Hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng là hợp tác xã gồm những thành phần nào?

Hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng là hợp tác xã gồm những thành phần nào? - Câu hỏi của anh Hùng (Châu Thành)

Hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng là hợp tác xã gồm những thành phần nào?

Hồ sơ thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của ngân hàng hợp tác xã được quy định tại Điều 6 Thông tư 05/2018/TT-NHNN (được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 22/2022/TT-NHNN), cụ thể như sau:

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính
1. Hồ sơ đề nghị gồm:
a) Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính theo mẫu tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Nghị quyết của Đại hội thành viên thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính;
c) Văn bản, tài liệu chứng minh tổ chức tín dụng là hợp tác xã có quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp trụ sở tại địa điểm mới.

Theo đó, hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng là hợp tác xã gồm:

- Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính theo mẫu tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 22/2022/TT-NHNN.

- Nghị quyết của Đại hội thành viên thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính;

- Văn bản, tài liệu chứng minh tổ chức tín dụng là hợp tác xã có quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp trụ sở tại địa điểm mới.

Hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng là hợp tác xã gồm những thành phần nào?

Hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng là hợp tác xã gồm những thành phần nào?

Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng là hợp tác xã được thực hiện như thế nào?

Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng là hợp tác xã được quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 05/2018/TT-NHNN như sau:

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính
...
2. Trình tự thực hiện thủ tục chấp thuận:
a) Tổ chức tín dụng là hợp tác xã lập hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này và gửi Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng là hợp tác xã bổ sung hồ sơ;
b) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng là hợp tác xã; trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, tổ chức tín dụng là hợp tác xã thực hiện thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính theo trình tự sau:

- Tổ chức tín dụng là hợp tác xã lập hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này và gửi Ngân hàng Nhà nước.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng là hợp tác xã bổ sung hồ sơ;

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng là hợp tác xã; trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ngoài ra, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước ra quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép, tổ chức tín dụng là hợp tác xã phải hoạt động tại địa điểm mới. Quá thời hạn này, tổ chức tín dụng là hợp tác xã không hoạt động tại địa điểm mới, quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép hết hiệu lực.

Nguyên tắc gửi hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng là hợp tác xã được quy định như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 05/2018/TT-NHNN về nội dung này như sau:

- Văn bản của tổ chức tín dụng là hợp tác xã đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấp thuận đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính do người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng là hợp tác xã ký. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền ký, hồ sơ phải có văn bản ủy quyền được lập phù hợp với quy định của pháp luật.

- Hồ sơ được lập thành 01 bộ bằng tiếng Việt.

- Trường hợp giấy tờ trong hồ sơ là bản sao mà không phải là bản sao được chứng thực, bản sao được cấp từ sổ gốc thì khi nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

- Tổ chức tín dụng là hợp tác xã gửi bằng đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị chấp thuận những thay đổi, danh sách nhân sự dự kiến như sau:

+ Ngân hàng hợp tác xã gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

+ Quỹ tín dụng nhân dân gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính.

LawNet

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}