7624

Quyết định 85/2003/QĐ-BCN về việc giao kế hoạch năm 2003 cho Viện nghiên cứu Sành sứ - Thuỷ tinh công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

7624
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 85/2003/QĐ-BCN về việc giao kế hoạch năm 2003 cho Viện nghiên cứu Sành sứ - Thuỷ tinh công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 85/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 09/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 85/2003/QĐ-BCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 09/05/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
----------


Số : 85/2003/QĐ-BCN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH NĂM 2003 CHO VIỆN NGHIÊN CỨU SÀNH SỨ - THUỶ TINH CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 181/2002/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 84/2002/QĐ-BKH ngày 23 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 10/2003/QĐ-BCN ngày 27 tháng 02 năm 2003 về việc chuyển Viện nghiên cứu Sành sứ - thuỷ tinh công nghiệp, đơn vị sự nghiệp thành viên  của TCT Sành sứ - Thuỷ tinh công nghiệp về trực thuộc Bộ Công nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao kế hoạch năm 2003 cho Viện nghiên cứu Sành sứ - thuỷ tinh công nghiệp (có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Viện trưởng Viện nghiên cứu Sành sứ - thuỷ tinh công nghiệp  có trách nhiệm tổ chức và tìm biện pháp thực hiện để hoàn thành tốt kế hoạch được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng Viện nghiên cứu Sành sứ - thuỷ tinh công nghiệp  có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận
- Như Điều 3,

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- Bộ Tài chính,

- Ngân hàng NN Việt Nam,

- Lưu VP, KHĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Thứ trưởng

Bùi Xuân Khu

 

 

PHỤ LỤC

 

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2003 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU SÀNH SỨ - THUỶ TINH CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số85 /2003/QĐ-BCN ngày  09  tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

 

 

Chỉ tiêu kế hoạch

Đơn vị

Kế hoạch

2003

I. Giá trị sản xuất công nghiệp

Tỷ đồng

1,5

II. Sản lượng các sản phẩm chủ yếu

 

 

     1. Lò nung gas gốm sứ

Sản phẩm

01

     2. Frít

Tấn

90

III. Tổng doanh thu

Tỷ đồng

2,3

     Trong đó : Doanh thu sản xuất CN

"

1,5

 

Ghi chú :  Về chỉ tiêu đầu tư XDCB, Bộ sẽ giao sau.

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản