8 Khoản phụ cấp giáo viên được nhận từ ngày 01/07/2024? Công thức tính tiền lương mới đối với giáo viên khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024 thế nào?

8 Khoản phụ cấp giáo viên được nhận từ ngày 01/07/2024? Công thức tính tiền lương mới đối với giáo viên khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024 thế nào? chị B.T-Hà Nội

8 Khoản phụ cấp giáo viên được nhận từ ngày 01/07/2024?

Ngày 01/10 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Nghị quyết nêu rõ, từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Theo đó, 8 loại phụ cấp cán bộ, công chức, viên chức có thể được hưởng trong tiền lương mới khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 bao gồm các loại phụ cấp sau:

(1) Phụ cấp kiêm nhiệm;

(2) Phụ cấp thâm niên vượt khung;

(3) Phụ cấp khu vực;

(4) Phụ cấp theo nghề;

(5) Phụ cấp lưu động;

(6) Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn;

(7) Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập.;

(8) Phụ cấp trách nhiệm công việc.

8 Khoản phụ cấp giáo viên được nhận từ ngày 01/07/2024

8 Khoản phụ cấp giáo viên được nhận từ ngày 01/07/2024? Công thức tính tiền lương mới đối với giáo viên khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024 thế nào?

04 Khoản phụ cấp nào Giáo viên các cấp không còn được nhận từ ngày 1/7/2024?

Căn cứ theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, khi thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2024, các khoản phụ cấp bị cắt bỏ bao gồm: Phụ cấp thâm niên nghề; Phụ cấp chức vụ lãnh đạo; Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ; Phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Có thể thấy 04 khoản phụ cấp Giáo viên các cấp không còn được nhận từ ngày 1/7/2024:

Thứ nhất, sẽ không còn phụ cấp thâm niên nghề cho giáo viên.

Thứ hai, sẽ không còn phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Thứ ba, không còn phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội.

Thứ tư, không còn phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Tuy nhiên thực chất chỉ có sự thay đổi lớn từ phụ cấp thâm niên nghề, các khoản phụ cấp còn lại được điều chỉnh, gộp lại hoặc đưa vào những khoản tiền khác khi cải cách tiền lương.

Theo đó, khi thực hiện cải cách tiền lương 2024 xuất hiện hai 02 khoản phụ cấp mới.

Một là phụ cấp theo nghề trên cơ sở gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Hai là phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn trên cơ sở gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, khi không còn phụ cấp thâm niên, giáo viên công tác lâu năm sẽ mất đi một khoản thu nhập đáng kể, tuy nhiên khi chuyển từ lương hiện hành sang lương mới từ 01/7 đảm bảo sẽ không thấp hơn lương cũ. Nên giáo viên có thể yên tâm về việc không còn phụ cấp thâm niên.

Xây dựng bảng lương mới cho giáo viên các cấp từ 1/7/2024 ra sao?

Áp dụng quy định tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, xây dựng và áp dụng bảng lương sau cho giáo viên các cấp từ 1/7/2024 như sau:

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Bảng lương này được xây dựng dựa trên nguyên tắc:

Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề.

Sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Công thức tính tiền lương mới đối với giáo viên khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024 thế nào?

Căn cứ theo tinh thần tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 có đưa ra nội dung cải cách như sau:

Nội dung cải cách
3.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công)
a) Thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Như vậy, khi thực hiện cải cách tiền lương từ 01/7/2024 thì dự kiến lương sẽ tính theo công thức tính tiền lương mới như sau:

Mức lương thực hiện = Lương cơ bản + Phụ cấp (nếu có) + Tiền thưởng (nếu có)

Trong đó tỷ lệ các khoản trong cơ cấu tiền lương của cán bộ, công chức như sau:

- Lương cơ bản(chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương, tính theo bảng lương mới)

- Các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương)

- Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương.

Như vậy, công thức tính tiền lương mới đối với giáo viên khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024 theo quy định như trên.

Võ Thị Mai Khanh

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Căn cứ pháp lý
Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}