9461

Quyết định 773/1998/QĐ-UBTDTT về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Thể thao thành tích cao II do Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

9461
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 773/1998/QĐ-UBTDTT về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Thể thao thành tích cao II do Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Số hiệu: 773/1998/QĐ-UBTDTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao Người ký: Hà Quang Dự
Ngày ban hành: 13/08/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 773/1998/QĐ-UBTDTT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao
Người ký: Hà Quang Dự
Ngày ban hành: 13/08/1998
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 773/1998/QĐ-UBTDTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 1998 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO II

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm vụ,
quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 03 / 1998 / NĐ - CP ngày 6 / 1 / 1998 của chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Thể dục thể thao;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Đào tạo ;

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1 : Vụ Thể thao thành tích cao II là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước về thể thao thành tích cao thuộc các môn bóng ; thừa uỷ quyền Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức liên quan để chỉ đạo, tổ chức thực hiên hoạt động phát triển thành tích thể thao các môn bóng trong phạm vi cả nước.

Điều 2 : Vụ Thể thao thành tích cao II có nhiệm vụ :

2.1. Xây dựng và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tổ chức và quản lý các hoạt động thể thao thành tích cao các môn bóng để trình cấp có thẩm quyền ban hành ; tổ chức thực hiên các văn bản đó .

2.2 . Đề xuất xây dựng chiến lược, qui hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển phong trào Thể thao thành tích cao các môn bóng ; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt .

Tổ chức chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với những hoạt động thể thao thành tích cao các môn bóng có tính chất quốc gia và quốc tế.

2.3. Phối hợp các cơ quan Nhà nước, đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội để chỉ đạo và tổ chức thực hiện những hoạt động nâng cao thành tích Thể thao các môn bóng : xây dựng hệ thống đào tạo tài năng thể thao, xây dựng các chỉ tiêu chuyên môn để tuyển chọn vận động viên và kiểm tra đánh giá quá trình tập luyện - thi đấu, xây dựng hệ thống thi đấu và chương trình thi đấu thể thao trong nước ; tổ chức chỉ đạo việc xây dựng chương trình huấn luyện các đội tuyển trẻ và các đội tuyển quốc gia các môn bóng ; tuyển chon các thành viên đội tuyển, chỉ đạo và giám sát thực hiện chương trình, kế hoạch huấn luyện ; chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đào tạo vận động viên trong Chương trình Thể thao Quốc gia .

Phối hợp các đơn vị liên quan để chỉ đạo và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ quản lý thể thao thành tích cao các môn bóng .

Phối hợp Bộ Giáo dục đào tạo chỉ đạo và tổ chức các chương trình, kế hoạch thống nhất quản lý nội dung chương trình huấn luyện nâng cao thành tích thể thao các môn bóng cho học sinh, sinh viên, góp phần phát hiện, bồi dưỡng các tài năng thể thao trong nhà trường ;

Phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xây dựng đội ngũ vận động viên và nâng cao thành tích thể thao về các môn bóng, từng bước xây dựng lực lượng thể thao thành tích cao trong Quân đội, Công an Nhân dân ;

Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức các hình thức kiểm tra y học thể dục thể thao phối hợp đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài tham gia các hoạt động tập luyện, thi đấu các môn bóng để nâng cao thành tích thể thao .

2.4. Phối hợp với các đơn vị liên quan để chỉ đạo, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ quản lý thể thao thành tích cao các môn bóng .

2.5. Phối hợp tổ chức và tham gia chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, vận dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phát triển thành tích cao các môn thể thao dân tộc truyền thống, phát triển các môn bóng quốc tế phù hợp .

2.6. Tham gia xây dựng đề xuất kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, trang - thiết bị và ngân sách phát triển thể thành tích cao các môn bóng .

2.7. Tham mưu về quản lý Nhà nước đối với tổ chức xã hội cấp quốc gia về các môn bóng, theo dõi, hỗ trợ các tổ chức đó trong việc thành lập, tổ chức hoạt động và phát triển đúng hướng .

2.8. Phối hợp với các Vụ chức năng tham mưu để bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban trình Chính phủ ký kết, tham gia, phê duyệt các điều ước quốc tế có liên quan đến thể thao thành tích cao các môn bóng ; xây dựng, chỉ đạo tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hợp tác, giao lưu quốc tế, điều ước quốc tế về thể thao thành tích cao các môn bóng theo quy định của Chính phủ và uỷ quyền bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban.

2.9. Xây dựng và tham gia xây dựng tiêu chuẩn cấp bậc thể thao của huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên ; quản lý hồ sơ đối với các đối tượng trên ; đề xuất để trình Chính phủ quyết định việc phong tặng danh hiệu vinh dự đối với cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc về các môn bóng .

2.10. Giúp Bộ trưởng, chủ nhiệm Uỷ ban thể dục thể thao kiểm tra các Bộ, Nghành, Uỷ ban nhân dân địa phương, các tổ chức, công dân Việt Nam trong việc chấp hành pháp luật về thể thao thành tích các môn bóng .

Điều 3 : Cơ cấu tổ chức Vụ Thể thao thành tích cao II :

3.1. Vụ Thể thao thành tích cao II có Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng, các Trưởng Bộ môn và cán bộ - công chức .

3.2. Trong Vụ Thể thao thành tích cao II có :

3.2.1. Bộ môn Bóng đá ;

3.2.2. Bộ môn Bóng chuyền ;

3.2.3. Bộ môn Bóng rổ, Bóng ném, Billard và Snooker ;

3.2.4. Bộ môn Bóng bàn ;

3.2.5. Bộ môn cầu mây, Cầu chinh, Bowling, Golf ;

3.2.6. Bộ môn cầu lông ;

3.2.7. Bộ môn quần vợt ;

3.3. Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao về toàn bộ hoạt động của Vụ .

Các phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II điều hành hoạt động của vụ theo chế độ chuyên viên. Vụ trưởng quản lý, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ - công chức ; quản lý hồ sơ tài liệu, tài sản, sử dụng ngân sách được phân bố cho Vụ Thể thao thành tích cao II theo quy định hiện hành của Nhà Nước .

3.4.Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc của Vụ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao duyệt và điều hành công việc của Vụ theo Quy chế được duyệt.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5 : Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Đào tạo, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban thể dục thể thao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5
- Lưu VT,TC,TK Bộ trưởng .

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO 
Hà Quang Dự

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản