378601

Quyết định 578/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020

378601
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 578/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020

Số hiệu: 578/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 13/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 578/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 13/02/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 578/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Người cao tuổi Việt Nam ngày 23/11/2009;

Căn cứ Quyết định 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 18/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Chủ tịch Hội Người cao tui tnh tại Văn bản số 01/LN-SLĐTBXH-NCT ngày 10/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tĩnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2020.

Điều 2. Giao Hội Người cao tuổi tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả Đề án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Hội Người cao tuổi Việt Nam;
- TTr Tỉnh ủy, HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, PVP UBND tỉnh (phụ trách);
- Lưu: VT, TH, K
GVX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

ĐỀ ÁN

THÀNH LẬP VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh)

Phần thứ nhất

CĂN CỨ VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Căn cứ pháp lý

Luật Người cao tuổi Việt Nam ngày 23/11/2009;

Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020;

Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020;

Hướng dẫn số 401/HD-HNCT ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ Hội Người cao tui Việt Nam về xây dựng Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020;

Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 18/4/2014 của Ủy ban nhân dân tnh Hà Tĩnh về thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2. Căn cứ thực tiễn

2.1. Tình hình chung

Hà Tĩnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, có tổng diện tích tự nhiên hơn 6.000 km2, dân số gần 1,3 triệu người, gồm 13 đơn vị hành chính cấp huyện, 262 đơn vị hành chính cp xã. Hội Người cao tuổi được thành lập và hoàn thiện về tổ chức từ tnh đến cơ sở, gồm 13 tổ chức hội cấp huyện, 262 tổ chức hội cấp xã, phường, thị trấn, Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, công tác đảm bảo an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả. Các chính sách về an sinh xã hội như: Trợ cấp xã hội, chăm sóc sức khỏe, các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí, quan tâm các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng người cao tui, đặc biệt đối với người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, khuyết tật, người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo...

Tuy nhiên, do điều kiện phát triển kinh tế, xã hội có mặt còn hạn chế ở một số vùng miền, nhất là ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển nên đời sống nhân dân nói chung và người cao tuổi nói riêng còn khó khăn, chất lượng cuộc sống thấp (hiện còn 15.600 người cao tuổi sống trong các hộ nghèo, 9.369 người cao tuổi sống trong hộ cận nghèo). Thực trạng già hóa dân số đã và đang đặt ra nhiều yêu cầu và thách thức trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở Hà Tĩnh, rất cần sự chung tay, góp sức, ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng và xã hội.

2.2. Thực trạng người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

- Tính đến cuối năm 2016, tổng số người cao tuổi là 159.238 người, chiếm 12,25% dân số toàn tnh; trong đó:

+ Số NCT tuổi từ 60 - 79 tuổi: 104.377 người, chiếm 65,53%;

+ SNCT tuổi từ đủ 80 tuổi đến 99 tuổi: 54.348 người, chiếm 34,13%;

+ Số NCT tuổi từ đủ 100 tuổi trở lên: 513 người, chiếm 0,003%.

- Ngoài ra còn có 6.133 người dưới 60 tuổi tham gia sinh hoạt Hội Người cao tuổi.

- Số NCT có lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp xã hội hàng tháng là 117.395 người. Trong đó:

+ Số NCT đang hưởng lương hưu, BHXH: 46.628 người;

+ Số NCT hưởng trợ cấp ưu đãi NCC: 30.487 người;

+ Số NCT hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội: 42.439 người;

3. Kết quả và tác động của mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là một tổ chức dựa vào cộng đồng, có mục tiêu liên kết các thành viên, thúc đẩy tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng, nhằm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tui tại cộng đồng khu dân cư. Hoạt động của Câu lạc bộ gồm chăm sóc sức khỏe, tăng thu nhập, giảm nghèo, chăm sóc đời sống tinh thần thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thăm hỏi giao lưu; tình nguyện viên chăm sóc tại nhà, tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng; bảo vệ quyền và lợi ích cho hội viên; nâng cao nhận thức, kiến thức; vận động nguồn lực. Nguyên tắc hoạt động của Câu lạc bộ là tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, không trục lợi cá nhân, tuân thủ pháp luật, quyết định theo đa số, kết hợp hợp tác, tương trợ dưới sự điều hành của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, lấy mục tiêu chính là chăm sóc, giúp đỡ người cao tuổi. Nội dung sinh hoạt của các Câu lạc bộ khá phong phú, đa dạng với các nội dung chăm sóc sức khỏe, phương pháp tăng thu nhập... nâng cao nhận thức của các hội viên.

Hà Tĩnh là một trong những tỉnh được Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi quốc tế (HelpAge) tài trợ, hỗ trợ thành lập và hoạt động từ năm 2010. Đến nay, toàn tnh có 80 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau do Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Hội Người cao tuổi tnh triển khai tại 4 huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Nghi Xuân (có 4.925 hội viên tham gia, trong đó có 3.574 hội viên là NCT chiếm 72%, 1.956 hội viên nữ, chiếm 40%). Kinh phí hoạt động của Câu lạc bộ bằng các nguồn tài trợ của các tổ chức phi chính phủ và nguồn lực của địa phương, với tổng số tin 11.764 triệu đồng.

Hoạt động Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã tác động tích cực vào việc đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực cán bộ và vai trò nòng cốt của Hội Người cao tuổi trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở. Kinh nghiệm và năng lực chỉ đạo, quản lý Câu lạc bộ của đội ngũ cán bộ Hội Người cao tuổi các cấp được tích lũy, nâng lên; được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tquốc, các đoàn thể quần chúng, nhân dân ở địa phương ghi nhận là một loại hình hoạt động có hiệu quả và mang tính nhân văn sâu sắc. Hoạt động của Câu lạc bộ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người cao tui (Đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa, sức khỏe của hội viên và người cao tuổi được nâng lên, người cao tuổi là người nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống). Hoạt động của Câu lạc bộ đã khơi dậy và phát huy các giá trị truyền thông về văn hóa, đạo lý, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong hội viên, làm phong phú thêm các phong trào xây dựng đi sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở cơ sở; tạo được sân chơi bổ ích để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích và hạnh phúc; Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nói chung và người cao tuổi nói riêng; nhu cầu của người cao tuổi được tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ ngày càng nhiều.

Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã tổ chức các đội tình nguyện viên đchăm sóc người cao tuổi cô đơn, ốm đau trong cộng đồng, tổ chức hoạt động cộng đồng, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới tại địa phương, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho người cao tuổi và các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng thông qua các buổi sinh hoạt của các Câu lạc bộ.

4. Sự cần thiết xây dựng Đề án

Việc xây dựng, nhân rộng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trong những năm qua trên địa bàn tỉnh đã đặt được kết quả khá quan trọng. Song, số người cao tuổi được tập hợp, tham gia trong các Câu lạc bộ mới đặt trên 3%, chưa đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi trong toàn tỉnh, còn nhiều khu dân cư, nhiều xã chưa có Câu lạc bộ, nhiều người cao tuổi chưa được tham gia. Các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã thành lập, đi vào hoạt động ở giai đoạn đầu, chưa có nhiều kinh nghiệm, nguồn lực tài chính còn thấp, do đó còn gặp khó khăn trong hoạt động. Với gần 160.000 người cao tuổi trong toàn tnh, đang đặt ra sự cần thiết phải tiếp tục cng cố, duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ đã thành lập, nhân rộng thêm các mô hình Câu lạc bộ tại các địa phương.

Từ các căn cứ pháp lý và thực tiễn trên, việc thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là rất cần thiết, cần có các điều kiện bảo đảm để xây dựng và triển khai thực hiện “Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018-2020”.

Phần thứ 2

MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu

a) Xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi; hỗ trợ tăng thu nhập, cải thiện đời sống và bảo vệ quyền lợi cho người cao tuổi thông qua các hoạt động và cách tiếp cận liên thế hệ tự giúp nhau dựa vào cộng đồng nhằm chăm sóc và phát huy đầy đủ, có hiệu quả vai trò của người cao tuổi trong xây dựng địa phương, góp phần ổn định, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt hướng tới giúp đỡ người cao tuổi nghèo, cận nghèo và khó khăn tại cộng đồng.

b) Nâng cao vai trò của Hội Người cao tuổi và huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, xã hội và cộng đồng trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tui, góp phần thực hiện kế hoạch và các chỉ tiêu hành động thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tnh giai đoạn 2014-2020.

2. Chỉ tiêu:

a) Chỉ tiêu về số lượng

Giai đoạn 2018 - 2020: Củng cố, duy trì, xây dựng và nhân rộng 140 câu lạc bộ với tổng số khoảng 7.000 thành viên, có khoảng 5.000 người cao tuổi tham gia.

b) Chỉ tiêu về chất lượng

Các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu theo quy định: 70% là người cao tuổi (từ 55 tuổi trở lên), 60-70% là phụ nữ, 60-70% là người nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn; có ít nhất 50% thành viên được vay vốn bằng tiền hoặc hiện vật và cải thiện thu nhập; 100% Câu lạc bộ được tập huấn và giám sát theo quy chế.

3. Phạm vi thực hiện: Đề án được triển khai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

4. Đối tượng: Người cao tuổi và gia đình của người cao tuổi, phụ nữ và các thành viên khác trong cộng đồng, đặc biệt người cao tuổi nghèo, cận nghèo, khó khăn.

Phần thứ 3

HOẠT ĐỘNG, KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Hoạt động của Đề án

1.1. Lập kế hoạch, hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện Đề án

a) Thành lập Ban Điều hành Đề án, xây dựng kế hoạch, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các địa phương lập kế hoạch cụ thể về tiến độ xây dựng các Câu lạc bộ và ngân sách hoạt động.

b) Xây dựng quy định về mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau bao gồm: tiêu chí, quy định về cơ cấu tổ chức, điều lệ, nội dung hoạt động, cơ chế huy động nguồn lực, quản lý tài chính, quy trình thành lập. Hướng dẫn, phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình.

- Giai đoạn 2018 - 2019:

Trên cơ s80 Câu lạc bộ đã hoạt động, các địa phương sắp xếp, củng cố, kiện toàn và Quyết định thành lập theo quy định tại Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020, Giao Hội Người cao tuổi tiếp quản 80 Câu lạc bộ từ Hội Liên hiệp phụ nữ tnh để tiếp tục củng cố hoạt động theo hướng dẫn của Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Tổ chức điều tra, khảo sát, xác định địa bàn, các điều kiện đảm bảo để thành lập mới 60 Câu lạc bộ, với các yêu cầu sau:

+ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Hội Người cao tuổi cấp huyện phối hợp với các cơ quan chuyên môn lập kế hoạch khảo sát, điều tra, xác định địa bàn thành lập Câu lạc bộ; hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện khảo sát, điều tra; tổng hợp danh sách các địa phương đăng ký thành lập Câu lạc bộ trên địa bàn huyện gửi Ban Điều hành Đề án cấp tỉnh.

+ Địa bàn thành lập câu lạc bộ chủ yếu theo địa bàn khu dân cư (thôn, xóm, khối phố); ưu tiên các xã chưa được thành lập Câu lạc bộ; những nơi có số lượng người cao tuổi ít có thể thành lập Câu lạc bộ theo địa bàn liên thôn, liên phố, nhưng không quá 3 khu dân cư để thuận lợi trong sinh hoạt.

- Từ năm 2020: Củng cố, duy trì các Câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả tốt nhất, tiếp tục nhân rộng mô hình Câu lạc bộ tại các địa phương (đối với những đơn vị, địa phương có điều kiện thành lập).

c) Huy động nguồn lực của địa phương, lồng ghép với các chương trình, dự án và các quỹ tại địa phương để hỗ trợ nguồn quỹ ban đầu cho các Câu lạc bộ.

d) Tổ chức hướng dẫn và tuyên truyền về Đề án và mô hình Câu lạc bộ theo hướng dẫn của Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành Trung ương.

1.2. Tập huấn kỹ thuật nghiệp vụ để nhân rộng Câu lạc bộ tại địa phương.

- Tập huấn cho cán bộ triển khai đề án, cán bộ Hội Người cao tuổi, thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và cán bộ liên quan của huyện, xã theo hình thức tập huấn cho giảng viên, tập huấn mẫu, tập huấn điểm tại huyện... về phương pháp thành lập, quản lý, các hoạt động của Câu lạc bộ, tham quan các mô hình.

- Hướng dẫn triển khai các hoạt động tại các Câu lạc bộ (lập kế hoạch, vay vốn, tăng thu nhập, văn nghệ, thể thao, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ cộng đồng, tình nguyện viên chăm sóc tại nhà, vận động nguồn lực...).

- Tổ chức tham quan mô hình Câu lạc bộ các huyện trong tnh, các tỉnh ban, trên cơ sở đó triển khai tổ chức hoạt động của Các câu lạc bộ ở địa phương đạt hiệu quả cao nhất.

1.3. Giám sát, hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đang hoạt động để làm nòng cốt nhân rộng các Câu lạc bộ mới.

- Tổ chức giám sát và hướng dẫn kỹ thuật tại chỗ cho các Câu lạc bộ.

- Tiến hành kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên toàn tnh.

- Thực hiện công tác báo cáo, sơ kết, tổng kết ở các địa phương và toàn tỉnh.

2) Kinh phí thực hiện

2.1. Ngân sách nhà nước:

- Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ: 1.500 triệu đồng.

+ Hỗ trợ ban đầu cho các Câu lạc bộ mới thành lập khi đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định: Mỗi CLB 10 triệu đồng (tối đa không quá 60 CLB).

+ Htrợ các hoạt động khác: Hằng năm, căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch hoạt động, Hội Người cao tuổi chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dự toán kinh phí thực hiện Đề án... gửi Sở Tài chính xem xét, thẩm định, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt thực hiện Đề án.

2.2. Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân; huy động đóng góp của hội viên và các nguồn quỹ của địa phương; vận động nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật để hỗ trợ.

Phần thứ 4

GIẢI PHÁP, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giải pháp thực hiện

a) Truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng và các ngành, các cấp về mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, về người cao tuổi và Quyết định số 1533/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020:

- Phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, đoàn thể các cấp tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác động và hiệu quả của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; kết quả, kinh nghiệm qua thực tiễn hoạt động của các Câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; li ích các mô hình Câu lạc bộ mang lại cho người cao tuổi và cộng đng, nht là người cao tuổi thuộc diện nghèo, khó khăn, thiệt thòi, cô đơn, không nơi nương tựa.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao lưu, học tập kinh nghiệm để phổ biến, xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ, qua đó tăng cường sự đồng thuận và ủng hộ tích cực của cán bộ, hội viên người cao tuổi, các ngành, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân trong việc triển khai thực hiện Đề án.

- Tuyên truyền về nhân tố, điển hình trong xây dựng và hoạt động Câu lạc bộ để thúc đẩy nhân rộng mô hình.

b) Huy động nguồn lực, vận động các tổ chức, xã hội, doanh nghiệp tham gia nhân rộng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau:

- Hỗ trợ hàng năm từ Ngân sách nhà nước.

- Vận động nguồn lực từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và cá nhân trong và ngoài tỉnh.

- Phối hợp với Ban quản lý Đề án quốc gia của Trung ương Hội Người cao tuổi để tổ chức tìm kiếm nguồn lực, dự án.

c) Hội Người cao tui tỉnh phối hợp với các sở, ngành tạo điều kiện hỗ trợ thành lập và hoạt động của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau:

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo lập dự toán ngân sách, lập kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; lồng ghép với chính sách phát triển kinh tế - xã hội; huy động sự tham gia của chính quyền (theo Điều 24, Luật Người cao tui và Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi) để các thành viên Câu lạc bộ được vay vốn sản xuất, giảm nghèo.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Câu lạc bộ về kiến thức sản xuất và lồng ghép nguồn lực từ chương trình nông nghiệp, nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh.

- Phối hợp vi Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền, thể dục thể thao, dưỡng sinh, văn nghệ... của các Câu lạc bộ.

- Phối hợp với Ban công tác Người cao tui tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Hội cấp tỉnh: Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ... tham gia huy động nguồn lực để thành lập, quản lý và giúp đỡ các Câu lạc bộ hoạt động.

- Các địa phương, đơn vị tạo điều kiện hỗ trợ thành lập và hoạt động của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đạt hiệu quả tốt nhất.

2. Tổ chức thực hiện

a) Hội Người cao tuổi tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan trong việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; lập dự toán ngân sách hàng năm, chịu trách nhiệm quản lý kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật. Tham mưu thành lập Ban Điều hành thực hiện Đề án; giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đ án theo quy định. Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện Đề án báo cáo Ủy ban nhân dân tnh, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Hướng dẫn Hội Người cao tuổi các huyện, thành phố, thị xã thành lập Câu lạc bộ theo kế hoạch; xây dựng quy chế hoạt động, quy chế quản lý quỹ của Câu lạc bộ. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ các cấp vận động nguồn lực cho việc nhân rộng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, sử dụng nguồn quỹ xóa đói giảm nghèo và các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ thực hiện Đề án.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Là cơ quan thường trực của Ban Công tác Người cao tui tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Hội Người cao tuổi tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện; tham gia kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh của các Câu lạc bộ.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vận động các nguồn hỗ trợ phát triển ODA, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ở cấp quốc gia và địa phương.

d) Sở Tài chính: Căn cứ kế hoạch thực hiện Đề án, nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, khả năng ngân sách địa phương tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ nguồn kinh phí thực hiện Đề án trong dự toán ngân sách hàng năm.

e) Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp, chỉ đạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức về Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, tuyên truyền huy động nguồn lực để nhân rộng mô hình Câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh.

g) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp hướng dẫn các hội viên Câu lạc bộ về kiến thức sản xuất và lồng ghép nguồn lực từ chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, xây dựng nông thôn mới.

h) Sở Y tế: Phối hợp, tạo điều kiện cho các Câu lạc bộ được khám sức khỏe định kỳ, tuyên truyền, phổ biến về chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi cô đơn, khó khăn. Hỗ trợ kỹ thuật để thành lập đội ngũ tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi.

i) Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi; hướng dẫn hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, dưỡng sinh... phù hợp với người cao tuổi.

k) Sở Ngoại vụ: Là đầu mối, hỗ trợ Hội Người cao tuổi tnh và các địa phương tìm nguồn hỗ trợ kỹ thuật hoặc tài chính từ các tổ chức quốc tế để nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

l) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể: vận động đoàn viên, hội viên tích cực tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; giúp đỡ, vận động nguồn lực, phối hợp hỗ trợ thực hiện và giám sát Đề án đạt hiệu quả.

m) Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tnh: Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 trên địa bàn tỉnh theo nội dung của Đề án.

n) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, chđạo xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án của tnh. Tạo điều kiện cho UBND các xã, phường, thị trấn thành lập và duy trì hoạt động của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo kế hoạch.

Hỗ trợ kinh phí, lồng ghép các nguồn lực và huy động các nguồn xã hội hóa ở địa phương để thành lập và nhân rộng Câu lạc bộ, hoạt động có hiệu quả.

Ủy ban nhân dân tnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2020” đạt hiệu quả cao nhất. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Hội Người cao tuổi tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản