Hoạt động xếp hạng tín nhiệm được thực hiện theo quy trình nào? Chuyên viên phân tích hợp đồng xếp hạng tín nhiệm cần phải đảm bảo những yêu cầu gì?

Hoạt động xếp hạng tín nhiệm được thực hiện theo quy trình như thế nào? Hợp đồng xếp hạng tín nhiệm là gì? - Câu hỏi từ bạn Châu (Thanh Hóa)

Hoạt động xếp hạng tín nhiệm được thực hiện theo quy trình như thế nào?

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 88/2014/NĐ-CP, hoạt động xếp hạng tín nhiệm được thực hiện theo các bước sau:

- Đàm phán và ký hợp đồng xếp hạng tín nhiệm với tổ chức được xếp hạng tín nhiệm;

- Lựa chọn và phân công nhiệm vụ chuyên viên phân tích tham gia vào hợp đồng xếp hạng tín nhiệm theo quy định tại Điều 29 Nghị định này;

- Thành lập Hội đồng xếp hạng tín nhiệm để thực hiện hợp đồng xếp hạng tín nhiệm theo quy định tại Điều 30 Nghị định này;

- Thu thập thông tin, phân tích, nhận định, xếp hạng về khả năng thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ nợ của tổ chức được xếp hạng tín nhiệm;

- Thông qua kết quả xếp hạng tín nhiệm;

- Công bố báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm;

- Theo dõi, cập nhật, đánh giá định kỳ báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm theo quy định tại hợp đồng xếp hạng tín nhiệm cho đến khi hợp đồng xếp hạng tín nhiệm kết thúc;

- Kết thúc hợp đồng xếp hạng tín nhiệm.

Doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm phải công bố Quy trình hoạt động xếp hạng tín nhiệm và bản cập nhập các quy trình này trên trang thông tin điện tử

Hoạt động xếp hạng tín nhiệm được thực hiện theo quy trình như thế nào? Hợp đồng xếp hạng tín nhiệm là gì?

Hoạt động xếp hạng tín nhiệm được thực hiện theo quy trình nào? Chuyên viên phân tích hợp đồng xếp hạng tín nhiệm cần phải đảm bảo những yêu cầu gì?

Hợp đồng xếp hạng tín nhiệm là gì?

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định 88/2014/NĐ-CP thì hợp đồng tín nhiệm được hiểu như sau:

Hợp đồng xếp hạng tín nhiệm
1. Hợp đồng xếp hạng tín nhiệm phải đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Điều 5 Nghị định.
2. Hợp đồng xếp hạng tín nhiệm được lập thành văn bản và bao gồm những nội dung cơ bản sau:
a) Tên, địa chỉ, người đại diện của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm và tổ chức được xếp hạng tín nhiệm;
b) Mục đích, phạm vi và nội dung hoạt động xếp hạng tín nhiệm;
c) Thời hạn thực hiện hợp đồng xếp hạng tín nhiệm;
d) Điều kiện, điều khoản về việc công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm;
đ) Chi phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm;
e) Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng xếp hạng tín nhiệm;
g) Nghĩa vụ bảo mật thông tin của các bên theo quy định tại Điều 39 Nghị định này;
h) Quy định về việc theo dõi, đánh giá định kỳ, cập nhật báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm cho đến khi hợp đồng xếp hạng tín nhiệm kết thúc;
i) Quy định về các trường hợp kết thúc hợp đồng xếp hạng tín nhiệm trước thời hạn và trách nhiệm của các bên;
k) Quy định về xử lý các tranh chấp.

Theo đó, hợp đồng xếp hạng tín nhiệm là hợp đồng được thực hiện dựa trên các nội dung trên và theo nguyên tắc sau:

- Độc lập và khách quan.

- Trung thực.

- Minh bạch.

- Tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, quy định tại Nghị định này và các điều khoản quy định tại hợp đồng xếp hạng tín nhiệm khi thực hiện xếp hạng tín nhiệm.

Chuyên viên phân tích hợp đồng xếp hạng tín nhiệm cần phải đảm bảo những yêu cầu gì?

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định 88/2014/NĐ-CP về chuyên viên phân tích của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm như sau:

- Đối với mỗi hợp đồng xếp hạng tín nhiệm, doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm lựa chọn, phân công nhiệm vụ và quyết định số lượng chuyên viên phân tích căn cứ vào quy mô, tính chất của hợp đồng. Chuyên viên phân tích tham gia vào từng hợp đồng xếp hạng tín nhiệm phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:

+ Đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 21 Nghị định 88/2014/NĐ-CP;

+ Không tham gia hoạt động điều hành doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm;

+ Không đồng thời là thành viên Hội đồng xếp hạng tín nhiệm của cùng hợp đồng xếp hạng tín nhiệm đó;

+ Không thuộc các trường hợp xung đột lợi ích khi tham gia hợp đồng xếp hạng tín nhiệm theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Nghị định 88/2014/NĐ_CP. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xảy ra trường hợp xung đột lợi ích của chuyên viên phân tích theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Nghị định 88/2014/NĐ-CP thì doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm phải chấm dứt sự tham gia của chuyên viên phân tích vào hợp đồng xếp hạng tín nhiệm. Doanh nghiệp có thể thay thế, bổ sung chuyên viên phân tích mới nếu cần thiết.

Ngoài ra, chuyên viên phân tích có nhiệm vụ:

+ Thu thập thông tin, phân tích, nhận định, xếp hạng về khả năng thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ nợ của tổ chức được xếp hạng tín nhiệm theo phân công của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm;

+ Báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm dự kiến lên Hội đồng xếp hạng tín nhiệm theo phân công của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm;

+ Báo cáo Hội đồng xếp hạng tín nhiệm và đề nghị chấm dứt tham gia vào hợp đồng xếp hạng tín nhiệm trong trường hợp xảy ra xung đột lợi ích quy định tại Điều 38 Nghị định 88/2014/NĐ-CP;

+ Tuân thủ bộ quy tắc chuẩn mực đạo đức

LawNet

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}