6143

Quyết định 555/2003/QĐ-UB về việc sáp nhập Xí nghiệp Công trình giao thông Củ Chi vào Xí nghiệp Công trình công cộng Củ Chi và đổi tên thành Công ty Dịch vụ Công ích huyện Củ Chi do chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6143
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 555/2003/QĐ-UB về việc sáp nhập Xí nghiệp Công trình giao thông Củ Chi vào Xí nghiệp Công trình công cộng Củ Chi và đổi tên thành Công ty Dịch vụ Công ích huyện Củ Chi do chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 555/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 06/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 555/2003/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 06/02/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 555/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP XÍ NGHIỆP CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CỦ CHI VÀO XÍ NGHIỆP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG CỦ CHI VÀ ĐỔI TÊN THÀNH CÔNG TY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN CỦ CHI.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20/4/1995 ;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ;
Xét Thông báo số 183/ĐMDN ngày 02/10/2002 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố và Văn bản đề nghị số 1228/UB ngày 18/10/2002 của ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ;

Xét Tờ trình số 25/KHĐT-ĐKKD ngày 20/01/2003 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay sáp nhập Xí nghiệp Công trình giao thông Củ Chi (doanh nghiệp Nhà nước-thành lập theo quyết định số 156/QĐ-UB ngày 03/12/1992 của ủy ban nhân dân thành phố) vào Xí nghiệp Công trình công cộng Củ Chi (doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích-thành lập theo quyết định số 6079/QĐ-UB-KT ngày 29/10/1997 của ủy ban nhân dân thành phố) và đổi tên thành Công ty Dịch vụ công ích huyện Củ Chi.

Điều 2.- Trụ sở của Công ty Dịch vụ công ích huyện Củ Chi đặt tại : Khu phố 2, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3.- Ngành nghề kinh doanh của Công ty Dịch vụ công ích huyện Củ Chi giữ nguyên ngành nghề đã có của Xí nghiệp Công trình công cộng Củ Chi và bổ sung thêm chức năng của Xí nghiệp Công trình giao thông công cộng Củ Chi ; cụ thể bổ sung thêm : sửa chữa, xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng và công nghiệp. Dịch vụ vật tư phục vụ giao thông vận tải.

Điều 4.- Vốn của Công ty Dịch vụ công ích huyện Củ Chi sau khi sáp nhập và đổi tên là 10.543.242.256 đồng (theo văn bản xác nhận vốn số 511/TCDN-CN ngày 01/11/2002 và văn bản số 560/TCDN-CN ngày 25/11/2002 của Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố).

Điều 5.- Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích huyện Củ Chi có trách nhiệm :

5.1- Tiếp nhận nguyên trạng cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, vốn, tài sản, các hợp đồng kinh tế dở dang, công nợ (nếu có), lao động, chức năng, nhiệm vụ của Xí nghiệp Công trình giao thông Củ Chi.

5.2- Tổ chức sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục ; tận dụng khai thác hết năng lực của Công ty.

5.3- Tiến hành các thủ tục và đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng có liên quan của thành phố theo đúng quy định hiện hành.

5.4- Nộp bản chính quyết định thành lập và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Xí nghiệp Công trình giao thông Củ Chi tại Sở Kế hoạch và Đầu tư ; nộp con dấu tại Công an thành phố.

Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định số 156/QĐ-UB ngày 03/12/1992 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Xí nghiệp Công trình giao thông Củ Chi. Công ty Dịch vụ công ích huyện Củ Chi có trách nhiệm kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ pháp lý của Xí nghiệp Công trình giao thông công cộng Củ Chi và của Xí nghiệp Công trình giao thông Củ Chi.

Điều 7.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính-Vật giá, Sở Giao thông công chánh, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Giám đốc các doanh nghiệp tại Điều 2 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 
Nơi nhận :
- Như điều 7
- VPCP, Bộ KHĐT, Bộ TC
- TTUB : CT, các PCT
- Các Ban Đảng : TC, VPTU
- Cục Thuế TP, CATP
- Chi nhánh NHNN/TP
- VPHĐ-UB : các PVP, Tổ CNN
- Lưu (CNN-K)

 

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Quốc Bình

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản