Hoạt động quản lý nhà nước từ ngày 1/6/2024 đối với việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa ra sao?

Hoạt động quản lý nhà nước từ ngày 1/6/2024 đối với việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa ra sao? Câu hỏi từ anh P - TPHCM

Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện hoạt động quản lý việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa từ ngày 1/6/2024 ra sao?

Căn cứ Điều 7 Thông tư 02/2024/TT-BKHCN yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện hoạt động quản lý đối với việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa năm 2024 như sau:

- Thực hiện nội dung quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 19đ Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ được bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 13/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

- Giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan thường trực giúp Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa:

+ Chủ trì, hướng dẫn áp dụng, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, triển khai các hoạt động có liên quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa;

+ Xây dựng, vận hành và quản trị Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia;

+ Chủ trì nghiên cứu, phát triển các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm khả năng tương tác, trao đổi, kết nối dữ liệu truy xuất nguồn gốc với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia; hỗ trợ tổ chức, cá nhân duy trì dữ liệu trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia;

+ Chỉ định tổ chức chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật;

+ Thanh tra, kiểm tra về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

- Định kỳ trước ngày 25 tháng 12 hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Hoạt động quản lý nhà nước từ ngày 1/6/2024 đối với việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa ra sao?

Hoạt động quản lý nhà nước từ ngày 1/6/2024 đối với việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa ra sao? (Hình từ Internet)

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện hoạt động quản lý việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa từ ngày 1/6/2024 ra sao?

Căn cứ Điều 8 Thông tư 02/2024/TT-BKHCN yêu cầu Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện hoạt động quản lý đối với việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa năm 2024 như sau:

- Thực hiện nội dung quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 19đ Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ được bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 13/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

- Xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện, bố trí nguồn lực cần thiết để triển khai các hoạt động liên quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc tại Bộ quản lý ngành, lĩnh vực; cung cấp, tra cứu thông tin trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia phục vụ công tác quản lý nhà nước tại Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

- Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo tình hình triển khai hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại Bộ quản lý ngành, lĩnh vực theo Mẫu báo cáo Tại đây, gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian chốt số liệu, thời hạn gửi báo cáo, phương thức gửi, nhận báo cáo thực hiện theo quy định tại Thông tư 13/2021/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa từ ngày 1/6/2024 ra sao?

Căn cứ Điều 9 Thông tư 02/2024/TT-BKHCN yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa năm 2024 như sau:

- Thực hiện nội dung quy định tại khoản 3 Điều 19đ Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ được bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 13/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

- Giao cơ quan tham mưu, giúp việc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa phương theo quy định tại khoản 13 Điều 8 Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

+ Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn áp dụng, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, triển khai và quản lý truy xuất nguồn gốc tại địa phương; phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để khai thác, cung cấp, tra cứu thông tin trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia phục vụ công tác quản lý nhà nước tại địa phương;

+ Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các cơ quan liên quan trong quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa phương;

+ Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch thực hiện, dự trù nguồn lực cần thiết để triển khai các hoạt động liên quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa hằng năm, trung hạn và dài hạn tại địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, phê duyệt;

+ Có phương án phù hợp để khuyến khích, thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa từ nguồn lực của doanh nghiệp và các nguồn hỗ trợ khác, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

- Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo tình hình triển khai hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa phương theo Mẫu báo cáo Tại đây, gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian chốt số liệu, thời hạn gửi báo cáo, phương thức gửi, nhận báo cáo thực hiện theo quy định tại Thông tư 13/2021/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tư 02/2024/TT-BKHCN có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2024.

Phan Thị Phương Hồng

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}