6289

Quyết định 5209/2003/QĐ-UB chuyển Doanh nghiệp nhà nước Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu TIE thành Công ty cổ phần TIE do Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6289
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 5209/2003/QĐ-UB chuyển Doanh nghiệp nhà nước Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu TIE thành Công ty cổ phần TIE do Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5209/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 28/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5209/2003/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 28/11/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5209/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU TIE THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19-6-2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09-9-2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12-9-2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23-10-2002 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Quyết định số /QĐ-UB ngày tháng 11 năm 2003 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu TIE ;
Xét tờ trình số 401/ĐMDN ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu TIE như sau :

1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần : 87.000.000.000 đồng.

Trong đó :

- Nhà nước giữ cổ phần chi phối chiếm tỷ lệ : 70% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho CB-CNV trong doanh nghiệp : 21% vốn điều lệ (trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 0,9% vốn điều lệ).

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông ngoài doanh nghiệp : 9% vốn điều lệ.

2. Việc bán cổ phần cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp theo hình thức đấu giá, được thực hiện thông qua tổ chức tài chính trung gian theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Giá trị doanh nghiệp nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa 31 tháng 12 năm 2002 :

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp nhà nước : 189.348.221.419 đồng.

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 105.627.554.365 đồng.

4. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp (theo phương án được duyệt) : 7.780 cổ phần.

Phần giá trị được ưu đãi : 233.400.000 đồng.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu TIE thành Công ty cổ phần :

Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : công ty cổ phần tie ;

Tên giao dịch quốc tế : TELECOMUNICATIONS INDUSTRY ELECTRONICS JOINT STOCK COMPANY ;

Tên gọi tắt : TIE ;

Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : 376 Điện Biên Phủ, quận 10 thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần TIE sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau:

Thiết kế sản xuất, gia công lắp ráp và kinh doanh các mặt hàng điện tử dân dụng. Sản xuất và kinh doanh thiết bị lạnh, máy phát điện, động cơ và phụ tùng rời cung cấp cho ngành điện lực. Kinh doanh, xuất nhập khẩu linh kiện điện tử, máy móc đo lường thí nghiệm điện-điện tử-thiết bị viễn thông. Mua bán tư liệu sản xuất hóa chất, vật tư, nguyên phụ liệu, thiết bị phụ tùng, máy móc phục vụ sản xuất công, nông nghiệp, vật liệu xây dựng và trang trí nội thất, hàng tiêu dùng, phương tiện vận tải và phụ tùng. Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Dịch vụ lao động. Thiết lập mạng lưới thiết bị Internet, cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng. Sản xuất, lắp ráp thiết bị bưu chính viễn thông. Sản xuất, gia công, mua bán các sản phẩm cơ khí. Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa. Kinh doanh nhà hàng, khách sạn (không hoạt động kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh). Vận chuyển hành khách bằng đường thủy, bằng Taxi, theo hợp đồng. Cho thuê nhà xưởng, kho bãi (doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng những quy định của pháp luật).

Điều 4. Công ty Cổ phần TIE :

- Là pháp nhân theo Pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo qui định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp nhà nước - Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu TIE có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần TIE.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 135/QĐ-UB ngày 25 tháng 11 năm 1992 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Doanh nghiệp nhà nước Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Điện-Điện tử Quận 10 và Quyết định số 711/QĐ-UB ngày 21 tháng 02 năm 2002 về việc đổi tên thành Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu TIE sau khi Công ty cổ phần TIE được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo Luật định.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi Cục trưởng Chi cục tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận 10, Giám đốc Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu TIE và các Sở ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận :
- Như điều 6
- BCĐ ĐMvà PTDN Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính
- TT/TU, TT/HĐND TP
- Thường trực UBND TP
- VP/TU, Ban TC/TU
- TT Ban ĐMQLDN/TP
- Sở Lao động TBXH
- Cục Thuế thành phố
- Kho bạc Nhà nước TP
- Công an thành phố
- Chi nhánh NHNN/TP
- VP HĐ-UB : PVP/KT
- Tổ CNN, TH
- Lưu (CNN.K).

KT.CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH 
Mai Quốc Bình

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản