Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 86-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC SỬA CHỮA SAI LẦM TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT VÀ CHỈNH ĐỐN TỔ CHỨC VỀ VIỆC CHẤP HÀNH CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI GIA ĐÌNH LIỆT SĨ VÀ CÁC QUÂN NHÂN CÁCH MẠNG: QUÂN NHÂN TẠI NGŨ, THƯƠNG BỆNH BINH, QUÂN NHÂN GIẢI NGŨ VÀ QUÂN NHÂN PHỤC VIÊN (BAO GỒM QUÂN NHÂN CHUYỂN NGÀNH, VỀ XÃ, BỊ ĐỊCH BẮT TRẢ LẠI SAU HÒA BÌNH)

Trong công cuộc giải phóng đất nước, các liệt sĩ và quân nhân cách mạng đã đóng góp một phần xứng đáng. Để tỏ lòng biết ơn của nhân dân, Đảng và Chính phủ đã ban hành chính sách ưu đãi đối với các gia đình liệt sĩ và các quân nhân cách mạng.

Trong thời gian kháng chiến, việc thực hiện chính sách đó đã có ảnh hưởng tốt trong nhân dân và trong quân đội. Trong cải cách ruộng đất, nhiều gia đình liệt sĩ và quân nhân cách mạng đã được hưởng phần ưu tiên khi được chia ruộng đất, số đông thương binh, quân nhân phục viên đã được vào các tổ chức chính quyền, đoàn thể xã và tham gia những công tác ở địa phương. Nhưng ở nhiều nơi, chính sách đó chưa được thi hành một cách đúng mức, thậm chí có nơi đã làm thiệt hại đến một số gia đình liệt sĩ, gia đình quân nhân, một số thương binh và quân nhân phục viên.

Nguyên nhân của những khuyết điểm và sai lầm đó là do sai lầm chung của cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức gây ra, nhưng một phần do cán bộ và các cấp chưa quan tâm đầy đủ đến những người có công lao với cách mạng và kháng chiến, đặc biệt là những gia đình liệt sĩ và các quân nhân cách mạng.

Để đảm bảo việc sửa chữa sai lầm được tốt, cán bộ và các cấp cần nắm vững những phương châm và những điều quy định cụ thể dưới đây:

Phương châm sửa chữa sai lầm đối với gia đình liệt sĩ và quân nhân cách mạng:

1) Cần phải giáo dục cho cán bộ, nhân dân, cho gia đình liệt sĩ, cho quân nhân cách mạng và gia đình quân nhân thấy chính sách của Đảng và Chính phủ là trước sau như một, đồng thời thấy khó khăn chung hiện nay, để mọi người nhận rõ trách nhiệm của mình phải đóng góp vào việc sửa sai cho tốt. Giáo dục chính trị có tốt thì mới giải quyết được tốt những vấn đề về vật chất.

2) Phải kiên quyết khắc phục khó khăn để thực hiện chính sách ưu tiên trong việc chia ruộng đất cho liệt sĩ và bản thân quân nhân cách mạng mà gia đình thuộc loại được chia, nhằm đạt cho được một trong ba điểm ưu tiên: hoặc gần, hoặc tốt, hoặc nhiều. Đối với gia đình liệt sĩ và gia đình quân nhân, phải căn cứ vào hoàn cảnh địa phương mà chiếu cố đúng mức.

3) Giải quyết cần có trọng tâm, trọng điểm, phân biệt mức độ sai lầm nặng nhẹ khác nhau, tránh làm bình quân và tràn lan. Những người bị oan nhiều, bị thiệt hại nhiều phải được chiếu cố trước. Những nơi có nhiều vấn đề gay go phức tạp phải được tập trung giải quyết trước.

Nội dung cụ thể việc sửa chữa sai lầm đối với gia đình liệt sĩ và quân nhân cách mạng:

A. - Về chính trị:

1) Gia đình liệt sĩ và quân nhân nào bị quy sai là địa chủ hoặc phú nông cần được xét và sửa chữa trước. Tất cả những quân nhân cách mạng dù là con địa chủ hay bản thân là địa chủ, đã tham gia quân đội được một năm trở lên, đều là quân nhân cách mạng, không được đối đãi với họ như địa chủ. Đối với quân nhân cách mạng đã trở về nông thôn như thương bình, quân nhân phục viên, hoặc giải ngũ, v.v… trừ những người không được nhân dân tán thành, còn nói chung cần đưa anh em vào các tổ chức chính quyền, đoàn thể ở xã và giúp đỡ cho tham gia mọi hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội trong thôn, xã.

2) Những bằng khen, huân chương, bằng Tổ quốc ghi công, bảng vàng danh dự, gia đình vẻ vang v.v… đã bị thu lại, hoặc trong cải cách ruộng đất bị giữ lại không phát thì nay phải trả lại theo nghi thức thích đáng. Thứ gì đã thất lạc thì đề nghị lên trên cấp lại.

3) Nơi nào đã minh oan, trả lại danh dự cho các gia đình liệt sĩ và quân nhân cách mạng bị xử tri oan, nhưng trước đây làm quá sơ sài, anh em còn nhiều thắc mắc, thì nay phải làm lại cho đường hoàng; anh em nào bị oan, dù chưa bị bắt giam, cũng cần minh oan cho anh em.

4) Đối với những đồ dùng thuộc về quân trang mà anh em giữ để dùng hoặc làm kỷ niệm như ca, bát, bạt, giầy… cái nào còn thì trả lại, nếu đã mất thì vận động anh em vui lòng không đòi lại nữa.

B. - Về kinh tế:

Giải quyết những sai lầm thiếu sót về mặt kinh tế cốt đảm bảo thực hiện chính sách ưu tiên, ưu đãi đối với gia đình liệt sĩ và các quân nhân cách mạng. Nhưng trong tình hình khó khăn hiện nay, chủ yếu là giải quyết đền bù những thứ cần thiết cho việc sản xuất để những gia đình đó có điều kiện làm ăn sinh sống lâu dài. Ngoài những điều đã nói rõ trong Nghị quyết tháng 10 năm 1956 của Hội đồng Chính phủ, cần chú trọng mấy điểm sau đây:

1) Những quân nhân cách mạng vì gia đình bị quy sai thành phần, hoặc bị xử trí oan mà chỉ được chia phần ruộng như địa chủ, khi đền bù ruộng đất cho gia đình đó phải đảm bảo phần ưu tiên cho người quân nhân trong gia đình và chiếu cố đền bù cho gia đình đó một cách thích đáng. Những quân nhân cách mạng là con địa chủ, trong cải cách ruộng đất được chia quá ít, thì nay cần bù thêm cho đủ phần ưu tiên.

2) Những quân nhân phục viên, giải ngũ, thương bệnh binh, quân nhân tại ngũ, hoặc mất tích, mất tin tức, quân nhân bị địch bắt trao trả lại sau hòa bình, quân nhân có gia đình đến trú cư ở địa phương, nếu người nào thuộc loại được chia nhưng bị bỏ quên chưa chia thì nay cần bù suất ruộng ưu tiên cho người đó.

3) Gia đình liệt sĩ hoặc quân nhân cách mạng nào đã được chia ưu tiên nhiều ruộng hơn (kể cả được chia nguyên canh), nhưng vừa xấu, vừa xa, hoặc phân tán quá, khó khăn cho việc làm ăn, thì nay cần điều chỉnh cho anh em có một phần ruộng tốt. Còn những người nào thuộc loại được chia, trước đây đã được hưởng phần ruộng hoặc tốt, hoặc gần, hoặc nhiều hơn phần ruộng của nông dân, tức là đã được ưu tiên rồi, thì nay không phải sửa chữa nữa.

4) Khi cần vận động rút một số ruộng của những gia đình được chia nguyên canh mà số bình quân chiếm hữu quá cao, để đền bù cho những người bị quy sai, thì không vận động rút ruộng chia nguyên canh của những gia đình liệt sĩ và quân nhân cách mạng. Trường hợp cá biệt gia đình nào được chia nguyên canh nhiều ruộng quá, thì cũng có thể vận động để gia đình đó tự nguyện bỏ ra một phần góp vào việc sửa sai chung.

5) Những gia đình liệt sĩ và những quân nhân cách mạng nào vì bị xử trí oan hoặc bị quy sai thành phần mà bị rút mất phần ruộng ưu tiên đã được địa phương tạm cấp cho trước cải cách ruộng đất, thì nay đền bù lại bằng với mức ưu tiên chung của những quân nhân khác, tức là không nhất thiết đền bù lại bằng mức cũ trước cải cách ruộng đất.

6) Đối với quân nhân cách mạng nào đã về nông thôn, vì bị quy sai thành phần, hoặc bị xử trí oan mà bị thiệt thòi về tài sản, đang gặp khó khăn, thiếu thốn, thì ngoài việc đền bù ruộng đất và những thứ cần thiết cho việc sản xuất, phải vận động nhân dân thiết thực giúp đỡ cho những anh em đó có điều kiện làm ăn sinh sống. Nếu nhân dân không đủ giúp đỡ thì chính quyền sẽ giúp thêm cho một phần. Đối với những trường hợp tuy bị thiệt thòi về tài sản nhưng đời sống hiện nay tạm đủ thì vận động người bị thiệt vui lòng không đòi nữa.

Việc sửa chữa sai lầm đối với gia đình liệt sĩ và quân nhân cách mạng cần phải tiến hành khẩn trương, và phải đảm bảo làm tốt. Muốn thế,cán bộ cần phải làm cho nhân dân thấy rõ được các liệt sĩ và quân nhân cách mạng là những người có công lao với Tổ quốc, với cách mạng, để cùng với chính quyền và đoàn thể địa phương thực hiện cho tốt chính sách ưu đãi của Đảng và Chính phủ. Mặt khác cũng cần phải giáo dục cho anh em và gia đình của anh em luôn luôn phát huy tinh thần cách mạng và lòng yêu nước, để góp phần vào việc sửa sai chung.

Mong các cấp Ủy ban và cán bộ nghiên cứu kỹ những phương châm và những điều quy định cụ thể trong thông tư này để thi hành cho đúng. Ở xã cần kiện toàn Ban công tác thương binh, liệt sĩ, phục viên … theo thông tư số 41-TT ngày 25-11-1956 của Bộ Thương binh để giúp chính quyền thi hành được đầy đủ chính sách ưu đãi quân nhân và gia đình liệt sĩ.

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phan Kế Toại

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản