381117

Quyết định 501/QĐ-LĐTBXH về Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 trong năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

381117
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 501/QĐ-LĐTBXH về Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 trong năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 501/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Hà
Ngày ban hành: 02/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 501/QĐ-LĐTBXH
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký: Nguyễn Thị Hà
Ngày ban hành: 02/05/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 501/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ; NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP HOẶC CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH, NGƯỜI MỚI RA TÙ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG, THANH THIẾU NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT, LANG THANG CƠ NHỠ GIAI ĐOẠN 2018 - 2021 TRONG NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-BCA-V19 ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-BCA-V19 ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021 trong năm 2018;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nay Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021 trong năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (đ
báo cáo);
- Các Thứ trưởng (đ
phối hợp chỉ đạo);
- VP Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông;
- Tòa án nhân dân tối cao
;
- Ủy ban Trung ương M
t trận Tổ quốc Việt Nam; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hà

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ; NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP HOẶC CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH, NGƯỜI MỚI RA TÙ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG, THANH THIẾU NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT, LANG THANG CƠ NHỠ GIAI ĐOẠN 2018 - 2021 TRONG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-LĐTBXH ngày 02/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai đồng bộ, hiệu quả Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021 (sau đây gọi tắt là Đề án), bảo đảm đúng mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

2. Tổ chức triển khai nhiệm vụ của Đề án phải sát với nội dung, nhiệm vụ của Đề án gắn với đặc thù của từng nhóm đối tượng, tình hình thực tiễn tại các cơ sở, địa phương.

3. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các chủ thđược giao nhiệm vụ thực hiện công tác phbiến, giáo dục pháp luật; tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các đơn vị, tổ chức có liên quan, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội.

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành

a) Xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế.

- Đơn vị phối hợp: Cục Bảo trợ xã hội, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2018.

b) Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

2. Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của từng nhóm đối tượng

Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, địa phương tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của nhóm đối tượng là người bị áp dụng biện pháp đưa vào sở cai nghiện bt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế.

- Đơn vị phối hợp: Cục Bo trợ xã hội, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2018.

3. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền

Đi với các văn bản quy phạm pháp luật quy định việc quản lý, dạy nghề, giúp đỡ người bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

- Đơn vị phối hợp: Cục Bảo trợ xã hội, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

4. Xây dựng mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là người bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội

a) Xây dựng mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội.

- Đơn vị thực hiện: Cục Bảo trợ xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế.

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2018.

b) Xây dựng mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là người bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Đơn vị thực hiện: Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế.

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2018.

5. Tổ chức rà soát, chỉnh lý chương trình giảng dạy pháp luật cho các đối tượng là người bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội

a) Tổ chức rà soát, chỉnh lý chương trình giảng dạy pháp luật cho đối tượng là thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ được đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội,

- Đơn vị thực hiện: Cục Bảo trợ xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

b) Tổ chức rà soát, chỉnh lý chương trình giảng dạy pháp luật cho đối tượng là người bị đưa vào cơ scai nghiện bắt buộc.

- Đơn vị thực hiện: Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

6. Xây dựng, cấp phát tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng là người bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội

a) Tổ chức biên soạn Tài liệu đphổ biến, giáo dục pháp luật cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế.

- Đơn vị phối hợp: Cục Bảo trợ xã hội, Cục Phòng, chng tệ nạn xã hội.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

b) Biên soạn, cấp phát và cho đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử những tài liệu hỏi đáp, tình huống pháp luật, cm nang, tờ rơi, tờ gấp có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

7. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật trung ương, báo cáo viên trong các cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở trợ giúp xã hội.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế.

- Đơn vị phối hợp: Cục Bảo trợ xã hội, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018.

8. Huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội

Các cơ sở, địa phương tích cực huy động, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham gia các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội thông qua các chương trình phổ biến, tư vấn pháp luật, vấn tâm lý, tư vấn, h trviệc làm, cung cấp i liệu, trang thiết bị phục vụ phbiến, giáo dục pháp luật.... theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện của từng cơ sở, địa phương.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế là đơn vị tham mưu giúp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này, là đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tại Đề án này.

2. Căn cứ Kế hoạch này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong năm 2018, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 10/11/2018, để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

3. Kinh phí triển khai thực hiện Đề án được bố trí từ ngân sách Nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động của Bộ theo quy định của Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan đtriển khai có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Vụ Pháp chế trước ngày 10/11/2018, để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, khó khăn phát sinh, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Pháp chế) để hướng dẫn, tháo gỡ./.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản