5904

Quyết định 83/2004/QĐ-TTg về việc thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

5904
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 83/2004/QĐ-TTg về việc thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 83/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/05/2004 Số công báo: 13-13
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 83/2004/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/05/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/05/2004
Số công báo: 13-13
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 83/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Theo đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thí điểm mô hình tổ chức Công ty mẹ - Công ty con tại Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, với những nội dung như sau:

1. Công ty mẹ: Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) là doanh nghiệp nhà nước, trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và có vốn đầu tư ở các Công ty khác, chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào các Công ty khác.

2. Công ty con có tư cách pháp nhân, có tài sản, tên gọi, bộ máy quản lý riêng, tự chịu trách nhiệm dân sự trong phạm vi số tài sản của doanh nghiệp; được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của Công ty con. Công ty con là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên, bao gồm:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện tử Tin học Sài Gòn.

b) Công ty cổ phần:

- Công ty cổ phần Xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hiệp Phước,

- Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

3. Công ty mẹ có vốn đầu tư vào các Công ty sau:

- Công ty Liên doanh xây dựng và Kinh doanh khu chế xuất Tân Thuận,

- Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng,

- Công ty cổ phần Khu công nghiệp Phong Phú,

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ khu chế xuất Tân Thuận,

- Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị kinh doanh.

4. Cơ cấu vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ và Công ty con; tổ chức, quản lý Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với chủ sở hữu nhà nước và với các Công ty con, Công ty liên kết; tên cơ quan được giao làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty mẹ được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

Điều 2.

1. Giao Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh:

a) Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án này. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc:

- Quy định nguyên tắc xử lý vốn, tài sản, tài chính và lao động khi chuyển đổi Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

- Tổ chức theo dõi tình hình hoạt động của mô hình này trong quá trình thực hiện thí điểm để kịp thời uốn nắn, rút kinh nghiệm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Quyết định thành lập Công ty mẹ, Công ty con nói tại khoản 1 và 2 Điều 1 của Quyết định này theo quy định hiện hành.

c) Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế tài chính thí điểm của Công ty mẹ trên cơ sở đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Văn phòng Quốc hội,
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN,
- Học viện Hành chính quốc gia,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ: TH, KTTH, CN,
- Lưu: ĐMDN (3), VT.


KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản