329676

Quyết định 3917/QĐ-BNV năm 2016 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 của Bộ Nội vụ

329676
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3917/QĐ-BNV năm 2016 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 của Bộ Nội vụ

Số hiệu: 3917/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Triệu Văn Cường
Ngày ban hành: 25/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3917/QĐ-BNV
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
Người ký: Triệu Văn Cường
Ngày ban hành: 25/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3917/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2017 CỦA BỘ NỘI VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Công văn số 194/BKHCN-KHTH ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng Kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-BNV ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Ni vụ;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 của Bộ Nội vụ, các đơn vị chủ trì thực hiện và hình thức thực hiện trong Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Viện Khoa học tổ chức nhà nước tiến hành các bước tiếp theo trong quá trình quản lý theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và Quyết định số 286/QĐ-BNV ngày 08/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị chủ trì đề tài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trư
ng Triệu Văn Cường;
- Lưu: VT, VKH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
T
riệu Văn Cường

 

DANH MỤC

CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2017 CỦA BỘ NỘI VỤ
(
Ban hành kèm theo Quyết định số 3917/QĐ-BNV ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

STT

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

TÊN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

GHI CHÚ

1

Vụ Tổ chức cán bộ

Các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ.

 

2

Văn phòng Bộ

Cơ sở khoa học xây dựng khung năng lực đội ngũ công chức thực hiện quản lý nhà nước của ngành tổ chức nhà nước.

 

3

Vụ Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chc

Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong thời kỳ mới.

 

4

Vụ Tổ chức phi chính phủ

Các loại hình Quỹ xã hội, từ thiện - xu hướng và nâng cao tính hiệu quả.

 

5

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.

 

6

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Giải pháp tổ chức khoa học bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ tại Trung tâm bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia.

 

7

Ban Tôn giáo Chính phủ

Cộng đồng Hồi giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

 

8

Quan hệ giữa nhà nước với tôn giáo của một số nước trên thế gii và bài hc cho Vit Nam.

 

9

Học viện Hành chính Quốc gia

Những giá trị của Nho giáo với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Việt Nam trong sạch, vững mnh.

 

10

Các tổ chức tư vấn chính sách (Think tanks) trong hoạch định chính sách công ở Việt Nam hiện nay.

 

11

Quản trị nguồn nhân lực dựa trên năng lực: Lý luận và thực tiễn.

 

12

Hoàn thiện pháp luật về quyền con người trong quản lý hành chính nhà nước.

 

13

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Huy động sự tham gia của xã hội vào xây dựng và cải cách thể chế hành chính nhà nước ở Vit Nam.

 

14

Chính sách đào tạo nhân lực chất lượng cao của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

 

15

Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức

Giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm định chất lượng tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

 

16

Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Cơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức bộ máy chính quyền ở các đơn vị hành chính - kinh tế đc bit.

 

17

Thực hiện theo phương thức tuyển chọn

Hoàn thiện pháp luật về phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay.

 

18

Đánh giá tổ chức hành chính nhà nước - Lý luận và thực tiễn.

 

19

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trong giai đoạn hiện nay.

 

20

Giải pháp hoàn thiện cơ chế bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế hiện nay.

 

21

Cơ sở khoa học nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay.

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản