Danh mục văn bản mới (từ ngày 01/3 - 03/3/2023)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 01/3 - 03/3/2023.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (01/03/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
2. (28/02/2023) Kế hoạch 1026/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình 19-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao do tỉnh Quảng Nam ban hành
3. (28/02/2023) Quyết định 308/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ Quyết định 2258/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động đo đạc và bản đồ, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm bản đồ trên địa bàn tỉnh Sơn La
4. (27/02/2023) Công văn 7969/CTHN-TTHT năm 2023 về khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (24/02/2023) Quyết định 380/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
6. (24/02/2023) Quyết định 397/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (23/02/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND quy định đơn giá cây trồng làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (21/02/2023) Quyết định 372/QĐ-UBND năm 2023 về hệ số điều chỉnh để tính đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (20/02/2023) Quyết định 364/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
10. (16/02/2023) Kế hoạch 642/KH-UBND năm 2023 về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Bình Dương
11. (13/02/2023) Thông báo 1465/TB-CTTPHCM năm 2023 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
12. (10/02/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
13. (02/02/2023) Quyết định 141/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do tỉnh Vĩnh Long ban hành
14. (19/01/2023) Quyết định 03/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 20/2022/QĐ-UBND
15. (16/12/2022) Công văn 4754/TCT-DNNCN năm 2022 về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng hợp đồng thuê bất động sản dài hạn do Tổng cục Thuế ban hành
16. (09/12/2022) Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 225/2019/NQ-HĐND về thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024
17. (09/12/2022) Nghị quyết 56/NQ-HĐND năm 2022 thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2023 và sửa đổi một số Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ do tỉnh Yên Bái ban hành
Tài nguyên
1. (27/02/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
2. (27/02/2023) Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ
3. (24/02/2023) Quyết định 160/QĐ-UBND năm 2023 về xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản là động vật rừng do cá nhân tự nguyện giao nộp do tỉnh Ninh Bình ban hành
4. (13/02/2023) Kế hoạch 37/KH-UBND về tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2023 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
5. (03/02/2023) Kế hoạch 422/KH-UBND năm 2023 về Chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
6. (10/01/2023) Nghị quyết 163/NQ-HĐND về phân bố dự toán kinh phí sự nghiệp năm 2023 để thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022 do tỉnh Sơn La ban hành
Môi trường
1. (27/02/2023) Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ
2. (24/02/2023) Quyết định 402/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (24/02/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
4. (23/02/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND về Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
5. (30/12/2022) Thông tư 25/2022/TT-BTNMT quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. (30/12/2022) Thông tư 24/2022/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Nông nghiệp, nông thôn
1. (01/03/2023) Quyết định 383/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
2. (01/03/2023) Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
3. (28/02/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2020/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An
4. (28/02/2023) Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2023 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Gia Lai
5. (28/02/2023) Quyết định 80/QĐ-UBND năm 2023 về Danh mục các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6. (28/02/2023) Quyết định 520/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
7. (28/02/2023) Quyết định 726/QĐ-BNN-KTHT năm 2023 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8. (28/02/2023) Quyết định 210/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
9. (27/02/2023) Quyết định 350/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
10. (27/02/2023) Quyết định 697/QĐ-BNN-PC về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông, tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023
11. (27/02/2023) Quyết định 231/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
12. (27/02/2023) Quyết định 412/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
13. (24/02/2023) Quyết định 309/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên
14. (24/02/2023) Quyết định 373/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Lâm nghiệp áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
15. (24/02/2023) Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
16. (24/02/2023) Quyết định 160/QĐ-UBND năm 2023 về xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản là động vật rừng do cá nhân tự nguyện giao nộp do tỉnh Ninh Bình ban hành
17. (23/02/2023) Quyết định 370/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
18. (20/02/2023) Quyết định 361/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế
19. (18/02/2023) Quyết định 359/QĐ-UBND năm 2023 công bố hiện trạng rừng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
20. (17/02/2023) Quyết định 311/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 809/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
21. (10/02/2023) Quyết định 237/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
22. (10/02/2023) Quyết định 236/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
23. (10/02/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
24. (10/02/2023) Quyết định 251/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
25. (10/02/2023) Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do tỉnh Vĩnh Long ban hành
26. (10/02/2023) Quyết định 235/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
27. (01/02/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
28. (16/01/2023) Chỉ thị 1/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp, ngăn chặn tình trạng phá rừng, cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
29. (30/12/2022) Quyết định 2767/QĐ-BKHCN năm 2022 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc bảo vệ thực vật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Trật tự an toàn xã hội
1. (01/03/2023) Công văn 1282/VPCP-KSTT năm 2023 về chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ giấy tạm trú do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/02/2023) Công điện 90/CĐ-TTg năm 2023 về chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy do Thủ tướng Chính phủ điện
3. (27/02/2023) Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2023 về tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án số 78 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4. (24/02/2023) Quyết định 227/QĐ-BKHCN Kế hoạch thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023
5. (24/02/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 26/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối với chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Long An
6. (23/02/2023) Kế hoạch 105/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023
7. (23/02/2023) Kế hoạch 106/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023
8. (16/02/2023) Kế hoạch 48/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống ma tuý năm 2023 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
9. (13/02/2023) Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
10. (27/01/2023) Thông báo 434/TB-TCTTKĐA năm 2023 về kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác tại cuộc họp giao ban Tổ công tác tháng 01/2023 do Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử ban hành
11. (28/12/2022) Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức hoạt động, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc; nội quy, quy chế; mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành quản học viên; trang phục của viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
An ninh quốc gia
1. (24/02/2023) Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 14/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Nam Định ban hành
Quốc phòng
1. (27/02/2023) Quyết định 110/QĐ-BXD năm 2023 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 78/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (27/02/2023) Công văn 1218/VPCP-QHQT về tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động về ngoại giao kinh tế năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (09/01/2023) Quyết định 47/QĐ-BYT năm 2023 về thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
Tài chính
1. (02/03/2023) Quyết định 414/QĐ-UBND về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long năm 2023 (Đợt 1)
2. (02/03/2023) Chỉ thị 02/CT-UBND về điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 do thành phố Cần Thơ ban hành
3. (28/02/2023) Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2023 tổ chức hội nghị chuyên đề về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4. (28/02/2023) Quyết định 367/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt khoản viện trợ dự án do tổ chức Program for Appropriate Technology in Health (PATH) tài trợ của tỉnh Quảng Nam ban hành
5. (28/02/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND về Quy chế cập nhật, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6. (27/02/2023) Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2023 về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện và Giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
7. (27/02/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 50/2016/QĐ-UBND Quy định về vận động, quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Nam
8. (27/02/2023) Công văn 824/TCHQ-GSQL năm 2023 về khai tờ khai tái xuất, tái nhập do thay đổi mã HS do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (24/02/2023) Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2023 tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" do tỉnh Tuyên Quang ban hành
10. (24/02/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 26/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối với chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Long An
11. (23/02/2023) Quyết định 518/QĐ-UBND về phân bổ chi tiết danh mục và kế hoạch vốn năm 2023 thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025 và Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025
12. (23/02/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND về Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
13. (23/02/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND quy định đơn giá cây trồng làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
14. (21/02/2023) Quyết định 372/QĐ-UBND năm 2023 về hệ số điều chỉnh để tính đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
15. (20/02/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND về Quy chế vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
16. (14/02/2023) Kế hoạch 685/KH-CHK năm 2023 thực hiện Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025, gắn với kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng Cục Hàng không Việt Nam
17. (13/02/2023) Thông báo 1465/TB-CTTPHCM năm 2023 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
18. (13/02/2023) Quyết định 230/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
19. (09/02/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND quy định định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An
20. (07/02/2023) Quyết định 189/QĐ-UBND về Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2023
21. (19/01/2023) Quyết định 03/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 20/2022/QĐ-UBND
22. (12/01/2023) Quyết định 86/QĐ-UBND năm 2023 Quy chế phối hợp trong công tác thi hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
23. (10/01/2023) Nghị quyết 163/NQ-HĐND về phân bố dự toán kinh phí sự nghiệp năm 2023 để thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022 do tỉnh Sơn La ban hành
24. (10/01/2023) Nghị quyết 159/NQ-HĐND năm 2023 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh (đợt 8) do tỉnh Sơn La ban hành
25. (10/01/2023) Nghị quyết 164/NQ-HĐND về phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết 138/NQ-HĐND do tỉnh Sơn La ban hành
26. (05/01/2023) Quyết định 14/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
27. (26/12/2022) Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BKHCN năm 2022 hợp nhất Quyết định quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
28. (11/12/2022) Nghị quyết 347/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 301/NQ-HĐND về phân bổ nguồn vốn từ ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
29. (09/12/2022) Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 225/2019/NQ-HĐND về thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024
Bảo hiểm
1. (03/03/2023) Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
2. (01/03/2023) Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội
3. (24/02/2023) Công văn 479/BHXH-TST về tăng cường thực hiện giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Công nghiệp
1. (02/03/2023) Công văn 1076/BCT-TKNL năm 2023 về dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu cho tủ giữ lạnh thương mại do Bộ Công Thương ban hành
2. (02/03/2023) Công văn 1077/BCT-TKNL năm 2023 về áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu cho sản phẩm đã qua sử dụng do Bộ Công Thương ban hành
3. (28/02/2023) Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoá chất, Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang
4. (27/02/2023) Quyết định 307/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện, lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bắc Kạn
5. (27/02/2023) Quyết định 503/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Cần Thơ
6. (27/02/2023) Quyết định 395/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
7. (24/02/2023) Quyết định 238/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
8. (21/02/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
9. (16/01/2023) Quyết định 67/QĐ-BCT năm 2023 công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
Y tế - dược
1. (01/03/2023) Quyết định 136/QĐ-QLD năm 2023 công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 80/2023/QH15 (Đợt 2) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
2. (28/02/2023) Quyết định 367/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt khoản viện trợ dự án do tổ chức Program for Appropriate Technology in Health (PATH) tài trợ của tỉnh Quảng Nam ban hành
3. (28/02/2023) Thông tư 04/2023/TT-BYT quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (27/02/2023) Quyết định 126/QĐ-QLD năm 2023 về thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 01 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
5. (27/02/2023) Quyết định 132/QĐ-QLD năm 2023 về danh mục 18 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 182.1 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
6. (27/02/2023) Quyết định 131/QĐ-QLD năm 2023 về danh mục 40 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 182 bổ sung do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
7. (27/02/2023) Công điện 258/CĐ-BYT năm 2023 về tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người do Bộ Y tế điện
8. (24/02/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Gia Lai
9. (23/02/2023) Quyết định 518/QĐ-UBND về phân bổ chi tiết danh mục và kế hoạch vốn năm 2023 thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025 và Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025
10. (21/02/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2020/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
11. (21/02/2023) Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (20/02/2023) Kế hoạch 55/KH-UBND về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023
13. (20/02/2023) Quyết định 1051/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt nội dung văn kiện dự án “Hỗ trợ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em tại Trung tâm Chăm sóc Người khuyết tật Hà Nội” do Tổ chức Pearl S.Buck International tài trợ
14. (12/01/2023) Quyết định 42/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
Thuế, phí, lệ phí
1. (03/03/2023) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2023 về đẩy mạnh triển khai Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định
2. (28/02/2023) Công văn 8205/CTHN-TTHT năm 2023 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (28/02/2023) Công văn 8204/CTHN-TTHT năm 2023 về chính sách thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (28/02/2023) Công văn 8202/CTHN-TTHT năm 2023 về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (28/02/2023) Thông tư 13/2023/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, 100/2016/NĐ-CP và 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi Thông tư 80/2021/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (28/02/2023) Công văn 8203/CTHN-TTHT năm 2023 hướng dẫn nghĩa vụ của doanh nghiệp Việt Nam mua dịch vụ của các nhà thầu nước ngoài đã được cấp mã số thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (27/02/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2022-2023
8. (27/02/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
9. (27/02/2023) Công văn 7969/CTHN-TTHT năm 2023 về khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (27/02/2023) Công văn 7972/CTHN-TTHT năm 2023 hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (27/02/2023) Công văn 7973/CT-TTHT năm 2023 về khoản thu hộ, chi hộ nhân viên có được tính vào chi phí được trừ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (15/02/2023) Công văn 431/TCT-TVQT thông báo phát hành tem điện tử rượu sản xuất trong nước năm 2023 do Tổng cục Thuế ban hành
13. (15/02/2023) Công văn 432/TCT-TVQT thông báo phát hành tem điện tử thuốc lá sản xuất trong nước năm 2023 do Tổng cục Thuế ban hành
14. (10/02/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
15. (09/02/2023) Quyết định 149/QĐ-BTC năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
16. (16/12/2022) Công văn 4754/TCT-DNNCN năm 2022 về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng hợp đồng thuê bất động sản dài hạn do Tổng cục Thuế ban hành
17. (15/12/2022) Công văn 15616/CTTPHCM-TTHT năm 2022 triển khai nội dung mới của Nghị định 91/2022/NĐ-CP do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
18. (06/12/2022) Công văn 4554/TCT-DNNCN năm 2022 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
Ngân hàng, tiền tệ
1. (01/03/2023) Thông tư 01/2023/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 04/2015/TT-NHNN quy định về Quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (01/03/2023) Quyết định 258/QĐ-NHNN năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3. (30/12/2022) Quyết định 10575A/QĐ-NHCS năm 2022 công bố thủ tục giải quyết công việc được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
Kế toán, kiểm toán
1. (03/03/2023) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2023 về đẩy mạnh triển khai Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (02/03/2023) Công văn 1311/VPCP-ĐMDN năm 2023 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/02/2023) Công văn 1235/VPCP-ĐMDN năm 2023 về rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (28/02/2023) Quyết định 265/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 do tỉnh Bắc Giang ban hành
4. (27/02/2023) Quyết định 112/QĐ-BXD về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2023 của Bộ Xây dựng
5. (22/02/2023) Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
6. (21/02/2023) Quyết định 320/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (02/03/2023) Quyết định 414/QĐ-UBND về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long năm 2023 (Đợt 1)
2. (02/03/2023) Công văn 1076/BCT-TKNL năm 2023 về dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu cho tủ giữ lạnh thương mại do Bộ Công Thương ban hành
3. (02/03/2023) Thông báo 63/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp lần thứ 4 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (02/03/2023) Công văn 1314/VPCP-CN năm 2023 báo cáo về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (01/03/2023) Công văn 1051/BCT-TTTN năm 2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
6. (01/03/2023) Công văn 1281/VPCP-CN năm 2023 về Đầu tư Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (28/02/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2020/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An
8. (28/02/2023) Quyết định 384/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Nam Định
9. (28/02/2023) Quyết định 80/QĐ-UBND năm 2023 về Danh mục các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai
10. (28/02/2023) Thông báo 58/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trực tuyến với các địa phương về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và 02 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (28/02/2023) Thông báo 59/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (28/02/2023) Công văn 1889/BGTVT-KHĐT năm 2023 về đầu tư xây dựng tuyến đường Bắc Kạn - Cao Bằng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
13. (28/02/2023) Công văn 1235/VPCP-ĐMDN năm 2023 về rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết do Văn phòng Chính phủ ban hành
14. (28/02/2023) Quyết định 165/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
15. (27/02/2023) Quyết định 110/QĐ-BXD năm 2023 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 78/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
16. (27/02/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 50/2016/QĐ-UBND Quy định về vận động, quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Nam
17. (27/02/2023) Công văn 1218/VPCP-QHQT về tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động về ngoại giao kinh tế năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành
18. (26/02/2023) Quyết định 208/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 do tỉnh Bắc Giang ban hành
19. (24/02/2023) Quyết định 76/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Gia Lai
20. (24/02/2023) Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 14/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Nam Định ban hành
21. (23/02/2023) Quyết định 370/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
22. (23/02/2023) Quyết định 369/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
23. (23/02/2023) Kế hoạch 58/KH-UBND thực hiện Đề án “Phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030”, năm 2023
24. (21/02/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
25. (16/02/2023) Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2023 về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2026
26. (15/02/2023) Công văn 431/TCT-TVQT thông báo phát hành tem điện tử rượu sản xuất trong nước năm 2023 do Tổng cục Thuế ban hành
27. (15/02/2023) Công văn 432/TCT-TVQT thông báo phát hành tem điện tử thuốc lá sản xuất trong nước năm 2023 do Tổng cục Thuế ban hành
28. (10/02/2023) Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do tỉnh Vĩnh Long ban hành
29. (08/02/2023) Quyết định 197/QĐ-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2023 do tỉnh Sơn La ban hành
30. (06/02/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
31. (10/01/2023) Nghị quyết 159/NQ-HĐND năm 2023 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh (đợt 8) do tỉnh Sơn La ban hành
32. (09/01/2023) Quyết định 20/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của tỉnh Vĩnh Long năm 2023
33. (09/01/2023) Chỉ thị 02/CT-UBND về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
Lao động
1. (03/03/2023) Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
2. (27/02/2023) Quyết định 1233/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. (27/02/2023) Quyết định 119/QĐ-UBND năm 2023 về điều chỉnh nội dung tại Bản mô tả công việc và khung năng lực một số vị trí việc làm của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
4. (23/02/2023) Quyết định 381/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030" do tỉnh Vĩnh Long ban hành
5. (20/02/2023) Kế hoạch 676/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do tỉnh Bình Dương ban hành
6. (31/01/2023) Công văn 5890/TLĐ-CSPL năm 2023 về triển khai Nghị quyết 06/NQ-CP về phát triển thị trường lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
7. (03/01/2023) Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Vĩnh Long
8. (28/12/2022) Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức hoạt động, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc; nội quy, quy chế; mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành quản học viên; trang phục của viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Chính sách xã hội
1. (03/02/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND về quy định tiêu chuẩn, đối tượng được an táng tại khu từ trần các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
2. (10/01/2023) Nghị quyết 164/NQ-HĐND về phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết 138/NQ-HĐND do tỉnh Sơn La ban hành
3. (03/01/2023) Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Vĩnh Long
4. (11/12/2022) Nghị quyết 347/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 301/NQ-HĐND về phân bổ nguồn vốn từ ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Giáo dục, đào tạo
1. (01/03/2023) Thông báo 264/TB-BGDĐT về tuyển sinh đi học tại Nga năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (28/02/2023) Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (27/02/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2022-2023
4. (27/02/2023) Kế hoạch 798/KH-SGDĐT năm 2023 về tổ chức kỳ thi nghề phổ thông cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (27/02/2023) Quyết định 697/QĐ-BNN-PC về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông, tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023
6. (24/02/2023) Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2023 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
7. (23/02/2023) Quyết định 381/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030" do tỉnh Vĩnh Long ban hành
8. (23/02/2023) Quyết định 518/QĐ-UBND về phân bổ chi tiết danh mục và kế hoạch vốn năm 2023 thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025 và Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025
9. (22/02/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND bãi bỏ 04 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
10. (21/02/2023) Quyết định 349/QĐ-SGDĐT năm 2023 về Quy chế bảo quản, lưu giữ, sử dụng, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
11. (17/01/2023) Kế hoạch 244-KH/BTGTW năm 2023 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
Giao thông, vận tải
1. (02/03/2023) Thông báo 63/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp lần thứ 4 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (01/03/2023) Công văn 1281/VPCP-CN năm 2023 về Đầu tư Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (28/02/2023) Thông báo 60/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (28/02/2023) Kết luận 49-KL/TW năm 2023 về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
5. (27/02/2023) Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2023 về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện và Giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
6. (27/02/2023) Công văn 1201/VPCP-CN năm 2023 về khắc phục và kiềm chế tai nạn giao thông trong thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (14/02/2023) Kế hoạch 685/KH-CHK năm 2023 thực hiện Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025, gắn với kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng Cục Hàng không Việt Nam
8. (10/01/2023) Nghị quyết 161/NQ-HĐND năm 2023 bãi bỏ danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đường bộ quy định tại Nghị quyết 78/NQ-HĐND do tỉnh Sơn La ban hành
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (02/03/2023) Công văn 1314/VPCP-CN năm 2023 báo cáo về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/02/2023) Công văn 1889/BGTVT-KHĐT năm 2023 về đầu tư xây dựng tuyến đường Bắc Kạn - Cao Bằng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (27/02/2023) Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2023 về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện và Giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
4. (24/02/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND sửa đổi Điều 16 Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 28/2021/QĐ-UBND
5. (24/02/2023) Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2023 tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" do tỉnh Tuyên Quang ban hành
6. (24/02/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
7. (24/02/2023) Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
8. (23/02/2023) Quyết định 1186/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
9. (21/02/2023) Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040
10. (20/02/2023) Quyết định 362/QĐ-UBND năm 2023 về quy trình nội bộ quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (03/02/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND quy định phân cấp tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang
Khoa học, công nghệ
1. (02/03/2023) Quyết định 692/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
2. (28/02/2023) Quyết định 261/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Phòng cháy chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3. (28/02/2023) Quyết định 166/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (27/02/2023) Quyết định 228/QĐ-BKHĐT năm 2023 về đính chính Thông tư 19/2022/TT-BKHCN hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
5. (30/12/2022) Quyết định 2724/QĐ-BKHCN năm 2022 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (30/12/2022) Quyết định 2767/QĐ-BKHCN năm 2022 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc bảo vệ thực vật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
7. (26/12/2022) Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BKHCN năm 2022 hợp nhất Quyết định quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
8. (21/12/2022) Quyết định 2593/QĐ-BKHCN năm 2022 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về công trình thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
9. (21/12/2022) Quyết định 2592/QĐ-BKHCN năm 2022 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về công trình thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
10. (13/12/2022) Quyết định 2499/QĐ-BKHCN năm 2022 công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Bưu chính, viễn thông
1. (28/02/2023) Quyết định 424/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023
2. (28/02/2023) Quyết định 330/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thái Bình
3. (28/02/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND về Quy chế cập nhật, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai
4. (28/02/2023) Quyết định 119/QĐ-BXD phê duyệt "Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2023"
5. (27/02/2023) Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2023 về Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung và dịch vụ chia sẻ dữ liệu của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
6. (27/02/2023) Quyết định 113/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền năm 2023 của Bộ Xây dựng
7. (24/02/2023) Kế hoạch 42/KH-UBND triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
8. (24/02/2023) Quyết định 227/QĐ-BKHCN Kế hoạch thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023
9. (24/02/2023) Quyết định 76/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Gia Lai
10. (24/02/2023) Kế hoạch 572/KH-UBND thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia" trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023
11. (24/02/2023) Kế hoạch 56/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023
12. (23/02/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước
13. (20/02/2023) Kế hoạch 676/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do tỉnh Bình Dương ban hành
14. (16/02/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh
15. (15/02/2023) Công văn 431/TCT-TVQT thông báo phát hành tem điện tử rượu sản xuất trong nước năm 2023 do Tổng cục Thuế ban hành
16. (15/02/2023) Công văn 432/TCT-TVQT thông báo phát hành tem điện tử thuốc lá sản xuất trong nước năm 2023 do Tổng cục Thuế ban hành
17. (15/02/2023) Quyết định 296/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
18. (13/02/2023) Kế hoạch 593/KH-UBND về Nâng cao Chỉ số Chuyển đổi số của tỉnh Bình Dương năm 2023 và các năm tiếp theo
19. (13/02/2023) Quyết định 231/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương
20. (03/02/2023) Kế hoạch 422/KH-UBND năm 2023 về Chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
21. (27/01/2023) Thông báo 434/TB-TCTTKĐA năm 2023 về kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác tại cuộc họp giao ban Tổ công tác tháng 01/2023 do Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử ban hành
22. (19/01/2023) Quyết định 121/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (13/02/2023) Quyết định 267/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (01/03/2023) Quyết định 561/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
2. (01/03/2023) Thông báo 61/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về Chương trình tổng thể quốc gia về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (01/03/2023) Kế hoạch 599/KH-UBND về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
4. (28/02/2023) Thông báo 58/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trực tuyến với các địa phương về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và 02 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (28/02/2023) Thông báo 59/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (28/02/2023) Quyết định 573/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Điện ảnh, Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
7. (28/02/2023) Quyết định 250/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá; thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
8. (27/02/2023) Quyết định 110/QĐ-BXD năm 2023 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 78/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
9. (27/02/2023) Công văn 1224/VPCP-KGVX về tổ chức Hội nghị du lịch toàn quốc năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (27/02/2023) Công văn 1225/VPCP-KGVX năm 2023 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (27/02/2023) Quyết định 115/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
12. (27/02/2023) Quyết định 116/QĐ-UBND năm 2023 công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
13. (27/02/2023) Kế hoạch 110/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Nghệ An năm 2023
14. (27/02/2023) Kế hoạch 1000/KH-UBND về tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Quảng Nam năm 2023
15. (24/02/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND sửa đổi Điều 16 Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 28/2021/QĐ-UBND
16. (24/02/2023) Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
17. (24/02/2023) Kế hoạch 30/KH-UBND năm 2023 về tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm (2023-2025) do tỉnh Ninh Bình ban hành
18. (24/02/2023) Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 14/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Nam Định ban hành
19. (20/02/2023) Kế hoạch 29/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 do tỉnh Nam Định ban hành
20. (15/02/2023) Quyết định 296/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án “Xây dựng Mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023-2025”
21. (08/02/2023) Quyết định 197/QĐ-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2023 do tỉnh Sơn La ban hành
22. (03/02/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND về quy định tiêu chuẩn, đối tượng được an táng tại khu từ trần các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
23. (01/02/2023) Kế hoạch 339/KH-BTTTT về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên toàn quốc do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
24. (09/01/2023) Chỉ thị 02/CT-UBND về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
Dân sự
1. (24/02/2023) Quyết định 403/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
Bổ trợ tư pháp
1. (01/03/2023) Quyết định 02/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 44/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lai Châu
2. (28/02/2023) Quyết định 265/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 do tỉnh Bắc Giang ban hành
3. (23/02/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
Hành chính tư pháp
1. (19/01/2023) Quyết định 97/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ tịch và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
Hình sự
1. (28/02/2023) Công văn 57/TANDTC-V1 năm 2023 về thực hiện quyết định kháng nghị hay không kháng nghị đối với các bản án tử hình theo quy định tại Điều 367 Bộ luật Tố tụng hình sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (14/02/2023) Kế hoạch 685/KH-CHK năm 2023 thực hiện Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025, gắn với kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng Cục Hàng không Việt Nam
Khiếu nại, tố cáo
1. (27/02/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên thuộc lĩnh vực thanh tra
2. (21/02/2023) Quyết định 373/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (21/02/2023) Công văn 445/UBND-KSTTHC năm 2023 về tăng cường tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của Cổng Dịch vụ công quốc gia do thành phố Hà Nội ban hành
4. (21/02/2023) Quyết định 375/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp
1. (28/02/2023) Công văn 56/TANDTC-V1 năm 2023 về tăng cường chất lượng công tác xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội và đúng pháp luật do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (28/02/2023) Công văn 57/TANDTC-V1 năm 2023 về thực hiện quyết định kháng nghị hay không kháng nghị đối với các bản án tử hình theo quy định tại Điều 367 Bộ luật Tố tụng hình sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
3. (24/02/2023) Quyết định 39/QĐ-CA năm 2023 về công bố án lệ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
4. (12/01/2023) Quyết định 86/QĐ-UBND năm 2023 Quy chế phối hợp trong công tác thi hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (02/03/2023) Quyết định 692/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
2. (01/03/2023) Quyết định 561/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
3. (01/03/2023) Quyết định 383/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
4. (01/03/2023) Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
5. (01/03/2023) Quyết định 258/QĐ-NHNN năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
6. (28/02/2023) Quyết định 384/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Nam Định
7. (28/02/2023) Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoá chất, Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang
8. (28/02/2023) Quyết định 520/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
9. (28/02/2023) Quyết định 330/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thái Bình
10. (28/02/2023) Nghị quyết 27/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 02 năm 2023 do Chính phủ ban hành
11. (28/02/2023) Quyết định 726/QĐ-BNN-KTHT năm 2023 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12. (28/02/2023) Quyết định 366/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
13. (28/02/2023) Quyết định 573/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Điện ảnh, Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
14. (28/02/2023) Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng
15. (28/02/2023) Quyết định 250/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá; thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
16. (28/02/2023) Quyết định 210/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
17. (27/02/2023) Quyết định 290/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình
18. (27/02/2023) Quyết định 112/QĐ-BXD về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2023 của Bộ Xây dựng
19. (27/02/2023) Quyết định 413/QĐ-BVHTTDL năm 2023 về Kế hoạch tổng kết tình hình thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
20. (27/02/2023) Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2023 công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2022
21. (27/02/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên thuộc lĩnh vực thanh tra
22. (27/02/2023) Quyết định 350/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
23. (27/02/2023) Quyết định 115/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
24. (27/02/2023) Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2023 kiểm tra, khảo sát công tác thực hiện các phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
25. (27/02/2023) Quyết định 1233/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội
26. (27/02/2023) Quyết định 116/QĐ-UBND năm 2023 công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
27. (27/02/2023) Quyết định 307/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện, lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bắc Kạn
28. (27/02/2023) Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ
29. (27/02/2023) Quyết định 697/QĐ-BNN-PC về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông, tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023
30. (27/02/2023) Quyết định 231/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
31. (27/02/2023) Quyết định 503/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Cần Thơ
32. (27/02/2023) Quyết định 412/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
33. (27/02/2023) Quyết định 395/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
34. (25/02/2023) Kế hoạch 36/KH-UBND về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023
35. (24/02/2023) Quyết định 309/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên
36. (24/02/2023) Quyết định 238/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
37. (24/02/2023) Quyết định 373/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Lâm nghiệp áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
38. (24/02/2023) Thông báo 55/TB-VPCP về kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ ba ngày 03 tháng 02 năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành
39. (24/02/2023) Quyết định 403/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
40. (24/02/2023) Quyết định 402/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
41. (23/02/2023) Quyết định 370/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
42. (23/02/2023) Quyết định 369/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
43. (22/02/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND bãi bỏ 04 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
44. (21/02/2023) Quyết định 320/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
45. (21/02/2023) Quyết định 328/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2023
46. (21/02/2023) Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
47. (21/02/2023) Quyết định 373/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
48. (21/02/2023) Quyết định 375/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
49. (21/02/2023) Quyết định 426/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2023
50. (20/02/2023) Quyết định 362/QĐ-UBND năm 2023 về quy trình nội bộ quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế
51. (20/02/2023) Quyết định 361/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế
52. (20/02/2023) Quyết định 253/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành quy định chi tiết hết hiệu lực toàn bộ
53. (16/02/2023) Kế hoạch 642/KH-UBND năm 2023 về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Bình Dương
54. (15/02/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
55. (14/02/2023) Kế hoạch 358/KH-BHXH về rà soát văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2023
56. (13/02/2023) Quyết định 267/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
57. (13/02/2023) Quyết định 231/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương
58. (10/02/2023) Quyết định 237/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
59. (10/02/2023) Quyết định 236/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
60. (10/02/2023) Quyết định 235/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
61. (09/02/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND quy định định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An
62. (09/02/2023) Quyết định 149/QĐ-BTC năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
63. (06/02/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
64. (02/02/2023) Quyết định 141/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do tỉnh Vĩnh Long ban hành
65. (01/02/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
66. (31/01/2023) Quyết định 42/QĐ-TTg năm 2023 về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
67. (27/01/2023) Quyết định 101/QĐ-UBND về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
68. (27/01/2023) Quyết định 102/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
69. (19/01/2023) Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của ngƣời dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
70. (19/01/2023) Quyết định 97/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ tịch và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
71. (19/01/2023) Kế hoạch 283/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
72. (19/01/2023) Quyết định 121/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
73. (18/01/2023) Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần (tính đến ngày 31/12/2022) do tỉnh Vĩnh Long ban hành
74. (16/01/2023) Quyết định 67/QĐ-BCT năm 2023 công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
75. (12/01/2023) Quyết định 42/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
76. (09/01/2023) Quyết định 47/QĐ-BYT năm 2023 về thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
77. (06/01/2023) Quyết định 19/QĐ-UBND về Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2023 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
78. (03/01/2023) Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Vĩnh Long
79. (30/12/2022) Quyết định 10575A/QĐ-NHCS năm 2022 công bố thủ tục giải quyết công việc được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
Văn thư, lưu trữ
1. (02/03/2023) Quyết định 86/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”, giai đoạn 2023-2030 do tỉnh Gia Lai ban hành
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (27/02/2023) Kế hoạch 555/KH-UBND thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ năm 2023” do tỉnh Bình Thuận ban hành
2. (27/02/2023) Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2023 kiểm tra, khảo sát công tác thực hiện các phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3. (24/02/2023) Kế hoạch 406/KH-UBND thực hiện công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
4. (24/02/2023) Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2023 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
5. (24/02/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế tỉnh Gia Lai
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (27/02/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND Quy định chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công - Kiểm soát thủ tục hành chính và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam
2. (24/02/2023) Công văn 609/BTP-TCCB về gia hạn thời gian cử dự thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023 do Bộ Tư pháp ban hành
3. (21/02/2023) Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (21/02/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre kèm theo Quyết định 14/2021/QĐ-UBND
5. (28/12/2022) Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức hoạt động, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc; nội quy, quy chế; mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành quản học viên; trang phục của viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (02/03/2023) Công văn 1342/VPCP-TH năm 2023 về lấy ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (01/03/2023) Quyết định 522/QĐ-BCT năm 2023 về Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
3. (28/02/2023) Quyết định 424/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023
4. (27/02/2023) Quyết định 504/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ
5. (27/02/2023) Quyết định 228/QĐ-BKHĐT năm 2023 về đính chính Thông tư 19/2022/TT-BKHCN hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (24/02/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
7. (24/02/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 kèm theo Quyết định 58/2021/QĐ-UBND
8. (24/02/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
9. (24/02/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
10. (24/02/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế tỉnh Gia Lai
11. (24/02/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Gia Lai
12. (23/02/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước
13. (23/02/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
14. (22/02/2023) Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
15. (16/02/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh
16. (31/01/2023) Quyết định 42/QĐ-TTg năm 2023 về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (24/02/2023) Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2023 về tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025
2. (15/02/2023) Quyết định 296/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3. (13/02/2023) Kế hoạch 27/KH-UBND về tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023 do tỉnh Nam Định ban hành
4. (09/01/2023) Chỉ thị 02/CT-UBND về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (24/02/2023) Công văn 34/TANDTC-KHTC năm 2023 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân
2. (24/02/2023) Công văn 1750/BTC-QLCS năm 2023 lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 151/2017/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
3. (24/02/2023) Quyết định 160/QĐ-UBND năm 2023 về xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản là động vật rừng do cá nhân tự nguyện giao nộp do tỉnh Ninh Bình ban hành
4. (24/02/2023) Quyết định 03/2023/QĐ-UBND quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận
5. (15/02/2023) Quyết định 289/QĐ-UBND năm 2023 về ủy quyền trong việc lựa chọn phương thức thực hiện đối với dịch vụ mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung theo Nghị định 32/2019/NĐ-CP do tỉnh Vĩnh Long ban hành
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
735 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;