Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2015/TT-BQP

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA TRONG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đn ơn đáp nghĩa; ủy quyền của Ban Quản lý Quỹ Đn ơn đáp nghĩa Trung ương cho Bộ Quốc phòng vận động xây dựng và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa (Công văn s 04/CV- QĐƠĐNTW ngày 26 tháng 02 năm 2013);

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định, hướng dẫn thực hiện việc vận động đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trong Bộ Quốc phòng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định, hướng dẫn việc vận động đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trong Bộ Quốc phòng.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các đối tượng được vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa:

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân viên quốc phòng, lao động hợp đồng đang công tác trong Bộ Quốc phòng (gọi chung là người hưởng lương);

- Hạ sĩ quan, binh sĩ trong thời gian tại ngũ;

- Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Bộ Quốc phòng (gọi chung là đơn vị).

b) Các đối tượng không thuộc diện được vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa:

- Người đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Người được vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, nếu bị thương, tai nạn, ốm đau đang điều trị tại các cơ sở y tế quân y và dân y trong thời gian quyên góp.

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tiếp nhận tinh thần tự nguyện ủng hộ Quỹ của các đối tượng nêu tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

Điều 2. Mức vận động đóng góp và thời gian nộp Quỹ

1. Mức vận động đóng góp:

a) Người hưởng lương, đóng góp một (01) ngày lương cơ bản/người/năm, cách tính như sau:

NLcb =

Mức lương cơ sở x hệ số lương

26 ngày

b) Hạ sĩ quan, binh sĩ, đóng góp 10.000 đồng/người/năm;

c) Khuyến khích các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp có thu trích một phần lợi nhuận sau thuế trong sản xuất kinh doanh hoặc tiết kiệm trong chi tiêu để tham gia đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

2. Thời gian vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa: Tập trung cao điểm từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 27 tháng 7 hằng năm; hoàn thành việc nộp tin về Bộ Quốc phòng (qua Cục Tài chính) trước ngày 30 tháng 8 hằng năm.

Điều 3. Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Tiền vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được thu, nộp từ dưới lên trên, do cơ quan tài chính các cấp quản lý, theo dõi, cụ thể như sau:

1. Các đơn vị cấp Trung đoàn, Lữ đoàn, Sư đoàn, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, thành phố và các đơn vị tương đương nộp 80% tổng số tiền thu Quỹ về đơn vị cấp trên trực tiếp; 20% số tiền thu Quỹ được giữ lại đơn vị. Các đơn vị quân đội không nộp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa địa phương nơi đóng quân.

2. Các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương nộp 50% tổng số tiền thu Quỹ về Bộ Quốc phòng (qua Cục Tài chính); số còn lại 50% tổng số tiền thu Quỹ đơn vị được giữ lại.

3. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để theo dõi toàn bộ các khoản thu, chi của Quỹ; không cho vay để sinh lời; kết dư Quỹ được luân chuyển sang năm tiếp theo.

Điều 4. Sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

1. Hỗ trợ gia đình quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân viên quốc phòng, lao động hợp đồng đang công tác trong Bộ Quốc phòng hy sinh, từ trần, bị thương được xác nhận là liệt sĩ, thương binh.

2. Thăm hỏi, trợ cấp người có công với cách mạng khi khám chữa bệnh, ốm đau, từ trần hoặc hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng nhân dịp các ngày lễ, tết.

3. Hỗ trợ đón, gặp mặt, tặng quà người có công tiêu biểu toàn quân; người có công với cách mạng các địa phương đến thăm đơn vị và Bộ Quốc phòng; hỗ trợ cho các trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh nặng có khó khăn.

4. Hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà tình nghĩa; hỗ trợ sửa chữa, tu bổ nhà ở cho đối tượng người có công trong quân đội; hỗ trợ sửa chữa, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ.

5. Hỗ trợ người có công với cách mạng hoặc thân nhân của họ khó khăn về đời sống, bằng các hình thức: Tặng sổ tiết kiệm, tặng công cụ sản xuất, trợ cấp một lần, tặng học bổng con liệt sĩ, thương binh.

6. Hằng năm, Bộ Quốc phòng trích nộp về Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương theo quy định.

7. Chi cho các hoạt động phục vụ công tác quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa: Tuyên truyền, vận động đóng góp, tập huấn nghiệp vụ, sơ kết, tổng kết, mua sắm văn phòng phẩm, tài liệu, kiểm tra, khen thưởng; các nội dung chi quy định tại Khoản 7 Điều này không vượt quá 5% tng s tin được giữ lại hng năm.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan Bộ Quốc phòng

a) Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc vận động đóng góp, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán Quỹ theo quy định;

- Hằng năm, xây dựng Kế hoạch hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, dự toán thu, chi, sử dụng Quỹ, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt và hướng dẫn thực hiện; đề xuất Thủ trưởng Tổng cục Chính trị vận động các đơn vị, doanh nghiệp theo khả năng của mình đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Bộ Quốc phòng;

- Chủ trì, hướng dẫn công tác sơ kết, tổng kết; đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích; đề xuất giải quyết các vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện công tác vận động đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trong Bộ Quốc phòng.

b) Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị: Hướng dẫn công tác quán triệt, tuyên truyền; biu dương, nêu gương và đề nghị khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác vận động đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trong Bộ Quốc phòng.

c) Báo Quân đội nhân dân và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đưa tin, viết bài, phóng sự, phim tài liệu nêu gương các đơn vị, cá nhân có thành tích trong thực hiện các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa.

d) Cục Tài chính/BQuốc phòng:

- Chủ trì, kiểm tra, hướng dẫn việc thu, chi, thanh quyết toán Quỹ Đền ơn đáp nghĩa theo quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Quốc phòng;

- Hằng năm, phối hợp Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị, kiểm tra việc đóng góp, quản lý, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của các đơn vị và kinh phí thu được từ vận động các doanh nghiệp Bộ Quốc phòng.

2. Cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị:

a) Tổ chức quán triệt, phổ biến, thực hiện Thông tư này; vận động mọi tổ chức, cá nhân tích cực, tự nguyện với tình cảm và trách nhiệm cao nhất tham gia đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trong Bộ Quốc phòng, góp phần chăm sóc người và gia đình có công với cách mạng.

b) Hằng năm, cơ quan chính trị giúp cấp ủy, chỉ huy đơn vị xây dựng Kế hoạch hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền thực hiện việc vận động đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa bảo đảm dân chủ, công khai.

c) Báo cáo kết quả việc vận động đóng góp, thu, chi Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và kết quả hoạt động Đền ơn đáp nghĩa về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách) trước ngày 30 tháng 9 hằng năm (kết quả tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 năm báo cáo); đối với các đơn vị cấp dưới đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, thời gian báo cáo do các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương quy định.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2015.

2. Những quy định, hướng dẫn trước đây về việc vận động đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trong Bộ Quốc phòng trái với quy định, hướng dẫn tại Thông tư này đều bãi bỏ.

Điều 7. Trách nhiệm thực hiện

1. Tổng cục Chính trị chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Thông tư này.

2. Các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ xây dựng và quản lý, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, nếu vi phạm các quy định về quản lý thu, chi và tài sản của Quỹ, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo kỷ luật Quân đội và pháp luật của Nhà nước.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thủ trưởng BQP, Chủ nhiệm TCCT;
- Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa TW;
-
Các đơn vị trực thuộc QUTW(58);
- Văn phòng BQP, Văn phòng TCCT;
- Các cục: Chính sách, Tuyên huấn, Dân vận, Cán bộ, Quân lực, Tài chính, Kinh tế;
- Vụ Pháp chế BQP;
- Các Ban: Phụ nữ, Thanh niên, Công đoàn;
- Cổng TT điện tử BQP;
- Báo Quân đội, Trung tâm PT-THQĐ;
- Lưu: VT, NCTH, THBĐ; Q87.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản