326735

Quyết định 3627/QĐ-BVHTTDL năm 2016 phê duyệt Dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện, công tác gia đình các cấp đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

326735
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3627/QĐ-BVHTTDL năm 2016 phê duyệt Dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện, công tác gia đình các cấp đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 3627/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Đặng Thị Bích Liên
Ngày ban hành: 19/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3627/QĐ-BVHTTDL
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
Người ký: Đặng Thị Bích Liên
Ngày ban hành: 19/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3627/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH CÁC CẤP ĐẾN NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1092/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện các Đề án, Chương trình thuộc Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện, công tác gia đình các cấp đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Dự án) với các nội dung chính như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CẦN ĐẠT

1. Mục tiêu: Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện, tham gia công tác gia đình các cấp, các ngành và mạng lưới cộng tác viên cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình.

2. Các chỉ tiêu:

- Đến năm 2017, hoàn thành bộ tài liệu nghiệp vụ công tác gia đình và tổ chức các khóa bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên nguồn, báo cáo viên cấp Trung ương và cấp tỉnh.

- Đến năm 2018:

+ 50% cơ quan Bộ, ngành, tổ chức ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giảng viên nguồn, báo cáo viên về công tác gia đình cấp trung ương và cấp tỉnh.

+ 60% cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp, các ngành và mạng lưới cộng tác viên cơ sở được tham gia các chương trình đào tạo, bi dưỡng nâng cao năng lực về công tác gia đình.

- Đến năm 2020:

+ 60% cơ quan Bộ, ngành, tổ chức ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giảng viên nguồn, báo cáo viên về công tác gia đình cấp trung ương và cấp tỉnh.

+ 70% cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp, các ngành và mạng lưới cộng tác viên cơ sở được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực về công tác gia đình.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN

2.1. Xây dựng tài liệu bồi dưng nghiệp vụ công tác gia đình

2.1.1. Tài liệu cho đội ngũ giảng viên nguồn về công tác gia đình cấp Trung ương và cấp tỉnh.

- Kết quả cần đạt: Bộ tài liệu về phương pháp hướng dẫn thực hiện công tác gia đình dành cho đội ngũ giảng viên nguồn được xây dựng, thm định và đưa vào sử dụng.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách sự nghiệp gia đình năm 2016, 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Lộ trình thực hiện: 02 năm.

+ Năm 2016: Trình ban hành kế hoạch và dự toán ngân sách xây dựng bộ tài liệu dành cho giảng viên nguồn về công tác gia đình; Phê duyệt đề cương chi tiết; mời chuyên gia viết các chuyên đề.

+ Năm 2017: Biên tập tài liệu, trình thẩm định và phát hành tài liệu.

- Tổ chức thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì, tổ chức thực hiện hoạt động: Vụ Gia đình.

+ Đơn vị phối hợp xây dựng tài liệu và tham gia thực hiện kế hoạch hoạt động: Vụ Đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

2.1.2. Tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên về công tác gia đình

- Kết quả cần đạt: Cẩm nang truyền thông về công tác gia đình dành cho đội ngũ báo cáo viên cấp trung ương và cấp tỉnh được xây dựng và đưa vào sử dụng.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách sự nghiệp gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Lộ trình thực hiện: Năm 2017, xây dựng cẩm nang truyền thông về lĩnh vực gia đình dành cho báo cáo viên, hoàn thiện và phát hành tới các đơn vị, địa phương.

- Tổ chức thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì, tổ chức thực hiện hoạt động: Vụ Gia đình.

+ Đơn vị phối hợp xây dựng tài liệu và tham gia thực hiện kế hoạch hoạt đng: Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Văn hóa dân tộc, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, các chuyên gia truyền thông về lĩnh vực gia đình.

2.2. Bồi dưng đội ngũ giảng viên nguồn về lĩnh vực gia đình cấp Trung ương và cấp tỉnh

- Kết quả cần đạt: Tổ chức các khóa bồi dưỡng về phương pháp hướng dẫn thực hiện công tác gia đình dành cho cán bộ của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan ở cấp tỉnh.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

- Lộ trình thực hiện: Từ năm 2017 đến năm 2020.

+ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các khóa bồi dưỡng giảng viên nguồn về lĩnh vực gia đình cấp Trung ương và cấp tỉnh.

+ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các khóa bồi dưỡng giảng viên nguồn cấp tỉnh.

+ Tài liệu sử dụng trong các khóa bồi dưỡng giảng viên nguồn cấp Trung ương và cấp tỉnh theo hưng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

- Tổ chức thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì, thực hiện hoạt động bồi dưỡng giảng viên nguồn cấp Trung ương và cấp tỉnh: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Đơn vị chủ trì, thực hiện hoạt động bồi dưỡng giảng viên nguồn cấp tỉnh, huyện: Cơ quan chức năng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ bồi dưỡng giảng viên nguồn của địa phương về lĩnh vực gia đình.

+ Đơn vị phối hợp: Vụ Gia đình, Vụ Đào tạo (phối hợp với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng giảng viên nguồn cấp Trung ương và cấp tỉnh).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao cấp tỉnh; Các cơ quan, tổ chức liên quan ở Trung ương và địa phương (phối hp chọn cử và bố trí kinh phí cho cán bộ, công chức của ngành/ địa phương tham gia các khóa bồi dưỡng giảng viên nguồn cấp Trung ương và cấp tỉnh theo hướng dẫn của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch).

2.3. Bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên về lĩnh vực gia đình cấp Trung ương và cấp tỉnh

- Kết quả cần đạt: Tổ chức các khóa bồi dưỡng báo cáo viên về lĩnh vực gia đình cho cán bộ của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan ở cấp tỉnh.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

- Lộ trình thực hiện: Từ năm 2018 đến năm 2020.

+ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các khóa bồi dưỡng báo cáo viên về lĩnh vực gia đình cấp Trung ương và cấp tỉnh.

+ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các khóa bồi dưỡng báo cáo viên cấp tỉnh.

+ Tài liệu sử dụng trong các khóa bồi dưỡng báo cáo viên cấp Trung ương và cấp tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tổ chức thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì, thực hiện hoạt động: Vụ Gia đình (tổ chức các khóa bồi dưỡng báo cáo viên về lĩnh vực gia đình cấp Trung ương và cấp tỉnh); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tổ chức các khóa bồi dưỡng báo cáo viên về lĩnh vực gia đình tại địa phương).

+ Đơn vị phối hợp thực hiện hoạt động: Các Ban, Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan ở Trung ương và địa phương (chọn cử và bố trí kinh phí cho cán bộ, công chức của ngành/ địa phương tham gia các khóa bồi dưỡng báo cáo viên về lĩnh vực gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

2.4. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ thực hiện, tham gia công tác gia đình các cấp

- Kết quả cần đạt: Tổ chức các khóa tập huấn định kỳ hàng năm về nghiệp vụ công tác gia đình, các hoạt động phối hp liên ngành cho đội ngũ cán bộ thực hiện, tham gia công tác gia đình các cấp.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

- Lộ trình thực hiện: Năm 2017 đến năm 2020.

+ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tchức các khóa tập huấn định kỳ hàng năm về nghiệp vụ công tác gia đình và các chương trình phối hợp cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện, tham gia công tác gia đình cấp Trung ương và cấp tỉnh.

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các khóa tập huấn định kỳ hàng năm về nghiệp vụ công tác gia đình và các chương trình phối hợp cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện, tham gia công tác gia đình tại địa phương (các Sở, ban, ngành chức năng liên quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và mạng lưới cộng tác viên tại cơ sở).

- Tổ chức thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì, thực hiện hoạt động: Vụ Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Đơn vị phối hp: Các cơ quan, tổ chức liên quan ở Trung ương và địa phương (chọn cử và bố trí kinh phí cho cán bộ, công chức của ngành/ địa phương tham gia các khóa tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình và các chương trình phối hp thuộc lĩnh vực gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

2.5. Xây dựng và triển khai chương trình bồi dưỡng nội dung quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình tại một số cơ sở đào tạo thuộc ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch.

- Kết quả cần đạt: Chương trình bồi dưỡng nội dung quản lý nhà nước về gia đình được xây dựng, hoàn thiện và thực hiện thí điểm tại các cơ sở đào tạo thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

- Lộ trình thực hiện: Từ năm 2017 đến năm 2020.

+ Năm 2017: Xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản trong quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình cho đội ngũ công chức lãnh đạo và công chức chuyên môn nghiệp vụ của ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch.

+ Năm 2018 đến năm 2020: Thực hiện chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản trong quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình tại Trường cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

- Tổ chức thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Trường cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

+ Đơn vị phối hp xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện: Vụ Gia đình, Vụ Đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ;

+ Đơn vị phối hp thực hiện kế hoạch: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Ththao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (chọn cử và bố trí kinh phí cho cán bộ, công chức của địa phương tham gia các khóa bồi dưỡng nội dung quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Điều 2. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện Dự án.

Kinh phí thực hiện Dự án tại Trung ương trích từ nguồn sự nghiệp gia đình cp qua Văn phòng Bộ và các nguồn kinh phí cho công tác đào tạo hằng năm của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch.

Kinh phí thực hiện Dự án tại địa phương từ nguồn ngân sách hàng năm của các địa phương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, GĐ.NTH.80.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đặng Thị Bích Liên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản