8419

Quyết định 3767/2000/QĐ-UB-CNN thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Xí nghiệp Cơ khí ngành In do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

8419
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3767/2000/QĐ-UB-CNN thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Xí nghiệp Cơ khí ngành In do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3767/2000/QĐ-UB-CNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Ngọc Côn
Ngày ban hành: 13/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3767/2000/QĐ-UB-CNN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Trần Ngọc Côn
Ngày ban hành: 13/06/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3767/2000/QĐ-UB-CNN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TẠI DOANH NGHIỆP XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ NGÀNH IN

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ công văn số 3395/VPCP-ĐMDN ngày 29 tháng 8 năm 1998 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn quy trình và phương án mẫu cổ phần hóa ;
Căn cứ Quyết định số 4206/QĐ-UB-KT ngày 14 tháng 8 năm 1998 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp và Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thành Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;
Căn cứ Quyết định số 2529/QĐ-UB-CN ngày 20 tháng 4 năm 2000 của ủy ban nhân dân thành phố về việc chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa trong năm 2000 ;
Xét văn bản số 18/CV-CK1 ngày 09 tháng 5 năm 2000 của Xí nghiệp Cơ khí ngành In về dự kiến thành phần nhân sự tham gia Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp ;
Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.- Nay thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp đối với Xí nghiệp Cơ khí ngành In, gồm các Ông sau đây:
1. Trưởng Ban : Ông Hồ Văn Một, Giám đốc Xí nghiệp.

2. ủy viên thường trực : Ông Phạm Ngọc Biên, Kế toán trưởng.

3. Các ủy viên khác :

- Ông Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng TC-HC ;

- Ông Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng phòng KT-ĐĐ ;

- Ông Hà Hoài Giành, Chủ tịch Công đoàn.

Quy chế và tổ chức làm việc của Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Xí nghiệp Cơ khí ngành In do Trưởng Ban quy định trên cơ sở nội dung quy trình chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần.

Điều 2.- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Xí nghiệp Cơ khí ngành In gồm :

1. Thiết lập quy chế làm việc của Ban, phân công thành viên trong Ban thực hiện những nhiệm vụ có liên quan đã được quy định tại :

- Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần.

- Những Thông tư, công văn hướng dẫn triển khai công tác cổ phần hóa của các Bộ-Ngành ban hành liên quan, để thực hiện Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ.

Đảm bảo phối hợp hoạt động và tạo điều kiện cho các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2- Xác định thời điểm cổ phần hóa doanh nghiệp, báo cáo về Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố.

3- Thẩm định cấp cơ sở các phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo kết quả tại thời điểm cổ phần hóa nói trên theo phân cấp, gửi Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố xem xét và thẩm định cấp thành phố.

4- Lập kế hoạch hoàn tất quy trình cổ phần hóa của đơn vị trong vòng 120 ngày. Báo cáo tiến độ xây dựng đề án cổ phần hóa hàng tháng của Xí nghiệp Cơ khí ngành In cho Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp thành phố (số 175 Hai Bà Trưng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) theo định kỳ vào ngày mùng 5 mỗi tháng.

5. Báo cáo Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền của Ban.

Điều 3.- Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Xí nghiệp Cơ khí ngành In sử dụng con dấu của Xí nghiệp Cơ khí ngành In. Lập dự toán chi phí cho việc cổ phần hóa theo các khoản mục chi tiết như Thông tư số 104/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn cho đến khi Đại hội cổ đông lần thứ nhất xong.

Điều 4.- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá thành phố, Chi Cục trưởng Chi Cục Tài chính Doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin thành phố, Giám đốc Doanh nghiệp Xí nghiệp Cơ khí ngành In, Trưởng Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp và các Ông nói tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 5
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Đổi mới QLDN Trung ương
- Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP
- Ban TC/TU - Ban KT/TU
- Ban Đổi mới QLDN/TP
- Kho Bạc Nhà nước TP
- Liên đoàn Lao động TP
- VPUB : PVP/KT, CNN
- Lưu

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH 
Trần Ngọc Côn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản