5 bảng lương mới sẽ bãi bỏ 5 khoản phụ cấp nào đối với 9 đối tượng khi thực hiện cải cách tiền lương 2024?

5 bảng lương mới sẽ bãi bỏ 5 khoản phụ cấp đối với 9 đối tượng khi thực hiện cải cách tiền lương 2024?

5 bảng lương mới sẽ bãi bỏ 5 khoản phụ cấp đối với 9 đối tượng khi thực hiện cải cách tiền lương 2024?

Ngày 10 tháng 11 năm 2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Theo đó, từ ngày 1/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Theo đó, Nghị quyết quyết nghị, từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Cụ thể, tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thống nhất khi thực hiện cải cách tiền lương 2024 sẽ xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng. Theo đó, 05 bảng lương mới được áp dụng đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang khi thực hiện cải cách tiền lương 2024 bao gồm:

Bảng lương 1

Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

Bảng lương 2

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Bảng lương 3

Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

Bảng lương 4

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an

Bảng lương 5

Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Theo đó, 9 đối tượng áp dụng 5 bảng lương mới theo vị trị việc làm gồm có:

Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

Công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo

Hạ sĩ quan nghiệp vụ công an

Sĩ quan công an

Sĩ quan quân đội

Quân nhân chuyên nghiệp

Chuyên môn kỹ thuật công an

Công nhân quốc phòng

Công nhân công an

Nội dung về các khoản phụ cấp được Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thống nhất như sau:

II- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CẢI CÁCH
...
3. Nội dung cải cách
3.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công)
...
d) Sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương
...
- Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).
...

Theo đó, khi thực hiện cải cách tiền lương 2024 thì 5 bảng lương sẽ bãi bỏ 5 khoản phụ cấp đối với 9 đối tượng như sau:

+ Phụ cấp thâm niên nghề ;

Lưu ý: Đối với các đối tượng quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức sẽ không bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề.

+ Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ);

+ Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội;

+ Phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản);

+ Phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

5 bảng lương mới sẽ bãi bỏ 5 khoản phụ cấp nào đối với 9 đối tượng khi thực hiện cải cách tiền lương 2024?

5 bảng lương mới sẽ bãi bỏ 5 khoản phụ cấp nào đối với 9 đối tượng khi thực hiện cải cách tiền lương 2024?

Cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập khu vực công theo Nghị quyết 27 thực hiện như thế nào?

Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 hướng dẫn cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập để thực hiện chính sách cải cách tiền lương 2024 như sau:

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên được giao hằng năm để thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và quyết định mức chi trả thu nhập tương xứng với nhiệm vụ được giao.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng quy chế để thưởng định kỳ cho các đối tượng thuộc quyền quản lý, gắn với kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc của từng người.

- Mở rộng áp dụng cơ chế thí điểm đối với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tự cân đối ngân sách và bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương, các chính sách an sinh xã hội được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên và các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước được thực hiện cơ chế tự chủ tiền lương theo kết quả hoạt động như doanh nghiệp.

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thì áp dụng chế độ tiền lương như công chức. Tiền lương thực trả gắn với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp viên chức do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định trên cơ sở nguồn thu (từ ngân sách nhà nước cấp và từ nguồn thu của đơn vị), năng suất lao động, chất lượng công việc và hiệu quả công tác theo quy chế trả lương của đơn vị, không thấp hơn chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Tổng hợp các khoản phụ cấp được áp dụng đối với 09 đối tượng cải cách tiền lương 2024 theo Nghị quyết 27 ra sao?

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15, sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 từ 01/7/2024.

Theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thống nhất khi thực hiện cải cách tiền lương 2024 thì các loại phụ cấp được áp dụng cho 09 đối tượng theo bảng lương vị trí việc làm gồm:

Phụ cấp kiêm nhiệm;

Phụ cấp thâm niên vượt khung;

Phụ cấp khu vực;

Phụ cấp trách nhiệm công việc;

Phụ cấp lưu động;

Phụ cấp ưu đãi theo nghề;

Phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập;

Phụ cấp áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang.

Võ Thị Mai Khanh

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Căn cứ pháp lý
Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}