Cục Địa chất Việt Nam có được tham gia thỏa thuận quốc tế về tài nguyên địa chất không?

Cục Địa chất Việt Nam có được tham gia thỏa thuận quốc tế về tài nguyên địa chất không? Cục Địa chất Việt Nam có chức năng và nhiệm vụ gì trong việc quản lý nhà nước? - Câu hỏi của anh Hào (Đồng Nai)

Cục Địa chất Việt Nam có chức năng và nhiệm vụ gì trong việc quản lý nhà nước?

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định 2958/QĐ-BTNMT năm 2022 về chức năng của Cục Địa chất Việt Nam như sau:

- Cục Địa chất Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực địa chất và điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các dịch vụ công thuộc lĩnh vực địa chất theo quy định của pháp luật.

- Cục Địa chất Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của phát luật, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Cục Địa chất Việt Nam có được tham gia thỏa thuận quốc tế về tài nguyên địa chất không? Cục Địa chất Việt Nam có chức và nhiệm vụ gì trong việc quản lý nhà nước?

Cục Địa chất Việt Nam có được tham gia thỏa thuận quốc tế về tài nguyên địa chất không?

Cục Địa chất Việt Nam có được tham gia thỏa thuận quốc tế về tài nguyên địa chất không?

Điều 2 Quyết định 2958/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Địa chất Việt Nam như sau:

- Trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường:

+ Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ; dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; cơ chế, chính sách và các văn bản khác về địa chất;

+ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về địa chất; quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, tai biến địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất;

+ Tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục;

+ Khoanh định, công bố các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; khoáng sản độc hại, phóng xạ; di sản địa chất, công viên địa chất; khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

- Tổ chức thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản.

- Thẩm định đề án, dự án, nhiệm vụ về: địa chất, khoáng sản, địa chất công trình - địa chất thủy văn, tai biến địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất; quan trắc tai biến địa chất theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, địa chất công trình - địa chất thủy văn, tai biến địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất; quan trắc tai biến địa chất theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng.

- Tổ chức thực hiện thăm dò khoáng sản chiến lược, quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu quốc phòng, an ninh theo đặt hàng của Nhà nước.

- Xác định chi phí hoàn trả việc sử dụng thông tin dữ liệu địa chất, lượng hóa và hạch toán giá trị tài nguyên địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc đăng ký hoạt động điều tra cơ bản địa chất, địa chất công trình - địa chất thủy văn, tai biến địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất; quan trắc tai biến địa chất; tổng hợp kết quả điều tra cơ bản địa chất.

- Về hợp tác quốc tế:

+ Tham gia đàm phán các điều ước, thỏa thuận quốc tế về địa chất; tổ chức thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế về địa chất, tài nguyên địa chất theo phân công hoặc ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế, diễn đàn, hội nghị, hội thảo quốc tế về địa chất sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối quốc gia tham gia Ủy ban Điều phối các Chương trình khoa học Địa chất khu vực Đông và Đông Nam Á (CCOP), Ủy ban Quốc gia Việt Nam về Chương trình Khoa học Địa chất Quốc tế (IGCP). Làm đầu mối quốc gia hỗ trợ việc điều phối và thực hiện các hoạt động liên quan đến phát triển và quản lý Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu của UNESCO.

- Tổ chức thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý của Cục theo chương trình, kế hoạch của Bộ và phân công của Bộ trưởng.

- Quản lý tài chính, kế toán, tài sản thuộc Cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II đối với các đơn vị trực thuộc Cục theo quy định của pháp luật.

- Quản lý tổ chức, biên chế, vị trí việc làm; công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục theo quy định của pháp luật và theo phân công của Bộ trưởng.

Và các nhiệm vụ quyền hạn khác được quy định tại Điều 2 Quyết định 2958/QĐ-BTNMT năm 2022

Cục Địa chất Việt Nam có bao nhiêu lãnh đạo?

Căn cứ tại Điều 3 Quyết định 2958/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định về số lượng cũng như trách nhiệm của lãnh đạo Cục Địa chất như sau:

- Cục Địa chất Việt Nam có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng.

- Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Cục; ban hành quy chế làm việc của Cục; ký các văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân công, ủy quyền của Bộ trưởng.

- Phó Cục trưởng giúp việc Cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Quyết định 2958/QĐ-BTNMT năm 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

LawNet

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}