455980

Quyết định 622/QĐ-UBDT về phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, đối thoại về chính sách pháp luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

455980
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 622/QĐ-UBDT về phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, đối thoại về chính sách pháp luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 622/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Y Thông
Ngày ban hành: 23/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 622/QĐ-UBDT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc
Người ký: Y Thông
Ngày ban hành: 23/10/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 622/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, TƯ VẤN, ĐỐI THOẠI VỀ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN, BẢO HIỂM Y TẾ HỘ GIA ĐÌNH TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu chức năng của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-UBDT ngày 09/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương I;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 03/02/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về Ban hành kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Địa phương I;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Địa phương I.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, đối thoại về chính sách pháp luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 (Có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ Địa phương I chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban Dân tộc, Trung tâm truyền thông Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Địa phương I và Thủ trưởng các vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (B/cáo);
- TT truyền thông BHXH (P/hợp TH);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, ĐPI (15).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Y Thông

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, TƯ VẤN, ĐỐI THOẠI VỀ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN, BẢO HIỂM Y TẾ HỘ GIA ĐÌNH TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 622/QĐ-UBDT ngày 23/10/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 tại Hội nghị lần thứ 7 của BCHTW khóa XII về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước;

- Tuyên truyền phổ biến, tư vấn, đối thoại về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế hộ gia đình và bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đồng bào dân tộc thiểu số cư trú tại vùng sâu, vùng xa trên địa bàn vùng dân tộc & miền núi về vai trò, ý nghĩa, lợi ích, giá trị nhân đạo, nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, từ đó tích cực, tự giác tham gia; chú trọng đến nhóm đối tượng cơ sở: người có uy tín, già làng, trưởng thôn bản,...

II. NỘI DUNG

1. Nội dung tuyên truyền

- Phổ biến những vấn đề cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; chú trọng vai trò, ý nghĩa, giá trị nhân văn, nhân đạo của chính sách này và quyền lợi, trách nhiệm của người tham gia;

- Chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương đối với đồng bào dân tộc thiểu số khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình;

- Một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH;

- Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

- Trao đổi, tư vấn, đối thoại trực tiếp về những vấn đề có liên quan đến BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

…………………

chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Vụ Địa phương I tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nội dung và tiến độ thời gian được phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc cần điều chỉnh bổ sung cho phù hợp, giao Vụ Địa phương I tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ủy ban xem xét quyết định./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản