6332

Quyết định 4541/2003/QĐ-UB về việc giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động Xí nghiệp Thủy tinh Tiền Phong do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6332
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 4541/2003/QĐ-UB về việc giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động Xí nghiệp Thủy tinh Tiền Phong do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4541/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 23/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4541/2003/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 23/10/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4541/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIAO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHO TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG XÍ NGHIỆP THỦY TINH TIỀN PHONG 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10-9-1999 và Nghị định số 49/2002/NĐ-CP ngày 24-4-2002 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước;
Căn cứ Công văn số 686/HD-TLĐ ngày 09-6-2000 của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn nhiệm vụ Công đoàn tham gia thực hiện Nghị định 103/1999/NĐ-CP của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê Doanh nghiệp Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 47/2000/TT-BTC ngày 24-5-2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính trong giao, bán doanh nghiệp Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 4540/2003/QĐ-UB ngày 23 tháng 10 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện giao Doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động Xí nghiệp Thủy tinh Tiền Phong;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân quận 11 tại Công văn số 1039/UB ngày 06-10-2003 về việc thông qua đề án giao doanh nghiệp Xí nghiệp Thủy tinh Tiền Phong;
Xét tờ trình số 355/ĐMDN ngày 16-10-2003 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động Xí nghiệp Thủy tinh Tiền Phong thuộc ủy ban nhân dân quận 11.

1. Loại hình tổ chức doanh nghiệp mới : Hợp tác xã.

2. Vốn điều lệ Hợp tác xã : 1.649.200.000 đồng.

3. Giá trị doanh nghiệp Nhà nước được giao cho tập thể người lao động tại thời điểm ngày 31-12-2001 :

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp Nhà nước : 2.742.032.888 đồng.

- Giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 1.689.284.836 đồng.

Điều 2. ủy quyền cho Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 11 ký hợp đồng giao nhận doanh nghiệp cho tập thể người lao động Xí nghiệp Thủy tinh Tiền Phong, theo dõi việc thực hiện các cam kết của người lao động tại doanh nghiệp và thu hồi cho Ngân sách thành phố 30% giá trị doanh nghiệp tại thời điểm được giao nhận doanh nghiệp.

Điều 3. Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Thủy tinh Tiền Phong thành Hợp tác xã:

Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh Thủy tinh Tiền Phong ;

Tên giao dịch quốc tế : TIEN PHONG GLASS BUSINESS AND PRODUCTION CO-OPERATIVE;

Tên gọi tắt : TP GLASS ;

Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : 49/52 Âu Cơ, phường 14, quận 11 thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh Thủy tinh Tiền Phong sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau.

- Công nghiệp sành sứ, thủy tinh.

- Sản phẩm chính : ly, tô, hũ thủy tinh có chất lượng cao.

Điều 5. Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh Thủy tinh Tiền Phong :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo qui định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Hợp tác xã, Luật Hợp tác xã.

- Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước-Xí nghiệp Thủy tinh Tiền Phong có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Ban Quản trị Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh Thủy tinh Tiền Phong.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 104/QĐ-UB ngày 28-10-1992 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Thủy tinh Tiền Phong sau khi Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh Thủy tinh Tiền Phong được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo Luật định.

Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 11, Giám đốc Xí nghiệp Thủy tinh Tiền Phong và các Sở ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như điều 7
- BCĐ ĐM&PTDN Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chánh
- TT/TU, TT/HĐND TP
- Thường trực UBND TP
- Văn phòng TU, Ban TC/TU
- TT Ban ĐMQLDN/TP
- Liên Đoàn LĐ TP
- Sở Lao động-TB và XH
- Cục thuế thành phố
- Kho bạc Nhà nước TP
- Công an thành phố
- Chi nhánh NHNN TP
- VP HĐ-UB : các PVP, Tổ CNN
- Lưu (CNN/K).

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH 
Mai Quốc Bình

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản