Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 95/QĐ-TTR

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH, CUNG ỨNG SỬ DỤNG THUỐC CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI.

CHÁNH THANH TRA BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2004;
Căn cứ Điều lệ Thanh tra Nhà nước về Y tế ban hành kèm theo Nghị định số 23/HĐBT ngày 24/01/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Chỉ thị số 05/2004/CT-BYT ngày 16/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc chấn chỉnh công tác cung ứng, sử dụng thuốc trong bệnh viện;
Căn cứ Kế hoạch công tác thanh tra y tế năm 2005 đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt tại văn bản số 6309/YT-TTr ngày 30/8/2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thành lập Đoàn thanh tra về sản xuất, kinh doanh, cung ứng, sử dụng thuốc chữa bệnh cho người gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Trần Ngọc Nga, Phó Chánh thanh tra Bộ Y tế, Trưởng đoàn

2. Ông Hà Hào Hiệp, Thanh tra viên chính Thanh tra Bộ Y tế, Phó Trưởng đoàn

3. Bà Nguyễn Thị Minh Hoài, Thanh tra viên chính Thanh tra Bộ Y tế, Thư ký

4. Ông Nguyễn Hữu Hùng, Thanh tra viên chính Thanh tra Bộ Y tế, Thành viên

5. Bà Lê Hải Nguyên, Chuyên viên Thanh tra Bộ Y tế, Thành viên

6. Ông Nguyễn Đức Tiến, Chuyên viên Vụ Điều trị Bộ Y tế, Thành viên

7. Ông Nguyễn Xuân Tiến, Chuyên viên Cục Quản lý dược Việt Nam, Thành viên

Đoàn được trưng tập cán bộ thanh tra tại các Sở Y tế, cộng tác viên thanh tra hoặc cán bộ chuyên môn y tế tại các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế để phối hợp thanh tra theo qui định của Luật Thanh tra.

Điều 2: Đoàn thanh tra có nhiệm vụ:

1. Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05/2004/CT-BYT ngày 16/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc chấn chỉnh công tác cung ứng, sử dụng thuốc trong bệnh viện.

2. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các qui định về kinh doanh dược, về giá thuốc và quản lý giá thuốc chữa bệnh. Chống gian lận thương mại và đầu cơ tích trữ trong kinh doanh dược.

3. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo qui định của pháp luật.

4. Tổng hợp kết quả thanh tra, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về dược, về cung ứng, sử dụng thuốc trong các cơ sở điều trị và quản lý giá thuốc chữa bệnh.

Điều 3: Hình thức và phạm vi thanh tra, kiểm tra.

- Hình thức thanh tra: Thanh tra đột xuất, không thông báo trước.

- Phạm vi thanh tra: Các bệnh viện, viện có giường bệnh; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược (các loại hình Doanh nghiệp kinh doanh thuốc, trong nước và nước ngoài; các loại hìnhNhà thuốc; Đại lý bán thuốc) trên địa bàn các tỉnh phía Bắc, từ Thừa Thiên Huế trở ra. Tập trung trọng điểm tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hải Phòng.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thời gian thanh tra tính từ ngày 01/03/2005 – 15/04/2005. Đoàn thanh tra sẽ giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5: Các ông, bà Giám đốc các Sở Y tế tỉnh, thành phố; Thủ trưởng các cơ sở được thanh tra, các đơn vị, cá nhân có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

CHÁNH THANH TRA BỘ Y TẾ 
Trần Quang Trung

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản