327072

Quyết định 3768/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt hỗ trợ tiền lãi đối với khách hàng vay vốn Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ và ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa

327072
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3768/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt hỗ trợ tiền lãi đối với khách hàng vay vốn Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ và ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 3768/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 29/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3768/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa
Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 29/09/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3768/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HỖ TRỢ TIỀN LÃI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VAY VỐN QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ỦY THÁC QUA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 27/10/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 20/07/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Điều lệ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa (tại Khoản 4, Điều 6) ban hành kèm theo Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-QPTKHCN ngày 01/7/2008, Quyết định số 4476/QĐ-QPTKHCN ngày 30/12/2011 của Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển KH&CN về việc phê duyệt dự án và ủy quyền quyết định cho vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Hợp đồng ủy thác cho vay hỗ trợ, thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 847/2007/LN-QKHCN-NHCSXH ngày 26/4/2007 giữa Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa;

Xét Tờ trình số 04/TT-DN ngày 02/7/2016 của Doanh nghiệp tư nhân Gió Biển và Tờ trình ngày 18/6/2016 của Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp Đông Thành về việc xin miễn tiền lãi vay Quỹ Phát triển KH&CN Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tại Công văn số 713/NHCS-KHNV ngày 26/7/2016; Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 704/SKHCN-QLCN ngày 22/8/2016 (kèm theo Biên bản làm việc Liên ngành: Sở Khoa học và Công nghệ - Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa - Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hoằng Hóa - UBND huyện Hoằng Hóa - UBND xã Hoằng Phụ - UBND xã Hoằng Tiến - HTX Tiểu thủ công nghiệp Đông Thành - Doanh nghiệp tư nhân Gió Biển, ngày 03/8/2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hỗ trợ tiền lãi vay Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa cho khách hàng vay vốn do sản xuất kinh doanh thua lỗ trong quá trình vay vốn.

Tổng kinh phí hỗ trợ là: 155.766.973 đồng

(Bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm triệu bảy trăm sáu mươi sáu nghìn chín trăm by mươi ba đng)

Đơn vị được hỗ trợ:

- Hỗ trợ Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp Đồng Thành (xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa) số tiền lãi vay: 31.746.225 đồng.

(Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu bảy trăm bốn mươi sáu nghìn hai trăm hai mươi lăm đồng).

- Hỗ trợ Doanh nghiệp tư nhân Gió Biển (xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa) số tiền lãi vay: 124.020.748 đồng.

(Bng chữ: Một trăm hai mươi tư triệu không trăm hai mươi bảy đồng by trăm bốn mươi tám đng).

Nguồn hỗ tr: Từ Quỹ dự phòng rủi ro của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa (được trích lập và lưu giữ trên tài khoản riêng tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa).

Điều 2. Căn cứ vào nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này:

1. Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ tiền lãi vay theo đúng quy định.

2. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện các thủ tục hỗ trợ tiền lãi vay.

3. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện trích nguồn kinh phí từ quỹ dự phòng rủi ro để hỗ trợ tiền lãi cho các đối tượng vay vốn nêu trên; báo cáo UBND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ về kết quả hỗ trợ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa; Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp Đông Thành; Doanh nghiệp tư nhân Gió Biển và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, PgNN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản