Quyết định 988/QÐ-BVHTTDL về thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như thế nào?

Quyết định 988/QÐ-BVHTTDL về thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như thế nào? chị B.N-Hà Nội

Danh mục thủ tục hành chính nội bộ gồm những nội dung nào?

Ngày 11 tháng 4 năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 988/QÐ-BVHTTDL năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, danh mục thủ tục hành chính nội bộ được công bố gồm:

- Thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành: Thủ tục xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ”

- Thủ tục hành chính nội bộ được sửa đổi, bổ sung

+ Thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

+ Thủ tục xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quyết định 988/QÐ-BVHTTDL về thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như thế nào?

Quyết định 988/QÐ-BVHTTDL về thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như thế nào?

Thủ tục xét tặng danh hiệu Cờ thi đua của Bộ thực hiện thế nào?

Căn cứ tại tiểu mục 1 Mục I Phần II Quyết định 988/QÐ-BVHTTDL quy định thủ tục xét tặng danh hiệu Cờ thi đua của Bộ như sau:

- Trình tự thực hiện

+ Cụm trưởng các Cụm thi đua gồm các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch có tập thể thuộc đối tượng được đề nghị xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ” có trách nhiệm tổ chức bình xét, lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ”

+ Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ” của các Cụm thi đua gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (hồ sơ điện tử) đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

+ Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (trừ khen thưởng đột xuất).

Đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo tới cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ.

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (hồ sơ điện tử) đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

- Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

(1) Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua (vận dụng theo Mẫu số 01 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ);

(2) Báo cáo thành tích của tập thể (vận dụng theo Mẫu số 02 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ);

(3) Biên bản bình xét thi đua và kết quả bỏ phiếu của Cụm thi đua.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cụm thi đua gồm các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch.

- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ.

+ Cơ quan phối hợp thực hiện : Không quy định.

- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định tặng Cờ thi đua của Bộ.

- Phí, lệ phí: Không quy định

- Tên mẫu đơn, tờ khai:

(1) Mẫu số 01 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ.

(2) Mẫu số 02 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

+ Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ”:

(1) Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ” được xét tặng vào dịp kết thúc năm công tác hoặc kết thúc năm học cho tập thể đạt tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng 2022.

(2) Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ” được xét tặng cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ phát động có thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên khi tổng kết phong trào.

+ Đối tượng xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ” là các tập thể tiêu biểu, dẫn đầu phong trào thi đua của Cụm thi đua và phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ phát động, bao gồm:

++ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

++ Cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch;

Quyết định 988 khi nào có hiệu lực?

Căn cứ tại Điều 2 Quyết định 988/QÐ-BVHTTDL năm 2024 quy định như sau:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Thủ tục hành chính cấp Trung ương trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng có số thứ tự 10, 11 điểm A4 mục A phần I ban hành kèm theo Quyết định số 787/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Theo đó, Quyết định 988/QÐ-BVHTTDL năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 4 năm 2024.

Võ Thị Mai Khanh

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Căn cứ pháp lý
Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}