10143

Quyết định 369/2006/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Hệ thống đường giao thông nội thị huyện Gia Bình, giai đoạn 1 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

10143
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 369/2006/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Hệ thống đường giao thông nội thị huyện Gia Bình, giai đoạn 1 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 369/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 17/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 369/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh
Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 17/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 369/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI THỊ HUYỆN GIA BÌNH, GIAI ĐOẠN 1 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26.11.2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NÐ-CP ngày 07.02.2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 08/TT-BXD ngày 06.5.2005 của Bộ Xây dựng huớng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định 16/2005/NÐ-CP ngày 07.2.2005;
Xét đề nghị của ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình tại tờ trình số 34/TT-DA ngày 28.02.2006, của Sở Kế hoạch và Ðầu tư tại báo cáo thẩm định số 136/KH-XDCB ngày 03.3.2006 về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Hệ thống đường giao thông nội thị huyện Gia Bình, giai đoạn 1,

 QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Hệ thống đường giao thông nội thị huyện Gia Bình, giai doạn 1 tại Quyết định số 1258/QÐ-CT ngày 04.11.2003 của Chủ tịch UBND tỉnh, nhu sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

- Tưyến số 1: Nằm trong khu hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở phía Nam TL282 nên không thực hiện trong dự án này.

- Tưyến số 2:

+ Tổng chiều dài toàn tuyến là: 806m, điều chỉnh chiều dài các tưyến nhánh tăng so với dự án đã phê duyệt là: 58,5m.

+ Toàn bộ khối lượng đã thi công, với chiều dài là: 519m, bao gồm: Nền đường, hệ thống thoát nước giữ nguyên giá, chỉ điều chỉnh chế độ chính sách theo quy định hiện hành tại thời điểm thi công.

+ Các hạng mục chưa thi công, bao gồm: Mặt đường, vỉa hè đoạn đã thi công và toàn bộ các hạng mục của đoạn còn lại khoảng 287m, điều chỉnh giá và chế độ chính sách theo quy định hiện hành.

- Tuyến số 3: Ðã thi công xong hoàn chỉnh, tính theo giá trị đã quyết toán.

- Tuyến số 4: Chưa thi công, điều chỉnh giá và chế độ chính sách theo quy định hiện hành.

2. Tổng mức đầu tư, vốn đầu tư:

- Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là: 15.235 triệu đồng (Mười năm tỷ, hai trăm ba mươi lăm triệu đồng), trong đó:

+ Xây lắp : 10.787 triệu đồng.

+ Chi Khác : 3.063 triệu đồng.

+ Dự phòng : 1.385 triệu đồng.

Giảm so với tổng mức đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 1258/QÐ-CT ngày 04.11.2003 của Chủ tịch UBND tỉnh là: 1.527 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn từ dấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác.

- Thời gian thực hiện dự án: 2006-2007.

3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1258/QÐ-CT ngày 01.11.2003 của Chủ tịch UBND tỉnh và quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình ban hành kèm theo Nghị định số 16/2005/NÐ-CP ngày 07.2.2005 của Chính phủ.

Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở: Kế hoạch và Ðầu tư, Tài chính, Giao thông - Vận tải, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Gia Bình, Giám dốc Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên
Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản