8454

Quyết định 52/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban quản lý Dự án Khu kinh tế Muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, tỉnh Ninh Thuận do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

8454
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 52/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban quản lý Dự án Khu kinh tế Muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, tỉnh Ninh Thuận do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 52/2000/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thiện Luân
Ngày ban hành: 10/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 52/2000/QĐ-BNN-TCCB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Nguyễn Thiện Luân
Ngày ban hành: 10/05/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU KINH TẾ MUỐI CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT KHẨU QUÁN THẺ, TỈNH NINH THUẬN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính Phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 30/11/1999 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Dự án Khu kinh tế Muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, Tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ và Thông tư số 01/2000/TT-BXD ngày 01/3/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Muối tại Tờ trình số 04/TCTM-XDCB ngày 16/2/2000 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.-Thành lập Ban quản lý Dự án Khu kinh tế Muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ - Ninh Thuận .

Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án và Trưởng Ban quản lý dự án do chủ đầu tư quyết định .

Điều 2.-Ban quản lý Dự án Khu kinh tế Muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ - Ninh Thuận là đơn vị trực thuộc Chủ đầu tư, có trách nhiệm quản lý thực hiện dự án và các dự án đầu tư cụ thể theo nội dung quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 30/11/1999 của Thủ tướng Chính Phủ.

Ban quản lý dự án được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định hiện hành để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao .

Trụ sở Ban quản lý Dự án Khu kinh tế Muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ-Ninh Thuận đặt tại : 27 Đường Trần Phú, Thị xã Phan Rang, Tỉnh Ninh Thuận .

Điều 3.-Nhiệm vụ cụ thể của Ban quản lý Dự án Khu kinh tế Muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ-Ninh Thuận do Chủ đầu tư giao và theo qui định hiện hành của Nhà nước, trước mắt khẩn trương xây dựng các dự án cụ thể phù hợp với nội dung quyết định 1111/QĐ-TTg ngày 30/11/1999 của Thủ tướng Chính Phủ và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm công trình có đủ thủ tục triển khai xây dựng trong năm 2000 .

Ban quản lý dự án Khu kinh tế Muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ -Ninh Thuận có trách nhiệm đăng ký hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải được giải thể sau khi dự án đã hoàn thành .

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan chức năng có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Muối và Trưởng Ban quản lý Dự án Khu kinh tế Muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ-Ninh Thuận chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 5
- Bộ Kế hoạch&Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Lưu VP,TCCB

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG

 Nguyễn Thiện Luân

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản