Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 622/2006/QĐ-BCN điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dệt May Thắng Lợi do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 622/2006/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 17/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 622/2006/QĐ-BCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 17/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 622/2006/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY DỆT MAY THẮNG LỢI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam (tờ trình số 313/TTr-CPH ngày 10 tháng 3 năm 2006);
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dệt May Thắng Lợi như sau:

1. Vốn điều lệ: 95.000.000.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ đồng chẵn).

2. Cổ phần phát hành lần đầu là 95.000.000.000 đồng, tương ứng với 9.500.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là là 10.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần Nhà nước: 968.500 cổ phần, chiếm 10,19% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 2.112.500 cổ phần, chiếm 22,24% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho nhà đầu tư chiến lược: 1.710.000 cổ phần, chiếm 18,00% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán đấu giá công khai: 4.709.000 cổ phần, chiếm 49,57% vốn điều lệ

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Dệt May Thắng Lợi và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt May Thắng Lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 


Nơi nhận:

- Như điều 2
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN
- Bộ Tài chính
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ LĐTB và XH,
- Bộ Nội dụ.
- Ngân hàng Nhà nước VN
- UBND TP. Hồ Chí Minh,
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Lưu VT, TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Bùi Xuân Khu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản