381707

Quyết định 797/QĐ-BTP về Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp trong năm 2018

381707
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 797/QĐ-BTP về Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp trong năm 2018

Số hiệu: 797/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long
Ngày ban hành: 20/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 797/QĐ-BTP
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Lê Thành Long
Ngày ban hành: 20/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 797/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TỌA ĐÀM, TẬP HUẤN VÀ CÁC ĐOÀN THANH TRA, KIỂM TRA, KHẢO SÁT CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-BTP ngày 10/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoànthanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp trong năm 2018.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch:

1.Các đơn vị chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện các hoạt động theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt; phối hợp với Văn phòng Bộ báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định đối với trường hợp thay đổi, phát sinh.

2. Đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có hoạt động cụ thể trong đợt công tác xây dựng lịch trình làm việc cụ thể phù hợp, thông báo cho các Bộ, ngành, địa phương ít nhất 10 ngày trước khi thực hiện, đồng thời gửi Văn phòng Bộ để theo dõi.

3. Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong việc huy động nguồn kinh phí tài trợ từ các tổ chức quốc tế để hỗ trợ cho các hoạt động sử dụng ngân sách nhà nước đã được phê duyệt trong Kế hoạch nhằm bảo đảm tính hiệu quả, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

4.Văn phòng Bộ có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Bộ theo dõi, điều phối việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo Lãnh đạo Bộ tại các cuộc họp giao ban hàng tháng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởngCục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, VP.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TỌA ĐÀM, TẬP HUẤN, THANH TRA, KIỂM TRA, KHẢO SÁT NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 797/QĐ-BTP ngày 20 tháng 4 năm 2018)

1. DANH SÁCH HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TỌA ĐÀM, TẬP HUẤN, CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA, KHẢO SÁT TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG (SẮP XẾP THEO CÁC VÙNG MIỀN TỪ BẮC VÀO NAM)

STT

Địa điểm

Đơn vị chủ trì

Nội dung

Thành phần tham dự

Lãnh đạo Bộ chủ trì

Kinh phí

Thời gian thực hiện (tháng/quý)

Đơn vị đầu mối

Ghi chú

 

 

1.

Điện Biên

Cục KTVBQPPL

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản

Đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ; UBND, Sở Tư pháp và một số Sở, ngành có liên quan của tỉnh

Thứ trưởng phụ trách

NSNN

6

 

 

 

2.

Điện Biên

Cục BTTP

Kiểm tra việc thực hiện Luật công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 2104/QĐ-TTg; kiểm tra hoạt động công chứng

Sở Tư pháp, tổ chức hành nghề công chứng các tỉnh

 

NSNN

7

Cục BTTP

Kết hợp thực hiện cùng đợt

 

3.

Điện Biên

Vụ PBGDPL

Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước trong PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật, hương ước, quy ước

Lãnh đạo Sở, Phòng PBGDPL, báo cáo viên pháp luật cáp tỉnh

 

NSNN

7

 

4.

Sơn La

Vụ VĐCXDPL

Kiểm tra lập đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân và ban hành văn bản quy định chi tiết tại địa phương; kết hợp với kiểm tra, khảo sát công tác đánh giá tác động thủ tục hành chính và thẩm định thủ tục hành chính

Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ, ngành có liên quan; Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan tại địa phương

 

NSNN

7

 

 

 

5.

Sơn La

Cục BTTP

Đoàn công tác địa phương để nắm tình hình, tháo gỡ vướng mắc, phức tạp tại một số Đoàn luật sư để hướng đến việc chuẩn bị đại hội Đoàn luật sư; kết hợp với việc kiểm tra triển khai Luật Luật sư, Chỉ thị 33 và Chiến lược luật sư và kiểm tra về tư vấn pháp luật

Liên đoàn luật sư VN, Đoàn luật sư, cơ quan có liên quan

 

NSNN

II, III

 

Thời gian thực hiện có thể thay đổi phụ thuộc vào thời điểm tổ chức Đại hội của địa phương

 

6.

Sơn La

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

Hội nghị tập huấn chuyên sâu về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Cán bộ công tác tại các cơ quan có liên quan đến  áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

 

NSNN

4

 

 

 

7.

Sơn La

Cục HTQTCT

Hướng dẫn việc triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức tư pháp – hộ tịch tại UBND cấp xã

 

NSNN

5

 

 

 

8.

Sơn La

Cục TGPL

Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật; các Bộ luật, Luật tố tụng có liên quan đến hoạt động TGPL; Tập huấn kỹ năng TGPL trong các lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hành chính cho người thực hiện TGPL

Người thực hiện TGPL

 

NSNN

11

 

 

 

9.

Sơn La

Vụ TĐKT

Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2018 của Khu vực Đồng bằng Bắc bộ

Tổng cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Bộ, Vụ TCCB

 

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

3

 

Đã thực hiện ngày 09/3/2018

 

10.

Sơn La

Vụ TCCB

Kiểm tra, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển sinh Trường trung cấp Luật Tây Bắc

Vụ Tổ chức cán bộ, Trường trung cấp Luật Tây Bắc

 

NSNN

9

Vụ TCCB

Kết hợp thực hiện cùng đợt

 

11.

Sơn La

Đảng ủy Bộ

Kiểm tra công tác Đảng Chi bộ cơ sở Trung Trung cấp Luật Tây Bắc

Thường trực Đảng ủy Bộ; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ

 

NSNN

9

 

12.

Hòa Bình

Trung tâm LLTPQG

Kiểm tra công tác lý lịch tư pháp

Trung tâm LLTPQG, Sở Tư pháp

 

NSNN

6

 

 

 

13.

Hòa Bình

Vụ PBGDPL

Kiểm tra, khảo sát việc triển khai các mô hình tự quản về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm

Các sở, ban ngành của địa phương và chính quyền cơ sở

 

NSNN

9

 

Kết hợp thực hiện cùng  đợt

 

14.

Hòa Bình

Vụ PBGDPL

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật giữa ngành tư pháp, ngành công an và các tổ chức chính trị - xã hội (kết hợp với Hội nghịVụ  tập huấn Đề án 1133 và hoạt động kiểm tra Đề án.

Bộ Công an, TW Hội CCB, TW Hội phụ nữ, Sở Tư pháp, phòng tư pháp, công chức tư pháp hộ tịch, Công an tỉnh, Hội CCB, Hội phụ nữ các tỉnh thuộc phạm vi Đề án,

 

NSNN

9

 

 

15.

Hòa Bình

Vụ PBGDPL

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật mới theo Đề án 1133 tại địa bàn trọng điểm khu vực miền Bắc

Báo cáo viên pháp luật, Lãnh đạo cấp xã, công chức tư pháp-hộ tịch, công an viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, cán bộ Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh

 

NSNN

9

 

 

16.

Hòa Bình

Cục TGPL

Tập huấn về Thông tư số 05/2017/TT-BTP sửa đổi Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013  hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

Người thực hiện TGPL

 

NSNN

4

 

 

 

17.

Lai Châu

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật

Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Bộ Nội vụ

 

NSNN

8

 

 

 

18.

Lai Châu

Cục HTQTCT

Hướng dẫn việc triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức tư pháp – hộ tịch tại UBND cấp xã

 

NSNN

7

 

 

 

19.

Lào Cai

Trung tâm LLTPQG

Kiểm tra liên ngành về công tác lý lịch tư pháp

Bộ Tư pháp, TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Thứ trưởng phụ trách

NSNN

9

 

 

 

20.

Lào Cai

Cục BTTP

Kiểm tra về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản kết hợp kiểm tra về hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, hòa giải thương mại

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản

 

NSNN

5

Cục BTTP

 

Kết hợp thực hiện cùng đợt

 

 

21.

Lào Cai

Cục BTNN

Khảo sát thực tiễn thực hiện công tác thống kê, báo cáo về công tác bồi thường nhà nước phục vụ hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu về bồi thường nhà nước

Sở Tư pháp, Cục THADS địa phương

 

NSNN

5

 

22.

Lào Cai

Vụ PBGDPL

Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nắm bắt, giải đáp khó khăn, vướng mắc thực tiễn

Đại diện các sở, ban, ngành liên quan, Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân và công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã

 

NSNN

5

 

 

23.

Lào Cai

Vụ PBGDPL

Hội nghị tập huấn pháp luật về các quyền dân sự, chính trị cho phòng tư pháp huyện và công chức tư pháp hộ tịch của 01 huyện nghèo

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp huyện, công chức tư pháp hộ tịch xã của huyện nghèo

 

NSNN

5

 

 

24.

Yên Bái

Trung tâm LLTPQG

Kiểm tra liên ngành về công tác lý lịch tư pháp

Bộ Tư pháp, TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Thứ trưởng phụ trách

NSNN

9

 

 

 

25.

Yên Bái

Cục BTTP

Kiểm tra việc thực hiện Luật công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 2104/QĐ-TTg; kiểm tra hoạt động công chứng

Sở Tư pháp, tổ chức hành nghề công chứng các tỉnh

 

NSNN

7

 

Kết hợp thực hiện cùng đợt với kiểm tra tại Điện Biên

 

26.

Yên Bái

Vụ PBGDPL

Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nắm bắt, giải đáp khó khăn, vướng mắc thực tiễn

Đại diện các sở, ban, ngành liên quan, Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân và công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã

 

NSNN
(Kinh phí CTMTQGXDNTM)

5

 

Kết hợp thực hiện cùng đợt tại Lào Cai

 

27.

Yên Bái

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

Tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính

Các cán bộ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

 

NSNN

8

 

 

 

28.

Bắc Kạn

Cục BTNN

Kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước

UBND, Sở Tư pháp, các Sở, Cục THADS, TAND, VKSND địa phương

 

NSNN

9

Cục BTNN

Kết hợp thực hiện cùng  đợt tại Cao Bằng, Bắc Kạn

 

29.

Cao Bằng

Vụ TCCB

Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp địa phương 2018

Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch – Tài chính, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Nội vụ

 

NSNN

7

 

 

 

30.

Cao Bằng

Cục BTNN

Kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước

UBND, Sở Tư pháp, các Sở, Cục THADS, TAND, VKSND địa phương

 

NSNN

9

Cục BTNN

Kết hợp thực hiện cùng đợt tại Cao Bằng, Bắc Kạn

 

31.

Hà Giang

Cục BTTP

Kiểm tra công tác quản lý giám định tư pháp

Sở Tư pháp, trung tâm pháp y cấp tỉnh, Phòng kỹ thuật hình sự cấp tỉnh

 

NSNN

8

 

 

 

32.

Hà Giang

Vụ PBGDPL

Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL, lồng ghép kiểm tra kết quả 05 năm thực hiện Luật PBGDPL, việc thực hiện phong trào thi đua hưởng ứng 5 năm thực hiện Ngày Pháp luật, hòa giải cơ sở, tiếp cận pháp luật, hương ước, quy ước

Đại diện Bộ Công an, TANDTC, VKSNDTC, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp.

Đ/c Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Hội đồng, PCA TANDTC

NSNN
(Kinh phí CTMTQGXDNTM)

II,III

 

Kết hợp kiểm tra tại Hà Giang, Tuyên Quang

 

33.

Tuyên Quang

Vụ PBGDPL

Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL, lồng ghép kiểm tra kết quả 05 năm thực hiện Luật PBGDPL, việc thực hiện phong trào thi đua hưởng ứng 5 năm thực hiện Ngày Pháp luật, hòa giải cơ sở, tiếp cận pháp luật, hương ước, quy ước

Đại diện Lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp.

Đ/c Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Hội đồng, PCA TANDTC

NSNN
(Kinh phí CTMTQGXDNTM)

II,III

 

Kết hợp kiểm tra tại Hà Giang, Tuyên Quang

 

34.

Tuyên Quang

Vụ VĐCXDPL

Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (tình hình lập đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân và ban hành văn bản quy định chi tiết tại địa phương; công tác đánh giá tác động TTHC và thẩm định TTHC); kiểm tra tình hình tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW và Kế hoạch số 1141/KH - BCSĐCP triển khai thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW; công tác pháp chế

Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ, ngành có liên quan; Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan tại địa phương

 

NSNN

9

 

Kết hợp thực hiện cùng  đợt

 

35.

Tuyên Quang

Vụ VĐCXDPL

Tọa đàm về tình hình thi hành Luật Ban hành VBQPPL tại địa phương

Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan tại địa phương

 

NSNN

9

 

 

36.

Lạng Sơn

Cục KTVBQPPL

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản

Đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ; UBND, Sở Tư pháp và một số Sở, ngành có liên quan

Thứ trưởng phụ trách

NSNN

5

Cục KTVBQPPL

Kết hợp thực hiện cùng  đợt

 

37.

Lạng Sơn

Cục TGPL

Kiểm tra công tác TGPL

 

 

NSNN

5

 

38.

Lạng Sơn

Cục TGPL

Hội nghị triển khai Nghị định quy định chi tiết 1 số điều của Luật TGPL; thảo luận về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động của tổ chức TGPl…

Đại diện cơ quan tiến hành tố tụng, Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước

 

NSNN

5

 

39.

Lạng Sơn

Cục TGPL

Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật; các Bộ luật, Luật tố tụng có liên quan đến hoạt động TGPL; Tập huấn kỹ năng TGPL trong các lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hành chính cho người thực hiện TGPL

Người thực hiện TGPL

 

NSNN

5

 

40.

Lạng Sơn

Cục TGPL

Tập huấn kỹ năng TGPL cho nạn nhân của hành vi mua bán người và người nhiễm HIV

Người thực hiện TGPL

 

NSNN

5

 

41.

Lạng Sơn

Vụ TCCB

Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp địa phương 2018

Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch – Tài chính, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Bộ Nội vụ

 

NSNN

7

 

 

 

42.

Phú Thọ

Vụ TĐKT

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Tổng cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Bộ, Vụ TCCB

 

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

8

Vụ VĐCXDPL

Kết hợp thực hiện cùng  đợt

 

43.

Phú Thọ

Vụ VĐCXDPL

Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (lập đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân và ban hành văn bản quy định chi tiết tại địa phương); kiểm tra tình hình tổ chức triển khai thực hiện Kết luật số 01-KL/TW và Kế hoạch số 1141/KH-BCSĐCP triển khai thực hiện Kết luật số 01-KL/TW; công tác pháp chế

Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ, ngành có liên quan; Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan tại địa phương

 

NSNN

8

 

44.

Phú Thọ

Thanh tra Bộ

Thanh tra về công tác  tổ chức cán bộ, việc quản lý sử dụng ngân sách; công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, việc quản lý, sử dụng kinh phí.

Tổng cục THADS, Vụ TCCB, Cục KHTC, Cục THADS và 1-2 Chi cục THADS thuộc tỉnh Phú Thọ

 

NSNN

II,III

 

 

 

45.

Phú Thọ

Thanh tra Bộ

Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực hộ tịch

Vụ Tổ chức cán bộ, STP, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

 

NSNN

II

 

 

 

46.

Thái Nguyên

Cục TGPL

Kiểm tra công tác TGPL

 

 

NSNN

4

Cục TGPL

Kết hợp thực hiện cùng đợt

 

47.

Thái Nguyên

Cục TGPL

Tập huấn chuyên sâu về Luật TGPL

Trung tâm TGPL nhà nước, người thực hiện TGPL và các cá nhân, tổ chức có liên quan

 

NSNN

4

 

48.

Thái Nguyên

Cục TGPL

Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật; các Bộ luật, Luật tố tụng có liên quan đến hoạt động TGPL; Tập huấn kỹ năng TGPL trong các lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hành chính cho người thực hiện TGPL

Người thực hiện TGPL

 

NSNN

4

 

49.

Thái Nguyên

Cục HTQTCT

Hướng dẫn việc triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức tư pháp – hộ tịch tại UBND cấp xã

 

NSNN

4

 

50.

Thái Nguyên

Cục BTNN

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường cho đội ngũ công chức của Sở Tư pháp và một số Sở, ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đội ngũ công chức của Sở Tư pháp và một số Sở, ngành của tỉnh và các tỉnh lân cận

 

NSNN

8

 

Kết hợp thực hiện cùng  đợt

 

51.

Thái Nguyên

Cục BTNN

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho đội ngũ công chức làm công tác bồi thường nhà nước tại các cơ quan thi hành án dân sự

Đội ngũ công chức làm công tác bồi thường nhà nước tại các cơ quan thi hành án dân sự ở địa phương và các tỉnh lân cận

 

NSNN

8

 

 

52.

Thái Nguyên

Vụ TCCB

Kiểm tra, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển sinh Trường trung cấp Luật Thái Nguyên

Vụ Tổ chức cán bộ, Trường trung cấp Luật Thái Nguyên

 

NSNN

9

 

 

 

53.

Thái Nguyên

Vụ TĐKT

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 của Khu vực miền núi phía Bắc

Tổng cục Thi hành án dân sự, Các Sở Tư pháp, Cục THADS trong Khu vực

Thứ trưởng phụ trách

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

11

 

 

 

54.

Bắc Giang

Thanh tra Bộ

Thanh tra chuyên ngành về hoạt động công chứng

Cục Bổ trợ tư pháp, Cục KHTC, Vụ TCCB, Sở Tư pháp

 

NSNN

I, II

 

 

 

55.

Bắc Ninh

Cục KTVBQPPL

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản

Một số đơn vị thuộc Bộ; đại diện Bộ NV, Bộ TC, Văn phòng Chính phủ; UBND, Sở Tư pháp và một số Sở, ngành có liên quan

Thứ trưởng phụ trách

NSNN

5

 

 

 

56.

Bắc Ninh

Cục BTTP

Đoàn công tác địa phương để nắm tình hình, tháo gỡ vướng mắc, phức tạp tại một số Đoàn luật sư để hướng đến việc chuẩn bị đại hội Đoàn luật sư; kết hợp với việc kiểm tra triển khai Luật Luật sư, Chỉ thị 33 và Chiến lược luật sư và kiểm tra về tư vấn pháp luật

Liên đoàn luật sư VN, Đoàn luật sư, cơ quan có liên quan

 

NSNN

II,III

 

Phụ thuộc vào thời điểm tổ chức Đại hội của địa phương

 

57.

Bắc Ninh

Vụ TĐKT

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 của Khu vực Đồng bằng Bắc bộ

Tổng cục Thi hành án dân sự, các Sở Tư pháp, Cục THADS trong Khu vực

Thứ trưởng phụ trách

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

11

 

 

 

58.

Hải Phòng

Vụ VĐCXDPL

Kiểm tra lập đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân và ban hành văn bản quy định chi tiết tại địa phương; tình hình thực hiện Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động TTHC và rà soát, đánh giá TTHC

Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ, ngành có liên quan; Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan tại địa phương

 

NSNN

6

Vụ VĐCXDPL

Kết hợp thực hiện cùng  đợt

 

59.

Hải Phòng

Vụ TCCB

Khảo sát tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp

Cục KHTC, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, các Sở Tư pháp, đơn vị sự nghiệp công lập ngành tư pháp

 

NSNN

6

 

60.

Hải Phòng

Vụ PLHSHC

Kiểm tra, khảo sát tình hình triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

 

 

NSNN

6

 

61.

Hải Phòng

Cục TGPL

Kiểm tra công tác TGPL

 

 

NSNN

8

 

Kết hợp thực hiện cùng  đợt

 

62.

Hải Phòng

Cục TGPL

Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật; các Bộ luật, Luật tố tụng có liên quan đến hoạt động TGPL; Tập huấn kỹ năng TGPL trong các lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hành chính cho người thực hiện TGPL

Người thực hiện TGPL

 

NSNN

8

 

 

63.

Hải Phòng

Cục BTTP

Đoàn công tác địa phương để nắm tình hình, tháo gỡ vướng mắc, phức tạp tại một số Đoàn luật sư để hướng đến việc chuẩn bị đại hội Đoàn luật sư; kết hợp với việc kiểm tra triển khai Luật Luật sư, Chỉ thị 33 và Chiến lược luật sư và kiểm tra về tư vấn pháp

Liên đoàn luật sư VN, Đoàn luật sư, cơ quan có liên quan

 

NSNN

II,III

 

Thời điểm thực hiện phụ thuộc vào thời điểm tổ chức Đại hội của địa phương

 

64.

Hải Phòng

Cục ĐKQGGDBĐ

Khảo sát trong nước phục vụ cho việc xây dựng Báo cáo đánh giá tác động chính sách đăng ký tài sản

Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; đại diện VPQH, VPCP, Bộ TC, Bộ TNMT, Bộ XD, Bộ GTVT, Ngân hàng nhà nước; UBND, Sở Tư pháp, Sở TNMT; Văn phòng Đăng ký đất đai; tổ chức tín dụng, hành nghề công chứng,...

 

Dự án GIG

3

 

Đã thực hiện ngày 13/3/2018

 

65.

Hải Phòng

Cục HTQTCT

Thanh tra công tác hộ tịch, chứng thực

 

 

NSNN

II, III, IV

 

 

 

66.

Hải Phòng

Vụ TĐKT

Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2018 của Khu vực Đồng bằng Bắc bộ

Tổng cục Thi hành án dân sự, Các Sở Tư pháp, Cục THADS trong Khu vực

 

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

3

 

Đã thực hiện

 

67.

Quảng Ninh

Cục BTTP

Kiểm tra việc thực hiện Luật công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 2104/QĐ-TTg; kiểm tra hoạt động công chứng

Sở Tư pháp, tổ chức hành nghề công chứng các tỉnh

 

NSNN

7

Cục BTTP

Kết hợp thực hiện cùng đợt

 

68.

Quảng Ninh

Cục HTQTCT

Khảo sát công tác chứng thực

Lãnh đạo Cục, LĐ phòng, chuyên viên

 

NSNN

7

 

69.

Quảng Ninh

Vụ PLHSHC

Kiểm tra, khảo sát tình hình triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

 

 

NSNN

5

 

Kết hợp thực hiện cùng đợt

 

70.

Quảng Ninh

Vụ PLHSHC

Tập huấn chuyên sâu về các nội dung của Luật tiếp cận thông tin và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin cho các cơ quan địa phương ở khu vực phía Bắc

Đại diện các cơ quan địa phương khu vực phía Bắc

 

NSNN

5

 

 

71.

Quảng Ninh

Cục ĐKQGGDBĐ

Khảo sát trong nước phục vụ cho việc xây dựng Báo cáo đánh giá tác động chính sách đăng ký tài sản

Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; đại diện VPQH, VPCP, Bộ TC, Bộ TNMT, Bộ XD, Bộ GTVT, Ngân hàng nhà nước; UBND, Sở Tư pháp, Sở TNMT; Văn phòng Đăng ký đất đai; tổ chức tín dụng, hành nghề công chứng,...

 

Dự án GIG tài trợ

3

 

Đã thực hiện ngày 12/3/2018

 

72.

Quảng Ninh

Vụ PLQT

Tập huấn chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng trong việc thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR)

Đại diện các Bộ, ngành, cơ quan trung ương; đại diện một số cơ quan công an, kiểm sát, tòa án, đoàn luật sư, tư pháp, cơ sở đào tạo luật

 

NSNN

II,III

 

 

 

73.

Quảng Ninh

Vụ TĐKT

Tập huấn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng (phía Bắc)

Đại diện lãnh đạo phụ trách và 01 cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác TĐKT của các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ Thừa Thiên Huế trở ra).

Thứ trưởng phụ trách

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

5

 

 

 

74.

Quảng Ninh hoặc Lạng Sơn

Vụ HTQT

Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, TANDTC; UBND, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh/Lạng Sơn; Sở Tư pháp của 7 tỉnh có chung đường biên giới

Bộ trưởng, TT Nguyễn Khánh Ngọc

NSNN

III

 

Thời gian tổ chức có thể thay đổi sau khi trao đổi thống nhất với phía Trung Quốc

 

75.

Hà Nội

Vụ VĐCXDPL

Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra tình hình tổ chức triển khai thực hiện Kết luật số 01-KL/TW và Kế hoạch số 1141/KH-BCSĐCP của Ban cán sự Đảng Chính phủ triển khai thực hiện Kết luật số 01-KL/TW và kiểm tra công tác pháp chế

Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ, ngành có liên quan; Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan tại địa phương

 

NSNN

7

Vụ VĐCXDPL

Kết hợp thực hiện cùng  đợt

 

76.

Hà Nội

Vụ PLHSHC

Kiểm tra, khảo sát tình hình triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

 

 

NSNN

7

 

77.

Hà Nội

Cục BTNN

Kiểm tra công tác triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017

TANDTC, VKSNDTC, Bộ TC, Bộ TNMT, UBND, Sở Tư pháp, Cục THADS địa phương

 

NSNN

5

 

 

 

78.

Hà Nội

Vụ PLQT

Kiểm tra liên ngành về tương trợ tư pháp

Đoàn liên ngành (TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an, Bộ Tư pháp); Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Cục THADS địa phương.

 

NSNN

II

 

 

 

79.

Hà Nội

Cục KHTC

Kiểm tra công tác thống kê tại một số cơ quan tư pháp địa phương

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, Tư pháp cấp xã

 

NSNN

II,III

 

 

 

80.

Hà Nội

Thanh tra Bộ

Thanh tra chuyên ngành về hoạt động công chứng

Cục Bổ trợ tư pháp, Cục KHTC, Vụ TCCB, Sở Tư pháp

 

NSNN

I, II

 

 

 

81.

Hà Nội

Cục BTTP

Thanh tra về luật sư

Lãnh đạo và chuyên viên Cục Bổ trợ tư pháp

 

NSNN

4

 

 

 

82.

Hà Nội

Cục BTTP

Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản

Thanh tra các tổ chức đấu giá

 

NSNN

2018

 

 

 

83.

Hà Nội

Cục BTTP

Khảo sát về thực trạng xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp để đề xuất giải pháp đẩy mạnh trong thời gian tới

Sở Tư pháp, sở ngành chuyên môn và cơ quan tiến hành tố tụng tại địa phương

 

NSNN

5

 

 

 

84.

Hà Nội

Vụ PLDSKT

Khảo sát thực tế về việc thực hiện các quy định liên quan đến các đối tượng trợ giúp xã hội tại một số cơ sở bảo trợ xã hội

Đại  biểu tham dự là một số đơn vị có liên quan

 

CTMTQG

8

 

 

 

85.

Hà Nội

Vụ TCCB

Khảo sát tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp

Cục KHTC, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, các Sở Tư pháp, đơn vị sự nghiệp công lập ngành tư pháp

 

NSNN

4

 

 

 

86.

Hà Nội

Vụ VĐCXDPL

Giao ban công tác pháp chế  kết hợp với Hội thảo về công tác pháp chế Bộ, ngành, doanh nghiệp

Lãnh đạo Bộ phụ trách công tác pháp chế, xây dựng pháp luật; lãnh đạo tổ chức pháp chế ở các Bộ, ngành

 

NSNN và dự án tài trợ (nếu có)

4

 

 

 

87.

Hà Nội

Vụ VĐCXDPL

Hội nghị triển khai công tác và  tập huấn nghiệp vụ đánh giá tác động TTHC năm 2018

Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ

 

NSNN

5

 

 

 

88.

Hà Nội

Vụ VĐCXDPL

Hội thảo góp ý kết quả rà soát, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật theo yêu cầu của Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ

 

NSNN

5

 

 

 

89.

Hà Nội

Vụ VĐCXDPL

Tọa đàm về tổ chức, hoạt động của công tác pháp chế và lấy ý kiến về dự thảo thay thế Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động TTHC và rà soát, đánh giá tác động TTHC

Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ và một số doanh nghiệp

 

NSNN

6

 

 

 

90.

Hà Nội

Vụ VĐCXDPL

Tọa đàm về tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương

Đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Sở, ngành, đại diện Phòng Tư pháp cấp huyện, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã

 

NSNN

9

 

 

 

91.

Hà Nội

Vụ VĐCXDPL

Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội 2018

Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và Bộ LĐTBXH

 

NSNN

12

 

 

 

92.

Hà Nội

Vụ VĐCXDPL

Tọa đàm cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, pháp chế doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, một số địa phương

 

NSNN

6

 

 

 

93.

Hà Nội

Vụ VĐCXDPL

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật với sự tham gia của bộ, ngành, địa phương

Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, pháp chế doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, một số địa phương

 

NSNN

7

 

 

 

94.

Hà Nội

Vụ VĐCXDPL

Hội thảo  nghiên cứu định hướng chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; nâng cao chất lượng đánh giá tác động chính sách; công tác lập Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; đánh giá việc lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL ở Trung ương

Các bộ, cơ quan ngang bộ, Văn phòng Quốc hội

 

NSNN

8

 

 

 

95.

Hà Nội

Vụ VĐCXDPL

Hội nghị giao ban về công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ

 

NSNN

4

 

 

 

96.

Hà Nội

Vụ VĐCXDPL

Hội thảo nâng cao hiệu quả lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật

Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ

 

NSNN

7

 

 

 

97.

Hà Nội

Vụ VĐCXDPL

Hội thảo về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; các tiêu chí đánh giá chất lượng công tác soạn thảo và góp ý tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan có liên quan và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

NSNN

10

 

 

 

98.

Hà Nội

Vụ VĐCXDPL

Giao ban công tác pháp chế kết hợp với tập huấn công tác pháp chế cho các địa phương khu vực phía Bắc

Lãnh đạo phụ trách công tác pháp chế, xây dựng pháp luật; lãnh đạo tổ chức pháp chế ở các Bộ, ngành, địa phương

 

NSNN và dự án tài trợ (nếu có)

7

 

 

 

99.

Hà Nội

Vụ VĐCXDPL

Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo thi hành Luật Thủ đô

Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ

 

NSNN

8

 

 

 

100.

Hà Nội

Vụ VĐCXDPL

Hội nghị tổng kết 05 năm thi hành Luật Thủ đô

Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ

 

NSNN

10

 

 

 

101.

Hà Nội

Vụ VĐCXDPL

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018

Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

NSNN

12

 

 

 

102.

Hà Nội

Vụ VĐCXDPL

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc năm 2018

Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc

 

NSNN

12

 

 

 

103.

Hà Nội

Vụ PLHSHC

Tập huấn chuyên sâu về các nội dung của Luật tiếp cận thông tin và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức khác ở TW

Đại diện các bộ, ngành và các cơ quan ở TW

 

NSNN

4

 

 

 

104.

Hà Nội

Vụ PLDSKT

Hội thảo các vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật doanh nghiệp

Các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội

 

NSNN

7

 

Kết hợp thực hiện cùng đợt

 

105.

Hà Nội

Vụ PLDSKT

Hội thảo các vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật đầu tư

Các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội

 

NSNN

7

 

 

106.

Hà Nội

Vụ PLDSKT

Khảo sát các vướng mắc pháp lý đối với việc sở hữu, kinh doanh, mua bán các loại tài sản ảo, tiền ảo

Các chuyên gia, một số đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, đơn vị liên quan

 

NSNN

3

 

Đã kết hợp thực hiện cùng đợt

 

107.

Hà Nội

Vụ PLDSKT

Hội thảo về khung pháp lý đối với việc quản lý, xử lý các loại tài sản ảo, tiền ảo

Bộ, ngành, địa phương có liên quan, các đơn vị thuộc Bộ

 

NSNN

3

 

 

108.

Hà Nội

Vụ PLDSKT

Hội nghị sơ kết 03 năm thi hành Luật hôn nhân và gia đình

Các Sở Tư pháp và một số đơn vị thuộc Bộ

Thứ trưởng phụ trách

NSNN

9

 

 

 

109.

Hà Nội

Vụ PLDSKT

Hội thảo chia sẻ kết quả rà soát và đánh giá quy định của BLDS năm 2015 với các văn bản QPPL do các Bộ, ngành  ban hành và đề xuất Quốc hội, Chính phủ sửa đổi các văn bản có liên quan để phù hợp với BLDS năm 2015

Đại diện một số bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên

 

NLD

9

 

 

 

110.

Hà Nội

Vụ PLDSKT

Tọa đàm hỗ trợ doanh nghiệp về các quy định của Bộ luật lao động trong các lĩnh vực thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, hợp đồng lao động, tiền lương

Người làm công tác pháp chế tại các doanh nghiệp

 

CT 585

9

 

 

 

111.

Hà Nội

Vụ PLDSKT

Bồi dưỡng kỹ năng cho đối  ngũ công chức, viên chức cộng tác viên có liên quan đến trợ giúp xã hội

Đại biểu tham dự là các đơn vị có liên quan

Thứ trưởng phụ trách

CTMTQG

7

 

 

 

112.

Hà Nội

Vụ PLDSKT

Tọa đàm hoàn thiện các quy định pháp luật đối với đối tượng yếu thế

Một số đơn vị, cơ quan có liên quan

Thứ trưởng phụ trách

CTMTQG

6

 

 

 

113.

Hà Nội

Vụ PLDSKT

Tọa đàm nâng cao nhận thức về trợ giúp đối tượng yếu thế

Một số đơn vị, cơ quan có liên quan

Thứ trưởng phụ trách

CTMTQG

5

 

 

 

114.

Hà Nội

Vụ PLDSKT

Tọa đàm tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp để hoàn thiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực dân sự - kinh tế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các tổ chức đại diện doanh nghiệp Cơ quan, đơn vị có liên quan

 

NSNN và nguồn tài trợ (nếu có)

III

 

 

 

115.

Hà Nội

Vụ PLHSHC

Hội thảo góp ý dự thảo báo cáo Tổng kết công tác xây dựng luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

Đại diện các bộ, ngành và địa phương

 

NSNN

8

 

Kết hợp thực hiện cùng đợt

 

116.

Hà Nội

Vụ PLHSHC

Hội thảo góp ý dự thảo báo cáo chuyên đề thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về tổ chức bộ máy nhà nước

Đại diện các bộ, ngành và địa phương

 

NSNN

8

 

 

117.

Hà Nội

Vụ PLHSHC

Hội thảo góp ý vào dự thảo Báo cáo kết quả 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013

Đại diện các bộ, ngành và địa phương

 

GIG

III

 

 

 

118.

Hà Nội

Vụ PLQT

Tập huấn kiến thức, kỹ năng pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế ở Trung ương, địa phương

Công chức, viên chức Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành và cán bộ làm công tác pháp luật, pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng nhân dân, UBND các tỉnh và Sở Tư pháp

Thứ trưởng phụ trách

NSNN

II, III

 

 

 

119.

Hà Nội

Vụ PLQT

Hội thảo về xã hội hóa hoạt động tống đạt giấy tờ

Đại biểu các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Thứ trưởng phụ trách

NSNN

II, III

 

 

 

120.

Hà Nội

Vụ PLQT

Toạ đàm với chuyên gia Pháp về Công ước La Hay 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự, thương mại

Đại biểu các Bộ, ngành, địa phương liên quan

 

NSNN, Đại sứ quán Pháp hỗ trợ chuyên gia

II

 

 

 

121.

Hà Nội

Vụ PLQT

Tọa đàm quốc tế về một số Công ước của Hội nghị LaHay có sự tham gia của Chuyên gia Hung-ga-ri

Đại biểu các Bộ, ngành liên quan

 

NSNN, Đại sứ quán Hung-ga-ri hỗ trợ chuyên gia

I

 

 

 

122.

Hà Nội

Vụ PLQT

Hội thảo lấy ý kiến về Báo cáo nghiên cứu của chuyên gia về phá sản doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Đại biểu các Bộ, ngành, địa phương liên quan

 

NLD

I

 

 

 

123.

Hà Nội

Vụ HTQT

Diễn đàn pháp luật năm 2018

Đại diện các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, địa phương

Thứ trưởng phụ trách

Dự án + NSNN

6

 

 

 

124.

Hà Nội

Vụ HTQT

Hội thảo chia sẻ kết quả của dự án GIG

Đại diện các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, địa phương

 

Dự án + NSNN

4

 

 

 

125.

Hà Nội

Vụ HTQT

Hội thảo chia sẻ kết quả của dự án GIG

Đại diện các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, địa phương

 

Dự án + NSNN

8

 

 

 

126.

Hà Nội

Vụ HTQT

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức theo dõi thi hành pháp luật

Các chuyên gia Tổ công tác Việt – Nga, đại diện một số Bộ, ngành và các đơn vị trong Bộ

Thứ trưởng phụ trách

NSNN

9

 

 

 

127.

Hà Nội

Vụ TCCB

Hội thảo Tổng kết tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV

Các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp.

 

NSNN

9

 

 

 

128.

Hà Nội

Vụ TCCB

Hội thảo góp ý hoàn thiện quy định về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Tư pháp

Các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp.

 

Dự án GIG

9

 

 

 

129.

Hà Nội

Vụ TCCB

Tọa đàm về kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ theo Quyết định của Thủ tướng phê duyệt mạng lưới các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp và Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp

Các đơn vị thuộc Bộ

 

NSNN

10

 

 

 

130.

Hà Nội

Vụ TCCB

Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng năm 2019

Các đơn vị thuộc Bộ

 

ĐTBD

11

 

 

 

131.

Hà Nội

Vụ TCCB

Hội thảo sơ kết 3 năm triển khai quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tư pháp

Các đơn vị thuộc Bộ

 

ĐTBD

6

 

 

 

132.

Hà Nội

Vụ TCCB

Tọa đàm trao đổi về những vấn đề chuyên môn và các phương pháp nghiên cứu học tập cho công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu

Công chức, viên chức trẻ

 

ĐTBD

10

 

 

 

133.

Hà Nội

Vụ TCCB

Tọa đàm nâng cao nhận thức, năng lực tham mưu của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp

 

Dự án GIG

II, III

 

 

 

134.

Hà Nội

Vụ PBGDPL

Tọa đàm góp ý Đề án Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hòa giải viên.

Các bộ, ngành, đoàn thể có liên quan, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ trưởng phụ trách

NSNN

4

 

Đã thực hiện ngày 06/4/2018

 

135.

Hà Nội

Vụ PBGDPL

Hội thảo khoa học nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở gắn với áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng quy định tại các Bộ luật, luật mới ban hành.

Các bộ, ngành, đoàn thể có liên quan, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ trưởng phụ trách

NSNN

5

 

 

 

136.

Hà Nội

Vụ PBGDPL

Tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật Trung ương

Tổ chức pháp chế các bộ ngành, đoàn thể; Báo cáo viên pháp luật Trung ương ở các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương.

Thứ trưởng phụ trách

NSNN

7

 

 

 

137.

Hà Nội

Vụ PBGDPL

Hội thảo nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các bộ, ngành, địa phương về công tác PBGDPL; đánh giá kết quả 05 năm triển khai thực hiện Luật PBGDPL.

Sở Tư pháp và một số cơ quan liên quan tại địa phương

 

NSNN

7

 

 

 

138.

Hà Nội

Vụ PBGDPL

Tọa đàm định hướng triển khai Ngày Pháp luật

Một số đơn vị thuộc Bộ; các Bộ, ngành, địa phương có liên quan

 

NSNN

11

 

 

 

139.

Hà Nội

Vụ PBGDPL

Hội thảo lấy ý kiến góp ý Chương trình khung bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2018

Báo cáo viên pháp luật, cán bộ Đoàn, Hội, Đội và cơ quan, đơn vị liên quan

 

NSNN

5

 

 

 

140.

Hà Nội

Vụ PBGDPL

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật mới và kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, cán bộ Đoàn, Hội, Đội làm công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên

Báo cáo viên pháp luật, cán bộ Đoàn, Hội, Đội và cơ quan, đơn vị liên quan

 

NSNN

10

 

 

 

141.

Hà Nội

Vụ PBGDPL

Hội thảo “Phát huy vai trò của xã hội trong đấu tranh phòng ngừa vi phạm pháp luật qua các mô hình tự quản tại cơ sở”

Viện nghiên cứu, cơ sơ đào tạo luật, các tổ chức hành nghề luật, Bộ Công an, TW Hội CCB, TW Hội phụ nữ, Sở Tư pháp, phòng tư pháp, công chức tư pháp hộ tịch, Công an tỉnh, Hội CCB, Hội phụ nữ các tỉnh thuộc phạm vi Đề án,

 

NSNN

10

 

 

 

142.

Hà Nội

Vụ PBGDPL

Hội nghị tập huấn chỉ đạo điểm kiến thức pháp luật mới, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở, lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật cho cán bộ, hội viên phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội Nông dân chủ chốt tại 01 tỉnh miền Bắc

Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ VN, cán bộ, hội viên chủ chốt Hội phụ nữ các cấp tỉnh, thành Hội, BCVPL, TTVPL, HGVPL, TVVPL khu vực phía Bắc

 

NSNN

8

 

 

 

143.

Hà Nội

Trung tâm LLTPQG

Lớp tập huấn chuyên sâu về Bộ luật hình sự năm 2015 cho đội ngũ cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp

Cán bộ làm công tác Lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các Sở Tư pháp

Thứ trưởng phụ trách

NSNN

6

 

 

 

144.

Hà Nội

Vụ TĐKT

Tọa đàm lấy ý kiến về việc xây dựng Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ năm 2018

Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ là thành viên Tổ công tác xây dựng Bảng Tiêu chí chấm điểm; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác TĐKT các đơn vị thuộc Bộ

Thứ trưởng phụ trách

NSNN

5

 

 

 

145.

Hà Nội

Vụ TĐKT

Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2016 – 2018”

Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác TĐKT của các đơn vị thuộc Bộ; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác TĐKT của một số Sở Tư pháp, Cục THADS

Thứ trưởng phụ trách

NSNN

10

 

 

 

146.

Hà Nội

Cục KTVBQPPL

Hội nghị sơ kết Giai đoạn I thực hiện Quyết định 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển (2014-2017)

Cục Kiểm tra văn bản QPPL, đại diện các cơ quan thực hiện pháp điển

Thứ trưởng phụ trách

NSNN

6

 

 

 

147.

Hà Nội

Cục KTVBQPPL

Hội thảo nghiên cứu nâng cấp phần mềm pháp điển

Cục Kiểm tra văn bản QPPL, đại diện các cơ quan thực hiện pháp điển

 

NSNN

5

 

 

 

148.

Hà Nội

Cục KTVBQPPL

Tập huấn, hướng dẫn sử dụng Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cho các Bộ, ngành, địa phương

Cục Kiểm tra văn bản QPPL, đại diện một số bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương

 

NSNN

8

 

 

 

149.

Hà Nội

Cục KTVBQPPL

Hội nghị triển khai Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ thứ 2 (2014-2018) thống nhất trong cả nước

Cục Kiểm tra văn bản QPPL, đại diện một số bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương

 

NSNN

6

 

 

 

150.

Hà Nội

Cục KTVBQPPL

Hội thảo cho ý kiến đối với kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của Bộ Tư pháp

Cục Kiểm tra văn bản QPPL, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương có liên quan

 

Dự án GIG

8

 

 

 

151.

Hà Nội

Cục KTVBQPPL

Hội thảo lấy ý kiến đối với kết quả hệ thống hóa văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp kỳ 2014-2018

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan

Thứ trưởng phụ trách

NSNN

11

 

 

 

152.

Hà Nội

Cục KTVBQPPL

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kết quả pháp điển sau khi Chính phủ thông qua

Cục Kiểm tra văn bản QPPL, đại diện các cơ quan thực hiện pháp điển, một số cá nhân, doanh nghiệp có liên quan

 

NSNN

10

 

 

 

153.

Hà Nội

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

Hội thảo phân tích, đánh giá chính sách về tổ chức thi hành pháp luật, định hướng xây dựng Luật Tổ chức thi hành pháp luật

Các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện một số Bộ, địa phương

Thứ trưởng phụ trách

NSNN

7

 

 

 

154.

Hà Nội

Cục BTTP

Lớp bồi dưỡng kỹ năng tư vấn chuyên sâu cho đội ngũ tư vấn viên pháp luật

Các Trung tâm tư vấn pháp luật, các Đoàn luật sư, hội luật gia, phụ nữ, nông dân, công đoàn; một số Sở Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan

 

NSNN kết hợp Dự án GIG hỗ trợ

6

 

 

 

155.

Hà Nội

Cục BTTP

Hội thảo trao đổi về kỹ năng luật sư trong lĩnh vực thương mại quốc tế kết hợp với hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực tự quản của các Đoàn luật sư

Câu lạc bộ luật sư thương mại quốc tế, Liên đoàn luật sư, một số Đoàn luật sư, các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư

 

NSNN

6

 

 

 

156.

Hà Nội

Cục BTTP

Tập huấn chuyên sâu về kỹ năng công chứng một số loại hợp đồng, giao dịch cho các công chứng viên kết hợp với Tập huấn về nội dung của Bộ luật dân sự năm 2015 liên quan đến hoạt động công chứng

Các công chứng viên Hội công chứng viên, công chứng viên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc

 

NSNN

11

 

 

 

157.

Hà Nội

Cục BTTP

Tọa đàm trao đổi kinh với Hội đồng công chứng tối cao Pháp về kinh nghiệm trong việc Số hóa hoạt động công chứng để nghiên cứu ứng dụng tại Việt Nam và kinh nghiệm trong quản lý tổ chức, hoạt động công chứng

Hội đồng công chứng tối cao Pháp, đại diện Hội công chứng viên, công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng cả nước

 

NSNN

9

 

 

 

158.

Hà Nội

Cục BTTP

Tổ chức Đại hội Đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất

Đại diện công chứng viên cả nước theo quy chế bầu Đại biểu tham dự Hội nghị, cơ quan, tổ chức liên quan

Bộ trưởng

NSNN

II

 

 

 

159.

Hà Nội

Cục BTTP

Tọa đàm về khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Luật công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng kết hợp với Tọa đàm về khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020

Sở Tư pháp, Hội công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng các tỉnh khu vực phía Bắc

 

NSNN

6

 

 

 

160.

Hà Nội

Cục BTTP

Tọa đàm lấy ý kiến về việc chuyển giao trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thành viên Liên minh công chứng quốc tế của Việt Nam từ một số Hội công chứng viên sang Hiệp hội công chứng viên Việt Nam sau khi Hiệp hội được thành lập

Hội công chứng viên, Cục BTTP, các đơn vị có liên quan

 

NSNN

8

 

 

 

161.

Hà Nội

Cục BTTP

Hội nghị triển khai Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (trực tuyến)

Các Bộ, ngành chủ quản, UBND cấp tỉnh, các cơ quan tiến hành tố tụng ở cấp trung ương và cấp tỉnh, một số cơ quan khác có liên quan

 

NSNN

5

 

 

 

162.

Hà Nội

Cục BTTP

Tập huấn kiến thức pháp lý và nghiệp vụ giám định cho người giám định tư pháp lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp... thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Cán bộ quản lý, giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp...

 

NSNN

8

 

 

 

163.

Hà Nội

Cục BTTP

Tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản kết hợp với bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề quản lý, thành lý tài sản

Một số Bộ, ngành Trung ương, Sở Tư pháp một số tỉnh, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, doanh nghiệp kiểm toán viên, tổ chức hành nghề luật sư, quản tài viên, kiểm toán viên, luật sư

 

NSNN

6

 

 

 

164.

Hà Nội

Cục BTTP

Hội thảo tăng cường, nâng cao chất lượng cho đội ngũ Trọng tài viên kết hợp lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên

Một số Bộ, ngành Trung ương, Sở Tư pháp một số tỉnh, Trung tâm trọng tài, Trung tâm hòa giải thương mại, một số tổ chức tài chính, kinh tế, ngân hàng, trọng tài viên, hòa giải viên, luật sư

 

NSNN

11

 

 

 

165.

Hà Nội

Cục BTTP

Hội nghị trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật đấu giá tài sản với pháp luật có liên quan để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn kết hợp bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ tài chính, pháp luật cho đội ngũ đấu giá viên chưa được bồi dưỡng năm 2017 theo quy định của Luật đấu giá tài sản

Một số Bộ, ngành Trung ương, Sở Tư pháp các tỉnh, Sở, ban, ngành tại địa phương, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên

 

NSNN

10

 

 

 

166.

Hà Nội

Cục BTTP

Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp cho Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hành nghề Thừa phát lại, thư ký kết hợp Tọa đàm về những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Sở Tư pháp, Thừa phát lại và Thư ký nghiệp vụ, cơ quan THADS, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân

 

NSNN

8

 

 

 

167.

Hà Nội

Cục BTTP

Tập huấn pháp luật và kỹ năng hành nghề Thừa phát lại

Sở Tư pháp, Thừa phát lại và Thư ký nghiệp vụ, cơ quan THADS, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân

 

NSNN

10

 

 

 

168.

Hà Nội

Cục TGPL

Kiểm tra công tác TGPL

 

 

NSNN

6

 

 

 

169.

Hà Nội

Cục TGPL

Hội thảo lấy ý kiến Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ TGPL (Thông tư thay thế Thông tư 05/2008/TT-BTP và Thông tư 02/2013/TT-BTP); Thông tư thay thế Thông tư 209 về hướng dẫn việc lập dự toán quản lý, sử dụng quyết toán kinh phí…

Đại diện một số Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, người thực hiện TGPL

 

NSNN và Dự án

1

 

Đã thực hiện

 

170.

Hà Nội

Cục TGPL

Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg; Hội nghị đánh giá việc thực hiện mức bồi dưỡng đối với việc thực hiện vụ việc TGPL

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước

 

NSNN

10

 

 

 

171.

Hà Nội

Cục TGPL

Hội thảo lấy ý kiến Thông tư sửa đổi Thông tư 04 về thống kê trong lĩnh vực TGPL; Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Chi nhánh  TGPL

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước

 

NSNN

5

 

 

 

172.

Hà Nội

Cục TGPL

Hội nghị (1)Triển khai Thông tư liên tịch thay thế TTLT 11 (2) Tình hình thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BTP sửa đổi, bổ sung Thông tư số 18/2013/TT-BTP

Đại diện cơ quan tiến hành tố tụng, một số Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước

 

NSNN

7

 

 

 

173.

Hà Nội

Cục BTNN

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho đội ngũ công chức của TANDTC, TAND cấp cao, VKSNDTC, VKSND cấp cao, các bộ tại Hà nội

Đội ngũ công chức của TANDTC, TAND cấp cao, VKSNDTC, VKSND cấp cao

 

NSNN

9

 

 

 

174.

Hà Nội

Cục BTNN

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường cho đội ngũ công chức của Sở Tư pháp và một số Sở, ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đội ngũ công chức của Sở Tư pháp và một số Sở, ngành của tỉnh và các tỉnh lân cận

 

NSNN

9

 

 

 

175.

Hà Nội

Cục Con nuôi

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác con nuôi tại địa phương về việc thực hiện nguyên tắc ưu tiên tìm gia đình thay thế trong nước trước khi giải quyết cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài

Sở Tư Pháp, Sở LĐTBXH, Cơ sở trợ giúp xã hội, Văn phòng con nuôi nước ngoài

 

Cơ quan con nuôi TW Pháp

9

 

 

 

176.

Hà Nội

Cục Con nuôi

Tập huấn, tăng cường nghiệp vụ hỗ trợ giải quyết việc nuôi con nuôi cho các tổ chức CNNNg tại Việt Nam

Các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

 

NSNN

6

 

 

 

177.

Hà Nội

Cục Con nuôi

Hội nghị tập huấn, tăng cường nghiệp vụ hỗ trợ giải quyết việc nuôi con nuôi cho các tổ chức CNNNg tại Việt Nam

Các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

 

NSNN

12

 

 

 

178.

Hà Nội

Cục ĐKQGGDBĐ

Hội thảo về kinh nghiệm quốc tế về đăng ký tài sản và phân tích chính sách đăng ký tài sản

Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Văn phòng QH, Văn phòng CP, Bộ TNMT, Bộ XD, Bộ GTVT, Bộ TC, Ngân hàng nhà nước; Sở Tư pháp, Sở TNMT; Văn phòng Đăng ký đất đai; các tổ chức tín dụng, hành nghề công chứng, luật …

 

Dự án GIG

3

 

Đã thực hiện ngày 30/3/2018

 

179.

Hà Nội

Cục KHTC

Tổ chức tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán ngân sách các đơn vị trực thuộc Bộ

 

Kinh phí ĐTBD

4

 

 

 

180.

Hà Nội

Cục KHTC

Tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng xây dựng kế hoạch

Mỗi đơn vị (03 người) gồm: Lãnh đạo đơn vị; Trưởng phòng THHC/Chánh văn phòng Tổng cục, các Cục và Trung tâm và 01 công chức/viên chức làm đầu mối xây dựng kế hoạch của đơn vị

 

NSNN

7

 

 

 

181.

Hà Nội

Cục HTQTCT

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP

Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp; các tổ chức hành nghề công chứng; UBND xã; cơ quan báo, đài trung ương

Thứ trưởng phụ trách

NSNN

11

 

 

 

182.

Hải Dương

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Thanh tra Bộ Tư pháp; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ

Thứ trưởng phụ trách

NSNN

7

 

 

 

183.

Hưng Yên

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật

Cục KTVBQPPL; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Bộ Nội vụ

 

NSNN

5

 

Kết hợp thực hiện cùng đợt

 

184.

Hưng Yên

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

Hội nghị tập huấn về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Các cán bộ tại các cơ quan có liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

 

NSNN

5

 

 

185.

Hà Nam

Cục TGPL

Kiểm tra công tác TGPL

 

 

NSNN

3

 

Đã thực hiện

 

186.

Hà Nam

Vụ VĐCXDPL

Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (tình hình lập đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân và ban hành văn bản quy định chi tiết; đánh giá tác động TTHC, thẩm định TTHC và tình hình thực hiện Thông tư số 07/2014/TT-BTP);  kiểm tra tình hình tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW và Kế hoạch số 1141/KH - BCSĐCP triển khai thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW; công tác pháp chế.

Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ, ngành có liên quan; Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan tại địa phương

 

NSNN

8

 

 

 

187.

Hà Nam

Vụ PBGDPL

Tọa đàm về giải pháp, mô hình PBGDPL cho thanh, thiếu niên

Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan

 

NSNN

6

 

Kết hợp thực hiện cùng đợt

 

188.

Hà Nam

Vụ PBGDPL

Tọa đàm góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL, Bộ TTTT, Bộ GDĐT…; Sở Tư pháp, Sở VHTTDL, Sở TTTT, Sở GDĐT, các cơ quan, đơn vị liên quan

Thứ trưởng phụ trách

NSNN

6

 

 

189.

Nam Định

Cục TGPL

Kiểm tra công tác TGPL

 

 

NSNN

8

Cục BTNN

Kết hợp thực hiện cùng  đợt

 

190.

Nam Định

Cục BTNN

Kiểm tra công tác triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017 tại một số bộ, ngành, địa phương

TANDTC, VKSNDTC, Bộ TC, Bộ TNMT, UBND, Sở Tư pháp, Cục THADS địa phương

 

NSNN

8

 

191.

Nam Định

Cục Con nuôi

Kiểm tra công tác nuôi con nuôi

Các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia giải quyết việc nuôi con nuôi (UBND tỉnh, Sở Tư Pháp, Sở LĐTBXH, Cơ sở trợ giúp xã hội..).

 

NSNN

8

 

192.

Nam Định

Cục ĐKQGGDBĐ

Kiểm tra liên ngành về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm tại địa phương

Sở Tư pháp, Văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương

 

NSNN

6

 

 

 

193.

Ninh Bình

Cục BTNN

Kiểm tra công tác triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017

TANDTC, VKSNDTC, Bộ TC, Bộ TNMT, UBND, Sở Tư pháp, Cục THADS địa phương

 

NSNN

8

 

Kết hợp thực hiện cùng đợt

 

194.

Ninh Bình

Cục BTNN

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường cho đội ngũ công chức của Sở Tư pháp và một số Sở, ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đội ngũ công chức của Sở Tư pháp và một số Sở, ngành của tỉnh và các tỉnh lân cận

 

NSNN

8

 

 

195.

Ninh Bình

Vụ PLQT

Tập huấn nội dung của Luật điều ước quốc tế năm 2016 về công tác thẩm định điều ước quốc tế

Đại diện các Bộ, ngành, Cơ sở nghiên cứu, đào tạo

 

NSNN

8

 

 

 

196.

Ninh Bình

Cục TGPL

Kiểm tra công tác TGPL

 

 

NSNN

3

 

Đã thực hiện kết hợp cùng  đợt

 

197.

Ninh Bình

Cục TGPL

Hội nghị (1) Triển khai Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động TGPL, (2) đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp với Liên đoàn luật sư

Đại diện một số Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, người thực hiện TGPL

 

NSNN

3

 

 

198.

Ninh Bình

Cục TGPL

Tập huấn chuyên sâu về Luật TGPL

Trung tâm TGPL nhà nước, người thực hiện TGPL và các cá nhân, tổ chức có liên quan

 

NSNN

3

 

 

199.

Ninh Bình

Cục TGPL

Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật; các Bộ luật, Luật tố tụng có liên quan đến hoạt động TGPL; Tập huấn kỹ năng TGPL trong các lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hành chính cho người thực hiện TGPL

Người thực hiện TGPL

 

NSNN

3

 

 

200.

Thái Bình

Cục ĐKQGGDBĐ

Kiểm tra liên ngành về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm tại địa phương

Sở Tư pháp, Văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương

 

NSNN

8

 

 

 

201.

Vĩnh Phúc

Vụ PLDSKT

Tọa đàm triển khai Chế định hỗ trợ pháp lý (Khoản 3 Điều 14) trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các tổ chức đại diện doanh nghiệp Cơ quan, đơn vị có liên quan

 

NSNN

8

 

 

 

202.

Vĩnh Phúc

Cục BTTP

Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản tại miền Bắc

Đội ngũ đấu giá viên của các tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước

Thứ trưởng phụ trách

NSNN

7

 

 

 

203.

Thanh Hóa

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ

Thứ trưởng phụ trách

NSNN

7

 

 

 

204.

Thanh Hóa

Cục TGPL

Kiểm tra công tác TGPL

 

 

NSNN

6

 

Kết hợp thực hiện cùng đợt

 

205.

Thanh Hóa

Cục BTNN

Khảo sát thực tiễn thực hiện công tác thống kê, báo cáo về công tác bồi thường nhà nước phục vụ hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu về bồi thường nhà nước

Sở Tư pháp, Cục THADS địa phương

 

NSNN

6

 

 

206.

Nghệ An

Cục KTVBQPPL

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ; UBND, Sở Tư pháp và một số Sở, ngành có liên quan

Thứ trưởng phụ trách

NSNN

10

Cục KTVBQPPL

Kết hợp thực hiện cùng  đợt

 

207.

Nghệ An

Vụ VĐCXDPL

Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình: thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (công tác lập đề nghị  xây dựng Nghị quyết của HĐND và ban hành văn bản quy định chi tiết tại địa phương);   tình hình tổ chức triển khai thực hiện Kết luật số 01-KL/TW và Kế hoạch số 1141/KH-BCSĐCP triển khai thực hiện Kết luật số 01-KL/TW, công tác pháp chế

Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ, ngành có liên quan; Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan tại địa phương

 

NSNN

10

 

208.

Nghệ An

Vụ VĐCXDPL

Tọa đàm về tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương

Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ, ngành có liên quan; Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan tại địa phương

 

NSNN

10

 

209.

Nghệ An

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành

Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; đại diện: Bộ LĐTBXH, Ngân hàng nhà nước, Bộ TNMT, Bộ KHĐT, Bộ TC, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam

 

NSNN

7

 

 

 

210.

Nghệ An

Cục HTQTCT

Thanh tra công tác hộ tịch, chứng thực

 

-

NSNN

II, III, IV

 

 

 

211.

Hà Tĩnh

Cục KTVBQPPL

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản

Đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ; Cục KTVB; lãnh đạo UBND, Sở Tư pháp và một số Sở, ngành của tỉnh

Thứ trưởng phụ trách

NSNN

10

 

 

 

212.

Hà Tĩnh

Cục Con nuôi

Kiểm tra công tác nuôi con nuôi

Các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia giải quyết việc nuôi con nuôi (UBND tỉnh, Sở Tư Pháp, Sở LĐTBXH, Cơ sở trợ giúp xã hội..).

 

NSNN

6

 

 

 

213.

Hà Tĩnh

Thanh tra Bộ

Thanh tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Cục KHTC, Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh

 

NSNN

II

 

 

 

214.

Quảng Bình

Cục HTQTCT

Kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND về việc giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước, hướng dẫn lập hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn và cấp các giấy tờ khác

A72 và C72 của Bộ Công an, Đại diện các sở Tư pháp.

 

NSNN

6

 

 

 

215.

Quảng Bình

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

Hội nghị tập huấn chuyên sâu về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Cán bộ công tác tại các cơ quan có liên quan đến  áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

 

NSNN

7

 

 

 

216.

Quảng Bình

Cục BTNN

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường cho đội ngũ công chức của Sở Tư pháp và một số Sở, ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đội ngũ công chức của Sở Tư pháp và một số Sở, ngành của tỉnh và các tỉnh lân cận

 

NSNN

9

 

Kết hợp thực hiện cùng  đợt

 

217.

Quảng Bình

Cục BTNN

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho đội ngũ công chức làm công tác bồi thường nhà nước tại các cơ quan thi hành án dân sự

Đội ngũ công chức làm công tác bồi thường nhà nước tại các cơ quan thi hành án dân sự ở địa phương và các tỉnh lân cận

 

NSNN

9

 

 

218.

Quảng Bình

Vụ TCCB

Kiểm tra tình hình tổ chức hoạt động của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công tác phân công, phân cấp trong quản lý cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển sinh

Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

 

NSNN

7

 

 

 

219.

Quảng Bình

Vụ TĐKT

Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2018 của Khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên

Tổng cục Thi hành án dân sự, các Sở Tư pháp, Cục THADS trong Khu vực

 

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

3

 

Đã thực hiện

 

220.

Quảng Trị

Cục HTQTCT

Tập huấn, hướng dẫn thực hiện thí điểm giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn và cấp giấy tờ khác cho người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt - Lào được phê duyệt danh sách sớm.

Cục A72 và C72 của Bộ Công an, Đại diện các sở Tư pháp

 

NSNN

5

 

 

 

221.

Quảng Trị

Cục TGPL

Tập huấn kỹ năng TGPL cho người khuyết tật và người nhiễm chất độc màu da cam

Người thực hiện TGPL

 

NSNN

7

 

Kết hợp thực hiện cùng  đợt

 

222.

Quảng Trị

Cục TGPL

Tập huấn kỹ năng TGPL cho người cao tuổi và người dân tộc thiểu số

Người thực hiện TGPL

 

NSNN

7

 

 

223.

Thừa Thiên – Huế

Cục TGPL

Kiểm tra công tác TGPL

 

 

NSNN

4

 

Kết hợp thực hiện cùng  đợt

 

224.

Thừa Thiên – Huế

Cục TGPL

Tập huấn chuyên sâu về Luật TGPL, Thông tư số 05/2017/TT-BTP ngày 20/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

Trung tâm TGPL nhà nước, người thực hiện TGPL và các cá nhân, tổ chức có liên quan

 

NSNN

4

 

 

225.

Thừa Thiên – Huế

Cục TGPL

Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật; các Bộ luật, Luật tố tụng có liên quan đến hoạt động TGPL; Tập huấn kỹ năng TGPL trong các lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hành chính cho người thực hiện TGPL

Người thực hiện TGPL

 

NSNN

4

 

 

226.

Thừa Thiên – Huế

Vụ PBGDPL

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước trong PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật, hương ước, quy ước

Lãnh đạo Sở, Phòng PBGDPL, báo cáo viên pháp luật cáp tỉnh

 

NSNN

8

 

 

 

227.

Thừa Thiên – Huế

Vụ PLHSHC

Kiểm tra, khảo sát tình hình triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

 

 

NSNN

7

Vụ PLHSHC

Kết hợp đi cùng đợt và kết hợp với các hoạt động tại Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam

 

228.

Thừa Thiên – Huế

Vụ TĐKT

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Tổng cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Bộ, Vụ TCCB

 

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

7

 

229.

Thừa Thiên – Huế

Cục HTQTCT

Thanh tra công tác hộ tịch, chứng thực

 

-

NSNN

II, III, IV

 

 

 

230.

Thừa Thiên – Huế

Vụ TĐKT

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 của Khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên

Tổng cục Thi hành án dân sự, các Sở Tư pháp, Cục THADS trong Khu vực

Thứ trưởng phụ trách

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

11

 

 

 

231.

Thừa Thiên – Huế

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP

UBND, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp trên địa bàn một số tỉnh khu vực phía Nam

 

NSNN

10

 

 

 

232.

Đà Nẵng

Cục BTNN

Kiểm tra công tác triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017 tại một số bộ, ngành, địa phương

TANDTC, VKSNDTC, Bộ TC, Bộ TNMT, UBND, Sở Tư pháp, Cục THADS địa phương

 

NSNN

5

 

 

 

233.

Đà Nẵng

Vụ PLQT

Đoàn kiểm tra liên ngành về tương trợ tư pháp

Đoàn liên ngành (TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an, Bộ Tư pháp); Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Cục THADS tại địa phương.

 

NSNN

II

 

Kết hợp thực hiện cùng đợt

 

234.

Đà Nẵng

Vụ PLQT

Tập huấn kiến thức, kỹ năng pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế ở Trung ương, địa phương

Công chức, viên chức Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành và cán bộ làm công tác pháp luật, pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng nhân dân, UBND các tỉnh và Sở Tư pháp

Thứ trưởng phụ trách

NSNN

II

 

 

235.

Đà Nẵng

Vụ PLHSHC

Kiểm tra, khảo sát tình hình triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

UBND, Sở Tư pháp, các sở ban, ngành có liên quan tại địa phương

 

NSNN

7

 

Kết hợp đi cùng đợt tại Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam

 

236.

Đà Nẵng

Vụ PLHSHC

Tập huấn chuyên sâu về các nội dung của Luật tiếp cận thông tin và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin cho các cơ quan địa phương ở khu vực miền Trung

Đại diện các cơ quan địa phương khu vực miền Trung

 

NSNN

II,III

 

Kết hợp thực hiện cùng đợt

 

237.

Đà Nẵng

Vụ PLHSHC

Tập huấn thi hành pháp luật về xử lý các vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

Các cán bộ làm công tác thực tiễn về quản lý và bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm gồm: Cảnh sát môi trường, Công an kinh tế, kiểm lâm, kiểm sát và tòa án

 

GIG

II,III

 

 

238.

Đà Nẵng

Cục TGPL

Kiểm tra công tác TGPL

 

 

NSNN

4

Cục TGPL

Kết hợp thực hiện cùng  đợt

 

239.

Đà Nẵng

Cục TGPL

Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ

Các  Trung tâm TGPL nhà nước

 

NSNN

4

 

240.

Đà Nẵng

Cục TGPL

Tập huấn hướng dẫn Quy trình nghiệp vụ TGPL theo Phần mềm Quản lý tổ chức hoạt động TGPL

Người thực hiện TGPL

 

NSNN

4

 

241.

Đà Nẵng

Cục BTTP

Khảo sát về thực trạng xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp để đề xuất giải pháp đẩy mạnh trong thời gian tới

Sở Tư pháp, sở ngành chuyên môn và cơ quan tiến hành tố tụng tại địa phương khảo sát

 

NSNN

6

 

 

 

242.

Đà Nẵng

Cục HTQTCT

Hội nghị Sơ kết Luật hộ tịch

Đại biểu Các Bộ, ngành cơ quan TW, STP, cơ quan tư pháp địa phương

Thứ trưởng phụ trách

NSNN hoặc hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế

III

 

 

 

243.

Đà Nẵng

Vụ PLDSKT

Khảo sát các vướng mắc pháp lý đối với việc sở hữu, kinh doanh, mua bán các loại tài sản ảo, tiền ảo

Các chuyên gia, một số đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, đơn vị liên quan

 

NSNN

8

 

Kết hợp thực hiện cùng đợt

 

244.

Đà Nẵng

Vụ PLDSKT

Hội thảo về khung pháp lý đối với việc quản lý, xử lý các loại tài sản ảo, tiền ảo

Bộ, ngành, địa phương có liên quan, các đơn vị thuộc Bộ

 

NSNN

8

 

 

245.

Đà Nẵng

Cục KHTC

Tổ chức tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán ngân sách các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

 

Kinh phí ĐTBD

4

 

 

 

246.

Quảng Nam

Vụ PLHSHC

Kiểm tra, khảo sát tình hình triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

 

 

NSNN

7

Vụ PLHSHC

Kết hợp thực hiện cùng đợt kiểm tra tại Quảng Nam, Thừa Thiên Huế

 

247.

Quảng Nam

Vụ TĐKT

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Tổng cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Bộ, Vụ TCCB

 

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

7

 

248.

Quảng Nam

Cục HTQTCT

Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Công chức tư pháp – hộ tịch tại UBND cấp xã

 

NSNN

9

 

 

 

249.

Quảng Nam

Vụ PBGDPL

Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL, lồng ghép kiểm tra kết quả 05 năm thực hiện Luật PBGDPL, việc thực hiện phong trào thi đua hưởng ứng 5 năm thực hiện Ngày Pháp luật, hòa giải cơ sở, tiếp cận pháp luật, hương ước, quy ước

Đại diện Bộ TC, Bộ NNPTNT, Bộ TNMT, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Thứ trưởng phụ trách

NSNN
(Kinh phí CTMTQGXDNTM)

8

 

Kết hợp thực hiện cùng đợt

 

250.

Quảng Nam

Vụ PBGDPL

Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nắm bắt, giải đáp khó khăn, vướng mắc thực tiễn

Đại diện các sở, ban, ngành liên quan, Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân và công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã

 

NSNN
(Kinh phí CTMTQGXDNTM)

8

 

 

251.

Quảng Ngãi

Cục TGPL

Kiểm tra việc thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng và kiểm tra công tác TGPL nói chung

 

 

NSNN

6

 

Kết hợp thực hiện cùng  đợt

 

252.

Quảng Ngãi

Cục TGPL

Hội nghị lấy ý kiến về: (1) nội dung TGPL trong chương trình đào tạo nghề luật sư; (2) đăng ký tham gia TGPL của tổ chức hành nghề luật sư

Đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước, Luật sư cộng tác viên

 

NSNN

6

 

 

253.

Quảng Ngãi

Cục TGPL

Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật; các Bộ luật, Luật tố tụng có liên quan đến hoạt động TGPL; Tập huấn kỹ năng TGPL trong các lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hành chính cho người thực hiện TGPL

Người thực hiện TGPL

 

NSNN

6

 

 

254.

Quảng Ngãi

Cục BTTP

Kiểm tra công tác quản lý giám định tư pháp

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố, trung tâm pháp y cấp tỉnh, Phòng kỹ thuật hình sự cấp tỉnh

 

NSNN

8

Cục BTTP

Kết hợp thực hiện cùng  đợt và cùng đợt với kiểm tra tại Kon Tum

 

255.

Quảng Ngãi

Cục HTQTCT

Tập huấn, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức tư pháp – hộ tịch tại UBND cấp xã

 

NSNN

8

 

256.

Quảng Ngãi

Thanh tra Bộ

Thanh tra chuyên ngành về hoạt động công chứng

Cục Bổ trợ tư pháp, Cục KHTC, Vụ TCCB, Sở Tư pháp

 

NSNN

I, II

 

 

 

257.

Quảng Ngãi

Vụ PBGDPL

Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL, lồng ghép kiểm tra kết quả 05 năm thực hiện Luật PBGDPL, việc thực hiện phong trào thi đua hưởng ứng 5 năm thực hiện Ngày Pháp luật, hòa giải cơ sở, tiếp cận pháp luật, hương ước, quy ước

Đại diện Bộ Tài chính, Bộ NNPTNT, Bộ TNMT, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Thứ trưởng phụ trách

NSNN
(CTMTQGXDNTM)

8

 

 

 

258.

Bình Định

Cục BTTP

Kiểm tra về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản kết hợp kiểm tra về hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Tổ chức đấu giá tài sản

 

NSNN

5

 

Kết hợp thực hiện cùng đợt kiểm tra tại Phú Yên, Bình Định

 

259.

Bình Định

Cục BTNN

Khảo sát thực tiễn thực hiện công tác thống kê, báo cáo về công tác bồi thường nhà nước phục vụ hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu về bồi thường nhà nước

Sở Tư pháp, Cục THADS địa phương

 

NSNN

7

 

Kết hợp thực hiện cùng đợt

 

260.

Bình Định

Cục HTQTCT

Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Công chức tư pháp – hộ tịch tại UBND cấp xã

 

NSNN

7

 

 

261.

Bình Định

Vụ PLHSHC

Hội thảo góp ý vào dự thảo Báo cáo kết quả 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013

Đại diện các bộ, ngành và một số địa phương

 

GIG

III

 

 

 

262.

Phú Yên

Cục BTTP

Kiểm tra về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản kết hợp kiểm tra về hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Tổ chức đấu giá tài sản bị kiểm tra

 

NSNN

5

 

Kết hợp thực hiện cùng đợt kiểm tra tại Phú Yên, Bình Định

 

263.

Phú Yên

Cục TGPL

Kiểm tra việc thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng và kiểm tra công tác TGPL nói chung

 

 

NSNN

3

 

Đã thực hiện kết hợp cùng đợt

 

264.

Phú Yên

Cục TGPL

Tập huấn nghiệp vụ TGPL

 

 

NSNN

3

 

 

265.

Phú Yên

Cục KTVBQPPL

Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng rà soát, hệ thống hóa văn bản phục vụ hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018

Các công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị khác có liên quan

Thứ trưởng phụ trách

NSNN

6

 

 

 

266.

Phú Yên

Thanh tra Bộ

Thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của thủ trưởng cơ quan THADS địa phương; việc  thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; bồi thường nhà nước (nếu có)

Tổng cục THADS, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Cục THA và 01-02 Chi cục

 

NSNN

III, IV

 

 

 

267.

Khánh Hòa

Vụ TCCB

Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp địa phương 2018

Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Cục Công tác phía Nam

 

NSNN

6

 

 

 

268.

Khánh Hòa

Cục ĐKQGGDBĐ

Khảo sát thực tiễn thi hành quy định pháp luật về đăng ký tài sản

Văn phòng Quốc hội, các bộ, ngành có liên quan, các tổ chức tín dụng, tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, văn phòng đăng ký đất đai, giảng viên các Trường Đại học

 

Dự án NLD

6,7

 

 

 

269.

Khánh Hòa

Cục TGPL

Kiểm tra việc thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng và kiểm tra công tác TGPL nói chung

 

 

NSNN

3

 

Đã kết hợp thực hiện cùng đợt

 

270.

Khánh Hòa

Cục TGPL

Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật; các Bộ luật, Luật tố tụng có liên quan đến hoạt động TGPL; Tập huấn kỹ năng TGPL trong các lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hành chính cho người thực hiện TGPL

Người thực hiện TGPL

 

NSNN

3

 

 

271.

Khánh Hòa

Cục BTTP

Kiểm tra tổ chức và hoạt động Thừa phát lại

Các Tổ chức hành nghề thừa phát lại

 

NSNN

4

 

 

 

272.

Khánh Hòa

Cục HTQTCT

Thanh tra công tác hộ tịch, chứng thực

 

 

NSNN

II, III, IV

 

 

 

273.

Khánh Hòa

Vụ TĐKT

Tập huấn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng (phía Nam)

Đại diện lãnh đạo phụ trách và 01 cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác TĐKT của các Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào và 03 đơn vị thuộc Bộ (Cục Công tác phía Nam, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột).

Thứ trưởng phụ trách

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

7

 

 

 

274.

Khánh Hòa

Cục BTTP

Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản tại miền Nam

Đội ngũ đấu giá viên của các tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước

 

NSNN

6

 

Kết hợp thực hiện cùng đợt

 

275.

Khánh Hòa

Cục BTTP

Lớp bồi dưỡng kỹ năng tư vấn chuyên sâu cho đội ngũ tư vấn viên pháp luật

Các tư vấn viên pháp luật, luật sư của Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc hội luật gia, phụ nữ, nông dân, công đoàn

 

NSNN và Dự án GIG

6

 

 

276.

Bình Thuận

Cục TGPL

Kiểm tra công tác TGPL

 

 

NSNN

3

 

Đã thực hiện

 

277.

Bình Thuận

Cục ĐKQGGDBĐ

Khảo sát thực tiễn thi hành quy định pháp luật về đăng ký tài sản

Văn phòng Quốc hội, các bộ, ngành có liên quan, các tổ chức tín dụng, tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, văn phòng đăng ký đất đai, giảng viên các Trường Đại học

 

Dự án NLD

6,7

 

 

 

278.

Bình Thuận

Cục HTQTCT

Tập huấn, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức tư pháp – hộ tịch tại UBND cấp xã

 

NSNN

4

 

 

 

279.