Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6654/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC Ổ SUNG KIỆN TOÀN THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2002/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG NHÂN VIÊN QUỐC PHÒNG THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Công văn số 38/TB-TW ngày 28/12/2001 của Ban chấp hành Trung ương, thông báo kết luận của Bộ chính trị về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng có thời gian tham gia kháng chiến chống Pháp trước ngày 20/7/1954 đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31/12/1960 về trước.
Căn cứ Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên, giải ngũ, thôi việc từ ngày 31/12/1960 trở về trước;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 104/TTLT-BQP-BTC ngày 01/8/2002 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện quyết định số 47/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
 Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 1333/TT-BCH ngày 7/9/2005.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên, giải ngũ, thôi việc từ ngày 31/12/1960 trở về trước của Thành phố Hà Nội, gồm các thành viên sau:

1. Bà Ngô Thị Thanh Hằng- Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban

2. Ông Đỗ Căn- Phó Chỉ huy trưởng chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố, Phó Ban Thường trực.

3. Ông Lê Toàn Khang- Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương Binh xã hội, Phó Ban

4. Ông Đỗ Đình Hồng- Phó Văn phòng UBND Thành phố.

5. Bà Nguyễn Thị Vinh- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên.

6. Bà Trần Thị Lê Trinh- Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên.

7. Ông Nguyễn Đức Hòa- Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, Ủy viên.

8. Bà Huỳnh Thị Mai Phương- Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội, Ủy viên.

9. Ông Nguyễn Thanh Vân- Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố, Ủy viên.

10. Ông Nguyễn Trọng Trung- Trưởng Ban Tài chính, Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố, Ủy viên.

11. Ông Đoàn Quang Hòa- Trợ lý chính sách, Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố, Ủy viên.

* Ủy ban nhân dân Thành phố mời đại diện Ban Tổ chức Thành ủy, Hội Cựu chiến binh Thành phố tham gia Thành viên Ban chỉ đạo:

1. Bà Nguyễn Thị Thắng- Phó Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy viên.

2. Ông Ngô Văn Ni- Phó Chủ tịch Hội CCB Thành phố, Ủy viên.

Điều 2: Bộ chỉ huy quân sự Thành phố là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, có trách nhiệm giúp UBND Thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ chi trả, thanh quyết toán kinh phí đứng trình tự, đúng đối tượng chính sách; đảm bảo công khai, dân chủ, chính xác, đúng quy định theo Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 104/TTLT-BQP-BTC ngày 1/8/2002 của liên bộ Bộ Quốc Phòng- Tài chính. Định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả triển khai thực hiện với UBND Thành phố.

Điều 3: Quyết định này thay thế quyết định số 6289/QĐ-CTUB ngày 12/9/2002 của UBND Thành phố và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể Thành phố có liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các ông, bà có tên tại Điều I, chiẹu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH 
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản