Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
THÀNH ỦY
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02-TB/TU

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2005 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY TẠI HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC LẤY PHIẾU TÍN NHỆIM ĐỐI VỚI CÁC CHỨC VỤ CHỦ CHỐT DO HĐND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN BẦU VÀ TRƯỞNG THÔN, TỔ TRƯỞNG DÂN PHỐ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2005

Ngày 13/12/2005, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Thông tri số 06 TTr/MTTQ ngày 25/01/2005 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chỉ thị số 34 CT/TU ngày 7/7/2005 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ chủ chốt (Chủ tịch HĐND, UBND) xã, phường, thị trấn và trưởng thôn, tổ trưởng dân phố của Thành phố năm 2005.

Sau khi nghe báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC Thành phố và ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Hữu Phú - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kết luận:

Kết quả việc lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ chủ chốt do HĐND xã, phường, thị trấn bầu và trưởng thôn, tổ trưởng dân phố đã đạt được kết quả bước đầu rất quan trọng, để lại những kinh nghiệm tốt; khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, có hiệu quả thiết thực về nhiều mặt; là điều kiện cho nhân dân phát huy dân chủ trực tiếp vào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH - HĐH Thủ đô và đất nước. Qua cuộc sinh hoạt chính trị này đã thể hiện rõ vai trò, vị trí của MTTQ các cấp, đồng thời tiếp tục khẳng định bản chất cách mạng, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Đảng, Nghị định của Chính phủ về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, đặc biệt là việc lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ chủ chốt do HĐND xã, phường, thị trấn bầu và trưởng thôn, tổ trưởng dân phố của Thủ đô; trong những năm tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ thành phố tới cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Kiên trì và đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm; làm công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những đồng chí thuộc đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

2. Coi việc thực hiện QCDC ở cơ sở; trong đó việc lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ chủ chốt do HĐND xã, phường, thị trấn bầu và trưởng thôn, tổ trưởng dân phố là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền, tính chủ động của mặt trận và các tổ chức thành viên; xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh.

3. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC, Mặt trận Tổ quốc Thành phố tiếp tục tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên từ cơ sở để có những kiến nghị, đề xuất với Trung ương. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện quy trình, văn bản, in ấn tài liệu phục vụ thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ chủ chốt do HĐND xã, phường, thị trấn bầu và trưởng thôn, tổ trưởng dân phố trong các năm tiếp theo.

4. Việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm là việc làm định kỳ, thường xuyên, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, phải xây dựng kế hoạch hàng năm (kể cả về kinh phí) để tiếp tục triển khai một cách đồng bộ, chắc chắn và hiệu quả. Phối hợp xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm.

5. Nếu có ý kiến chỉ đạo của Trung ương, Thành phố sẽ mở rộng việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND xã, phường, thị trấn bầu và sẽ tiến hành ở cấp quận, huyện và thành phố trong những năm tới.

Thừa lệnh Ban Thường vụ, Văn phòng Thành ủy thông báo để các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các đơn vị có liên quan triển khai tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBTW MTTQVN
- Ban Dân vận TW
- BCĐ thực hiện QCDC TW
- TTTU
- Các đ/c trong BCĐ thực hiện QCDC TP
- Các Ban Đảng Thành ủy
- VP HĐND, UBND TP
- MTTQ và các đoàn thể TP
- BCĐ thực hiện QCDC các sở, ban, ngành TP
- BCĐ thực hiện QCDC các quận, huyện ủy
- Các Đảng ủy trực thuộc
- Lưu

(để báo cáo)

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


 
Vũ Công Quảng

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản