch 43/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024
116. (18/01/2024) Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
117. (18/01/2024) Quyết định 154/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa hết hiệu lực năm 2023
118. (17/01/2024) Quyết định 90/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
119. (16/01/2024) Quyết định 43/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần đến ngày 31/12/2023
120. (16/01/2024) Quyết định 95/QĐ-BKHĐT năm 2024 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
121. (15/01/2024) Quyết định 136/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhiếp ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa
122. (12/01/2024) Quyết định 75/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi
123. (12/01/2024) Quyết định 88/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành năm 2023 và còn hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
124. (12/01/2024) Quyết định 06/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Ủy ban nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
125. (12/01/2024) Kế hoạch 07/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg "về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024
126. (11/01/2024) Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
127. (11/01/2024) Quyết định 47/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
128. (11/01/2024) Quyết định 71/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
129. (10/01/2024) Quyết định 103/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2023 do quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
130. (10/01/2024) Quyết định 113/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực năm 2023 do quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
131. (10/01/2024) Quyết định 88/QĐ-CTUBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2023
132. (09/01/2024) Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ năm 2023
133. (09/01/2024) Quyết định 25/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần định kỳ năm 2023
134. (09/01/2024) Quyết định 02/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Bình năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh
135. (05/01/2024) Quyết định 19/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2023, văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
136. (05/01/2024) Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 5 hết hiệu lực toàn bộ; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 5 còn hiệu lực năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh
137. (04/01/2024) Quyết định 01/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
138. (03/01/2024) Quyết định 01/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 905/1998/QĐ-UB-NCVX quy định về quản lý nhà nước đối với báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
139. (31/12/2023) Quyết định 39/2023/QĐ-UBND hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
140. (31/12/2023) Quyết định 2118/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
141. (29/12/2023) Quyết định 2514/QĐ-UBND năm 2023 thông qua phương án kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Văn hóa; Du lịch)
142. (29/12/2023) Quyết định 2512/QĐ-UBND năm 2023 thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực Đường bộ và Đường thủy nội địa)
143. (28/12/2023) Quyết định 37/2023/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành
144. (06/12/2023) Công văn 7156/BNV-CCHC triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 do Bộ Nội vụ ban hành
145. (28/11/2023) Quyết định 2217/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi về thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Dân tộc
1. (06/02/2024) Quyết định 783/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội
2. (26/01/2024) Quyết định 52/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (07/02/2024) Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và thay thế các lĩnh vực: Người có công, Trẻ em, Quản lý lao động ngoài nước, Phòng chống tệ nạn xã hội, An toàn - vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam
2. (26/01/2024) Quyết định 112/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Gia đình, Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
3. (25/01/2024) Quyết định 48/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4. (25/01/2024) Quyết định 59/QĐ-UBND năm 2024 công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trẻ em, Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (19/02/2024) Quyết định 262/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (15/02/2024) Quyết định 151/QĐ-BGTVT về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 2024 và giai đoạn 2021-2025” do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
3. (07/02/2024) Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức áp dụng chung cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu
4. (06/02/2024) Quyết định 389/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
5. (01/02/2024) Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2024 giao bổ sung biên chế giáo viên năm học 2023-2024 và sửa đổi Điểm b, Khoản 5, Điều 1 Nghị quyết 82/NQ-HĐND do tỉnh Bắc Giang ban hành
6. (30/01/2024) Quyết định 22/QĐ-TANDTC kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
7. (23/01/2024) Quyết định 132/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức và Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau
8. (13/12/2023) Nghị quyết 16/2023/NQ-HĐND về Quy định chức danh, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, một số đối tượng khác công tác ở cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (19/02/2024) Quyết định 181/QĐ-TTg năm 2024 danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (16/02/2024) Quyết định 19/QĐ-HĐTV năm 2024 phê duyệt thành viên các Ban công tác của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
3. (15/02/2024) Chỉ thị 06/CT-TTg đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (07/02/2024) Công văn 125/TTg-QHĐP ủy quyền thông báo mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 của các Chương trình mục tiêu quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (07/02/2024) Quyết định 331/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địa phương do tỉnh Quảng Nam ban hành
6. (06/02/2024) Quyết định 163/QĐ-BTTTT năm 2024 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
7. (05/02/2024) Quyết định 394/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, đơn vị liên quan trong hoạt động quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
8. (02/02/2024) Quyết định 598/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
9. (02/02/2024) Quyết định 361/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
10. (01/02/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
11. (01/02/2024) Quyết định 228/QĐ-BCT Kế hoạch của Bộ Công Thương triển khai Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2024
12. (01/02/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
13. (01/02/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
14. (01/02/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
15. (30/01/2024) Quyết định 278/QĐ-BTNMT Chương trình công tác năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
16. (30/01/2024) Quyết định 22/QĐ-TANDTC kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
17. (29/01/2024) Quyết định 160/QĐ-UBND năm 2024 danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh Yên Bái
18. (27/01/2024) Quyết định 41/QĐ-UBND phê duyệt Mục tiêu chất lượng năm 2024 áp dụng tại Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
19. (26/01/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông
20. (26/01/2024) Kế hoạch 20/KH-UBND thực hiện Chủ đề năm 2024 "Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố" do Thành phố Cần Thơ ban hành
21. (25/01/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND về Quy định quản lý, phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
22. (25/01/2024) Quyết định 90/QĐ-UBND năm 2024 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
23. (25/01/2024) Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2024 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa khoa tỉnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lai Châu
24. (23/01/2024) Quy định 02/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang
25. (15/01/2024) Quyết định 01/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
26. (05/01/2024) Quyết định 01/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 37/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang
27. (08/12/2023) Nghị quyết 65/2023/NQ-HĐND về Quy định chức danh, mức phụ cấp, hỗ trợ; khoán quỹ phụ cấp hàng tháng cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; việc kiêm nhiệm chức danh và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (16/02/2024) Quyết định 358/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
2. (16/02/2024) Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
3. (15/02/2024) Quyết định 151/QĐ-BGTVT về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 2024 và giai đoạn 2021-2025” do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
4. (15/02/2024) Kế hoạch 397/KH-BHXH phát động Phong trào thi đua của cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Phong trào thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024
5. (07/02/2024) Kế hoạch 503/KH-UBND công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 do tỉnh Lai Châu ban hành
6. (06/02/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sơn La
7. (06/02/2024) Quyết định 164/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
8. (06/02/2024) Quyết định 136/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
9. (05/02/2024) Quyết định 230/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương; Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La
10. (02/02/2024) Quyết định 362/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định 98/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (24/01/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND hướng dẫn đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của tỉnh Quảng Ngãi
12. (24/01/2024) Chỉ thị 01/CT-UBND phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
13. (31/12/2023) Quyết định 39/2023/QĐ-UBND hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (02/02/2024) Công văn 628/BTP-BTNN thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024 do Bộ Tư pháp ban hành
Tổ chức chính trị - xã hội
1. (08/12/2023) Nghị quyết 65/2023/NQ-HĐND về Quy định chức danh, mức phụ cấp, hỗ trợ; khoán quỹ phụ cấp hàng tháng cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; việc kiêm nhiệm chức danh và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
371 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;