Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 398/1999/QĐ-NHNN3

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIÁM SÁT TỪ XA ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM  

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 và Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ , quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 91/1999/NĐ-CP ngày 04/9/1999 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngân hàng;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 - Ban hành kèm theo quyết định này "Quy chế giám sát từ xa đối với các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam ".

Điều 2 - Quyết định này thay thế Quyết định số 137/QĐ-NH3 ngày 24/5/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành " Quy chế giám sát từ xa đối với các Ngân hàng và tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam" và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3 - Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC 
Trần Minh Tuấn

QUY CHẾ

GIÁM SÁT TỪ XA ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM
( Ban hành kèm theo Quyết định số 398 /1999/QĐ-NHNN3 ngày 9/11/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước )

I- NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1 - Giám sát từ xa là việc gián tiếp kiểm tra thông qua tổng hợp và phân tích các báo cáo để đánh giá các nội dung sau đây của các tổ chức tín dụng (viết tắt là TCTD ) :

a- Diễn biến về cơ cấu tài sản Nợ và tài sản Có ;

b- Chất lượng tài sản Có ;

c- Vốn tự có ;

d- Tình hình thu nhập , chi phí và kết quả kinh doanh ;

e- Việc thực hiện qui định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD và các qui định khác của pháp luật ;

f- Các vấn đề liên quan khác .

Điều 2 - Đối tượng giám sát từ xa gồm các loại hình TCTD sau đây :

a- Tổ chức tín dụng Nhà nước ;

b- Tổ chức tín dụng cổ phần của Nhà nước và Nhân dân ;

c- Tổ chức tín dụng liên doanh ;

d- Tổ chức tín dụng phi Ngân hàng 100 % vốn nước ngoài;

e- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài ;

f- Tổ chức tín dụng hợp tác .

II - NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3 - Phương pháp giám sát từ xa đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng : Căn cứ vào các báo cáo cân đối tài khoản kế toán , các chỉ tiêu báo cáo thống kê ngoài cân đối và các loại báo cáo khác do tổ chức tín dụng gửi đến theo chế độ báo cáo thống kê đối với các tổ chức tín dụng , Thanh tra Ngân hàng xử lý số liệu , tổng hợp và phân tích tình hình hoạt động đối với từng tổ chức tín dụng và toàn hệ thống ngân hàng theo các nội dung tại điều 1 Quy chế này .

Điều 4 - Hàng tháng,Thanh tra Ngân hàng thông báo kết quả giám sát từ xa , kèm theo lời nhận xét và kiến nghị những vấn đề phải chấn chỉnh đến tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh của tổ chức tín dụng . Nếu phát hiện những vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ,Thanh tra Ngân hàng cử cán bộ đến kiểm tra trực tiếp tại TCTD và áp dụng các biện pháp chấn chỉnh hoặc xử lý vi phạm hành chính (nếu có ) .

- Kết quả giám sát từ xa là căn cứ để xếp loại các tổ chức tín dụng .

Điều 5 - Phân công trách nhiệm giám sát từ xa trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam như sau :

1. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước thực hiện giám sát toàn hệ thống đối với :

a- Tổ chức tín dụng Nhà nước ;

b- Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài ;

c- Tổ chức tín dụng liên doanh ;

d- Tổ chức tín dụng phi ngân hàng 100 % vốn nước ngoài ;

e- Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương .

2- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh , thành phố giám sát đối với :

a- Tổ chức tín dụng cổ phần của Nhà nước và nhân dân ;

b- Các Chi nhánh của tổ chức tín dụng;

c- Chi nhánh của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng 100% vốn nước ngoài;

e- Quỹ tín dụng nhân dân Khu vực

f- Quỹ tín dụng nhân dân Cơ sở .

Điều 6 - Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước được phân công giám sát theo điều 5 trên đây phải tổ chức tốt việc tiếp nhận báo cáo kế toán và thống kê từ các TCTD , tiến hành giám sát thường xuyên, phát hiện kịp thời các vi phạm , thông báo yêu cầu các TCTD khắc phục ngay và có biện pháp xử lý kịp thời nghiêm túc các vi phạm theo quy định của pháp luật .

III- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7 - Chủ tịch Hội đồng quản trị , Tổng giám đốc ( Giám đốc ) tổ chức tín dụng có trách nhiệm :

1 - Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc gửi đúng kỳ hạn và đầy đủ các báo cáo kế toán và thống kê ngân hàng theo chế độ báo cáo thống kê đối với các tổ chức tín dụng ;

2 - Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kịp thời khắc phục các vi phạm qua giám sát từ xa do Thanh tra Ngân hàng kết luận và kiến nghị trong thông báo kết quả giám sát từ xa định kỳ . Chậm nhất 30 ngày , kể từ ngày nhận được bản thông báo , tổ chức tín dụng phải có báo cáo kết quả khắc phục , sửa chữa và xử lý các vi phạm gửi về Thanh tra Ngân hàng Nhà nước hoặc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh , thành phố theo sự phân công giám sát từ xa quy định tại điều 5 của Quy chế này .

Điều 8 - Tổ chức tín dụng vi phạm điều 7 Quy chế này , tùy theo mức độ vi phạm , sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật .

Điều 9 - Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Quy chế này .

Điều 10 - Việc sửa đổi , bổ sung Quy chế này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định ./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản