381840

Quyết định 3964/QĐ-UBND năm 2017 sửa đổi Sổ tay hướng dẫn thực hiện hoạt động đầu tư nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu (CSA) do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

381840
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3964/QĐ-UBND năm 2017 sửa đổi Sổ tay hướng dẫn thực hiện hoạt động đầu tư nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu (CSA) do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 3964/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 28/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3964/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký: Đặng Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 28/12/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3964/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (CSA)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Hiệp định Tài trợ ký ngày 27/11/2013 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và Quỹ Phát triển nông nghiệp Quốc tế (IFAD), ký hiệu Khoản vay số I-901-VN, Khoản cấp không số I-C-1458-VN, Khoản vốn vay ủy thác số E-21-VN;

Căn cứ Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện hoạt động đầu tư nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA); Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Sổ tay hướng dẫn thực hiện hoạt động đầu tư hợp tác công - tư (PPP) và Sổ tay hướng dẫn thực hiện hoạt động đầu tư nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA);

Xét đề nghị của Ban điều phối dự án SRDP-IWMC Hà Tĩhh (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh) tại Tờ trình số 297/TTr-SRDP ngày 28/11/2017 (kèm theo Thư không phản đối của Giám đốc chương trình quốc gia IFAD Việt Nam ngày 24/11/2017),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Sổ tay hướng dẫn thực hiện hoạt động đầu tư nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu (CSA), cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Mục (C), phần I. Các đối tượng đủ điều kiện xin tài trợ và các hình thức hỗ trợ (trang 6), như sau:

Thay thế nội dung “CSA được cung cấp cho các NST/THT nghèo hoặc đem lại lợi ích cho người nghèo nằm trong các chuỗi giá trị nông thôn mục tiêu mà Dự án SRDP hướng tới bao gồm: (i) Hộ nông dân (HND), (ii) Hộ kinh doanh (HKD); (iii) Nhóm đồng sở thích (NST); (iv) Tổ hợp tác (THT) được thành lập theo Nghị định 151; và (v) Hợp tác xã (HTX) hoạt động theo Luật HTX” bằng nội dung “CSA được cung cấp cho các đối tượng nghèo hoặc đem lại lợi ích cho người nghèo nằm trong các chuỗi giá trị nông thôn mục tiêu mà Dự án SRDP hưng tới bao gồm:

- Trong vùng dự án SRDP: (i) Hộ nông dân (HND), (ii) Tổ hợp tác (THT) được thành lập theo Nghị định 151; và (iii) Hợp tác xã (HTX) hoạt động theo Luật HTX 2012.

- Ngoài vùng dự án SRDP: Hợp tác xã (HTX) hoạt động theo Luật HTX 2012”.

2. Bổ sung phụ lục 1b Mu đơn xin tài trợ cho các Tiểu dự án có mức tài trợ từ 30.000$ -50.000$.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện hoạt động đầu tư nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA); Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh về việc sa đổi, bổ sung Stay hướng dẫn thực hiện hoạt động đầu tư hợp tác công - tư (PPP) và Sổ tay hướng dẫn thực hiện hoạt động đầu tư nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA).

Điều 3. Quyết đnh này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, Chủ tịch UBND các xã triển khai dự án SRDP và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn;
- Chánh, PVP UBND tỉnh Nguyễn Duy Nghị;
- Lưu: VT, TH
I; (7b)

- Gửi:
+ B
n giấy: Các TP không nhận bản ĐT;
+ Bản ĐT: Các TP còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản