9625

Quyết định 55/2005/QĐ-UB thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

9625
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 55/2005/QĐ-UB thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 55/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 06/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 55/2005/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng
Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 06/05/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 55/2005/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 05 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 101/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 2 năm 2004 của Chính phủ về thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2004/TTLT-BBCVT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2004 của Liên bộ Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng,
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố Đà Nẵng.
Sở Bưu chính, Viễn thông là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố; tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin (gọi chung là bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin); quản lý các dịch vụ công về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.

Sở Bưu chính, Viễn thông chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ chuyên môn của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Sở Bưu chính, Viễn thông có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu theo quy định và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Trụ sở đặt tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Bưu chính, Viễn thông thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2004/TTLT-BBCVT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2004 của Liên bộ Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 3: Tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Bưu chính, Viễn thông

1. Sở Bưu chính, Viễn thông có Giám đốc và các Phó Giám đốc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm.

- Giám đốc Sở chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Uỷ ban nhân dân thành phố, Bộ Bưu chính, Viễn thông về tình hình kết quả hoạt động của Sở, báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân thành phố khi được yêu cầu; Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân thành phố, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở và thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc thực hiện một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở gồm:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Bưu chính;

- Phòng Viễn thông (bao gồm Internet và truyền dẫn phát sóng);

- Phòng Điện tử - Công nghệ thông tin;

- Các tổ chức sự nghiệp;

Điều 4: Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở, quy định chức năng, nhiệm vụ các Phòng trực thuộc trên nguyên tắc: Bao quát đầy đủ các lĩnh vực công tác, phù hợp với tính chất, đặc điểm và khối lượng công việc thực tế của cơ quan, bảo đảm đơn giản về thủ tục hành chính và thuận tiện trong việc giải quyết công việc của tổ chức và công dân;

- Căn cứ các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Bưu chính, Viễn thông, khối lượng, tính chất và đặc điểm cụ thể về công tác bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin của thành phố, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan xây dựng đề án thành lập Thanh tra Sở, các tổ chức sự nghiệp, kế hoạch tài chính, ngân sách, biên chế, địa điểm làm việc… báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 6: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ; Bưu chính, Viễn thông; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Chánh Thanh tra thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận

- Như Điều 6;
- Bộ Bưu chính, Viễn thông;
- Bộ Tư pháp;
- Thành uỷ ĐN;
- TT HĐND TP;
- Chủ tịch và các PCT UBND TP;
- Sở Tư pháp;
- Lưu VP UBND TP,
Sở Nội vụ.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
Hoàng Tuấn Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản