11404

Quyết định 382/2006/QĐ-BKH về việc ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (phần thuộc thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho các dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

11404
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 382/2006/QĐ-BKH về việc ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (phần thuộc thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho các dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 382/2006/QĐ-BKH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 21/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 06/05/2006 Số công báo: 7-8
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 382/2006/QĐ-BKH
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 21/04/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 06/05/2006
Số công báo: 7-8
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 382/2006/QĐ-BKH

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CHÂN MÂY – LĂNG CÔ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ THEO LUẬT KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC (PHẦN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ) CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ CHÂN MÂY – LĂNG CÔ

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 ngày 25 tháng 5 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi);
Căn cứ Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục A, B và C ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 04/2006/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết định số 385/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét công văn số 869/UBND-CN ngày 23 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) là đầu mối hướng dẫn các nhà đầu tư có dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô (sau đây gọi là KKT Chân Mây – Lăng Cô) về việc đăng ký ưu đãi đầu tư.

2. Ủy quyền Ban Quản lý tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký ưu đãi đầu tư, quyết định việc cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước vào KKT Chân Mây – Lăng Cô trong các trường hợp quy định tại Điều 3 Quyết định này.

Trình tự, thủ tục đăng ký ưu đãi đầu tư, các mẫu giấy tờ sử dụng trong việc cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 02/1999/TT-BKH ngày 24 tháng 9 năm 1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Các dự án đầu tư trong nước do Ban Quản lý được ủy quyền xem xét, cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Phù hợp với Quy hoạch và Quy chế KTT Chân Mây – Lăng Cô, được Thủ tướng Chính phủ hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Là dự án đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi); Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung danh mục A, B và C ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP, Nghị định số 164/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Quyết định số 190/2005/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, điều chỉnh Danh mục B và C ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu và các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến khích và ưu đãi đầu tư hiện hành.

Điều 3.

Ban Quản lý tổ chức tiếp nhận, xem xét và lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan nếu thấy cần thiết để quyết định việc cấp, từ chối cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp đối với những dự án đầu tư của doanh nghiệp sau:

- Các doanh nghiệp được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Các doanh nghiệp được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền của Trung ương.

Điều 4.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp mới hoặc cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư bổ sung, Ban Quản lý gửi bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư về Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Định kỳ 06 tháng (trước 20/6 và 20/12), Ban Quản lý tổng hợp tình hình cấp ưu đãi đầu tư trong KKT Chân Mây – Lăng Cô thuộc phạm vi được ủy quyền, kiến nghị những vấn đề phát sinh cần xử lý và gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 


Nơi nhận:

- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
- Ban quản lý KTT Chân Mây – Lăng Cô;
- Sở KH&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Các Vụ, Viện, Cục thuộc Bộ;
- Công báo;
- Lưu: VP, Cục PTDN;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp).

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản