444188

Quyết định 857/QĐ-BKHĐT về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý nhà nước thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

444188
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 857/QĐ-BKHĐT về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý nhà nước thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 857/QĐ-BKHĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Vũ Đại Thắng
Ngày ban hành: 03/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 857/QĐ-BKHĐT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký: Vũ Đại Thắng
Ngày ban hành: 03/06/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 857/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KHOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện của các đơn vị:

Cục Đầu tư nước ngoài, Cục Quản lý đấu thầu, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học để hoàn thành tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (VPCP);
- Các đơn vị: ĐTNN, QLĐT, ĐKKD, TCCB, VP2 (PCVP Đ.Đạt, P. KSTH);
- TTTH (P/h thực hiện; đưa tin);
- Lưu: VT, VP(P. KSTH)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Đại Thắng

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 857/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TT

Tên dịch vụ công/TTHC

Đơn vị thực hiện

Thời gian hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

I

Nhóm dịch vụ công/TTHC thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

1

Nhóm đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Trung tâm Tin học

Quý II/2020

2

Nhóm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật, tăng/giảm vốn điều lệ, thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Trung tâm Tin học

Quý II/2020

3

Nhóm thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: thông tin đăng ký thuế, ngành nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn, tỷ lệ cổ phần

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Trung tâm Tin học

Quý II/2020

4

Nhóm thủ tục chia, tách, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Trung tâm Tin học

Quý II/2020

5

Đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Trung tâm Tin học

Quý II/2020

6

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Trung tâm Tin học

Quý II/2020

II

Nhóm dịch vụ công/TTHC thuộc lĩnh vực đấu thầu

1

Thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư

Cục Quản lý đấu thầu

Trung tâm Tin học

Quý IV/2020

2

Thủ tục thay đổi, bổ sung các thông tin của nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Cục Quản lý đấu thầu

Trung tâm Tin học

Quý IV/2020

3

Đăng ký dự thi sát hạch, cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Cục Quản lý đấu thầu

Trung tâm Tin học

Quý IV/2020

III

Nhóm dịch vụ công/TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài

1

Thủ tục cấp GCNĐK ĐTRNN không thuộc diện chấp thuận chủ trương (áp dụng đối với các hồ sơ có quy mô vốn ĐTRNN dưới 20 tỷ đồng)

Cục Đầu tư nước ngoài

Trung tâm Tin học

Tháng 12/2020

2

Thủ tục điều chỉnh GCNĐK ĐTRNN không thuộc diện chấp thuận chủ trương (áp dụng đối với các hồ sơ có quy mô vốn ĐTRNN dưới 20 tỷ đồng)

Cục Đầu tư nước ngoài

Trung tâm Tin học

Tháng 12/2020

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản