327100

Quyết định 3677/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

327100
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3677/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 3677/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 23/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3677/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa
Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 23/09/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3677/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 30/2015/NĐ- CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Quyết định s4949/2015/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đt có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định s4948/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Ttrình số 965/TTr-STNMT ngày 07/9/2016; Tờ trình số 989/TTr-STNMT ngày 14/9/2016 về việc đề nghị phê duyệt bổ sung Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

- Tổng sdự án: 06 dự án;

- Tổng diện tích: 1,5173 ha;

- Tổng tiền sử dụng đất dự kiến thu được: 24.855.322.600 đồng.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 quy định này và các quy định hiện hành của Nhà nước, các đơn vị có trách nhiệm:

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa; UBND các huyện: Như Thanh, Thường Xuân triển khai thực hiện.

2. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp và Cục Thuế tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, UBND các huyện; Như Thanh, Thường Xuân thực hiện; đồng thời thực hiện những nội dung công việc thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (đ b/c);
- Lưu: VT, KTTC (HYT26355/27142).
Q
DCD 16-019

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 3677/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

S TT

Danh mục dán

Địa điểm

Diện tích (ha)

Tiền sử dụng đất dự kiến thu được (đồng)

 

Tổng cộng

 

1,51731

24.855.322.600

I

Thành phố Thanh Hóa

 

0,6207

20.714.436.600

1

Khu đất HH-07 theo MBQH điu chỉnh chi tiết 1/500 khu nhà ở, công viên cây xanh thuộc Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa.

Thành phố Thanh Hóa

0,6207

20.714.436.600

II

Huyện Như Thanh

 

0,63661

1.164.686.000

1

Đấu giá QSDĐ ở xã Yên Thọ

Thôn Xuân Thọ

0,03102

74.448.000

2

Thôn Cự Thịnh

0,156

382.200.000

3

Thôn Thống Nhất

0,38749

627.308.000

4

Thôn Chẩm Khê

0,0621

80.730.000

III

Huyện Thường Xuân

 

0,26

2.976.200.000

1

MBQH Khu dân cư nông thôn số 899/QĐ-UBND ngày 04/6/2014

Xã Lương Sơn

0,26

2.976.200.000

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản